MÖD 2004:43

Tillstånd enligt föreskrifter för naturvårdsområde samt strandskyddsdispens för uppförande av torrklosett-----Fråga om tillstånd enligt föreskrifter för naturvårdsområde och strandskyddsdispens för uppförande av torrklosett m.m. i anslutning till befintlig strandbod i Grundårdes fiskeläge på Gotland. Miljööverdomstolen fann att det inte kunde anses att den begärda kompletteringen av strandboden förändrade karaktären på området på ett sådant sätt att det stred mot syftet med naturvårdsområdet. Inte heller kunde det antas att kompletteringen skulle leda till en väsentligt ändrad användning av strandboden. Tillstånd enligt naturvårdsföreskrifterna kunde därför ges. Slutligen bedömdes förutsättningarna för strandskyddsdispens föreligga då byggnationen utgjorde en komplementbyggnad till befintlig byggnad som använts sedan 1960-talet och kompletteringen inte i nämnvärd grad kunde anses inskränka allmänhetens friluftsliv eller försämra livsvillkoren för djur- och växtliv.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Stockholms tingsrätts, avd 9, miljödomstolens, dom 2003-11-12 i mål nr M 196-03, se bilaga

KLAGANDE

HS

Ombud

BH

MOTPART

Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 VISBY

SAKEN

Tillstånd enligt föreskrifter för naturvårdsområde samt strandskyddsdispens

_________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen beviljar, med upphävande av miljödomstolens dom och länsstyrelsens i Gotlands län beslut den 22 april 2003, dnr 521-4804-02, dels tillstånd enligt föreskrifterna för Gotlandskustens naturvårdsområde, dels ock strandskyddsdispens för uppförande av en mindre byggnation – antingen såsom tillbyggnad eller såsom fristående komplementbyggnad – för torrklosett och förvaring av gasoltub i anslutning till klagandens befintliga bod vid Grundårdens fiskeläge på Gotland.

För byggnationen får endast den mark som krävs för byggnadens yta tas i anspråk som tomt.

Som villkor för tillståndet och dispensen gäller att byggnationen skall utformas i samråd med byggnadsnämnden i Gotlands kommun.

_________________________

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

HS har överklagat miljödomstolens dom och, som talan får förstås, yrkat att han skall ges tillstånd enligt föreskrifter om naturvårdsområde samt strandskyddsdispens, för att komplettera sin strandbod inom Grundårdens fiskeläge i Gotlands kommun med ett utrymme för torrklosett och plats för gasoltub.

Länsstyrelsen i Gotlands län har bestritt ändring.

Miljööverdomstolen har med stöd av 23 kap. 6 § miljöbalken avgjort målet utan huvudförhandling.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Parterna har utöver vad som anförts vid miljödomstolen tillagt i huvudsak följande.

HS

På Näsudden, där Grundårdens fiskeläge är beläget, finns ett stort antal vindkraftverk inom 20 till 200 m från strandlinjen. Den begärda byggnationen är obetydlig till sitt omfång och tänkt att på diskretast möjliga vis anpassas till befintlig bebyggelse. Tillbyggnaden eller den mindre fristående byggnaden skall placeras intill bodens norra långvägg, där den är skymd av näraliggande bodar för den som passerar igenom området ner mot piren. En fristående torrklosett intill strandbods vägg har gammal hävd på Näsudden. Sådana finns vid strandbodsområdena Vakti och Boudd samt fiskeläget Nisseviken, alla i Näs socken.

Den första boden vid Grundården byggdes vid mitten av 1930-talet, de sista på 1960-talet. De har endast under en kort tid under andra världskriget använts av ett fåtal fiskare som tog fångster för avsalu på marknaden. Efter kriget och framför allt från 1960-talet började bodarna användas för Näsbornas eget friluftsliv. De blev utflyktsmål och övernattningsställen för ägarna och deras familjer under helger och sommarmånader. De senaste två decennierna har vuxna barn och nära släktingar sökt sig till området under semesterveckorna på sommaren. Antalet nyttjare av den befintliga fristående gemensamma torrtoaletten blir för stort och orsakar sanitära problem.

Länsstyrelsen

Traditionella strandbodar kan ha en rätt tillfällig karaktär med mindre tillägg och tillbyggnader, allt efter de skiftande behov som uppstått. Den aktuella bodens enhetliga uppbyggnad och raka linjer gör emellertid att den föreslagna tillbyggnaden med sina sneda väggar och takanslutning ter sig till karaktären i detta sammanhang främmande. Inte heller den föreslagna fristående byggnaden för torrklosett är förenlig med naturreservatets syfte.

Det finns en stark tradition med en för fiskeläget gemensamt fristående torrklosett. Ett tillstånd till den aktuella tillbyggnaden kan vara början på en mer långtgående förändring av fiskelägets karaktär och sättet att använda detsamma. En standardhöjning, som en torrklosett i anslutning till boden, kan innebära att byggnaden utnyttjas för ett väsentligt annat ändamål än tidigare.

Utvecklingen av många av öns fiskelägen går från fiskelägen med enkla redskapsbodar mot ett ökat fritidsboende i bodarna. Flertalet av bodarna ägs och används i dagsläget inte av yrkesfiskare. Bodarnas ändamål är dock alltjämt förvaring. Generellt sett finns det en tendens att bodägare önskar att utöka ytan på sin bod. En sådan tendens kan, om den tillåts, leda till att fiskelägenas karaktär sakta men säkert kommer att förändras. Förordnandet om naturreservatet Gotlandskusten syftar till att förhindra en sådan förändring och utveckling.

De skäl klaganden framför kan inte anses utgöra sådana särskilda skäl som innebär att dispens från strandskyddsbestämmelserna kan meddelas.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

HS har ansökt om att få uppföra ett utrymme för torrklosett och förvaring av gasoltub intill sin bod vid Grundårdens fiskeläge i Näs socken på Gotland. Han avser att för detta ändamål antingen uppföra en tillbyggnad i anslutning till bodens norra långvägg eller en fristående mindre byggnad cirka 50 cm från samma vägg. I målet aktualiseras både frågan om tillstånd enligt de föreskrifter som gäller för Gotlandskustens naturvårdsområde och frågan om strandskyddsdispens.

Tillstånd enligt föreskrifter för naturvårdsområde

Enligt gällande föreskrifter för Gotlandskustens naturvårdsområde är det förbjudet att utan tillstånd av länsstyrelsen uppföra ny byggnad eller att ändra befintlig byggnad genom tillbyggnad, ombyggnad eller andra åtgärder som påverkar dess yttre utseende och att ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för väsentligen annat ändamål än tidigare. Syftet med naturvårdsförordnandet är, såvitt nu är av intresse, att hindra att karaktären hos väsentligen obebyggda delar av Gotlandskusten förändras genom ny bebyggelse.

Vad HS har uppgivit om förhållandena på platsen och om bodens användning har inte ifrågasatts. Med hänsyn till den befintliga bebyggelsen i fiskeläget kan, enligt Miljööverdomstolens bedömning, den begärda kompletteringen av strandboden inte anses förändra karaktären på området på ett sådant sätt att det strider mot syftet med naturvårdsområdet.

Tillstånd enligt föreskrifterna krävs om en befintlig byggnad tas i anspråk för en väsentligt ändrad användning. Boden har enligt oemotsagda uppgifter sedan 1960-talet använts för både förvaring och tillfällig övernattning. Miljööverdomstolen anser inte att det finns anledning anta att boden kommer att tas i anspråk för väsentligt annat ändamål än den pågående användningen även om begärd komplettering av boden sker.

På grund av förhållandena vad avser Grundårdens fiskeläge anser Miljööverdomstolen att tillstånd enligt föreskrifterna om naturvårdsområde kan ges för uppförandet av ny mindre byggnad eller tillbyggnad för torrklosett och förvaring av gasoltub i anslutning till HSs bod, med den placering som denne föreslagit.

Strandskyddsdispens

Inom strandskyddsområde får inte uppföras nya byggnader eller byggnader ändras så att de kan tillgodose ett väsentligen annat ändamål än de tidigare använts till (7 kap.16 §miljöbalken). En fristående torrklosett nära befintlig bods vägg är en ny byggnad som kräver dispens. En tillbyggnad direkt mot väggen med ingång utifrån torde i detta fall vara att jämställa med den fristående byggnaden av motsvarande storlek. Krav på dispens bör därför gälla även denna.

Dispens kan ibland ges för en komplementbyggnad under förutsättning att en utvidgning av det privata området inte sker på bekostnad av det område som är tillgängligt för allemansrätten (se prop. 1997/98:45 del 2 s 89). Den föreslagna byggnaden för torrklosett och gasoltub utgör en komplementbyggnad till befintlig bod. Kompletteringen är föranledd av den användning som pågått sedan 1960-talet. Den kan inte i nämnvärd grad anses inskränka allmänhetens friluftsliv eller försämra livsvillkoren för djur- och växtliv. Dispens från bestämmelserna om strandskydd kan därför meddelas för uppförande av komplementbyggnaden på det sätt som tillståndet enligt föreskrifterna för naturvårdsområdet anger.

Utformning av byggnationen

För att tillgodose kravet på att byggnationen för torrklosett m.m. får ett lämpligt utseende bör förordnas att samråd skall ske med byggnadsnämnden i Gotlands kommun avseende den närmare utformningen.

Domen får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Ulf Bjällås, hovrättsrådet Roland Halvorsen, miljörådet Rolf Svedberg och hovrättsrådet Liselotte Rågmark, referent. Enhälligt.

___________________________________

BILAGA

STOCKHOLMS TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLENS, DOM

KLAGANDE

HS

MOTPART

Länsstyrelsen Gotlands län, 621 85 VISBY

ÖVERKLAGAT BESLUT

Länsstyrelsens Gotlands län beslut den 22 april 2003, dnr 521-4804-02, se domsbilaga 1

SAKEN

Tillstånd till undantag från föreskrifter enligt 7 kap.miljöbalken

____________________

DOMSLUT

Miljödomstolen avslår överklagandet.

_____________

YRKANDEN M M

HS har överklagat länsstyrelsens beslut och yrkat att han skall ges dispens från bestämmelserna i 7 kapmiljöbalken för tillbyggnad av sin strandbod inom Grundårdens fiskeläge i Gotlands kommun. Tillbyggnaden avser utrymme för torrklosett och plats för gasoltub.

HS har anfört i huvudsak följande: Befintlig kommunal torrtoalett är inte tillräcklig under sommartid. En gemensam lösning med tillbyggnad av befintlig torrtoalett genom medverkan av kommun, markägare och bodägare, som länsstyrelsen

föreslagit, är inte möjlig eftersom det skulle kosta minst 100 000 kr bara att utreda ägarförhållandena på aktuell udde. Han är beredd att frångå sin ursprungliga tanke på en tillbyggnad till befintlig strandbod, och istället bygga en fristående rektangulär byggnad, placerad ca 50 cm från bodens norrvägg med måtten 120x150 cm. Byggnadens högsta takhöjd föreslås vara 185 cm, vilket är lägre än den befintliga bodens takfot.

Länsstyrelsen och byggnadsnämnden i Gotlands kommun har motsatt sig ändring.

Syn har hållits på fastigheten den 23 oktober 2003.

DOMSKÄL

Grundårdens fiskeläge omfattas av både bestämmelser om strandskydd och naturvårdsområde. Vid tillämpning av miljöbalken (MB) skall naturvårdsområde ses som naturreservat. Området är även av riksintresse för natur- och kulturvärden och allmänhetens friluftsliv.

Av beslutet om naturvårdsområde framgår bland annat att det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd uppföra ny byggnad eller att ändra befintlig byggnad genom tillbyggnad, ombyggnad eller andra åtgärder som påverkar dess yttre utseende. Det krävs även tillstånd för att ta i anspråk en byggnad helt eller delvis för väsentligen annat ändamål än tidigare. Eftersom länsstyrelsen kan ge tillstånd till de åtgärder som anges i föreskrifterna är det inte, på sätt som länsstyrelsen skrivit i sitt beslut, fråga om dispens från föreskrifterna enligt 7 kap 7 § MB, utan fråga om att bevilja eller avslå en ansökan om tillstånd. Miljödomstolen bedömer dock att detta inte har påverkat målets utgång hos länsstyrelsen. Enligt förarbetena till MB (prop 1997/98:45 del 2 s 76) är förutsättningarna för tillstånd lättare att uppfylla än förutsättningarna för dispens om annat inte anges i föreskrifterna.

Inom strandskyddsområde får enligt 7 kap 16 § MB bland annat inte nya byggnader uppföras eller byggnader ändras så att de kan tillgodose ett väsentligen annat ändamål än de tidigare använts till. En tillbyggnad på sätt som ansökan avser faller sålunda under strandskyddsbestämmelserna endast om den medför att byggnaden kan användas för ett väsentligen annat ändamål. En sådan ändrad användning kräver även tillstånd enligt beslutet om naturvårdsområde.

Miljödomstolen ifrågasätter inte att den befintliga kommunala torrtoaletten, som enligt uppgift är öppen för alla, under sommartid inte räcker till. Det framstår då som rimligt att någon form av utökad toalettmöjlighet ges i fiskelägret, även om strandbodarna inte är avsedda att användas som fritidshus. Miljödomstolen anser dock, i likhet med länsstyrelsen, att detta inte innebär att en enskild strandbodsägare har behov av eller rätt till en egen toalett. Grunden för beslutet om naturvårdsområde var bland annat en oro för att strandbodar skulle byggas utan tillståndsplikt och syftet var att hindra att karaktären hos väsentligen obebyggda delar av Gotlandskusten skulle förändras genom ny bebyggelse. Miljödomstolen finner mot denna bakgrund att det är befogat av länsstyrelsen att inta en restriktiv hållning till tillståndprövning av om- och tillbyggnader av strandbodar. Till detta kommer risken för att bodarna tas i anspråk för väsentligen annat ändamål än tidigare. Den alternativa lösningen att gemensamt i fiskelägret lösa toalettproblemen, t. ex. genom tätare tömning eller tillbyggnad av den kommunala torrklosetten, är att föredra även om HS framfört vissa synpunkter på svårigheter med detta. Miljödomstolen finner således att, vid en avvägning av allmänna och enskilda intressen, skäl inte föreligger för att ge tillstånd till undantag från föreskrifterna i beslutet om naturvårdsområde på sätt som HS begärt. Miljödomstolen avslår därför överklagandet.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 2 (TSH-MD 2)

Överklagande, ställt till Miljööverdomstolen, Svea hovrätt, skall ha inkommit till miljödomstolen, Stockholms tingsrätt, senast den 3 december 2003. Prövningstillstånd krävs.

Liselott Yngve Bengt Jonsson

I avgörandet har deltagit tingsfiskalen Liselott Yngve, ordförande, och miljörådet Bengt Jonsson. Bengt Jonsson är skiljaktig, se domsbilaga 3.

Skiljaktig mening angående tillstånd till undantag från föreskrifter enligt 7 kapmiljöbalken

För Grundårdens fiskeläge gäller både bestämmelser om naturreservat och bestämmel ser om strandskydd. Området är även av riksintresse för naturvården, kulturminnes vården och friluftslivet.

Syftet med naturreservatet Gotlandskusten är att hindra att karaktären hos väsentligen obebyggda delar av Gotlandskusten förändras genom ny bebyggelse, begränsa stör ningar av fågellivet samt bevara för naturvården särskilt värdefulla strandavsnitt med grusformationer och begränsa inverkan av täktverksamhet genom reglering av uttagen.

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningar för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Att området är av riksintresse innebär bl.a. att åtgärder skall så långt möjligt undvikas som påtagligt skulle skada värden i sådan natur- och kulturmiljö som har betydelse från allmän synpunkt och som inte kan återskapas eller ersättas om den en gång för störs.

Av beslutet om naturreservat framgår bl.a. att det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd uppföra ny byggnad eller att ändra befintlig byggnad genom tillbyggnad, om byggnad eller andra åtgärder som påverkar dess yttre utseende. Enligt förarbetena till miljöbalken (prop 1997/98:45 del 2 s 76) är förutsättningarna för tillstånd lättare att uppfylla än förutsättningarna för dispens.

När det gäller strandskyddet kan länsstyrelsen enligt 7 kap 18 § miljöbalken meddela dispens från föreskrifterna om det finns särskilda skäl. Generellt gäller att dispens får meddelas endast om det är förenligt med förbudets eller föreskrifternas syfte enligt 7 kap 26 miljöbalken. Enligt förarbetena (prop 1997/98:456 del 2 s 89) kan dispens från bestämmelserna i 16 § ibland ges för en komplementbyggnad. Om byggnaden för läggs i nära anslutning till huvudbyggnaden eller om den bildar en sammanhållen en het tillsammans med huvudbyggnaden och andra befintliga byggnader, kan detta vara ett särskilt skäl för att ge dispens. Ytterligare en förutsättning är dock att komplette ringen inte medför en utvidgning av det privata området på bekostnad av det område som är tillgängligt enligt allemansrätten.

Enligt min mening får en mindre tillbyggnad för torrtoalett, antingen som en liten fri stående byggnad eller som en utbyggnad från huset, anses bilda en enhet med befintlig strandbod. Inte heller kan kompletteringen anses utvidga det privata området. Enligt uppgift från HS skulle den aktuella torrtoaletten komma att tjäna som ett alternativ till den befintliga torrklosetten och därmed vara till fördel för allmänheten.

En annan fråga är då om en torrtoalett gör att boden kan tillgodose ett väsentligt annat ändamål än den tidigare använts till, och om detta utgör en anledning att inte meddela dispens. Enligt vad som framkommit i målet har boden under lång tid använts flir en staka övernattningar. En gemensam torrtoalett finns, men enligt uppgift räcker den inte till för sommargästernas och besökandes behov. Enligt min mening innebär tillkomsten av ytterligare en torrtoalett inte att strandboden kan komma att användas till ett väsentligt annat ändamål än tidigare.

Jag anser att uppförandet av en torrtoalett inte står i strid med syftet för naturreservatet Gotlandskusten eller strandskyddet och inte heller påtagligt skadar riksintressena. 1 detta sammanhang bör påpekas att området kring Grundården är stark exploaterat ge-nom uppförande av ett stort antal vindkraftverk.

Med hänsyn till vad som ovan anförts, anser jag att tillstånd till undantag från före skrifter enligt 7 kapmiljöbalken kan meddelas för en tillbyggnad vid strandbodens norrfasad, antingen i form av en fristående byggnad i enlighet med vad HS föreslagit eller som en tillbyggnad i enlighet med ursprungsförslaget. Med hänsyn till att det rör sig om en mindre tillbyggnad till boden, bör dock ytterligare mark inte få tas i anspråk som tomtplats.

Bengt Jonsson