MÖD 2002:76

Strandskyddsdispens-----En tio meter lång träbrygga hade förlängts med en 30-35 meter lång flytbrygga. Länsstyrelsen förelade ägaren att riva flytbryggan med hänvisning till strandskyddsreglerna och att landskapsskyddsförordnande rådde på platsen, ett beslut som fastställdes av miljödomstolen. Miljööverdomstolen delade underinstansernas bedömning och motiverade detta med att flytbryggan i dess aktuella storlek skulle ha en avhållande effekt på det rörliga friluftslivet och att det inte hade framkommit någon omständighet i målet som vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen utgjorde särskilda skäl för dispens. Även fråga om rättegångskostnader.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2001-10-11 i mål nr M 123-00,

se bilaga A

KLAGANDE

LCA

MOTPART

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Naturvårds- och fiskeenheten, 462 82 VÄNERSBORG

SAKEN

Strandskyddsdispens

_________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen ändrar miljödomstolens domslut endast på det sättet att den tid inom vilken flytbryggan skall vara borttagen bestäms till den 30 juni 2003.

_________________________

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

LCA har yrkat att Miljööverdomstolen, med ändring av miljödomstolens dom, skall bifalla hans ansökan om strandskyddsdispens och om tillstånd enligt förordnande till skydd för landskapsbilden gällande Strömstads skärgård.

Länsstyrelsen har bestritt ändring.

Miljööverdomstolen har den 26 september 2002 hållit syn på platsen.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Parterna har i Miljööverdomstolen anfört i huvudsak detsamma som vid miljödomstolen. LCA har tillagt att förlängningen av den gamla bryggan inte är att betrakta som anläggande av en ny brygga och att det därför inte bör krävas tillstånd enligt förordnandet om skydd för landskapsbilden.

Miljööverdomstolen gör följande bedömning.

För ett normalt utnyttjande av bostadshus på en ö utan landförbindelse krävs en brygga som tillåter transporter med båt till och från ön. Vid bryggan måste det också finnas möjlighet att förtöja sådana båtar som behövs för transporterna. Den nuvarande bryggan på Holmen grå uppfyller uppenbarligen inte dessa krav. En förlängning av bryggan borde därför kunna tillåtas. Den förlängning med en flytbrygga på 30-35 m som LCA begärt dispens för skall emellertid inte bara tillfredsställa de nödvändiga transportbehoven utan är i första hand avsedd som tilläggsplats för en mycket stor segelbåt. En sådan brygga kan antas få till följd att det område kring den gamla bryggan som nu framstår som privatiserat genom bl.a. bastu och sjöbod kommer att utökas väsentligt. Det får till följd att allmänheten utestängs från ett inte obetydligt område på ön i anslutning till bryggan.

Miljööverdomstolen finner alltså att den brygga för vilken dispens sökts kommer att ha en avhållande effekt för det rörliga friluftslivet på Holmen grå och medföra att allmänhetens tillgång till den berörda delen av ön minskar. Bryggan strider därmed mot syftet med strandskyddsbestämmelserna. Det har inte framkommit någon omständighet som, vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen, utgör särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna för en så stor brygga.

Miljööverdomstolen finner lika med underinstanserna att den förlängda bryggan på grund av flytbryggans storlek är att betrakta som en ny brygga och att den strider mot syftet med förordnande till skydd för landskapsbilden.

På grund av det anförda skall miljödomstolens dom stå fast, dock att den tid inom vilken flytbryggan skall vara borttagen skall förlängas till senast den 30 juni 2003.

Domen får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Anders Holmstrand, fastighetsrådet Anders Dahlsjö, hovrättsrådet Henrik Runeson, referent, och hovrättsassessorn Åsa Marklund Andersson. Enhälligt.