MÖD 2003:91

Tillstånd till befintlig och utökad djurhållning-----Länsstyrelsen meddelade tillstånd till produktion av 3 800 slaktsvin i fem stallar. Som villkor föreskrevs att verksamhetsutövaren för denna produktion måste ha tillgång till 170 ha åkermark för spridning av svingödseln, vilket innebar strängare krav än de som följde av Jordbruksverkets (SJVFS 1999:79) föreskrifter för området. Motivet till kravet var att näringsbelastningen på mark och vatten inom kommunen var hög. Efter överklagande undanröjde miljödomstolen tillståndet med hänvisning till att det var oklart om gården hade tillgång till den behövliga spridningsarealen. Verksamhetsutövaren överklagade och ingav gödselavtal för 414 ha. MÖD fastställde tillståndet med de ursprungliga villkoren.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 2002-12-20 i mål nr M 422-01, se bilaga

KLAGANDE

Lönneholm Aktiebolag, 556117-2577, Åvägen 65, 294 93 SÖLVESBORG

MOTPARTER

1. Länsstyrelsen i Blekinge län, 371 86 KARLSKRONA

2. Blekinge Naturskyddsförbund

SAKEN

Tillstånd till befintlig och utökad djurhållning på fastigheterna Agerum 13:12 och Agerum 13:13 i Sölvesborgs kommun

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Med upphävande av miljödomstolens dom fastställer Miljööverdomstolen länsstyrelsens (miljöprövningsdelegationens) beslut.

______________________

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Lönneholm AB har yrkat att Miljööverdomstolen skall fastställa länsstyrelsens (miljöprövningsdelegationens) beslut helt eller med den enda ändringen att villkorspunkten 2 ges följande lydelse:

För den tillståndsgivna produktionen gäller att 415,5 ha åkermark för spridning av gödsel ska finnas vid en uppfödning av 3 800 slaktsvin och 540 modersuggor (och rekryteringsdjur) per år. Vid uppfödning av färre djur minskar kravet på spridningsarealer i motsvarande grad. Om svingödsel förädlas till avsalu eller bortförs för användning på icke jordbruksmark minskar kravet på spridningsarealer i den omfattning som tillsynsmyndigheten bestämmer.

Blekinge Naturskyddsförbund har förklarat att förbundet inte har anledning att driva målet mot bolaget vidare.

Länsstyrelsen i Blekinge län har tillstyrkt att miljödomstolens dom upphävs, men har avstyrkt en ändring av villkorspunkten 2 i miljöprövningsdelegationens beslut.

Miljööverdomstolen har avgjort målet utan huvudförhandling med stöd av 23 kap. 6 § första stycket första meningen miljöbalken.

UTVECKLING AV TALAN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Bolaget har anfört bl.a. följande. De flesta gödselavtalen ingicks vid tidpunkten för ansökan. Det har inte funnits anledning att förnya dessa under den förhållandevis långa tid, då tillståndsärendet handlagts. Bolaget har dock under hela tiden haft möjlighet att få tillgång till större arealer för spridning av gödsel och har nu ingått ytterligare två gödselavtal motsvarande 112 ha spridningsareal. Bolaget förfogar därigenom över en spridningsareal om sammanlagt 414 ha. Överenskommelserna gäller fortfarande.

Blekinge Naturskyddsförbund har anfört att bolaget genom de spridningsarealer som bolaget nu förfogar över har gjort vad det kan för att förebygga miljöproblem som uppkommer till följd av en förhöjd näringsbelastning.

Länsstyrelsen har anfört i huvudsak följande. Bolaget har visat att det numera förfogar över tillräckliga spridningsarealer för den gödsel som uppkommer i verksamheten. Villkorspunkten 2 - som innebär en skärpning i förhållande till Jordbruksverkets föreskrifter - motiveras av att näringsbelastningen på mark och vatten inom Sölvesborgs kommun med omkringliggande områden är hög. Jordbruksverkets föreskrifter motsvarar en näringsbelastning om 31 kg fosfor per ha. Detta är för högt. Belastningen bör i stället uppgå till högst 22 kg fosfor per ha. Detta blir också fallet om villkorspunkten 2 i tillståndsbeslutet fastställs.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Miljööverdomstolen instämmer i den bedömning som miljöprövningsdelegationen har gjort om behovet av spridningsarealer för den gödsel som uppkommer i bolagets slaktsvinproduktion.

Genom gödselavtalen är det visat att bolaget numera har förutsättningar att innehålla det villkor om arealer för spridning av gödsel som miljöprövningsdelegationen har ställt upp under punkten 2. Det finns därmed förutsättningar att bifalla bolagets ansökan om tillstånd.

Med hänsyn till vad som har kommit fram om näringsbelastningen på mark och vatten i kommunen, finns det skäl att bibehålla det skärpta kravet i villkorspunkten 2. Inte heller i övrigt finns det skäl att ändra villkoren för tillståndet.

Miljödomstolens dom skall följaktligen upphävas och miljöprövningsdelegationens beslut fastställas.

Domen får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Gudmund Toijer, referent, miljörådet Rolf Svedberg, hovrättsrådet Lars Dirke och hovrättsassessorn Inge Karlström. Enhälligt.