MÖD 2003:2

Tillstånd till enskild avloppsanläggning; nu fråga om återförvisning m.m.-----I mål om tillstånd enligt hälsoskyddslagen till en enskild avloppsanläggning vägrade miljödomstolen några klagande, som var grannar till den fastighet där avloppsanläggningen fanns, muntlig förhandling. Miljööverdomstolen ansåg att varken målets natur eller det faktum att muntlig förhandling hade hållits i länsrätten ett år tidigare med samma parter i ett annat mål om ingripande mot anläggningen utgjorde sådana särskilda omständigheter att muntlig förhandling kunde vägras. Miljödomstolens dom undanröjdes och målet återförvisades.

RÄTTEN

Hovrättsråden Anders Holmstrand, referent, Lars Dirke och Marinette Andersson samt adjungerade ledamoten Jan Darpö

PROTOKOLLFÖRARE

Jan Darpö, även föredragande

KLAGANDE (ej närvarande)

1. AMR

2. PRs dödsbo

3. PR

Ombud för samtliga

Jur. kand. TS

MOTPARTER (ej närvarande)

1. GS

2. Myndighetsnämnden i Krokoms kommun, 835 80 KROKOM

SAKEN

Tillstånd till enskild avloppsanläggning; nu fråga om återförvisning m.m.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Östersunds tingsrätts, miljödomstolen, dom 2002-11-29 i mål nr M 127-02

Föredraganden anmäler följande.

AMR m.fl. har i första hand yrkat att miljödomstolens dom undanröjs och att målet återförvisas till alternativt Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Krokoms kommun, Länsstyrelsen i Jämtlands län eller miljödomstolen. I andra hand har de yrkat att ansökan om tillstånd till avloppsanläggningen ogillas. AMR m.fl. har även yrkat att Miljööverdomstolen skall interimistiskt förordna om förbud mot att använda anläggningen.

Målet föredras och Miljööverdomstolen meddelar följande

BESLUT (att meddelas 2003-01-31)

Domskäl

Skäl

AMR m.fl. har bl.a. gjort gällande att det förekommit grova handläggningsfel i målet, såsom miljödomstolens vägran att hålla muntlig förhandling.

Enligt 20 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken skall förvaltningsprocesslagen tillämpas i målet. Av 9 § tredje stycket förvaltningsprocesslagen följer att muntlig förhandling skall hållas i miljödomstolen om enskild som för talan i målet begär det samt förhandlingen ej är obehövlig och ej heller särskilda skäl talar mot det. Rör tvisten någons civila rättigheter enligt artikel 6 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) får enligt Europadomstolens praxis muntlig förhandling i första instans inte vägras annat än om särskilda omständigheter föreligger.

Målet gäller tillstånd enligt hälsoskyddslagen (1982:1080) till enskild avloppsanläggning på fastigheten G 2:20. Det intresse som AMR m.fl. företräder i detta sammanhang är en sådan civil rättighet som skyddas av Europakonventionen. AMR m.fl. har såväl i länsstyrelsen som vid miljödomstolen begärt att muntlig förhandling skall hållas i målet. Vid sådant förhållande får förhandling vägras endast om det föreligger särskilda omständigheter. Miljööverdomstolen finner att varken målets natur eller det förhållandet att muntlig förhandling hållits i Länsrätten i Jämtlands län i ett mål om ingripande enligt hälsoskyddslagen mot avloppsanläggningen på den aktuella fastigheten, utgör sådana särskilda omständigheter att muntlig förhandling kan vägras.

Av det anförda följer att miljödomstolen förfor felaktigt när den avgjorde målet utan att hålla muntlig förhandling. Domen skall därför undanröjas och målet visas åter till miljödomstolen för fortsatt behandling.

Miljööverdomstolen finner inte skäl för att interimistiskt förordna om förbud mot att använda avloppsanläggningen.

Slut

1. Med undanröjande av miljödomstolens dom återförvisar Miljööverdomstolen målet till miljödomstolen för fortsatt behandling.

2. Yrkandet om interimistiskt förordnande avslås.

Beslutet får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

Jan Darpö

Protokollet uppvisat/