MÖD 2002:72

Förbud enligt 26 kap. 9 § miljöbalken-----Användningen av impregnerade stolpar som avgränsning för tomt kan inte förbjudas med stöd av produktvalsregeln i 2 kap. 6 § i miljöbalken. Utrymmet för att tillämpa regeln är mycket begränsat i vart fall när det gäller privatpersoner och när användningen inte strider mot Kemikalieinspektionens föreskrifter.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Umeå tingsrätts, miljödomstolen, dom 2001-11-20 i mål nr 88-01, se bilaga A

KLAGANDE

RJ

MOTPARTER

1. Plan- och miljönämnden i Pajala kommun, 984 85 PAJALA

2. IL

SAKEN

Förbud enligt 26 kap. 9 § miljöbalken

_________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen avslår överklagandet.

__________________________

YRKANDEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

RJ har yrkat att Miljööverdomstolen skall upphäva miljödomstolens dom och fastställa länsstyrelsens i Norrbottens län beslut 2001-06-28.

Plan- och miljönämnden i Pajala kommun och IL har bestritt ändring.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Till stöd för sitt överklagande har RJ åberopat att det i målet inte tillräckligt beaktats dels kraven enligt 2 kap. 1 § och 6 §miljöbalken, dels de regler om användning av virke som behandlats med bekämpningsmedel enligt 9 kap. 32 § och 33 § Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer (KIFS 1998:8). Han har därvid särskilt hänvisat till den mekaniska åverkan som stolparna kommer att utsättas för i samband med snöplogning. Efter några års plogningar kommer det inte att vara mycket kvar av stolparna och krom-, koppar- och arsenikföreningar kommer att spridas ut och kontaminera vattentäkter och odlingar.

Plan- och miljönämnden i Pajala kommun har anfört att RJs överklagande inte tillfört målet något nytt som föranleder ändrad ståndpunkt.

IL har bestritt att det vid plogning skulle spridas krom, koppar och arsenik, eftersom enligt vad Kemikalieinspektionen uppgivit någon beaktansvärd urlakning från virket inte kommer att ske förrän virket börjar brytas ned.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Miljööverdomstolen delar i allt väsentligt den bedömning som miljödomstolen redovisat i sina domskäl.

I fråga om tillämpningen av produktvalsregeln i 2 kap. 6 § miljöbalken vill Miljööverdomstolen tillägga följande. När såsom i förevarande fall Kemikalieinspektionen meddelat särskilda föreskrifter om användning av träskyddsbehandlat virke och den användning av sådant virke, varom i målet är fråga, inte strider mot dessa föreskrifter torde utrymmet för tillämpning av produktvalsregeln vara mycket begränsat i vart fall när det gäller privatpersoner. Också Miljööverdomstolen anser således att ILs användning av ifrågavarande stolpar inte kan förbjudas med stöd av produktvalsregeln i 2 kap. 6 § miljöbalken.

Med hänsyn till vad nu anförts finner Miljööverdomstolen att RJs överklagande skall avslås.

_________________________

Domen får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Ulf Bjällås, hovrättsråden Arne Kardell, referent, och Rose Thorsén samt miljörådet Rolf Svedberg. Enhälligt.