MÖD 2003:31

Villkor för tillstånd till fortsatt grustäkt-----Länsstyrelsen hade satt upp som villkor i ett täkttillstånd att arbetsmaskinerna skulle vara försedda med skyddsplåt/bukplåt för att undvika oljespill i täktområdet. Efter överklagande från bolaget upphävde miljödomstolen villkoret. Miljööverdomstolen fann däremot att ett villkor mot sådant spill var motiverat. Det borde emellertid formuleras så att verksamhetsutövaren kunde välja att montera spillplåt på arbetsmaskinerna eller ställa upp dem på plåtar för uppsamling av oljespill eller placera dem på hårdgjord yta med motsvarande funktion. Villkoret omformulerades i överensstämmelse med detta.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Umeå tingsrätts, miljödomstolen, dom 2001-08-23 i mål nr M 76-00, se bilaga

KLAGANDE

Länsstyrelsen i Västerbottens län, 901 86 UMEÅ

MOTPART

Swerock Aktiebolag, 556081-3031, Box 22284, 250 24 HELSINGBORG

Ombud

UM

SAKEN

Villkor för tillstånd till fortsatt grustäkt inom fastigheten Renberget 2:1 i Norsjö kommun

_________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Med ändring av miljödomstolens dom och länsstyrelsens beslut 2000-08-28 (2330-311/00) föreskriver Miljööverdomstolen att villkor 12 skall ha följande lydelse.

”Arbetsmaskiner skall antingen förses med spillplåt eller ställas upp på plåtar för uppsamling av oljespill eller placeras på hårdgjord yta med motsvarande funktion.”

_________________________

YRKANDEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Länsstyrelsen i Västerbottens län (länsstyrelsen) har yrkat att Miljööverdomstolen fastställer villkor 12 i länsstyrelsens beslut och därvid klargör att villkoret gäller arbetsmaskiner som nyttjas i täktverksamheten inom fastställt verksamhetsområde på fastigheten.

Swerock Aktiebolag (bolaget) har bestritt ändring.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Länsstyrelsen

Syftet med villkoret om skyddsplåt/bukplåt är att kunna kontrollera om det finns ett begynnande läckage från fordonen. Därigenom torde förebyggande åtgärder kunna vidtas, som byte av packningar, för att minska risken för läckage med omfattande saneringsåtgärder som följd. Det förhållandet att täkten av grus, sten och sand inte ligger i anslutning till någon vattentäkt medför inte att villkoret kan utelämnas. Föreskrivet villkor är tvärtom högst motiverat. Till följd av verksamhetens omfattning och rådande markförhållanden är risken för förorening och skada på mark och grundvatten uppenbar. Den yta som plåten bör täcka är arbetsmaskinernas motorblock och växellåda. Att exakt föreskriva hur plåten skall se ut är inte lämpligt. Det åligger varje verksamhetsutövare att skaffa sig kunskap om hur anordningen på bästa sätt kan anpassas till maskinen utifrån bästa möjliga teknik. Bolaget är en av länets tre största aktörer i branschen. Inget av de övriga stora ballastföretagen eller någon av de övriga verksamhetsutövarna i länet har överklagat villkor med motsvarande innebörd. Bolaget har inte kunnat redovisa några tekniska eller ekonomiska skäl som talar mot att bolaget införskaffar arbetsmaskiner med skyddstråg av plåt alternativt anlitar entreprenörer med sådana fordon. Det är också möjligt att använda skyddsplåtar som kan monteras av och på maskinerna vid behov. Med hänsyn till markförhållandena i täktområdet, täktens storlek samt den stora produktion som planeras är det befogat att ha ett särskilt villkor för att förhindra risken för skador på grund av läckage från arbetsmaskiner. Bolaget har inte redovisat förslag på några alternativa skyddsåtgärder. Om miljödomstolens dom vinner laga kraft, kommer villkor om åtgärder till skydd mot förorening av mark och vatten att saknas.

Bolaget

För att uppfylla villkoret måste montering och demontering av skyddsutrustning ske vid varje tillfälle som maskinerna är verksamma i täkten. Att föreskriva ombyggnation av serietillverkade entreprenadmaskiner medför att gällande garantier ifrågasätts och helt kan upphöra. Om någon form av inkapsling sker, påverkar detta maskinens kylförmåga vilket kan leda till varmgång. Det finns därmed tekniska och ekonomiska skäl mot att montera de av länsstyrelsen föreskrivna skyddsplåtarna. Kontroll av läckage sker bäst genom daglig tillsyn samt väl underhållna och servade maskiner. Bolaget har ingen erfarenhet av att ett oljetråg har spruckit och förorsakat skada i en grus- eller bergtäkt. Däremot har hydraulslangar spruckit varvid stora mängder olja sprutat ut. Dylika haverier kan förhindras endast genom daglig tillsyn där slangar, motor och växellåda besiktigas okulärt. Länsstyrelsens villkor om skyddsplåt eller liknande för uppsamling och kontroll av läckage är inte möjligt att efterleva.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Som länsstyrelsen har anfört är det med hänsyn till rådande markförhållanden och täktens storlek motiverat att bolaget vidtar åtgärder som minimerar risken för skador på mark och grundvatten.

I tillståndsbeslutet finns det flera villkor, utöver det överklagade villkor 12, som skall förhindra förorening av mark och grundvatten. Enligt Miljööverdomstolens mening är dessa villkor dock inte helt tillräckliga. Det behövs därför ett villkor som förhindrar oljespill från arbetsmaskiner som används i täkten. Det av länsstyrelsen yrkade villkoret med spillplåtar monterade på arbetsmaskinerna kan inte betraktas som allmänt förekommande i täkttillstånd, och tekniken med skyddsplåt är inte heller att se som etablerad. Det finns dock inte stöd för att underkänna metoden som sådan. En på arbetsmaskinen monterad spillplåt framstår därmed som ett av flera möjliga alternativ.

Syftet med villkor 12 är enligt länsstyrelsen att läckage från maskinerna skall kunna upptäckas på ett tidigt stadium. Detta syfte kan uppnås även genom att arbetsmaskinerna, när de inte används, ställs upp på spilloljeplåtar eller annan hårdgjord yta som kan samla upp spill. Sådana anordningar bör relativt enkelt kunna åstadkommas av bolaget. När det finns flera - i princip likvärdiga - metoder att uppnå samma skydd för miljön, bör det med domstolens synsätt vara möjligt att överlåta på bolaget att bestämma vilken av dem som skall användas. Miljööverdomstolen anser därför att villkor 12 skall utformas så att bolaget ges möjlighet att välja mellan att montera spillplåt på arbetsmaskinerna i täkten eller ställa upp arbetsmaskinerna på plåtar för uppsamling av oljespill eller på någon annan hårdgjord yta, när maskinerna inte används.

Enligt bolaget kontrolleras maskinerna dagligen med avseende på läckage av oljor. Detta åtagande får anses ingå i det allmänna villkoret (villkor 2). Någon särskild föreskrift erfordras därför inte. Det får vidare anses klart att villkoret avser arbetsmaskiner som nyttjas i täktverksamheten inom fastställt verksamhetsområde på fastigheten.

Domen får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Gudmund Toijer, referent, och Henrik Runeson, miljörådet Rolf Svedberg samt kammarrättsassessorn Malin Larsson. Enhälligt.