MÖD 2003:28

Tillstånd enligt miljöskyddslagen till anläggande av en motorsportbana -----Länsstyrelsen meddelade tillstånd till en motorsportbana med krav på utredning av bullerstörningarna samt med ett prövotidsvillkor som möjliggjorde tävlingar med de mest bullrande maskinerna (kategori 1-bilar). Efter överklagande från grannarna satte miljödomstolen ned bullervärdena i detta villkor. Miljööverdomstolen uttalade emellertid att för att verksamheten skulle kunna utvärderas på ett rättvisande sätt måste bolaget ges möjligheter att genomföra bullerundersökningar vid faktiskt genomförda tävlingar med bilar i alla de berörda klasserna, varför länsstyrelsens prövotidsvillkor fastställdes.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2001-05-17 i mål nr M 7-00,

se bilaga A

KLAGANDE OCH MOTPART

Nordisk Motorsport Nomos Aktiebolag, 556364-4649, c/o Merenius,

Påskbergsgatan 6, 412 68 GÖTEBORG

Ställföreträdare

SL

Ombud

LN

KLAGANDE OCH MOTPARTER

1. ASJ

2. HJ

MOTPART

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 GÖTEBORG

SAKEN

Tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) till anläggande av motorsportbana

_________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen ändrar miljödomstolens dom och länsstyrelsens beslut den 8 december 1999 (dnr 243-7360-98) endast på följande sätt.

1. Utredning enligt U1 skall lämnas senast den 31 december 2004.

2. Utredning enligt U2 skall lämnas senast den 1 juni 2003.

3. Den provisoriska föreskriften P1 skall ha följande lydelse:

Ljudnivån från dragracingverksamheten, vid närmast intilliggande bostadshus, får såsom momentanvärde och riktvärde uppgå till högst

61 dB(A) under sammanlagt 30 minuter vid varje tävlingstillfälle,

87 dB(A) under sammanlagt 12 minuter därutöver vid ett av de två årliga tävlingstillfällena,

60 dB(A) i övrigt under tävlingsdagar mellan kl. 08 och 18 samt

55 dB(A) i övrigt under annan tid vid tävlingsdagar.

4. Den med tillståndet avsedda verksamheten skall ha satts igång senast den 1 oktober 2004.

_________________________

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Nordisk Motorsport Nomos Aktiebolag (bolaget) har yrkat att Miljööverdomstolen skall upphäva miljödomstolens dom och fastställa länsstyrelsens beslut vad gäller den provisoriska föreskriften P1.

ASJ och HJ (makarna J) har yrkat att Miljööverdomstolen skall avslå bolagets ansökan om tillstånd att anlägga motorsportbanan. De har i andra hand yrkat att miljödomstolens dom skall fastställas.

Länsstyrelsen har tillstyrkt bifall till bolagets överklagande samt avstyrkt bifall till makarna Js överklagande.

Miljööverdomstolen har meddelat prövningstillstånd den 15 oktober 2002.

Miljööverdomstolen har med stöd av 23 kap. 6 § första stycket första meningen miljöbalken avgjort målet utan huvudförhandling.

UTVECKLING AV TALAN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Bolaget har hänvisat till vad det tidigare har anfört med i huvudsak följande tillägg. Miljödomstolens ställningstagande innebär i praktiken ett stopp för all nyetablering av denna typ av verksamhet. En etablering av denna storleksordning kräver att banan kan användas för alla klasser, inklusive de snabbaste och mest bullrande, som drar mest publik. Om gällande normer för buller inte kan överskridas är det omöjligt att skapa ekonomisk lönsamhet i satsningen. I dagsläget finns det inga möjligheter att dämpa ljudet till den nivå som miljödomstolen föreskriver. Visserligen gäller det höga överskridanden av normerna men det sker under mycket korta tidsperioder. Det sker mycket arbete med miljöfrågorna inom sporten. Detta arbete har resulterat i att mycket av det som framgår av ljudutredningen från år 1993 har förändrats till det bättre. Exempelvis står kategori 1-bilar i dag för ca 10 % och kategori 2-bilar för ca 15 % av antalet startande vid en tävling av EM-status, dvs. den typ av tävling som enligt stadsplanen får ordnas en gång om året. Vid andra tävlingar med lägre status är procenttalet lägre och antalet startande färre. Vidare har utvecklingen lett till att de s.k. torrdragningarna inte förekommer i sporten idag. Fler klasser har också dämpats sedan 1993 och fler kommer att dämpas i framtiden. Att de snabbaste och mest bullrande klasserna är svåra att dämpa vid ljudkällan är helt riktigt men det betyder ju inte att man inte kan dämpa mot omgivningarna; frågan är hur mycket som är möjligt och rimligt. Bolaget anser att stadsplanens nivåer skall gälla då de fastlagts på ett gediget underlag.

Makarna J har hänvisat till sina tidigare skrivelser samt tillagt i huvudsak följande. Miljödomstolen har gjort en helhetsbedömning där man vägt in buller från övriga verksamheter. Miljödomstolens ställningstagande kan omöjligt innebära stopp för all nyetablering av denna typ av verksamhet. Domen gäller just den här platsen. Ytterligare buller i området skulle påverka mer än ett hushåll negativt. Det pågår redan bullrande verksamhet på fältet. Endast tre helger är fria från fallskärmshoppning; påsk, Kristi himmelsfärds dag och midsommarhelgen. På senare tid förekommer även skärmflygare med motor på ryggen, ibland flera sådana skärmflygare samtidigt. De börjar sin aktivitet på kvällar när fallskärmshopparna har slutat. Trafiken på Rv 42 och på E 20 har ökat, vilket framgår av uppgifter från Vägverket. - Enligt 1993 års bullerutredning skulle 75 starter med kategori 1-bilar innebära stora överskridanden av Naturvårdsverkets riktlinjer under 12,5 minuter. Därtill kommer starterna med kategori 2-bilar. Riktlinjerna skulle överskridas båda tävlingshelgerna. Tiden 12 minuter är missvisande eftersom det egentligen skulle redovisas hur länge bullret överstiger 60 resp. 55 dBA. Eftersom dBA följer en logaritmisk skala upplever örat en fördubbling av bullret vid var tionde dBA. Det är en avsevärd skillnad mellan hur bullret upplevs vid 55 dBA och vid 87 dBA. När två fordon med samma ljudnivå startar samtidigt ökar bullret med ytterligare 3 dBA, vilket inte medräknats i tabellerna. Bolagets verksamhet innebär inte, som bolaget påstår, att en störning byts ut mot en annan. Det kommer istället att innebära mer och högre buller än för närvarande. Makarna J driver ett lantbruksföretag där även sonen arbetar. Det är således inte bara fråga om boende- och fritidsmiljö utan även om arbetsmiljö. Buller är ett av de största hoten i dag mot folkhälsan.

Makarna J har, förutom bullerutredningarna den 23 maj 1993 och februari 1994, gett in och åberopat följande handlingar. Beslut av Länsstyrelsen i Hallands län den 7 september 2001 (dnr. 243-5448-01), beslut av Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 26 juni 2001 (dnr. 243-27649-2000), ”Störning av buller från flygtrafik”, rapport nr 11/93 från Institutionen för Miljömedicin vid Göteborgs universitet, trafikflödeskartor från Vägverket Konsult, karta som visar läget på deras fastighet i förhållande till fastigheten Skövde 4:28, programbeskrivning m.m. ur projektet ”Ljudlandskap för bättre hälsa”, Göteborgs universitet, avdelningen för miljömedicin, samt artikel ur Alingsås Tidning den 18 oktober 2002.

Länsstyrelsen har anfört bl.a. följande. Miljöprövningsdelegationen har väl avvägt olika intressen vid tillståndsprövningen. Bl.a. har hänsyn tagits till:

- det utvecklingsarbete som pågår för att minska bullerstörningarna från motorsportverksamhet,

- att de bullrigaste kategori 1-bilarna endast får användas vid ett av två tävlingstillfällen per år, d.v.s. under tre dagar,

- att den maximala ljudnivån vid närmast intilliggande bostadshus får uppgå till högst 87 dBA under högst 12 minuter vid ett av de två tävlingstillfällena samt

- att den maximala ljudnivån gäller som en provisorisk föreskrift intill dess att miljöprövningsdelegationen beslutat annat.

Efter genomförande av den allra första tävlingen skall bullerutredning redovisas för miljöprövningsdelegationen. Målet är att på sikt klara de bullernivåer som angetts i Naturvårdsverkets riktlinjer. Länsstyrelsen delar uppfattningen att grundprincipen vid all motorsportverksamhet skall vara att så långt möjligt följa Naturvårdsverkets riktlinjer för maximal ljudnivå enligt publikation 1975:6 Riktlinjer för buller från motorsport- och bilprovningsbanor. Vid en avvägning mellan olika intressen anser länsstyrelsen dock att en momentan ljudnivå på högst 87 dBA under högst 12 minuter kan accepteras som en provisorisk föreskrift för att därefter följas av en utvärdering. Ljudnivån gäller endast under en tävling per år och denna pågår i tre dagar. Tiden högst 12 minuter avser den sammanlagda tiden under dessa tre dagar. Länsstyrelsen menar att det är en avvikelse från Naturvårdsverkets riktlinjer som får tålas. Länsstyrelsen anser därför att bolagets överklagande skall bifallas. - Miljödomstolen har inte varit tydlig i sitt beslut när den provisoriska föreskriften P1 formulerats om. Det framgår inte klart vilken typ av bullernivå som menas. Beslutet torde dock få läsas på sådant sätt att det är den högsta ljudnivån som avses då Naturvårdsverkets riktlinjer gäller den högsta momentana ljudnivå som en anläggning ger upphov till. - Länsstyrelsen menar att det är av avgörande betydelse att få klarhet i på vilket sätt motorsportbranschen verkar för att minska omgivningspåverkan i form av buller samt vilka möjligheter som torde vara aktuella för just denna motorsportbana. Bolaget skall därvid utreda möjligheterna att minska bullerpåverkan till omgivningen till de nivåer som Naturvårdsverket anger samt kostnaderna för sådana åtgärder.

Svenska Bilsportförbundet har gett in publikationen ”Svenska Bilsportförbundets Miljöpolicy” samt lämnat i huvudsak följande remissyttrande. Miljöfrågor inom bilsporten. Bilen har sedan många år varit en symbolfråga för miljöfrågor och miljöförstöring. Svenska Bilsportförbundet engagerade sig därför tidigt i miljöfrågor för att på bästa möjliga sätt anpassa verksamheten till de krav som rimligen kan ställas på bilsport som verksamhet. Det resulterade i att Svenska Bilsportförbundet, som en av de första idrottsorganisationerna, antog en miljöpolicy så tidigt som 1990. Policyn beskrev hur bilsporten, både organisationen och enskild utövare, ska hantera miljörelaterade frågor. År 1996 reviderades policyn, då en del mål i policyn uppfyllts och därför behövde förnyas. Vid brott mot policyns regler tillämpas uteslutning från tävling samt bötesstraff. Vi har inte haft något fall som föranlett diskvalifikation, men ser inget som utesluter den bestraffningsformen om något grövre brott mot miljöreglerna påtalas. Ljudfrågor. Under 1980-talet tog Svenska Bilsportförbundet initiativ till en begränsning av tillåtet ljud från tävlingsbilar. Flera andra länders bilsportförbund har sedermera tagit efter de svenska reglerna och de har även föranlett införande av ljudbegränsningar i det internationella regelverket, som utfärdas av bilsportens internationella förbund FIA. Vid brott mot ljudbestämmelserna tillämpas bestraffningar i form av uteslutning samt böter. Bilsporten har idag en begränsning på 100 dB(A) i de flesta bilklasser, mätt 50 cm från avgasrörets mynning. Detta skall då jämföras med att tillåtet ljud för äldre fordon i allmän trafik har samma begränsningsregler. De allra flesta fordon som i dag deltar i vår verksamhet får alltså, ur ljudsynpunkt, köras på allmän väg i vanlig trafik. Dock finns några enstaka bilklasser där det är tekniskt omöjligt att begränsa ljudet till denna nivå. Utöver detta finns ytterligare några klasser där ljudet är en del av upplevelsen med bilsporten. Ljudet är en del av totalupplevelsen på samma sätt som till exempel en utomhuskonsert eller en sjungande fotbollspublik. Som jämförelse kan nämnas att vid konsert på Stockholms Stadion 1999 med Bruce Springsteen uppmättes vid närmaste bostadshus ett högsta värde av 82 dB samt ett normalvärde på 78 dB. Det aktuella fallet. Det bör noteras att miljödomstolen i sina domskäl har anfört att det inte är så att toleransen mot buller har ökat med tiden och att det därför saknas skäl att underkänna Naturvårdsverkets riktlinjer från år 1975. I de tillämpningsanvisningar som sedan nämns anges att riktvärden enbart ska ses som utgångspunkt och att i vissa fall en högre ljudnivå kan accepteras. Vi vill även påpeka att de bilar som har högst ljudvolym endast kommer att delta vid ett tävlingstillfälle, under mycket begränsad tid, och att det bör anses vara tillräckliga skäl att godta en sådan tillfällig störningskälla i avvaktan på den prövningstid som förestår.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Miljööverdomstolen instämmer i den bedömning som miljöprövningsdelegationen har gjort vad gäller tillåtligheten och omfattningen av verksamheten på motorsportbanan samt två tävlingstillfällen per år om vardera tre dagar. Det finns inte heller skäl att ifrågasätta de i beslutet uppställda slutliga villkoren.

Miljööverdomstolen delar vidare uppfattningen att slutliga villkor för buller kan fastställas först efter en prövotid, under vilken det bör åligga bolaget att genomföra de utredningar som framgår av underinstansernas avgöranden, och att det skall meddelas provisoriska föreskrifter för denna tid.

För att verksamheten skall kunna utvärderas på ett rättvisande sätt måste bolaget ges möjligheter att genomföra bullerundersökningar vid faktiskt genomförda tävlingar med bilar i alla de berörda klasserna. Miljödomstolens förordnande gör det omöjligt att tävla med kategori 1-bilar, och någon utvärdering kan då självfallet inte ske efter prövotiden.

Miljööverdomstolen anser med hänsyn till att tävlingssäsongen infaller under tiden maj - september och att det internationella tävlingsprogrammet måste kunna planeras långt i förväg att det är skäligt att bolaget får även säsongen år 2004 att lägga till grund för den utredning om minskad bullerpåverkan som bolaget skall lämna enligt utredningsuppdraget U1.

Vidare bör bolaget under prövotiden ges möjlighet att mer fritt få planera genomförandet av tävlingarna. De provisoriska föreskrifterna skall därför utformas så att de gäller oberoende av om tävlingen körs på en vardag eller under övrig tid.

Vid en avvägning mellan olika intressen finner Miljööverdomstolen att de bullervärden som framgår av domslutet kan godtas som provisorisk föreskrift, varvid de tider som där anges har anpassats till de slutliga villkor som länsstyrelsen har meddelat för verksamheten.

Vad avser utredning U2 om lokal radioutsändning som ersättning för högtalaranläggningen bör denna kunna redovisas inom en kortare tidsrymd än U1.

Domen får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Gudmund Toijer och Roland Halvorsen, referent, miljörådet Inge Bodin samt hovrättsassessorn Charlotte Håkansson. Enhälligt.