MÖD 2004:84

Tillstånd till enskild avloppsanläggning-----En sluten tank hade installerats för allt avloppsvatten (WC, bad, disk och tvätt) utan tillstånd. Efter ansökan om tillstånd medgav miljö- och hälsoskyddsnämnden ett temporärt tillstånd att under ett år bruka det befintliga avloppet samt förelades sökanden att inom samma tid ha installerat en avloppsanläggning som kunde godkännas av nämnden. Föreläggandet i den senare delen upphävdes av länsstyrelsen. Sökanden överklagade och yrkade permanent tillstånd till sluten tank. Miljööverdomstolen delade underinstansernas bedömning att ett permanent tillstånd till sluten tank inte borde meddelas. Det tidsbegränsade tillståndet förlängdes för att ge sökanden en möjlighet att finna en ny lösning på avloppsfrågan.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 2004-04-27 i mål nr M 3149-03, se

bilaga

KLAGANDE

TH

MOTPART

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Simrishamns kommun,

272 80 SIMRISHAMN

SAKEN

Tillstånd till enskild avloppsanläggning på fastigheten Simrishamn

Karlaby 14:13

_________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Med ändring av miljödomstolens dom och länsstyrelsens beslut av den 29 mars 2004, dnr 505-7843-02, förlänger Miljööverdomstolen det av miljö- och hälsoskyddsnämnden den 20 september 2001, § 56, meddelade tillfälliga tillståndet att bruka befintlig avloppsanläggning till och med den 31 december 2005.

_________________________

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

TH har vidhållit sitt yrkande att han skall beviljas tillstånd till installationen av en sluten tank.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Simrishamns kommun har bestritt yrkandet.

Miljööverdomstolen har med stöd av 23 kap. 6 § första stycket miljöbalken avgjort målet utan huvudförhandling.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Parterna har åberopat samma grunder och bevisning som i miljödomstolen. De har därutöver tillagt bl.a. följande.

TH: Hela området i Karlaby är klassat som fornlämning enligt kulturminneslagen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har gett in ett yttrande från tekniska kontoret i Simrishamns kommun av vilket det bl.a. framgår att tekniska kontoret inte har för avsikt att inom överskådlig tid bygga ut avloppsnätet i den del av kommunen där THs fastighet är belägen. Miljö- och hälsoskyddskontoret har även bifogat en skrivelse i vilken olika alternativa avloppslösningar för THs fastighet har föreslagits.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Det får anses klarlagt att det finns mer lämpliga avloppsanordningar för THs fastighet än den slutna tank för allt avloppsvatten som han installerat. Miljööverdomstolen delar därför miljödomstolens bedömning att ett permanent tillstånd till sluten tank inte bör meddelas.

I Miljööverdomstolen har framkommit att det inom en överskådlig framtid inte finns några konkreta planer på en utbyggnad av det kommunala avloppsnätet inom området. TH måste därför finna en ny permanent lösning på avloppsfrågan. Miljööverdomstolen anser att det av miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelade tidsbegränsade tillståndet bör förlängas till utgången av år 2005 för att ge TH en möjlighet att i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden finna en ny lösning på avloppsfrågan på den aktuella fastigheten.

Domen får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Ulf Bjällås, hovrättsrådet Per-Anders Broqvist, miljörådet Sven Bengtsson samt hovrättsrådet Marinette Andersson, referent. Enhälligt.

________________________________

BILAGA

VÄXJÖ TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, DOM

KLAGANDE

TH

MOTPART

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Simrishamns kommun

272 80 Simrishamn

ÖVERKLAGAT BESLUT

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut den 29 mars 2004, dnr 505-7843-02,

se bilaga 1

SAKEN

Tillstånd till enskild avloppsanläggning

______________________

DOMSLUT

Miljödomstolen avslår överklagandet.

BAKGRUND

TH har i efterhand ansökt hos miljö- och hälsoskyddsnämnden om tillstånd till att ändra avloppsanläggningen på fastigheten X 14:13 i Simrishamns kommun; från en stenkista för BDT-avlopp, till att anlägga en sluten tank för allt avloppsvatten, dvs. även avlopp från en vattentoalett som installerats i stället för en mulltoa. Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnade ett tillfälligt tillstånd, att gälla till den 30 september 2002. Nämnden förelade samtidigt TH att senast samma datum anordna en avloppsanläggning som kunde godkännas av nämnden. Efter överklagande upphävde länsstyrelsen föreläggandet men avslog överklagandet såvitt gäller tillståndsfrågan.

YRKANDEN M.M.

TH har överklagat länsstyrelsens beslut och vidhållit sitt yrkande om att få installera sluten tank. Han har i samband med överklagandet tillagt i huvudsak följande. Det finns miljövänliga snålspolande toaletter. Huset används enbart som fritidshus. Det finns inte plats för infiltrationsanläggning på tomten som totalt är 385 m2. När mulltoan byttes till WC var det tänkt att avloppet skulle anslutas till kommunal anläggning men det har skjutits upp. Intill det inrättas kommunal anläggning skall septic-tanken finnas kvar. Han har handlat i god tro om att det skulle dras kommunal VVS till X och det finns inte ekonomisk grund till att behöva installera en infiltrationsanläggning som kostar 80 000 kr och sen behöva ansluta till det kommunala nätet.

DOMSKÄL

Länsstyrelsen har i sitt beslut redogjort för de bestämmelser som är relevanta i målet.

Miljödomstolen gör följande bedömning.

Den mycket begränsade användningen av THs fastighet medför att en mycket liten volym avloppsvatten kommer att tillföras tanken. Tömning av tanken torde därför i och för sig inte att vara nödvändig med tätare intervaller än uppskattningsvis en gång per år. Som underinstanserna har påpekat är inställningen dock restriktiv till att ge tillstånd till att lösa avloppsproblem genom att installera sluten tank. Det är sökanden som har att visa att det finns förutsättningar för att ge tillstånd och TH kan inte i detta fall anses ha visat att det finns skäl för att ge ett permanent tillstånd till anläggningen. Miljö- och häl- soskyddsnämnden har gett ett tillfälligt tillstånd till anläggningen att gälla under ett år. Den begränsningen har enligt beslutet skett med utgångspunkt i möjligheterna att anlägga en ur miljösynpunkt bättre anläggning och får anses ha varit rimlig.

Ansökan rör förutsättningarna för att ge permanent tillstånd till anläggningen och miljödomstolens prövning är begränsad till den frågan. I samband med överklagandet kan THs talan tolkas som att han i andra hand yrkar ett fortsatt tidsbegränsat i avvaktan på en utbyggnad av det kommunala avloppsnätet. Miljödomstolen kan emellertid inte som första instans ta ställning till förutsättningarna för ett fortsatt tidsbegränsat tillstånd. Dessutom finns det ingen närmare utredning beträffande hur konkreta de kommunala utbyggnadsplanerna är. Möjligheterna att ge ett fortsatt tidsbegränsat tillstånd med utgångspunkt i den aspekten kan prövas först efter ny ansökan hos nämnden.

Sammanfattningsvis anser miljödomstolen att överklagandet skall avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2

Överklagande senast den 18 maj 2004.

Anders Bengtsson C-G Göransson

I avgörandet har deltagit rådmannen Anders Bengtsson, ordförande, och miljörådet Clas-Göran Göransson.