MÖD 2006:30

Tillstånd enligt vattenskyddsområdesföreskrifter till förvaring och hantering av petroleumprodukter m. m. och föreläggande om försiktighetsmått för verksamheten i övrigt-----Som villkor för ett tillstånd enligt föreskrifter för ett vattenskyddsområde får endast försiktighetsmått föreskrivas som har med den tillståndsgivna åtgärden att göra. Om sådana ändå krävs även för den del av verksamheten som inte är tillståndspliktig skall dessa föreskrivas med stöd av tillsynsbestämmelserna i 26 kap. miljöbalken.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Östersunds tingsrätts, miljödomstolen, dom den 19 juli 2005 i mål nr M 1342-05, se bilaga A

KLAGANDE

Byggnads- och miljönämnden i Gävle kommun, 801 84 Gävle

MOTPART

Bröderna Ws Åkeri Handelsbolag

SAKEN

Ansökan om tillstånd att förvara och hantera petroleumprodukter m.m. inom skyddsområde för vattentäkt samt föreläggande om skyddsåtgärder

___________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

1. Med upphävande av miljödomstolens dom och med ändring av Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut 2005-03-15 och Byggnads- och miljönämndens i Gävle kommun beslut 2003-11-12, § 350, punkten 1, lämnar Miljööverdomstolen Bröderna Ws Åkeri Handelsbolag tillstånd, enligt 1 § kungörelse (21FS 1982:16) om fastställande av skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Sätra 112:1 i Gävle kommun, att inom fastigheterna X 3:3 och 3:4 i Gävle kommun förvara och hantera 400 liter motorolja, 400 liter hydraulolja, 100 kg smörjfett, 200 liter avfettningsmedel, 40 liter maskinfärg och 1 000 kg vägsalt.

För tillståndet skall följande villkor gälla.

1. Kemikalierna skall förvaras inomhus i kärl eller fat och inom invallningar som rymmer minst hela den förvarade volymen plus 10% av förvarad volym.

2. Spillberedskapen skall säkerställas så att tillräckliga mängder absorptionsmedel finns tillgängligt. Rutin eller instruktion för åtgärder i samband med olyckor eller andra incidenter skall upprättas.

2. Med ändring av Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut 2005-03-15 och Byggnads- och miljönämndens i Gävle kommun beslut 2003-11-12, § 350, punkten 2, förelägger Miljööverdomstolen Bröderna Ws Åkeri Handelsbolag att

- före 2008-12-31 låta hårdgöra samtliga ytor inom fastigheterna X 3:3 och 3:4 där infiltration av för grundvattnet skadliga ämnen kan ske. Ytorna skall hårdgöras efter samråd med tillsynsmyndigheten.

- avleda bort allt dagvatten som uppstår inom fastigheterna X 3:3 och 3:4 från fastigheterna. Lämpligt antal dagvattenbrunnar skall installeras. Avledning av dagvatten skall ske i samråd med Gävle Vatten och tillsynsmyndigheten.

- ställa upp fordon och arbetsmaskiner på hårdgjord yta under tak. På den hårdgjorda ytan skall finnas oljeavskiljare eller annan anordning för uppsamling av oljespill.

Vidare förbjuds bolaget att utomhus inom fastigheterna förvara upplag av olika typer schaktmassor, fyllnads- och avjämningsmassor och andra massor som inte är godkända som rena massor, asfalt, oljegrus, sand och grus med vägsaltinblandning, vägsalt, snö, olika typer av rivningsavfall, avfall av olika slag eller annat som negativt kan påverka grundvattnet.

___________________

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Byggnads- och miljönämnden i Gävle kommun har i överklagandet ursprungligen yrkat att Bröderna Ws Åkeri Handelsbolags tillståndsansökan skall avslås, alternativt att tillståndet skall förenas med ett villkor om krav på hårdgjord yta på samtliga markytor där infiltration av för grundvattnet skadliga ämnen kan ske.

Sedan Bröderna Ws Åkeri Handelsbolag (bolaget) initialt bestritt ändring av miljödomstolens dom har parterna numera enats om att bolaget skall genomföra de skyddsåtgärder som framgår av domslutet. Byggnads- och miljönämnden har till följd härav medgett bolagets ansökan om tillstånd att, enligt 1 § kungörelse (21FS 1982:16) om fastställande av skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Sätra 112:1 i Gävle kommun, inom fastigheterna X 3:3 och 3:4 i Gävle kommun förvara och hantera 400 liter motorolja, 400 liter hydraulolja, 100 kg smörjfett, 200 liter avfettningsmedel, 40 liter maskinfärg och 1 000 kg vägsalt och yrkat att Miljööverdomstolen, med ändring av nämndens tidigare beslut, förelägger bolaget i enlighet med överenskommelsen. Bolaget har medgett nämndens yrkande.

Miljööverdomstolen har, genom referenten och miljörådet i målet, verkställt undersökning på platsen.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Parterna har anfört i huvudsak följande.

Byggnads- och miljönämnden

Gävle kommuns grundvattentäkt försörjer cirka 80 000 personer i Gävle och Valbo. Samtliga pumpbrunnar för råvattenuttag ligger nära de fastigheter där bolaget bedriver sin verksamhet. Infiltration av föroreningar i marken kan komma att påverka dricksvattenkvalitén negativt. Det är därför av största vikt att förhindra att sådan infiltration sker. Ett sätt att förhindra det är att hårdgöra markytor med tät betong eller asfalt.

Vid tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna skall en avvägning/bedömning göras enligt miljöbalkens andra kapitel, vari bland annat anges att en lämplig plats skall väljas för verksamheten. Vid lokaliseringsprövningen skall hela den verksamhet som bedrivs på platsen bedömas. När en verksamhetsutövare söker tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna inom Gävle kommun prövar nämnden därför hela verksamheten även om verksamhetsutövaren bara behöver söka tillstånd för en del av verksamheten, såsom i bolagets fall hantering och förvaring av kemikalier. Vid prövningen görs en bedömning av de försiktighetsåtgärder som behövs jämfört med kostnaderna och nyttan av dessa åtgärder. De försiktighetsåtgärder som nämnden ställer som krav på miljöfarliga verksamheter inom inre vattenskyddsområde är högre än de krav som ställs på liknande verksamheter utanför vattenskyddsområdena. Detta för att de allmännas intresse av att skydda en vattentäkt från förorening väger tyngre än en enskild verksamhetsutövares intresse. Om åtgärderna bedöms orimliga eller verksamhetsutövaren inte kan bekosta de åtgärder som krävs skall verksamheten istället förbjudas på den platsen.

Hos bolaget sker hantering och förvaring av kemikalier och farligt avfall inomhus och invallningar av kemikalier kan ordnas. Bolaget bedriver även miljöfarlig verksamhet utomhus i form av uppställning av tunga fordon samt upplag. De delar av fastigheterna som används för uppställning av tunga fordon och som körytor är inte hårdgjorda. Dessa ytor har därmed inte tillräckligt skydd för att förhindra att infiltration av förorenat dagvatten eller spill av till exempel oljeprodukter, sker. Nämnden förordar att bolaget, så snart som möjligt, uppför de skärmtak m.m. som bolaget föreslagit. Nämnden godtar den tidsplan som presenterats av bolaget. I föreläggandet bör anges att arbetena med att hårdgöra markytorna skall vara utförda senast 2008-12-31. Endast de delar av fastigheterna som används på sådant sätt att infiltration av förorenat vatten kan ske behöver hårdgöras med tät asfalt eller betong, till exempel uppställningsytor för arbetsmaskiner och körytor. Det behöver inte framgå av föreläggandet vilka ytor som skall hårdgöras med sådana material. Det är tillräckligt att det anges att samråd härom skall ske med tillsynsmyndigheten. Det är tillräckligt att det av föreläggandet framgår att det på hårdgjord yta under tak skall finnas oljeavskiljare eller annan anordning för uppsamling av oljespill.

Då bolaget nu förklarat sig villiga att hårdgöra markytorna på det sätt nämnden begärt kan nämnden tillstyrka bolagets ansökan om tillstånd till förvaring och hantering av kemikalier med omedelbar verkan.

Bröderna Ws Åkeri Handelsbolag

Bolaget har sedan ärendet påbörjades under 2003 varit villigt att begränsa användningen av de fria markytorna och att bygga skärmtak med hårdgjorda markytor och anordningar för uppfångande av eventuellt oljespill där maskiner och fordon kan uppställas med maximal säkerhet. Schaktning för bygget påbörjades 2003 men avbröts när byggnads- och miljönämnden inte godkände hårdgörningen och systemet för uppsamling av eventuellt oljespill. Dessa arbeten kan påbörjas tämligen omgående igen och avslutas under 2006. Så snart det är ekonomiskt möjligt kommer bolaget även att hårdgöra de fria markytorna i enlighet med nämndens önskemål. Under 2007 beräknas dagvattenledningar inklusive brunnar kunna anläggas. Om det är ekonomiskt möjligt asfalteras någon del av markytan. Asfalteringen bör kunna färdigställas under 2008. Kostnaden för skärmtak m.m. beräknas till totalt 178 000 kr, inklusive betonggolv. Kostnaden för dagvattenbrunnar, ledningar och asfaltering av hela markytan med specialasfalt, 4 400 kvm, beräknas till 1 200 000 kr. Bolaget uppfyller miljödomstolens villkor om storleken på invallningar för kemikalier.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Sedan bolaget ansökt om tillstånd enligt vattenskyddsområdesföreskrifterna för Gävle kommuns grundvattentäkt, till förvaring och hantering av bland annat vissa petroleumprodukter på de fastigheter där bolaget bedriver åkeriverksamhet, har byggnads- och miljönämnden i beslut den 12 november 2003, se bilaga B, dels avslagit bolagets ansökan om tillstånd (punkten 1), dels förelagt bolaget att vidta vissa skyddsåtgärder på de fastigheter där åkeriverksamheten bedrivs (punkten 2). Nämndens beslut innehåller således både ett avgörande i tillståndsfrågan och ett tillsynsföreläggande. Efter överklagande från bolaget har miljödomstolen lämnat bolaget det begärda tillståndet. Vissa av de skyddsåtgärder som bolaget förelagts att iaktta av byggnads- och miljönämnden föreskrevs av miljödomstolen som villkor för tillståndet. Av miljödomstolens dom framgår inte i vilken mån nämndens föreläggande upphävts.

Som villkor för ett tillstånd kan bara föreskrivas åtgärder som har med den tillståndsgivna verksamheten att göra. I detta fall utgör den tillståndsgivna verksamheten förvaring och hantering av kemikalier. Villkorspunkterna 2, 3 och 4 i miljödomstolens dom är inte relevanta för den verksamhet som tillståndet avser och kan därför inte föreskrivas som villkor för den verksamheten. Eftersom den verksamhet som bolaget bedriver i övrigt på fastigheterna inte är tillståndspliktig måste frågan om vilka skyddsåtgärder som skall gälla för den verksamheten hanteras med stöd av miljöbalkens tillsynsbestämmelser på det sätt nämnden gjort under punkten 2 i dess beslut. Miljödomstolens dom skall därför upphävas.

Sedan bolaget gått med på nämndens krav om bland annat hårdgöring av markytor kan det godtas att bolaget bedriver åkeriverksamhet med uppställning av arbetsmaskiner m.m. på platsen. I likhet med nämnden anser Miljööverdomstolen att bolaget nu, sedan kraven medgetts, kan beviljas tillstånd enligt vattenområdesföreskriften till förvaring och hantering av kemikalier. Det kan finnas skäl att som villkor för detta tillstånd föreskriva dels hur förvaringen och hanteringen av kemikalierna skall ske, dels vilken spillberedskap som skall finnas och hur bolaget skall förfara om det inträffar en olycka med kemikalierna. Om villkoren inte följs har nämnden möjlighet att återkalla tillståndet. Genom att dessa skyddsåtgärder föreskrivs som villkor för tillståndet saknas anledning att genom ett föreläggande föreskriva om desamma.

Övriga skyddsåtgärder som nämnden och bolaget enats om är lämpliga och bör föreläggas bolaget. Nämndens beslut skall därför ändras i enlighet med vad som framgår av domslutet, punkten 2.

Domen får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Ulf Bjällås, miljörådet Anna-Lena Rosengardten, hovrättsrådet Liselotte Rågmark och tf. hovrättsassessorn Helén Leijon, referent. Enhälligt

_______________________________

BILAGA A

ÖSTERSUNDS TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, DOM

PARTER

Klagande

Bröderna Ws Åkeri Handelsbolag

Motpart

Gävle kommun, Byggnads- och miljönämnden, 801 84 GÄVLE

SAKEN

Ansökan om tillstånd att förvara och hantera petroleumprodukter m.m. inom skyddsområde för vattentäkt

ÖVERKLAGAT BESLUT

Länsstyrelsens i Gävleborgs län beslut 2005-03-15, dnr 505-18812-03, bilaga 1.

DOMSLUT

Med ändring av länsstyrelsens beslut lämnar miljödomstolen Bröderna Ws Åkeri Handelsbolag tillstånd att inom fastigheterna X X 3:3 och 3:4 förvara och hantera 400 liter motorolja, 400 liter hydraulolja, 100 kg smörjfett, 200 liter avfettningsmedel, 40 liter maskinfärg samt 1 000 kg vägsalt.

För tillståndet skall följande villkor gälla.

1. Förvaringen och hanteringen skall ske inomhus i kärl/fat inom invallningar som rymmer minst den förvarade volymen plus 10 % av förvarad volym.

2. Fordon och arbetsmaskiner skall uppställas på hårdgjord yta under tak. På den hårdgjorda ytan skall finnas oljeavskiljare eller annan anordning för uppsamling av oljespill.

3. På icke hårdgjorda ytor får endast material och redskap som inte kan förorena grundvattnet förvaras och hanteras.

4. Allt dagvatten som uppstår inom fastigheterna skall avledas bort från dessa. Avledning av dagvatten skall ske i samråd med tillsynsmyndigheten.

5. Spillberedskapen skall säkerställas så att tillräckliga mängder absorptionsmedel finns tillgängligt. Rutiner och instruktioner för åtgärder i samband med olyckor och andra incidenter skall upprättas.

BAKGRUND

Bröderna Ws Åkeri HB ansökte i juni 2003 om att inom fastigheterna X X 3:3 och 3:4, belägna inom skyddsområde för grundvattentäkt inom fastigheten Gävle Sätra 112:1, förvara och hantera petroleumprodukter m.m. I beslut den 12 november 2003 avslog Byggnads- och miljönämnden i Gävle kommun ansökan och förelade samtidigt bolaget att vidta ett antal skyddsåtgärder för att motverka risken för grundvattenförorening. I beslutet angavs vidare att frågan om tillstånd till bl.a. förvaring av petroleumprodukter skulle tas upp till prövning när föreläggandet om skyddsåtgärder uppfyllts. Beslutet överklagades av bolaget till länsstyrelsen med bl.a. yrkande om att sökt tillstånd skulle meddelas. Länsstyrelsen avslog överklagandet i beslut den 15 mars 2005.

YRKANDE M M

Bröderna Ws Åkeri HB har yrkat att miljödomstolen lämnar bolaget sökt tillstånd. Bolaget har vidare, såsom dess talan måste förstås, motsatt sig kraven på att all mark där infiltration av för grundvattnet skadliga ämnen kan ske hårdgörs och att oljeavskiljare och dagavlopp anordnas på markområdet. Bolaget har som villkor för tillståndet föreslagit att uppställning av fordon och maskiner skall ske på hårdgjord yta under skärmtak enligt till kommunen ingivet förslag.

Byggnads- och miljönämnden har bestritt ändring.

Bolaget har till stöd för sitt överklagande anfört i huvudsak följande. Förvaringen av de produkter som ansökan avser sker helt och hållet inomhus. Produkterna kommer inte kontakt med yttre förhållanden och utgör därmed ingen risk för grundvattnet. Nödvändig utrustning för spillberedskap har anskaffats. För närvarande saknas ekonomiska förutsättningar för att uppfylla kravet på att låta hårdgöra samtliga markytor där infiltration av för grundvattnet skadliga ämnen kan ske. Bolaget har dock, fram till dess sådana förutsättningar föreligger, förklarat sig berett att begränsa verksamheten på de inte hårdgjorda markytorna till att omfatta enbart uppställning av redskap och material som inte kan förorena grundvattnet. Fordon och maskiner bör kunna uppställas på en hårdgjord yta under skärmtak enligt förslag som tidigare lämnats in till kommunen. Förslaget innebär bl.a. att eventuellt spill samlas upp i en tätsvetsad brunn som kan tömmas. En sådan lösning är säkrare än ett system med oljeavskiljare eftersom inget släpps ut.

DOMSKÄL

Frågan i målet gäller om sökt tillstånd bör meddelas och, om så är fallet, vilka villkor som bör gälla för verksamheten.

Ansökan avser lagring och hantering av petroleumprodukter m.m. inom fastigheterna X X 3:3 och 3:4, belägna inom skyddsområde för grundvattentäkt inom fastigheten Gävle Sätra 112:1. Enligt 1 § i vattenskyddsföreskrifterna för nämnda vattentäkt, återgivna i Gävleborgs läns författningssamling 21 FS 1982:16 ”Kungörelse om fastställande av skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Sätra 112:1 i Gävle, Gävle kommun”, krävs tillstånd för förvaring och hantering av mer än 100 liter av för grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen inom inre och yttre skyddsområdet. Enligt ansökan skall förvaringen och hanteringen ske inomhus inom invallningar. Miljödomstolen bedömer att tillstånd till den sökta verksamheten bör kunna meddelas om lämpliga skyddsåtgärder till skydd mot förorening av grundvattnet vidtas. De skyddsåtgärder och försiktighetsmått som miljödomstolen bedömer erforderliga framgår av domslutet.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2

Överklagandeskrift ställd till Svea Hovrätt, Miljööverdomstolen, senast 2005-08-09. Prövningstillstånd krävs.

På miljödomstolens vägnar

Göran Simonsson

I avgörandet (enhälligt) har deltagit rådmannen Göran Simonsson och miljörådet Ove Eriksson. Föredragande har varit beredningsjuristen Henrik Malmberg.