MÖD 2003:90

Rättegångsfel på grund av jäv-----I anslutning till huvudförhandling i miljödomstolen bjöd sökandebolaget samtliga närvarande, däribland rättens ledamöter, på lunch. En sakägare menade att detta utgjorde jäv och yrkade att domen skulle undanröjas. Miljööverdomstolen ansåg däremot att det som förevarit inte kunde anses ha rubbat förtroendet för opartiskheten hos miljödomstolens ledamöter och avslog därför yrkandet.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Östersunds tingsrätts, miljödomstolen, dom 2003-05-27 i mål nr M 26-03, se bilaga A

KLAGANDE

Sveg-Herrö fiskevårdsområdesförening, Äggen 132, 842 94 SVEG

Ställföreträdare

BY

MOTPART

1. Fortum Generation Aktiebolag, 556006-8230, 115 77 STOCKHOLM

2. Ljusnanfallen Aktiebolag, 556113-8735, 891 80 ÖRNSKÖLDSVIK

Ombud för båda

Bolagsjuristen C-JR

SAKEN

Rättegångsfel på grund av jäv i mål om tillstånd att bygga om utskoven m.m. vid Svegs kraftverks regleringsdamm i Ljusnan, Härjedalens kommun, Jämtlands län

_________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS SLUT

Miljööverdomstolen avslår yrkandet.

_________________________

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Sveg-Herrö fiskevårdsområdesförening (föreningen) har yrkat att den överklagade domen undanröjs, eftersom miljödomstolens ledamöter i samband med huvudförhandlingen i Sveg den 6 maj 2003 uppträtt så olämpligt att rätten gjort sig jävig.

Fortum Generation Aktiebolag och Ljusnanfallen Aktiebolag (bolagen) har i ett gemensamt svaromål yrkat att föreningens talan skall

- i första hand avvisas, alternativt ogillas, på den grunden att föreningen framfört jävsinvändningen för sent,

- i andra hand ogillas på den grunden att sådana omständigheter inte förelegat som utgör grund för jäv.

Miljödomstolen har inkommit med yttrande.

Målet har avgjorts med stöd av 23 kap. 6 § första stycket första meningen miljöbalken.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Föreningen

Under pågående huvudförhandling inbjöd bolagens ombud, C-JR, rättens ledamöter till lunch efter den syn som skulle hållas. Ledamöterna accepterade inbjudan och måltiden genomfördes som planerat. Genom att låta sig bjudas på lunch har ledamöterna utplånat förtroendet för rättens opartiskhet. Uppenbarligen har bolagen lyckats i sitt syfte att otillbörligt påverka rätten i sin bedömning, eftersom föreningen tappade målet i ersättningsfrågan genom att rätten följde bolagens yrkande.

När det gäller bolagens påstående om att jävsinvändningen framställts för sent vill föreningen anföra följande. Den aktuella jävssituationen uppstod först sedan lunchen avätits och bolagen betalt för denna. Eftersom BY inte deltog i lunchen, visste han inte om rättens ledamöter gjort sig jäviga.

Bolagen

Beträffande den lunch som bolagen bjöd på är följande att framhålla. Förhandlingen omfattade en muntlig del inledningsvis samt i anslutning därefter syn på platsen för de planerade arbetena, varefter huvudförhandlingen avslutades och deltagarna vid synen återvände till Folkets Hus i Sveg. BY deltog inte vid synen. På grund av bedömd tidsåtgång för huvudförhandlingen i sin helhet bedömdes att möjligheterna till att erhålla lunch kunde vara begränsade. Då flertalet närvarande vid huvudförhandlingen hade haft lång resa till Sveg och tillika hade en lång hemresa, bedömde bolagen det som angeläget att lunchfrågan skulle lösas. Med anledning härav tog bolagen initiativ till att förbereda lunchrestaurangen i Folkets Hus i Sveg (vägg i vägg med den anordnade förhandlingslokalen) på att kunna servera en enkel lunch senare på eftermiddagen efter synen. För att möjliggöra eller förenkla detta arrangemang lät bolagen cirkulera en lista där närvarande vid förhandlingen fick kryssa för en lunchrätt. Listan lämnades sedan in till restaurangen. Att särskilt notera i detta sammanhang är att arrangemanget inte riktade sig specifikt till domstolens ledamöter utan till samtliga närvarande vid förhandlingen utan avseende på partsställning. BY deltog inte vid lunchen.

Bolagens åtgärd avseende luncharrangemanget var inte avsedd som och kan inte heller uppfattas som ett sätt att påverka vare sig domstolen eller någon annan. Det faktum att bolagen tog på sig betalningsansvaret för lunchkostnader var även det en fråga av praktisk natur. Detta medförde inte, som bolagen uppfattar saken, någon ekonomisk fördel eller förmån för lunchdeltagarna vilka eljest skulle ha erhållit traktamente för uppkomna lunchkostnader.

Föreningen skulle ha framställt invändningen om jäv på sätt som framgår av 4 kap. 14 § rättegångsbalken, det vill säga så snart den fick kännedom om den omständigheten varpå jävet grundas. Av föreningens överklagandeskrift framgår att BY fick kännedom om åberopade förhållanden redan under huvudförhandlingen i miljödomstolen.

Vad sist avser den i sammanhanget aktuella lunchen, menar bolagen att den inte har varit ägnad att påverka domstolens ledamöter på ett sådant sätt att förtroendet och opartiskheten skulle kunna anses rubbad (4 kap. 13 § 10 rättegångsbalken).

YTTRANDE FRÅN MILJÖDOMSTOLEN

Före avfärd för syn ville bolagens ombud förbeställa lunch, varför denne frågade vilka som ville äta lunch efter synen. Rättens ordförande frågade då närvarande två motparter om de ville ha lunch efter synen, varvid länsstyrelsens representant svarade ja medan BY svarade att han inte hade tid att vare sig delta i synen eller att senare äta lunch. Efter synen avslutades förhandlingen på syneplatsen. Därefter återvände samtliga till lunchstället på Folkets Hus i Sveg, där en mycket enkel lunchmåltid intogs. Lunchen betalades av bolagen, vilket har redovisats i reseräkningar, varvid måltidsavdrag görs samt blir måltiden skattepliktig. Rent ekonomiskt har domstolens ledamöter inte gjort någon vinning och inte heller på något sätt blivit påverkade i sitt dömande av att sökandena betalade samtligas lunch efter förhandlingen. Dock är det olyckligt om någon part misstänker att så kan vara fallet. Därför brukar rätten normalt tacka nej när sökanden lämnar liknande erbjudanden. I detta fall gjorde rätten ett undantag för att målet var okomplicerat och att rätten inte uppfattade att någon av de två motparterna tyckte att det var olämpligt att äta den erbjudna lunchen.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS SKÄL

Föreningen har gjort gällande att miljödomstolens ledamöter genom att låta sig bjudas på lunch av bolagen blivit jäviga. Den jävsregel som är tillämplig finns i 4 kap. 13 § punkten 10 rättegångsbalken, vari sägs att en domare är jävig att handlägga mål om det eljest - dvs. utöver vad som sägs i punkterna 1 - 9 i samma paragraf - föreligger särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans opartiskhet i målet.

Miljööverdomstolen finner att vad som i detta mål har förevarit i samband med huvudförhandlingen, synen och den efterföljande lunchen inte kan anses ha varit ägnat att rubba förtroendet för opartiskheten hos miljödomstolens ledamöter. De har således inte varit jäviga när den överklagade domen beslutades och därmed har domstolen inte gjort sig skyldig till rättegångsfel. Vid sådant förhållande finner Miljööverdomstolen inte anledning att pröva frågan huruvida föreningens jävsinvändning framställts för sent utan skall yrkandet om undanröjande av domen avslås.

Detta beslut får enligt 54 kap. 8 § rättegångsbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Anders Holmstrand, miljörådet Sven Bengtsson, hovrättsråden Arne Kardell, referent, och Marinette Andersson. Enhälligt.