MÖD 2004:76

Ansökan om tillstånd till ökad produktion i varmbandverket och kallbandverket inom ett stålverk-----I den överklagade deldomen ålade miljödomstolen (MD) bolaget att genomföra sex olika prövotidsutredningar. MD bestämde att dessa utredningar inklusive förslag till slutliga villkor skulle redovisas till domstolen ett (utredning 1-4) resp. två (utredning 5-6) år efter det att det tillstånd som beviljades i domen tagits i anspråk av bolaget. Länsstyrelsen överklagade och yrkade att utredningarna skulle redovisas senast den 1 augusti 2006. Man menade att avsaknad av bestämt slutdatum för prövotidsutredningarna menligt skulle inverka på länsstyrelsens tillsynsuppgift. Miljööverdomstolen (MÖD) framhöll att föreskrifterna om prövotidsutredningarna utgör villkor för det tillstånd som lämnats samt att dessa gäller först om och när tillståndet tas i anspråk. Skulle tillståndet inte tas i anspråk är bolaget inte skyldigt att genomföra dessa. MD hade därför gjort rätt när den bestämt att redovisningen skulle ske viss tid efter det att tillståndet tagits i anspråk. Överklagandet avslogs.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Stockholms tingsrätts, avd 9, miljödomstolen, deldom 2004-04-27 i mål nr

M 189-03, se bilaga A

KLAGANDE

Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 FALUN

MOTPART

Outokumpu Stainless Aktiebolag, 556001-8748

Ombud

Advokaten MA

SAKEN

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till ökad produktion i varmbandverket och kallbandverket inom stålverket, Södra verken i Avesta kommun, Dalarnas län

_________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen fastställer miljödomstolens deldom i överklagad del.

_________________________

YRKANDEN M. M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Länsstyrelsen i Dalarnas län har yrkat att de i överklagade domen angivna prövotidsutredningarna skall redovisas till miljödomstolen senast den 1 augusti 2006.

Outokumpu Stainless Aktiebolag (bolaget) har bestritt ändring.

Målet har med stöd av 23 kap. 6 § första stycket miljöbalken tagits till avgörande utan huvudförhandling.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Länsstyrelsen

Vissa av prövotidsutredningarna som nu angivits i den överklagade domen föreskrevs redan i koncessionsnämndens beslut nr 115/97. Förlängning av prövotider samt nya har tillkommit efter detta i olika domar/deldomar. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att utredningarna nu bör samlas ihop och redovisas vid ett fastställt datum så att slutliga villkor kan fastställas inom de olika delområdena. Detta är framförallt viktigt ur kontroll- och tillsynshänseende. Under huvudförhandlingen i målet yrkade Länsstyrelsen att samtliga prövotidsutredningar skulle redovisas senast den 1 augusti 2005. Miljödomstolen har i domslutet föreskrivit att utredningarna 1-4 inklusive förslag till slutliga villkor skall inges till miljödomstolen senast ett år efter det att tillståndet tagits i anspråk. Utredningarna 5 och 6 inklusive förslag till skyddsåtgärder och/eller slutliga villkor ska inges till miljödomstolen senast två år efter det att tillståndet tagits i anspråk.

Länsstyrelsen ser här en risk med den överklagade domen att fastställande av viktiga villkorsparametrar vid verksamheten ytterligare kan dra ut på tiden. Avsaknaden av ett slutdatum för prövotidsutredningar inverkar menligt på Länsstyrelsens tillsynsuppgift samt är inte likställt med de beslut om prövotidsvillkor som på senare år tagits av miljödomstolen vid företag i samma storleksordning i länet. Med den utökade verksamhet som bolaget nu planerar är det av största vikt att bolaget får slutliga villkor snarast för bland annat kväve, metaller och fluorid. Bolaget har ju tidigare åtagit sig att presentera resultat av utredningar med förslag till villkor 2004-09-30 för utredningarna 1-4 varför det torde finnas underlag för redovisning och fastställande av villkor inom ca ett år. Länsstyrelsen bedömer även att de utredningskrav som ställts på bolaget i utredningarna 5-6 är av sådan art att underlag för bedömningarna och förslag till miljödomstolen torde kunna tas fram inom ett år.

Bolaget

Produktionen vid Avesta stålverk bedrivs enligt deldomar meddelade år 2002 och år 2003. Så länge verksamheten vid Avesta stålverk bedrivs enligt dessa tillstånd skall för produktionen gälla de villkor som meddelas i domarna. Prövotidsredogörelse enligt deldomen år 2002 har nu ingivits till miljödomstolen. Tillstånden enligt deldomen 2004 har ej ianspråktagits och detta skall ske senast den 31 december 2013. Då det nya tillståndet tas i anspråk kommer att gälla särskilda prövotidsföreskrifter och överflyttning sker av ej tidigare avgjorda prövotidsfrågor. I övrigt upphör tidigare meddelande tillstånd. Vid en jämförelse mellan prövotidsfrågor som uppskjutits i deldomen år 2004 med de frågor som satts på prövotid i deldomen år 2002 med ändring år 2003, framgår att uppskjutna frågor i huvudsak är likartade. De prövotidsfrågor som gäller för nu bedriven verksamhet utreds och åtgärdas i enlighet med de domar som reglerar pågående produktion. Detta framgår bland annat av den prövotidsredovisning som i oktober 2004 lämnats till miljödomstolen. Miljödomstolen skall nu handlägga dessa frågor. Det kan inte vara riktigt att det dessutom skall åligga bolaget att härefter lämna en prövotidsredovisning för en verksamhet som ännu inte har tagits i anspråk och där bolaget ännu inte har beslutat om tidpunkt för verksamhetens påbörjande.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen bedömer att det är viktigt att bolagets tillstånd regleras med villkor som sätter ramar för den samlade miljöpåverkan från bolagets verksamhet. Bolaget har själva hävdat att de prövotidsfrågor som uppskjutits i deldom 2004 är likartade med de frågor som satts på prövotid i deldomar 2002 och 2003. Länsstyrelsen bedömer därför att det inte torde vara en alltför stor arbetsinsats att ta fram underlag för redovisning av de två nya prövotidsfrågor som angetts i dom 2004 inom en snar framtid. Den nya domen skall tas i anspråk senast den 31 december 2013. Det innebär bland annat, som beslutet nu är utformat, att den viktiga frågan kring emissioner av kvicksilver är helt beroende av när bolaget anser att det nya tillståndet ska tas i anspråk som i sämsta fall kan bli om ett flertal år. Bolagets redovisning av utredningar till miljödomstolen utförda enligt miljödomstolens dom i mål nr 225-00 gör att Länsstyrelsen bedömer att det är rimligt att skjuta på tidigare yrkad tidpunkt för vissa av prövotidsredovisningarna i ett år till 2006-08-01.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Miljödomstolen har i den överklagade deldomen ålagt bolaget att genomföra sex olika prövotidsutredningar samt bestämt att utredningarna 1 - 4 inklusive förslag till slutliga villkor skall ges in till domstolen senast ett år efter det att det i domen givna tillståndet tagits i anspråk. Beträffande utredningarna 5 och 6 har bestämts att dessa inklusive förslag till skyddsåtgärder och/eller slutliga villkor skall ges in till domstolen senast två år efter det att tillståndet tagits i anspråk.

Föreskrifterna om de aktuella prövotidsutredningarna är villkor för det tillstånd som lämnats i den överklagade deldomen. Föreskrifterna kan inte ges någon självständig betydelse utan gäller först om och när tillståndet tas i anspråk. Skulle detta inte ske kommer sålunda bolaget inte att vara skyldigt att genomföra utredningarna. Miljödomstolen har därför gjort rätt när den bestämt att redovisning av utredningarna skall ske viss tid efter det att tillståndet tagits i anspråk. Länsstyrelsens yrkande om att utredningarna skall redovisas senast den 1 augusti 2006 kan följaktligen inte bifallas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2004-12-30

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Anders Holmstrand och Arne Kardell, referent, miljörådet Rolf Svedberg samt hovrättsrådet Henrik Runeson

Enhälligt.