MÖD 2005:69

Villkor för tillstånd till produktion av täcklackerade frontsystem----- Fråga om utformningen av ett haverivillkor avseende den s.k. by- passtiden (den tid under vilken full produktion medges utan att reningsanläggningarna är i drift).

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom den 29 juni 2005 i mål nr M 3928-04,

se bilaga A

KLAGANDE

Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö

MOTPART

Swedwood AB, Box 610, 343 24 Älmhult

Ombud: SÅWS

SAKEN

Villkor för tillstånd till produktion av täcklackerade frontsystem vid Swedwoods AB:s anläggning i Älmhult

___________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen ändrar miljödomstolens dom så att villkorspunkten 5 skall ha följande lydelse.

5. By-passtiden (den tid under vilken full produktion medges utan att reningsanläggningarna är i drift) medges till högst 120 timmar per år för tiden fram till den 30 oktober 2007. För tiden därefter medges by- passtiden till högst 48 timmar per år.

________________________

YRKANDEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Länsstyrelsen har yrkat att villkorspunkten 5 skall ha följande lydelse.

5. By-passtiden (den tid under vilken full produktion medges utan att reningsanläggningarna är i drift) medges till högst 120 timmar per år för tiden fram till den 30 oktober 2007. För tiden därefter medges by- passtiden till högst 48 timmar per år.

Swedwood AB (bolaget) har bestritt ändring.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Länsstyrelsen har anfört i huvudsak följande.

Bolaget har idag en förbrukning av nära 500 ton lösningsmedel per år. Vid ansökt produktion kan förbrukningen komma att uppgå till ca 850 ton per år, eller 165 kg per timme. By-passkörning innebär, på grund av den höga lösningsmedelsförbrukningen, att lukttröskeln, vid närmaste bostäder, kan komma att överskridas med en faktor 10 - 15. Överskridandet vid näraliggande industrier kan därvid komma att bli ännu större. Detta framgår av de spridningsberäkningar som bolaget redovisade till miljödomstolen i mars 2005 (tidigare redovisade beräkningar är felaktiga). Ett orenat utsläpp kan därför medföra en stor påverkan på miljön i närområdet.

Den nuvarande formuleringen av villkoret innebär att om bolaget skulle välja att inte installera ytterligare en reningsanläggning kommer den tillåtna by-passtiden att uppgå till 120 timmar (dvs. 5 driftdygn även efter den 30 oktober 2007). Det kan vara acceptabelt att tillåta en by- passtid av 120 timmar per år under en kort övergångstid, men det är inte acceptabelt att bolaget ges möjlighet till en så omfattande by- passkörning under i princip obegränsad tid. Det är visserligen inte särskilt troligt att bolaget inte kommer att installera ytterligare en reningsanläggning, men risken finns.

Om bolaget mot förmodan väljer att inte installera den andra reningsanläggningen får bolaget därför hantera en haverisituation på så sätt att produktionen begränsas så att under ett haveri endast de delar drivs vidare som inte behöver vara anslutna till reningsanläggningen.

Bolaget har anfört i huvudsak följande.

Länsstyrelsens yrkande innebär i praktiken att ytterligare en förbränningsanläggning behöver installeras. Behovet av by-passkörning grundar sig på att produktionen annars kanske måste stoppas direkt vid avbrott i funktionen hos förbränningsanläggningen. Detta kan innebära mycket stora problem för bolagets leveranser till sina kunder. Dels finns det risk för att beställningarna inte kan levereras i tid och dels finns det ofta inte någon överkapacitet i produktionslinjerna som kan användas för ”ikappkörning”.

Den nuvarande förbränningsanläggningen, som varit i drift i två år, har inte gett upphov till några luktstörningar. Den faktiska by-passtiden har varit mycket begränsad. Under innevarande år har hittills (augusti 2005) by-pass skett under 55 minuter. Under 2004 skedde by-pass under sammanlagt 90 minuter, fördelade på två stopp. Under 2003 uppgick by- passtiden till 53 timmar fördelade på flera stopp.

Behovet av 120 timmars by-passtid när bolaget endast har en anläggning för termisk förbränning hänger samman med den tid leverantören behöver för att kunna återställa anläggningen i funktionsdugligt skick utan avbrott i produktionen. En sammanställning över tidsåtgången från leverantören redovisades vid huvudförhandlingen vid miljödomstolen.

Anläggningen för termisk förbränning har kapacitet att behandla 53 000 m3 processluft per timme, vilket motsvarar behovet med nuvarande produktionsutrustning. För att öka produktionen krävs ytterligare produktionsutrustning och denna kan inte kopplas till befintlig reningsutrustning utan kräver ytterligare en förbränningsanläggning.

Enligt bolagets prognos kommer volymutvecklingen att medföra att ytterligare produktionsutrustning, och därmed en andra förbränningsanläggning, installeras under år 2007. Bolaget vill dock inte vara bundet att installera en förbränningsanläggning för ca 6 miljoner kr om prognosen inte håller utan anser att den andra anläggningen skall kopplas till det kapacitetsbehov som uppstår i samband med ökad produktion. Att kräva installation av en andra reningsanläggning endast som reserv till den befintliga, vilket kravet på 48 timmars by-passtid egentligen innebär om erforderlig leveranssäkerhet skall kunna innehållas, är enligt bolagets mening orimligt med hänsyn till den ringa omgivningspåverkan det i praktiken är fråga om. Det bör noteras att länsstyrelsen inte tvivlar på att en andra anläggning kommer att installeras, det är endast fråga om det möjligen kan bli fråga om en senare tidpunkt än oktober 2007.

Det finns inget som tyder på att det finns skäl att anta att de av bolaget yrkade by-passkörningarna kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Någon skyldighet att vidta skyddsåtgärder, iaktta begränsningar och vidta försiktighetsmått i övrigt finns därmed inte enligt 2 kap 3 § miljöbalken. Den lukt som kan uppstå vid by-passkörning är inte av den karaktären och omfattningen att den utgör en olägenhet för människors hälsa.

Länsstyrelsen har genmält följande.

Lukttröskeln för det lösningsmedel som används i störst mängd (butylacetat) anges till 0,1 mg/m3 (Verschueren K, Handbook of Environmental Data on Organic Chemicals, sec. ed., 1983). Institutet för miljömedicin (IMM) har fastställt omgivningshygieniska riktvärden för vissa lösningsmedel. För det aktuella lösningsmedlet finns inte några omgivningshygienska riktvärden fastställda.

Luktstörningarna kan komma att bli betydande vid en by-passkörning. Kraftig lukt av det aktuella lösningsmedlet upplevs som mycket störande och obehaglig av många människor med i vissa fall huvudvärk och illamående som följd. Om dessa symptom är psykiskt betingade eller om de har en verklig fysiologisk orsak har ingen betydelse. Dessutom kan personer med astma och allergier reagera kraftigt om de utsätts för betydande nivåer av lösningsmedelslukt. Det förhållandet att det inte finns något omgivningshygieniskt riktvärde fastställt för det aktuella lösningsmedlet innebär inte att lösningsmedlet är harmlöst, sett från hälsosynpunkt.

___________________

Miljö- och byggnämnden i Älmhults kommun har tillstyrkt bifall till länsstyrelsens överklagande.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Målet i Miljööverdomstolen gäller innehållet i ett s.k. haverivillkor, dvs. ett villkor som reglerar vilken verksamhet som kan tillåtas även när en reningsanläggning tillfälligtvis inte är i drift. Utgångspunkten vid tillståndsprövningen är självfallet att föreskrivna reningsanordningar skall vara i drift för att en verksamhet skall få bedrivas. Det åligger verksamhetsutövaren att planera produktionen och att konstruera och underhålla reningsutrustningen så att driftavbrott kan undvikas eller minimeras. Verksamhetsutövaren skall också mildra konsekvenserna om ett driftavbrott ändå uppkommer.

Vanligtvis tar haverivillkor främst sikte på att reglera den tid då - vid ett stopp i reningsanläggningen - driften ändå måste fortsätta för att inte produktionsutrustningen skall allvarligt skadas eller betydande arbetsmiljöproblem uppstå. De skäl som bolaget anfört till stöd för önskemålet om längre by-passtid är dock närmast av praktisk eller kommersiell natur. Sådana skäl torde göra sig gällande vid snart sagt alla verksamheter med reningsutrustning och motiverar inte avsteg från vad som är miljömässigt påkallat.

Såsom länsstyrelsen framhållit kan utsläppen under by-passkörning orsaka betydande luktstörningar i närområdet. Det är därför miljömässigt motiverat att utsläppen begränsas. Frågan är om ett krav på en sådan begränsning är ekonomiskt rimligt.

Bolaget har gjort gällande att det skulle bli orimligt dyrt att investera i en ny reningsanläggning enbart för att minska tiden för by- passkörning och att den kortare by-passtiden därför bör gälla först vid en ökning av produktionen. Bolaget har inte närmare redovisat vilka kostnader det kan bli fråga om för att klara det av länsstyrelsen yrkade villkoret utöver uppgiften att en ny reningsanläggning kostar omkring 6 milj. kr.

Enligt Miljööverdomstolens mening framstår dock inte en kostnad i den storleksordningen som orimlig med hänsyn till de utsläppsbegränsningar som kan erhållas. Det finns för övrigt andra åtgärder avseende exempelvis underhåll och reservdelshållning eller en mindre reservanläggning som kan ge den önskade driftsäkerheten till en lägre kostnad.

På grund av vad som anförts skall länsstyrelsens överklagande bifallas och villkoret ändras i enlighet därmed.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2005-12-19

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Per-Anders Broqvist, referent, Rose Thorsén, miljörådet Rolf Svedberg och hovrättsrådet Lars Dirke. Enhälligt

________________________________

BILAGA A

VÄXJÖ TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, DOM

SÖKANDE

Swedwood AB, Box 610, 343 24 Älmhult

Ombud: advokaten SÅ

SAKEN

Ansökan om tillstånd att inom fastigheten X 2, Älmhults kommun, Kronobergs län, få bedriva befintlig och utökad produktion av täcklackerade frontsystem baserade på MDF-skiva eller liknande skivmaterial, SNI-kod -o1 (A), 90.006-3(B)

DOMSLUT

Tillstånd

Miljödomstolen lämnar Swedwood AB tillstånd enligt miljöbalken att vid bolagets anläggning på fastigheten X 2 i Älmhults kommun bedriva befintlig och utökad produktion av täck-lackerade frontsystem utförda på MDF-skiva eller liknande skivmaterial med en maximal råvaruförbrukning av 60 000 m3 per år baserat på färdig möbelyta av MDF-skiva eller liknande skivmaterial.

Villkor

För tillståndet skall gälla följande villkor:

1. Verksamheten skall bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden har angivit i ansökningshandlingarna eller i övrigt åtagit sig i målet om inte annat framgår av nedanstående villkor.

2. Lösningsmedelshaltig processluft från sprutlackeringen skall renas före utsläpp till omgivningen. Anläggningens reningsgrad skall som riktvärde uppgå till minst 97 %. Från den 30 oktober 2007 skall reningsgraden, som riktvärde, uppgå till minst 99 %.

3. Bolaget skall senast den 30 oktober 2007 förse sin reningsanläggning med en Recidual Air Cleaner eller vidta motsvarande åtgärd i reningsanläggningen som har minst lika god effekt på verkningsgraden.

4. De totala utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) till luft från lackeringsverksamheten , exklusive utsläpp enligt villkorspunkt 5, får som gränsvärde uppgå till högst 30 ton per år.

5. By-passtiden ( den tid under vilken full produktion medges utan att reningsanläggningarna är i drift) medges till högst 120 timmar per år till den 30 oktober 2007 eller till den senare tidpunkt ytterligare en reningsanläggning har installerats. By-passtiden därefter medges till högst 48 timmar per år.

6. Ventilationsluften från målning med vattenbaserade färger och UV- baserade lacker får ledas orenat till omgivningen.

7. Bolaget skall fortlöpande tillse att de diffusa utsläppen av kolväten hålls på en så låg nivå som det är möjligt.

8. Utsläppet av stoft från den befintliga fastbränsleeldade pannan får som riktvärde inte överskrida 150 mg/m3 normal torr gas (ntg) vid 13 % CO2.

9. Endast omålat träbränsle får eldas i den befintliga pannan.

10. Utsläppet av stoft från en ny fastbränslepanna skall renas i elektrofilter.

11. Buller från verksamheten skall begränsas så att bolagets bidrag till den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder som riktvärde inte överstiger:

Dagtid vardagar kl 07-18 50 dB(A)

Sön- och helgdagar kl 07-18 45 dB(A)

Kvällstid kl 18-22 45 dB(A)

Nattetid kl 22-07 40 dB(A)

Nattetid skall dessutom gälla att momentanvärden får uppgå till högst 55 dB(A) vid bostäder.

12. Förvaring av flytande farligt avfall och kemikalier skall ske var för sig under tak på invallat tätt underlag.

13. Kemiska produkter och farligt avfall skall hanteras på sådant sätt att spridning ut i omgivningarna ej kan ske. Förvaring skall ske på kemikalieresistenta, täta underlag utan golvbrunnar eller andra avlopp, belägna under tak, eller i täckt container. Flytande eller vattenlösliga produkter skall förvaras inom invallning. Invallningen skall minst rymma den största behållarens volym plus 10 % av summan av övriga behållares volym. Kemikalier som kan reagera häftigt med varandra skall förvaras åtskilda.

14. Produktionslokalen skall vara utformad så att kemiska produkter eller farligt avfall inte kan nå golvavlopp eller golvbrunn som leder till det kommunala avloppsnätet eller till recipient.

15. Ett förslag till kontrollprogram för verksamheten skall redovisas till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter att detta tillstånd tagits i anspråk. Programmet skall bl.a. ange hur utsläppen skall kontrolleras med avseende på mätmetod, mätfrekvenser och utvärderingsmetod.

16. Om verksamheten upphör skall detta anmälas till tillsynsmyndigheten i god tid före nedläggningen. Kemiska produkter och avfall skall då tas om hand. Bolaget skall vidare i samråd med tillsynsmyndigheten undersöka om fastigheten är förorenad och i så fall ansvara för att området efterbehandlas.

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljödomstolen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i målet.

Förordnande om tidigare tillståndsbeslut

När tillståndet enligt denna dom tas i anspråk, förfaller de tillstånd till verksamheten som tidigare har lämnats enligt miljöbalken.

Verkställighetstillstånd

Miljödomstolen förordnar att det i denna dom meddelade tillståndet får tas i anspråk även om domen inte har vunnit laga kraft.

TIDIGARE TILLSTÅND

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation (MPD) lämnade den 14 december 2000 Swedwood AB tillstånd till befintlig och utökad verksamhet avseende träbearbetning och lackering upp till en förbrukning av 30 000 m3 MDF- skiva. Förutom slutliga villkor beslutade länsstyrelsen med stöd av 22 kap. 27 § miljöbalken att under en prövotid uppskjuta avgörandet beträffande slutliga villkor för utsläpp av flyktiga organiska föreningar (lösningsmedel) till luft inklusive diffusa utsläpp. Under prövotiden skulle bolaget vidta planerade förbättringar i den termiska förbränningsväxlaren. Vidare skulle bolaget mäta storleken av de diffusa utsläppen, identifiera källor till diffusa utsläpp, samt utreda möjligheterna att minimera de diffusa utsläppen. Bo-laget skulle dessutom utreda hur det totala utsläppet lämpligen redovisas. Såväl de ekonomiska, tekniska som de miljömässiga aspekterna skulle belysas för de olika alternativ som studerades. En skriftlig redovisning av prövotidsutredningen skulle lämnas in till Länsstyrelsen senast den 31 december år 2002. Denna redovisning skulle förutom vad som framgår ovan även innehålla förslag till villkor för utsläpp från reningsanläggningen, manuella lackeringsboxar eller liknande utsläppspunkter samt de diffusa utsläppen. Bolaget skulle i sitt yrkande även föreslå vilket mått som lämpligen bör användas vid redovisningen av utsläppet.

Länsstyrelsen har i beslut den 28 april 2005 beslutat om följande ytterligare slutliga villkor för tillståndet.

10. Utsläppet av flyktiga organiska föreningar (VOC) till luft från lackeringsverksamheten, inklusive diffusa utsläpp, får fram till och med den 31 december 2007 uppgå till högst 30 ton/år. Efter detta datum får utsläppet uppgå till högst 25 ton per år. Utsläppsvärdena skall gälla som gränsvärden.

11. Processluft skall renas före utsläpp till omgivningen. Anläggningens reningsgrad skall som riktvärde uppgå till minst 98 %. Från den 30 oktober 2007 skall reningsgraden, som rikt- värde uppgå till minst 99 %.

12. När den termiska förbränningsanläggningen är i drift får förbränningstemperaturen inte underskrida 700 °C som gränsvärde och 850 °C som riktvärde. Utsläpp skall ske minst 21 m över marknivån. Förbränningstemperaturen skall kontinuerligt övervakas och registreras.

13. Målning med lösningsmedelsbaserad färg i de delar som är anslutna till reningsanläggningen får förekomma sammanlagt högst två dygn per kalenderår utan att reningsanläggningen är i drift.

14. Högst 0,5 % av den totala mängden använda lösningsmedel får bestå av aromatiska lösningsmedel.

15. Verksamheten skall kontrolleras enligt ett av tillsynsmyndigheten beslutat kontrollprogram. Programmet skall bland annat ange hur utsläppen skall kontrolleras med avseende på mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. Ett förslag till kontrollprogram skall redovisas till tillsynsmyndigheten senast 3 månader efter att detta beslut har vunnit laga kraft.

MPD avslog bolagets begäran om att skjuta upp avgörandet om begränsningen av det totala utsläppet av VOC under ytterligare en prövotid.

SÖKANDENS TALAN

Yrkande om tillstånd och villkor

Swedwood AB yrkar att tillstånd lämnas för en maximal råvaruförbrukning av 60 000 m3 baserat på färdig möbelyta av MDF-skiva eller liknande skivmaterial.

Bolaget föreslår att följande särskilda villkor skall gälla för verksamheten:

Verksamheten skall bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden har angivit i ansökningshandlingarna eller i övrigt åtagit sig i målet om inte annat framgår av nedanstående villkor.

Lösningsmedelshaltig processluft från sprutlackeringen skall renas före utsläpp till omgivningen. Anläggningens reningsgrad skall som riktvärde uppgå till minst 97 %. Från den 30 oktober 2007 skall reningsgraden, som riktvärde, uppgå till minst 99 %.

Bolaget skall senast den 30 oktober 2007 förse sin reningsanläggning med en Residual Air Cleaner eller vidta motsvarande åtgärd i reningsanläggningen som har minst lika god effekt på verkningsgraden.

Ventilationsluft från målning med vattenbaserade färger och UV-baserade lacker får ledas orenat till omgivningen.

Bolaget skall fortlöpande tillse att de diffusa utsläppen av kolväten hålls på en så låg nivå som det är möjligt.

Utsläppen av stoft från befintlig fastbränslepanna skall begränsas så att det som riktvärde inte överstiger 150 mg/m3 ntg vid 13 % CO2.

Utsläppen av stoft från ny fastbränslepanna får som riktvärde inte överstiga 100 mg/m3 ntg vid 13 % CO2.

Buller från verksamheten skall begränsas så att bolagets bidrag till den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder som riktvärde inte överstiger

Dagtid kl 07.00 - 18.00 50dB(A)

Kvällstid kl 18.00 - 22.00 45 dB(A)

Sön- och helgdagar kl 07-00 - 18.00 45dB(A)

Nattetid kl 22.00 - 07.00 40 dB(A)

Förvaring av flytande farligt avfall och kemikalier skall var för sig ske under tak på invallat tätt underlag.

Kemiska produkter och farligt avfall skall hanteras på sådant sätt att spridning ut i omgivningarna ej kan ske. Förvaring skall ske under kemikalieresistenta, täta underlag utan golvbrunnar eller andra avlopp, belägna under tak eller i täckt container. Flytande eller vattenlösliga produkter skall förvaras inom invallning Invallningen skall minst rymma den största behållarens volym plus 10 % av summan av övriga behållares volym. Kemikalier som kan rea-gera häftigt med varandra skall förvaras åtskilda.

Produktionslokalen skall vara utformad så att kemiska produkter eller farligt avfall inte kan nå golvavlopp eller golvbrunn som leder till det kommunala avloppsnätet eller till recipient.

Ett förslag till kontrollprogram skall redovisas till tillsynsmyndigheten senast 3 månader efter att detta tillstånd tagits i anspråk. Programmet skall bland annat ange hur utsläppen skall kontrolleras med avseende på mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod.

Om verksamheten upphör skall detta anmälas till tillsynsmyndigheten i god tid före nedläggningen. Kemiska produkter och avfall skall då tas om hand. Bolaget skall vidare i samråd med tillsynsmyndigheten undersöka om fastigheten är förorenad och i så fall ansvara för att området efterbehandlas.

Bolaget anhåller om att beslutet förses med verkställighetsförordnande.

Bolaget anser att det nuvarande tillståndet förfaller, när ett nytt tillstånd tas i anspråk. Bolaget uppger att det nya tillståndet beräknas tas i anspråk under 2005.

Omgivnings- och planförhållanden

Bolaget är lokaliserat till industriområde i sydöstra Älmhult i närheten av riksväg 23.

Området är detaljplanerat som J-område. Väster om bolaget finns industriområde. Avståndet till närmaste bostäder är mer än 1000 m. Söder om bolaget finns ett skogsområde, åt sydväst finns industriområde. Närmaste bostäder ligger ca 450 m åt sydväst. Öster om bolaget finns ett ca 200 m brett skogsområde som är detaljplanerat som industriområde. Norr om fabriken finns industriområde. Närmaste bostäder ligger ca 700 m norr om fabriken.

Anläggningen

Produktionsbeskrivning

Råvaror

Råvarorna består huvudsakligen av MDF-skivor (medium density fiberboard), som levereras i storformat, samt ytbehandlingsmaterial och emballagematerial i wellpapp. Transporter till verksamheten sker uteslutande med lastbil.

Träbearbetning

Maskinell bearbetning utförs av typen sågning, hyvling, fräsning, borrning och slipning. Anläggningen är försedd med ett flertal spånutsug. Luften från dessa leds tillbaka till arbetslokalerna efter rening i cykloner och textilfilter.

Ytbehandling

Inom ytbehandlingen finns följande processlinjer:

automatiska sprutboxlinjer med torkar (för polyesterfärg), manuell sprutbox (för vattenbaserad färg), valslinjer (för UV-färg)

Lagring och paketering

Efter avsyning, i vissa fall efter montering, glasning och medpaketering av beslagsatser, förpackas produkterna i wellpappkartong med rephindrande material på insidan. De förpackade produkterna lagras på pallar, vilka har sträckfilmats.

Leveranser

Transport av färdiga produkter sker med lastbil alternativt järnväg.

Verksamhetens omfattning

Verksamheten vid Swedwood AB är idag begränsad till en högsta råvaruförbrukning av 30 000 m3 MDF-skiva eller motsvarande skivmaterial per år. Utsläppet av lösningsmedel är som gränsvärde begränsat till 30 ton fr o m 1998. Ny ansökan om utsläpp av maximalt 40 ton lösningsmedel per år är inlämnad till Länsstyrelsen i Kronobergs län under 2003.

Planerade förändringar

För att kunna genomföra utökningen till maximal produktion kommer följande förändringar att genomföras, utöver redan genomförd utbyggnad:

installation av ny lackeringslinje

installation av ny fastbränslepanna och reservoljepanna alternativt utbyte av befintliga energianläggningar till större

komplettering av reningsanläggningar för spån

utökning av träbearbetningsutrustning

Förändringarna kommer innebära att produktionen kan uppgå till råvaruanvändning av 60 000 m3 baserat på färdig möbelyta av MDF-skiva eller liknande skivmaterial. Antalet produktionsdygn kommer att vara ca 300 dygn. Vid maximal produktion kommer ytbehandlingen att vara ungefär lika fördelad mellan UV-lackering och lackering med lösningsmedelsbaserade system.

Energiförsörjning och övriga driftshjälpmedel

Panncentraler

Uppvärmning av lokalerna sker med en fastbränslepanna med maximal effekt på 3 MW. Fastbränslet utgörs huvudsakligen av spån från produktionen, som transporteras pneumatisk till spånsilo vid panncentralen. Rökgaserna renas i multicykloner och avleds genom skorsten 24 m över markplanet. I reserv finns en oljepanna på 2 MW, som använder samma skorsten. Dessutom en mindre reservoljepanna på 1 MW. Eldningsolja lagras i invallad gårdscistern som rymmer 10m3.

Vid nybyggnation av lagerdelen kommer befintlig fastbränslepanna att bytas ut, alternativt kommer en ny fastbränslepanna på 5 MW att installeras. Rökgaserna kommer att avledas genom befintlig skorsten på 24 m över markplanet eller i nyinstallerad skorsten med motsvaran-de höjd. Installeras en ny fastbränslepanna kommer troligtvis en reservoljepanna på 2 MW att installeras. En invallad oljetank på 10-15 m3 kommer att placeras i närheten av oljepannan.

Kompressor

I kompressorrummet är fyra kompressorer installerade.

Köldmedia

Köldmedieanläggning finns installerad i lufttorken till kompressoranläggningen. Totala mängden köldmedia uppgår idag till 15 kg. Nyinstallationer kan förekomma och kommer då att anmälas enligt de regler som finns.

Reningsanläggningar

Stoft

Fastbränslepannor är försedda med multicykloner.

Stoft från träbearbetning renas i textila filter varefter luften återförs till lokalen. Stoftet transporteras därefter pneumatiskt till spånsilo eller spån lada där avskiljning sker i cykloner. Utökas maskinbearbetningen kommer ytterligare spärrfilter att installeras.

Lösningsmedel

Utgående ventilation från ytbehandling med färger baserade på organiska lösningsmedel renas i termisk förbränningsanläggning med en kapacitet på 50 000 m3/h. Anläggningen kan drivas i olika steg beroende på hur många sprutautomatlinjer som är i drift. Utsläppet sker 21 m över mark.

De tre modernare sprutboxlinjerna är försedda med återvinning av översprutad färg. Grundfärgen kan nu till mer är 95 % återanvändas. Toppfärgen återanvänds för närvarande till 70-90 %. Försök för att ytterligare öka återanvändning av översprutad toppfärg pågår.

Kompressoranläggning

Utgående oljehaltigt vatten renas i oljeavskiljare med kolfilter.

Råvaru- och kemikaliehantering

Kemikaliehantering

Hantering av kemikalier i form av lösningsmedelsbaserade färger och UV- färger sker i separata rum. Färgerna pumpas med doserutrustning till de olika ytbehandlingslinjerna. Rummen saknar golvbrunnar och är försedda med ventilation och uppsamlingsgrop för omhändertagande av spill. Hanteringen av färger utanför emballagen sker i mycket liten omfattning. Huvudsaklig kemikaliehantering framgår av nedanstående tabell.

Råvaror Huvudsaklig hantering

Färg vattenburen färgrum och i boxar

Polyesterfärg färgrum

Härdare seprat färgrum

Cobolt Accelerator färgrum

UV-lacker UV-rum

Övriga tillsatskemikalier färgrum

Gasol till truckar gasolskåp

Smörj- och hydrauloljor Underhåll

Samtliga kemikalier förvaras i produktionslokaler utan golvbrunnar.

Avfallshantering

Industriavfall

Följande avfallsslag kan uppstå i produktionen. Materialet samlas upp i behållare där det uppstår och transporteras sedan till kretsloppsgården där de olika fraktionerna samlas för vidare transport till mottagare av avfallet. MDF - spill, torkat färg- och lackavfall, vattenlösningar som innehåller färg eller lack, sot, blandpapper, vitt papper, papprullar, glas, PE-plast, övrig plast, frigolit, småmetall, fragmenteringsskrot, pallband, trä, restavfall efter sortering.

Borttransport sker av transportör som anmält transportverksamheten eller har transporttillstånd för avfallet. Transporterna journalförs.

Farligt avfall

Följande avfallsslag kan uppstå i produktionen: Andra organiska lösningsmedel, m m , färg och lackavfall med icke halogena lösningsmedel, avfall med UV-lack som handskar, trasor, oljeavfall, färg, tryckfärg, lim och hartser, batterier, lysrör.

Farligt avfall lagras invallat under tak.

Borttransport sker av transportör med tillstånd till mottagare med tillstånd att omhänderta avfallet. Transportdokument upprättas.

Transporter och trafikfrågor

Transporterna till Swedwood AB kommer att fördubblas jämfört med vid tillåten maximal produktion idag och uppgå till ca 40 lastbilar per vardag. Jämfört med nuvarande transporttäthet i området till och ifrån IKEA och övriga industrier, samt Swedwoods nära läge till riksväg 23 kommer transportökningen inte att innebära någon märkbar ökning av bullernivån vid närmaste bostäder.

Miljökonsekvensbeskrivning

Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) avser att beskriva den miljöpåverkan som den planerade verksamheten på fastigheten har. I MKB:n redogörs även för de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som kommer att vidtas för att mildra och förebygga den miljöpåverkan som har identifierats.

Den huvudsakliga miljöpåverkan utgörs av

Utsläpp till luft av lösningsmedel vid målning samt kväveoxider och koldioxid från energianvändning och transporter.

Användning och hantering av kemiska produkter och färger,

Hantering och förvaring av avfall och restprodukter,

Externbuller från i första hand verksamheten samt transporter till och från anläggningen.

För 2003 har det totala utsläppet av lösningsmedel beräknats till 23,5 ton. Vid fullt utnyttjat tillstånd yrkar bolaget få emittera maximalt 40 ton per år.

Sett i ett regionalt perspektiv medför utsläppet ett ringa bidrag till det totala utsläppet av flyktiga organiska ämnen som uppgår till cirka 5 000-6 000 ton per år i länet (avser 1998). De dominerande utsläppskällorna för denna typ av ämnen är trafiken och småskalig vedeldning.

Spridningsberäkningar för 40 tons utsläpp under 5 134 h/år visar att halterna ligger under lukttröskeln för butylacetat. Hälsorisker bedöms ej föreligga, eftersom halterna även är under långstidsmedelvärden för betryggande säkerhet med avseende på hälsorisker.

Avseende förordningen om VOC, föreskrift NFS 2001 :11 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar, gäller enligt bilaga 2 A för målning/beläggning av träytor att användningen av lösningsmedel skall som tröskelvärde för lösningsmedelsförbrukning vid förbrukning >25 ton per år varvid bolaget omfattas av denna.

Uppvärmning av lokalerna sker i första hand med eget bränsle i pannor. Eldningen och transporter ger upphov till utsläpp av stoft och förbränningsgaser i huvudsak koldioxid, kolmonoxid, kväveoxider och svaveldioxid. Den planerade produktionsökningen innebär ingen ökning av utsläppet. Utförda beräkningar och förhållandena hittills visar att rökgasutsläppet inte förväntas ge upphov till störningar i närområdet. Utsläppet bör följaktligen kunna accepteras.

Utsläppet till vatten från verksamheten betraktas som ringa och kan knappast medföra någon miljöpåverkan av betydelse.

Beträffande buller från fabriksanläggningen är ljudnivån i närområdet inom ramen för nyetablerad industri.

Trafiken på allmän väg till och från bolaget samt intern trafik ger upphov till visst buller. Några klagomål har dock inte kommit till bolagets kännedom under senare år.

Verksamheten innebär inte några omfattande risker för olyckor som kan skada människor eller miljö. Den enskilt största risken är brand där skadorna sannolikt kommer att begränsas till det egna fabriksområdet. Anläggningen är fullt sprinklad sedan våren 2004.

Beträffande förbrukningen av naturresurser kan huvuddelen av spillet från produktionen tillvaratas för energi- eller materialåtervinning. Färgrester destilleras internt för återvinning av lösningsmedel. Källsortering av avfall har införts.

Nuvarande lokalisering bedöms ur miljösynpunkt vara acceptabel. Inga klagomål har rapporterats under senare år.

Ansökan förutsätter att den fortsatta och utökade verksamheten kan ske på nuvarande plats Om tillstånd att bedriva produktionen i den omfattning som anges i ansökan inte skulle lämnas, är alternativet att flytta produktionsutrustning till koncernens andra anläggningar. Detta för dock med sig flyttning av utrustning m.m. och därmed troligen hela verksamheten. Nyetablering på annan plats bedöms inte i dagsläget som realistiskt ur företagsekonomisk synvinkel. Bolaget har därför inte närmare utrett någon alternativ lokalisering.

YTTRANDEN

Miljö- och byggnämnden i Älmhults kommun tillstyrker tillståndsansökan under förutsättning att inga ytterligare stöningar i form av buller och lukt förekommer.

Länsstyrelsen tillstyrker bifall till bolagets ansökan om tillstånd till befintlig och utökad verksamhet inom tillverkning av täcklackerade frontsystem, baserade på MDF-skiva eller liknande material. Tillverkningen får omfatta en förbrukning av högst 60000 m3 MDF-skiva eller liknande material, baserat på färdig möbelyta.

Länsstyrelsen tillstyrker bifall till bolagets yrkande om verkställighetsförordnande.

Länsstyrelsen anser att följande villkor bör föreskrivas:

Allmänt villkor

1. Verksamheten skall bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden har angivit i ansökningshandlingarna eller i övrigt åtagit sig i ärendet om inte annat framgår av nedanstående villkor.

Villkor om utsläpp till luft

2. Processluft skall renas före utsläpp till omgivningen. Anläggningens reningsgrad skall som riktvärde uppgå till minst 97 %. Från den 30 oktober 2007 skall reningsgraden, som riktvärde, uppgå till minst 99 %.

3. Bolaget skall senast den 30 oktober 2007 förse sin reningsanläggning med en Residual Air Cleaner eller vidta motsvarande åtgärd i reningsanläggningen som har minst lika god effekt på verkningsgraden.

4. Bolaget skall fortlöpande tillse att de diffusa utsläppen av kolväten hålls på en så låg nivå som det är möjligt.

5. Utsläppet av stoft från den befintliga fastbränsleeldade pannan får som riktvärde inte överskrida 150 mg/m3 normal torr gas vid 13 % CO2.

Villkor om buller

6. Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än följande gränsvärden:

Dagtid vardagar kl 07-18 50 dB(A)

Sön- och helgdagar kl 07-18 45 dB(A)

Kvällstid kl 18-22 45 dB(A)

Nattetid kl 22-07 40 dB(A)

Nattetid skall dessutom gälla att momentanvärden får uppgå till högst 55 dB(A) vid bostäder.

Villkor om avfall och kemikaliehantering

7. Kemiska produkter och farligt avfall skall hanteras på sådant sätt att spridning ut i omgivningarna ej kan ske. Förvaring skall ske på kemikalieresistenta, täta underlag utan golvbrunnar eller andra avlopp, belägna under tak. Flytande eller vattenlösliga produkter skall förvaras inom invallning. Invallningen skall minst rymma den största behållarens volym plus 10 % av summan av övriga behållares volym. Kemikalier som kan reagera häftigt med varandra skall förvaras åtskilda.

8. Produktionslokalen skall vara utformad så att kemiska produkter eller farligt avfall inte kan nå golvavlopp eller golvbrunn som leder till det kommunala avloppsnätet eller till recipient.

Villkor om hushållning med resurser

9. En energiplan för verksamheten skall utarbetas efter samråd med tillsynsmyndigheten. Planen skall inlämnas till tillsynsmyndigheten inom ett år efter att detta beslut vunnit laga kraft. Miljödomstolen kan delegera till tillsynsmyndigheten rätten att föreskriva skäliga åtgärder.

Villkor om kontroll

10. Verksamheten skall kontrolleras enligt ett av tillsynsmyndigheten beslutat kontrollprogram. Programmet skall bland annat ange hur utsläppen skall kontrolleras med avseende på mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. Ett förslag till kontrollprogram skall redovisas till tillsynsmyndigheten senast 3 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

Villkor om efterbehandling

11. Om verksamheten upphör skall detta anmälas till tillsynsmyndigheten i god tid. före nedläggningen. Kemiska produkter och avfall skall då tas om hand. Bolaget skall vidare i samråd med tillsynsmyndigheten undersöka om fastigheten är förorenad och i så fall ansvara för att området efterbehandlas.

BEMÖTANDE

Bolaget har invänt bl.a. följande.

Swedwood AB:s verksamhetsplan, för perioden 1 september 2005 till 31 augusti 2008, fastställd i mars 2005, ger en översiktsbild av prognostiserade volymer. Dessa ligger på en sådan nivå att ytterligare utbyggnad av lokaler samt maskin- och ytbehandlingsutrustning kommer att behövas. Ytbehandlingsinvesteringen planeras att genomföras under 2007. I samband med denna expansion kommer ytterligare en reningsanläggning att uppföras som kommer att ha en kapacitet av ca 30 000 Nm3/h. Ny och befintlig reningsanläggning kommer att kopplas samman på ett sådant sätt att varje enhet kan ta processluft från alla berörda linjer. Syftet är att de ska kunna kopplas upp var för sig på de linjer som för tillfället behöver köras. Denna teknik skulle avlasta eller helt ta bort behovet av bypass körning i framtiden. Dessutom skall de sammankopplas på sådant sätt att spjällväxlingen sker i intervaller och körs mot en gemensam Residual Air Cleaner, vilket innebär att kravet för denna teknik uppfylls 2007. Reningsgraden kommer efter denna investering att ligga på minst 99 % vilket skulle innebära ett utsläpp efter rening på ca 8,5 ton/år vid full produktion. Med ovanstående beskrivning av den nya tekniken med två anläggningar skulle det, vid en eventuell störning av nuvarande reningsanläggning med kapacitet av 50 000 Nm3/h, endast bli behov av att köra två maskiner by pass, vilket motsvarar totalt ca 60 % reningsgrad. På motsvarande sätt skulle en eventuell störning av den ny- installerade reningsanläggningen, med kapacitet av ca 30000 Nm3/h, ge behov att köra en maskin by pass, motsvarande totalt ca 85 % reningsgrad. Denna nya teknik har tillkommit under pågående processtid för ansökan om tillstånd för befintlig och utökad verksamhet samt miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken. För tiden fram till oktober 2007 eller intill när en ny reningsanläggning tas i bruk yrkar bolaget bifall för den tidigare ansökan för 120 timmar by pass körning för att användas vid ett eventuellt behov för nedkylning och uppstart av reningsanläggningen. Sannolikheten för utnyttjande av detta villkor fullt ut är liten, ställt i relation till funktionen av nuvarande anläggning, vilken har en stabil uppbyggnad och driftsäkerhet. Syftet med detta yrkande är att långsiktigt säkerställa anställningar och leveranssäkerhet samt minska miljöaspekterna, hänsyn tagen till nuvarande beläggnings situation där ett längre avbrott skulle kunna äventyra planerad expansion samt tillgängligheten för produkter under en lång tid. Genomförande av dessa investeringar och aktiviteter kommer att medföra att bolagets utsläpp och miljöpåverkan minskas avsevärt, samtidigt som produktionsvolymen ökar.

Bolaget anser att förvaring av kemikalier även bör kunna ske i täckt container och att ett villkor tas in i beslutet om förvaring av flytande avfall och kemikalier.

Bolaget invänder att bullervillkoret inte behöver innehålla någon bestämmelse om momentanljud och att villkoret bör fastställas med riktvärden.

Bolaget föreslår ett villkor angående en ny fastbränslepanna som innebär att utsläpp av stoft som riktvärde inte får överstiga 100 mg/m3 ntg vid 13% CO2.

Bolaget motsätter sig att upprätta en energiplan och anför att bolaget gjort en översyn av energieffektiviseringen.

Länsstyrelsen godtar att tillåta by- passkörning under 120 timmar per år till den 30 oktober 2007. Länsstyrelsen anser att man därefter kan tillåta en by-passtid under högst 48 timmar per år även om bolaget då inte startat ytterligare en reningsanläggning. Länsstyrelsen yrkar att ett villkor om totalutsläpp av VOC som gränsvärde bestäms till 40 ton per år. Länsstyrelsen vidhåller att bullervillkoret skall fastställas som gränsvärde. I övrigt har länsstyrelsen inte något att invända mot villkorsförslagen.

Bolaget godtar värdet 40 ton VOC per år räknat som riktvärde.

DOMSKÄL

Miljökonsekvensbeskrivning

Den av sökanden i målet upprättade miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven på en sådan beskrivning i 6 kap.miljöbalken. Den bör därför godkännas.

Tillåtlighet

Även om innebörden av ansökan är att få tillstånd till en produktionsökning, omfattar ansökan - i enlighet med miljöbalkens intentioner - såväl befintlig som utökad produktion. Det innebär att hela verksamheten skall prövas.

Den sökta produktionsökningen avses ske i den befintliga anläggningen på industriområdet i södra Älmhult. Enligt gällande detaljplan är området reserverat för industriändamål med planbeteckningen J.

Det har inte kommit fram att den befintliga verksamheten har medfört olägenheter för omgivningen som är av avgörande betydelse. De luktproblem och bullerstörningar som förekommit har bolaget åtagit sig att komma till rätta med och miljödomstolen kommer att föreskriva särskilda villkor rörande de förhållandena. Miljödomstolen anser därför mot bakgrund härav och med hänsyn till vad handlingarna i övrigt utvisar att det är möjligt att för verksamheten föreskriva sådana villkor om krav på skyddsåtgärder och försiktighetsmått m.m. att den inte kan befaras föranleda olägenheter av väsentlig betydelse. Miljödomstolen anser således att det inte föreligger något hinder enligt miljöbalkens bestämmelser mot att meddela det sökta tillståndet. Tillstånd skall sålunda lämnas till den sökta verksamheten.

Villkor

Parterna är ense om att det totala tillåtna utsläppet av flyktiga organiska ämnen (VOC) bör regleras i ett villkor. Parterna är vidare överens om att det totala utsläppet bör begränsas till 40 ton per år. Bolaget anser att totala utsläppet kan fastställas som ett riktvärde, medan länsstyrelsen yrkar att det fastställs som gränsvärde. Miljödomstolen anser att ett årsutsläpp bör an-ges som gränsvärde, men att det inte skall inkludera utsläpp från by-passkörning. Den kommer huvudsakligen att äga rum vid haverier i den termiska reningsanläggningen och bör därför inte räknas in i det totala utsläppet. Med utgångspunkt i de uppgifter som finns i målet bör det totala tillåtna utsläppet av VOC såsom ett gränsvärde anges till 30 ton per år.

Bolaget och länsstyrelsen är överens om att s.k. by-passkörning, dvs. att anläggningen drivs utan rening av kolväten , får ske under högst 5 dygn eller 120 timmar om året intill den 30 ok-tober 2007. Länsstyrelsen menar att därefter får sådan drift pågå under högst 2 dygn eller 48 timmar om året. Bolaget å sin sida anser att by-passkörning skall få fortgå under högst 5 dygn om året till dess bolaget installerar och tar i drift sin andra reningsanläggning. Bolaget har uppgett att det med utgångspunkt i gällande prognoser planeras ske under 2007. Bolaget har tillagt att investeringskostnaden är 6 milj kr och att en andra termisk reningsanläggning därför måste knytas till det verkliga behovet och inte installeras för reservbehov. Miljödomstolen anser att bolagets invändningar är rimliga och att de bör tillmötesgås.

Parterna är eniga om att ventilationsluften från målning med vattenbaserade färger och UV-baserade lacker får ledas orenat till omgivningen. Halten lösningsmedel i de vattenbaserade färgerna uppgår till ca 3,5 %. Ett sådant villkor godtas, men utsläppet av flyktiga organiska ämnen från de vattenbaserade färgerna skall räknas in i det totala årsutsläppet.

Bolaget har åtagit sig installation av elektrofilter i en ny fastbränslepanna. Detta bör fastställas i villkor som därmed är av typen konstruktionsvillkor. Miljödomstolen förutsätter därvid att stofthalten kommer under nivån 30-50 mg stoft/Nm3 räknat vid 13 % CO2-halt. Om stofthalterna skulle komma att överstiga denna nivå har tillsynsmyndigheten möjlighet att hos miljödomstolen ansöka om omprövning av villkoret.

Bolaget - som åtagit sig att verka för att minska buller till omgivningen genom fortsatt isolering - anser att bullervillkoren bör fastställas som riktvärde, medan länsstyrelsen menar att villkoren skall vara gränsvärden. Bolaget anser vidare att något momentanvärde med hänsyn till arten av verksamhet inte behöver anges. Frågan om huruvida riktvärden eller gränsvärden skall föreskrivas för en verksamhet måste bedömas från fall till fall. Miljödomstolen finner att vad som framkommit i målet, särskilt rörande verksamhetens omfattning och omgivningsförhållanden, inte ger skäl att i detta fall föreskriva gränsvärden i bullervillkoren. Däremot bör såsom länsstyrelsen yrkar ett momentanvärde nattetid fastställas.

Bolaget har ifrågasatt behovet av ett villkor om en energiplan. Bolaget har i ansökan översiktligt redovisat energihushållningen och den energieffektivisering som bedrivits inom bolaget. Mot bakgrund härav finner miljödomstolen att det inte framstår som nödvändigt att föreskriva villkor om en energiplan.

Parterna är vidare ense om att förbränning av målat träbränsle i den nya pannan styrs av bestämmelserna i avfallsförbränningsförordningen (2002:1060). Miljödomstolen finner inte skäl för en annan bedömning. Däremot bör endast omålat träbränsle få eldas i den befintliga pannan på grund av att stoftavskiljningen inte är tillräckligt god.

Övriga villkor kan enligt miljödomstolens uppfattning fastställas i enlighet med parternas samstämmiga mening.

Övrigt

Eftersom prövningen avser verksamheten i sin helhet, bör tillståndet ersätta tidigare meddelade beslut enligt miljöbalken beträffande tillstånd till och villkor för verksamheten. Det skall därför föreskrivas att, när tillståndet enligt denna dom har tagits i anspråk skall tidigare meddelade tillstånd enligt miljöbalken förfalla.

Verkställighetsförordnande

Eftersom tillståndet avser en befintlig verksamhet, finns det skäl att förordna om omedelbar verkställighet.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga

Överklagande senast den 20 juli 2005.

Håkan Nordling Magnus Björkhem

I avgörandet har deltagit lagmannen Håkan Nordling, ordförande, miljörådet Magnus Björkhem samt de sakkunniga ledamöterna Lars Wennerstål och Tommy Sernelin.