MÖD 2003:34

Miljösanktionsavgift-----Miljödomstolen dömde ut miljösanktionsavgift för underlåten rapportering av årlig kontroll av köldmedieanläggning bestående av fyra kylaggregat. Företaget överklagade och anförde att man endast ägde två av dessa med en köldmediemängd som understeg 10 kg samt att avtal inte hade slutits med ägarna till de övriga två om att man hade övertagit inrapporteringsansvaret. Miljööverdomstolen upphävde miljösanktionsavgiften med hänvisning till att tillsynsmyndigheten mot bolagets uppgifter inte hade visat att rapporteringsskyldigheten enligt 16 § köldmediekungörelsen åvilade företaget.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Östersunds tingsrätts, miljödomstolen, dom 2002-09-10 i mål nr M 108-02, se bilaga

KLAGANDE

Restaurang Bistro Oden-Grillen AB, Dalagatan 1, 811 31 SANDVIKEN

Ombud

Advokaten JT

MOTPART

Bygg- och miljönämnden i Sandvikens kommun, 811 80 SANDVIKEN

SAKEN

Miljösanktionsavgift

________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

1. Med ändring av miljödomstolens dom upphäver Miljööverdomstolen det av Bygg- och miljönämnden i Sandvikens kommun den 26 juli 2002 (M 2002-0533-3) meddelade beslutet om att påföra Restaurang Bistro Oden- Grillen AB miljösanktionsavgift.

2. Miljööverdomstolen avslår Restaurang Bistro Oden-Grillen AB:s yrkande om ersättning för rättegångskostnader.

_________________________

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Restaurang Bistro Oden-Grillen AB (bolaget) har yrkat att bygg- och miljönämndens beslut om påförande av miljösanktionsavgift skall upphävas. Bolaget har även yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Bygg- och miljönämnden har bestritt ändring.

Parterna har i Miljööverdomstolen i huvudsak åberopat samma omständigheter som vid miljödomstolen.

Bolaget har i Miljööverdomstolen hänvisat till en aggregatförteckning daterad den 5 november 2001 och två intyg samt sakframställningsvis tillagt i huvudsak följande. Av aggregatförteckningen som upprättats av ett ackrediterat kontrollorgan framgår att det i bolagets verksamhet finns fyra kylaggregat. Bolaget äger endast två av dessa. Övriga aggregat ägs av Fastighetsföreningen Gymnasisten nr 6 i Sandviken respektive Carlsberg Sverige AB. Mellan föreningen och bryggeriet å ena sidan och bolaget å andra sidan har inte slutits avtal om att bolaget skall ansvara för de åtgärder som enligt 16 § köldmediekungörelsen åvilar brukaren av aggregaten. Den sammanlagda köldmediemängden i de aggregat som ägs av bolaget överstiger inte tio kilo. Det saknas därför laglig grund för att påföra bolaget miljösanktionsavgift.

Bygg- och miljönämnden har tillagt att den utredning som bolaget åberopat angående ägarförhållandena inte visar att bolaget inte är ägare till samtliga aggregat.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Enligt den s.k. köldmediekungörelsen (SNFS 1992:16) skall anläggningar av den typ som är aktuell i målet kontrolleras återkommande minst en gång per kalenderår (11 § andra stycket kungörelsen). Resultaten från den återkommande kontrollen skall årligen, dock senast den 31 mars varje efterföljande år, rapporteras till den lokala tillsynsmyndigheten om den sammanlagda köldmediemängden överstiger 10 kg (16 § första stycket kungörelsen). Om en näringsidkare åsidosätter dessa skyldigheter skall han enligt 30 kap. 1 § miljöbalken betala miljösanktionsavgift även om överträdelse inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Den legalitetsprincip som gäller på straffrättens område gör sig i lika hög grad gällande i ett sanktionssystem som ligger så nära straffrätten som miljösanktionsavgiften gör. Allmänna straffrättsliga principer bör därför gälla även i fråga om vem som har bevisbördan för att en överträdelse har ägt rum.

Bygg- och miljönämndens beslut att påföra miljösanktionsavgift hänför sig till kontrollrapport nr 2001190, avseende kontroll utförd den 22 november 2001, enligt vilken det i bolagets verksamhet fanns ett kylaggregat med en sammanlagd påfylld köldmediemängd om två kilo. Någon annan utredning om antalet kylaggregat och sammanlagd köldmediemängd eller om ägarförhållandena beträffande kylaggregaten har inte presenterats av bygg- och miljönämnden. Vid angivna förhållanden finner Miljööverdomstolen att bygg- och miljönämnden inte har visat att rapporteringsskyldighet enligt 16 § köldmediekungörelsen avseende kalenderåret 2001 har ålegat bolaget. Beslutet om miljösanktionsavgift skall därför undanröjas.

Yrkandet om ersättning för rättegångskostnader kan inte lagligen bifallas.

Domen får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Ulf Bjällås, miljörådet Sven Bengtsson, hovrättsrådet Liselotte Rågmark, referent, och hovrättsassessorn Inge Karlström. Enhälligt.