MÖD 2003:21

Interimistiskt förordnande-----Miljööverdomstolen meddelade verkställighetsförordnande för tillstånd till täktverksamhet med hänvisning till att täkten bedrivits på platsen under ansenlig tid, att de enskilda motstående intressena inte hade sådan tyngd att de i sig talade emot samt att det saknades skäl att anta att det skulle uppkomma beaktansvärda, irreversibla verkningar pga. förordnandet.

RÄTTEN

Hovrättslagmannen Ulf Bjällås, miljörådet Rolf Svedberg , hovrättsrådet Henrik Runeson, referent, och hovrättsassessorn Åsa Marklund Andersson

PROTOKOLLFÖRARE

Åsa Marklund Andersson, även föredragande

PARTER (ej närvarande)

KLAGANDE

NCC Roads AB, 556302-3307, Sverige Öst, Skyttegatan 2 C,

582 30 LINKÖPING

Ombud

Advokaten RL

MOTPARTER

1. Kyltjänst i Vetlanda HB, Storegård 2.9 Snärle Bäckseda, Pl 1210 E,

574 92 VETLANDA

2. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 551 86 JÖNKÖPING

SAKEN

Interimistiskt förordnande i mål ang. tillstånd till fortsatt täktverksamhet enligt 12 kap.miljöbalken

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, beslut 2003-01-16 i mål nr M 419-02,

se bilaga A

Föredraganden anmäler följande. NCC Roads AB har yrkat att Miljööverdomstolen interimistiskt skall förordna att det av länsstyrelsen meddelade tillståndsbeslutet skall gälla omedelbart. Kyltjänst i Vetlanda HB har bestritt yrkandet. Länsstyrelsen har tillstyrkt bolagets begäran.

Målet föredras och Miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2003-03-18)

Miljööverdomstolen konstaterar inledningsvis att, såsom framgår av Miljööverdomstolens beslut 2002-12-19 i mål nr M 7188-02, 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) är tillämplig i denna typ av mål och att denna bestämmelse kan tillämpas av en miljödomstol för att förordna att en länsstyrelses tillstånd till en täkt skall gälla omedelbart utan hinder av att tillståndsbeslutet inte vunnit laga kraft.

Vad gäller målet i sak kan konstateras att täktverksamheten bedrivits på platsen under ansenlig tid, drygt 25 år, och att det, med beaktande av föreliggande utredning, framstår som sannolikt att länsstyrelsens beslut att meddela tillstånd till denna kommer att stå fast. De enskilda intressen som finns har inte heller sådan tyngd att de i sig utgör hinder mot ett interimistiskt förordnande. Det saknas också skäl att anta att ett ianspråktagande av tillståndet skulle - till dess lagakraftvunnet beslut föreligger - medföra beaktansvärda irreversibla verkningar. Tillsynsmyndigheten har också tillstyrkt att ett sådant förordnande meddelas.

Mot denna bakgrund finner Miljööverdomstolen att förutsättningar föreligger att med tillämpning av 20 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken och 28 § förvaltningsprocesslagen bifalla bolagets talan.

Miljööverdomstolen ändrar miljödomstolens beslut och förordnar att det av länsstyrelsen den 22 oktober 2002, dnr 541-38-01, meddelade tillståndet tills vidare skall gälla omedelbart utan hinder av att det inte vunnit laga kraft. Miljööverdomstolens beslut gäller till dess annat förordnas.

Beslutet får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

Åsa Marklund Andersson Protokollet uppvisat/