MÖD 2006:32

Hästhållning utanför detaljplanelagt område-----Nyetablering av hästhållning utanför detaljplanelagt område, med stallet 37 m från grannens uteplats, förbjöds bl.a. med hänsyn till att fastighetsägarna hade ordnat sin hästhållning på en närbelägen fastighet och att de vid förvärvet av fastigheten kände till att det fanns hästallergi hos grannfamiljen.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Stockholms tingsrätts, miljödomstolen, dom den 22 december 2004 i mål nr M 137-02, se bilaga

KLAGANDE

1. HÖ

2. KÖ

3. Miljönämnden i Nyköpings kommun, 611 83 Nyköping

MOTPARTER

1. FG

2. HG

SAKEN

Hästhållning utanför detaljplanelagt område

___________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Med upphävande av miljödomstolens dom fastställer Miljööverdomstolen Länsstyrelsens i Södermanlands län beslut den 20 mars 2002, dnr 505-9546-2001.

___________________

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Miljönämnden i Nyköpings kommun har yrkat att Miljööverdomstolen skall upphäva Stockholms tingsrätts, miljödomstolen, dom, och fastställa miljönämndens beslut att förbjuda hästhållning på fastigheten X 1:66 i Nyköpings kommun.

HÖ och KÖ har yrkat att hästhållningen på fastigheten X 1:66 i Nyköpings kommun skall förbjudas.

FG och HG har bestritt ändring.

UTVECKLING AV TALAN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Parterna har i allt väsentligt anfört samma omständigheter till stöd för sin talan som vid miljödomstolen med i huvudsak följande tillägg och förtydliganden.

Miljönämnden i Nyköping: Fastigheten X 1:66 ligger utanför detaljplanelagt område, varför något formellt tillstånd inte behövs för hästhållning. Oberoende av om djurhållningen bedrivs inom eller utanför detaljplanerat område skall djuren förvaras och skötas så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer. Störningar för närboende kan åtgärdas med stöd av miljöbalken.

Mot bakgrund av att hästhållning inte tidigare förekommit på fastigheten, att fastigheten inte är en jordbruksfastighet, det mycket korta avståndet mellan stall och klagandenas bostad samt att fastigheten ligger i direkt anslutning till ett detaljplanelagt område, anser miljönämnden att hästhållning på fastigheten skall förbjudas.

HÖ och KÖ: Området är tätbebyggt och de närbelägna fastigheterna är vanliga villatomter. Detaljplanen visar att ytterligare fastigheter är planerade för byggnation. Att tillåta hästhållning inom tätbebyggt område är olämpligt ur allergisynpunkt oberoende av om området är detaljplanerat eller inte. De medicinska aspekterna måste vägas tungt vid bedömningen av om hästverksamhet skall tillåtas på fastigheten.

Till stöd för överklagandet har HÖ och KÖ bl.a. gett in läkarintyg avseende HÖs och sonen PÖs allergi samt yttranden från andra närboende.

FG och HG: För närvarande finns det inga hästar på fastigheten. Om förbudet mot hästhållning på fastigheten upphävs har FG och HG för avsikt att ha två ponnyhästar på fastigheten. Hästverksamheten är enbart tänkt som en småskalig hobbyverksamhet. Det uppmätta avståndet mellan stallbyggnaden och klagandenas tomtgräns är ca 23 m och mellan stallbyggnaden och klagandenas altan är avståndet ca 37 m. Gödselhantering och in- och utpassage av djur sker inte från den sidan av stallbyggnaden som är belägen mot HÖs och KÖs altan.

FG och HG har bl.a. gett in yttranden från närboende.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Miljööverdomstolen har företagit syn i målet.

Några bestämmelser om skyddsavstånd mellan bostäder och stall finns inte. Boverket har rekommenderat ett skyddsavstånd om 500 m vid nyetablering av ridanläggning. Socialstyrelsen har i olika sammanhang uttalat att ett skyddsavstånd mellan bostäder och hästhållning om 200 m synes vara rimligt.

Vid bedömningen av om hästhållning skall få bedrivas på en fastighet är inte bara avståndet mellan den ifrågasatta hästhållningen och bebyggelse av betydelse utan även verksamhetens storlek och lokala förhållanden som exempelvis topografi, förhärskande vindriktning och bebyggelsestruktur. Vid bedömningen bör även hänsyn tas till om djurhållningen skall bedrivas inom eller utanför detaljplanelagt område. Omgivningspåverkan från djurhållning har i flera fall ansetts böra accepteras på landsbygden.

Fastigheten X 1:66 ligger utanför men i direkt anslutning till ett detaljplanerat område och är omgiven av både småhusbebyggelse och jordbruksmark. På fastigheten finns ett uthus i vilket stall har iordningställts. Baksidan av stallet ligger på ett avstånd av ca 25 m från HÖs och KÖs fastighet och den häck som växer i fastighetsgränsen och ca 37 m från uteplatsen och bostadshuset. FG och HG har inte bedrivit någon hästhållning på fastigheten men planerar, om förbudet mot hästhållning upphävs, att hålla två ponnyhästar där. Någon gödselhantering mot Ös fastighet skall enligt FG och HG inte förekomma och fönstret på baksidan kommer att hållas stängt.

I Miljööverdomstolen har framkommit att HÖs och KÖs son PÖ, född år 1980, vid en utförd pricktest år 1995 uppvisat höggradig allergisk reaktion mot bland annat häst. Som miljödomstolen noterat finns det dock inte någon utredning om att några olägenheter har förekommit under den tid hästhållning förekom på fastigheten.

Påverkan på omgivningen från djurhållning måste i princip accepteras på landsbygden. I detta fall är det fråga om hästhållning i blandad småhusbebyggelse i en lantlig miljö och strax utanför gränsen till det område som enligt detaljplanen är avsett för bostadsbebyggelse. Familjen Ö har bott på sin fastighet i ca 30 år medan FG och HG förvärvade sin år 2001.

Mot bakgrund av att tidigare ägare hade sina hästar på fastigheten endast en kort tid och att ingen hästhållning dessförinnan förekommit där får den hästhållning det nu är fråga om bedömas vara en nyetablering. För all verksamhet skall enligt 2 kap. 4 § andra stycket miljöbalken en sådan plats väljas att ändamålet kan uppnås med minsta olägenhet för människors hälsa. FG och HG har hittills ordnat sin hästhållning på en fastighet inom ett nära avstånd från hemmet. När de förvärvade fastigheten var det känt att det fanns hästallergi inom familjen Ö. Även om det kommer att vara fråga om en småskalig verksamhet är avståndet från stallet till HÖs och KÖs fastighet och bostadshusets uteplats så kort att det finns en klar risk för olägenhet i form av allergiska reaktioner för personer med känslighet för hästallergener. Detta är fallet för i vart fall en av familjemedlemmarna. Det förbud mot hästhållning som meddelats för fastigheten X 1:66 innebär mot bakgrund av angivna förhållanden inte en sådan ingripande åtgärd mot fastighetsägarna att det inte måste godtas. Miljödomstolens dom skall därför upphävas och länsstyrelsens beslut fastställas.

Domen får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Per-Anders Broqvist och Rose Thorsén, referent, miljörådet Rolf Svedberg samt tf. hovrättsassessorn Liselott Herschend. Enhälligt.

________________________________

BILAGA

STOCKHOLMS TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, DOM

KLAGANDE

1. FG

2. HG

Ombud: Jur. kand. SC

MOTPART

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Nyköpings kommun, 611 83 NYKÖPING

2. HÖ

3. KÖ

ÖVERKLAGAT BESLUT

Länsstyrelsens i Södermanlands län beslut den 20 mars 2002, dnr 505-9546-2001, se domsbilaga 1

SAKEN

Hästhållning på fastigheten X 1:66 i Nyköpings kommun

____________________

DOMSLUT

Med ändring av länsstyrelsens beslut upphäver miljödomstolen Miljö- och hälsoskyddsnämndens i Nyköpings kommun beslut den 31 augusti 2001, dnr 1999/255.

_____________

YRKANDEN M.M.

FG och HG har överklagat länsstyrelsens beslut och yrkat, så som det får uppfattas, att miljödomstolen skall upphäva beslutet. Vidare har de yrkat att noteringen i fastighetsregistret skall tas bort. Till stöd för sin talan har de anfört bl.a. följande. Hela detta område utanför Stigtomta är gammal jordbruksmark. Fastigheten ligger inte inom detaljplanerat område. Det rör sig inte om någon verksamhet med ridbana utan enbart en rätt att få hålla häst på därför avstyckad fastighet. Tidigare fick hästarna finnas på fastigheten under förutsättning att de gick i en hage mot den andre grannens tomt samt att ingen gödsel placerades vid stallbyggnaden. Ytterligare en granne håller hästar på samma avstånd. Det har inte förekommit något klagomål mot denna granne på grund av allergi. Det förekommer många ridvägar i närheten där allmänheten rider. Detta stör inte heller.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vidhållit sitt beslut.

HÖ och KÖ har bestritt bifall till överklagandet samt anfört bl.a. följande. Hans allergi yttrar sig genom astma och eksem. De flyttade till X (X 1:98) år 1976. De dåvarande grannarna använde huset som en vanlig villa och byggnaderna på tomten som förråd. När nya ägare därefter flyttade till X 1:66 byggde dessa om förråden till stall och skaffade häst. - De ville själva köpa en bit av grannens tomt enbart för att kunna känna sig trygga. Närmaste fastighet med häst ligger uppskattningsvis 400 meter bort. Nya villor byggs i direkt närhet till X 1:66 så området är mer ett villaområde än ett jordbruksområde.

FG och HG har i genmäle vidhållit sitt överklagande samt därutöver anfört bl.a. följande. Det har aldrig funnits hästar i någon hage mot familjen Ö. Det skulle vara ytterst olämpligt med tanke på att det ligger en samling fruktträd på den sidan. Dessutom är ytan alldeles för liten. Hagen på motsatta sidan av boningshuset ligger på tidigare hage/åkermark. Fastigheterna X 1:66 och 1:98 ligger båda utanför stadsplanerat område och åkermarken runt fastigheterna brukas aktivt. Åkermarken ligger cirka åtta meter från familjen Ö tomtgräns. Den direkta närheten till jordbruk och lantgårdar är uppenbar.

Miljödomstolen har den 19 oktober 2004 hållit syn på den aktuella fastigheten. Vid synen har bl.a. följande iakttagits. I den västra delen av fastigheten, mot det detaljplanerade området, växer halvhögt gräs. Bostadshuset ligger nära Skolvägen. Närmast bostadshuset finns gräsmatta och planteringar. Stallet är beläget i den norra delen av den ekonomibyggnad som står närmast X 1:98. Det finns inga hästar på fastigheten. Fastigheten omgärdar X 1:98, förutom mot Skolvägen. Den del av fastigheten som gränsar mot den västra delen av X 1:98 består bl.a. av gräsmatta, fruktträd, swimmingpool samt i fastighetsgränsen en syrénhäck. I fastighetsgränsen i den norra delen av X 1:98 växer en granhäck och i den östra delen en lövfällande häck ovanför en mur vilken tillhör X 1:66. Öster om fastighetsgränsen ligger öppna ängs- och åkermarker.

DOMSKÄL

Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken skall efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Miljödomstolen kan inte pröva yrkandet om borttagande av noteringen i fastighetsregistret.

Förbudet mot hållande av häst på fastigheten X 1:66 har motiverats med att risk för människors hälsa föreligger. I målet föreligger dock ingen utredning om att några olägenheter verkligen har förekommit på grund av hästhållning på fastigheten. Den aktuella fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Av utredningen i målet framgår att någon områdesplan inte heller föreligger för det aktuella området och att hästhållning därför inte är tillståndspliktig enligt de gällande hälsoskyddsföreskrifterna i Nyköpings kommun. Miljödomstolen gör därför bedömningen att ett totalt förbud mot hästhållning på fastigheten får anses som en alltför ingripande åtgärd i det aktuella fallet. Överklagandet skall således bifallas och det av nämnden meddelade förbudet mot hästhållning upphävas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 2 (TSH-MD 2)

Överklagande, ställt till Miljööverdomstolen, Svea hovrätt, skall ha inkommit till miljödomstolen, Stockholms tingsrätt, senast den 12 januari 2005. Prövningstillstånd krävs.

Bjarne Karlsson Jan-Olof Arvidsson

I avgörandet har deltagit rådmannen Bjarne Karlsson, ordförande, och miljörådet Jan-Olof Arvidsson. Domen är enhällig. Föredragande har varit beredningsjuristen Eva Åkerlund.