MÖD 2006:62

Buller från en skjutbana-----Närboende hade yrkat att skjutverksamheten skulle förbjudas eller omlokaliseras. Miljööverdomstolen, lika med underinstanserna, godtog verksamheten eftersom den bedrivits länge på samma plats och var relativt begränsad (4 500 skott/år). Vidare bedömdes det vara praktiskt möjligt att med åtgärder på skjutbanan klara ett högsta impulsljud om 70 dB(A) vid närmaste bostad som låg 150 m från banan.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom den 12 januari 2006 i mål nr M 1085-05, se bilaga

KLAGANDE

1. J.E.

2. M.E.

3. R.E.

4. K.S.

5. S-E.H.

6. C.G.

7. O.K.

8. H.N.

9. T.P.

10. S.P.W.

Ombud för 1-9: S.P.W.

MOTPARTER

1. Ysby jaktskytteklubb, c/o B.S.

2. Miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommun, 312 80 Laholm

SAKEN

Prövning av verksamheten vid Ysby jaktskytteklubbs skjutbana

___________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen fastställer miljödomstolens dom, dock att den tid vid vilken bullermätning skall vara genomförd och redovisad bestäms till den 31 maj 2007.

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

J.E. m.fl. (klagandena) har yrkat i första hand att den verksamhet som Ysby jaktskytteklubb bedriver skall förbjudas eller omlokaliseras till annan plats samt att Ysby jaktskytteklubb vid äventyr av ett kännbart vite omedelbart skall förbjudas att använda de befintliga skjutbanorna i Ysby. I andra hand har klagandena yrkat att följande krav skall ställas på Ysby jaktskytteklubb.

- Ysby jaktskytteklubb skall endast få skjuta på älgbanan under tiden mitten av augusti till mitten av oktober på torsdagar kl. 18.00 - 20.00.

- Antalet skott som Ysby jaktskytteklubb får skjuta på älgbanan skall begränsas till maximalt 4 500 skott per år.

- Den skjutning som äger rum vid Ysby jaktskytteklubbs skjutbanor får inte vid något tillfälle överskrida ljudnivån 60 dBA impuls vid de angränsande fastigheterna.

- Ysby jaktskytteklubb skall vid äventyr av ett kännbart vite omedelbart förbjudas att överträda ovanstående punkter.

- Ysby jaktskytteklubb skall vid äventyr av ett kännbart vite föreläggas att utföra såväl bullerberäkningar som bullermätningar för fastigheterna X 21:7, X 21:8, X 1:32, X 11:1, X 5:3 och X 6:2 samt genomföra bullerberäkningarna och bullermätningarna med den kaliber som åstadkommer mest buller.

- Ysby jaktskytteklubb skall förbjudas att använda skjutbanorna före dessa bullermätningar och bullerberäkningar redovisats samt bullret ligger under föreskriven högsta bullernivå.

- Bullermätning och bullerberäkning skall utföras av en opartisk person eller myndighet.

Ysby jaktskytteklubb har bestritt yrkandena och uppgett att trapbanan numera är nedlagd. Klubbens anmälan återtas därför i den delen.

Miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommun har bestritt yrkandena.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Parterna har i allt väsentligt anfört samma omständigheter till stöd för sin talan som vid miljödomstolen dock med i huvudsak följande tillägg och förtydliganden.

Klagandena

Underinstanserna har grundat sina avgöranden på att skytteverksamhet förekommit på platsen i decennier och att verksamheten därför skall få fortgå. Att jaktskytteklubben utvecklats till en sportskytteklubb med ett vinstintresse med framskridna planer på en omfattande utökning av verksamheten och att klubben begått lagöverträdelser har däremot inte beaktats i tillräcklig grad.

Miljödomstolen har inte heller beaktat Naturvårdsverkets nya allmänna råd om buller från skjutbanor, NFS 2005:15, som innebär skärpta bullerkrav jämfört med tidigare föreskrifter. I domen har miljödomstolen konstaterat att området används som strövområde men ingen vikt har lagts vid detta eftersom området inte är planlagt för fritidsbebyggelse eller rörligt friluftsliv. Enligt Naturvårdsverkets redovisade allmänna råd är detta inte avgörande utan området kan ändå betraktas som friluftsområde.

Klubben har meddelat att de vidtagit bullersänkande åtgärder och att de numera klarar att hålla sig under 70 dBA impuls, i vart fall om de inte skjuter tyngre ammunition. Att någon förbättring skulle ha ägt rum är inte något som grannarna märkt någonting av. Någon bullermätning där de regler som gäller för bullermätning har iakttagits samt där kommunen och grannarna även fått närvara har heller inte ägt rum.

Även om jaktskytteklubben vidtar alla tänkbara åtgärder för att dämpa bullret kommer inte klubben att kunna vidta de skyddsåtgärder och iaktta de försiktighetsmått som skäligen kan fordras för att förebygga och avhjälpa olägenheter för grannarna.

Ysby jaktskytteklubb

Jaktskytteklubbens verksamhet har minskat, inte ökat, som de närboende påstår. Något aktivt sportskytte förekommer inte, utan klubben är helt inriktad på träningsskytte för älgjägare och älgjaktlag samt utbildning av nya jägare. Klubbens älgbana är den enda kvarvarande godkända banan i kommunen och har därför en mycket viktig funktion att fylla. Om skjuttiderna inskränks kommer klubben inte klara av att erbjuda jägarna i kommunen tillräcklig övningsskjutning.

Klubben har inte ansett att någon ny bullermätning bör utföras innan målet är avgjort och klubben vet om den får fortsätta att bedriva verksamhet eller inte. Bullermätningar skall göras enligt anvisningar från Naturvårdsverket och med en representant från kommunens miljökontor samt närboende om de är intresserade av att övervaka dessa. Klubben bedömer att den kommer att klara en bullernivå som uppgår till 70 dBA.

Klubben har små ekonomiska medel och har inte möjlighet att flytta verksamheten, vilket skulle kosta ca en miljon kr.

Miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommun

Nämnden har ingen erinran emot att samtliga skjuttider skall vara schemalagda och anslås tydligt vid skjutbanan.

En ny anmälan har lämnats in till nämnden av jaktskytteklubben som innebär att det sammanlagda antalet skott på skjutbanan skall uppgå till 6 500 stycken, dvs. ytterligare 2 000 stycken, beroende på att verksamheten vid trapbanan är nedlagd. Nämnden ser i nuläget inga problem med en utökning av antalet skott.

UTREDNINGEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Partsförhör har hållits, på begäran av klagandena, med T.P., O.K. och H.N. samt, på begäran av Ysby jaktskytteklubb, med L-B.P..

Miljööverdomstolen har hållit muntlig förhandling och företagit syn vid bland annat T. P.s och S.P.W.s fastighet, skjutvallen och skjuthallen.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Den aktuella prövningen av skjutbanan har initierats av Ysby jaktskytteklubb som ett anmälningsärende till miljö- och byggnadsnämnden med anledning av att klubben planerade att genomföra en ändring av den befintliga skjutbanan med tillbyggnad av en trapbana. Klubben har numera återtagit sin anmälan såvitt gäller trapbanan, som inte kommer att byggas. Miljööverdomstolens prövning gäller därför bara älgskyttebanan.

Av utredningen i målet framgår att jaktskytteklubben bildades år 1960 och att skjutverksamhet har bedrivits på fastigheten X 1:31 sedan början av 1960-talet. Antalet skott på älgbanan har uppgått till ca 4 500 per år och skjutverksamhet har bedrivits på torsdagar fr.o.m. maj t.o.m. mitten av augusti kl. 18.00 - 20.30 samt lördagar och söndagar fr.o.m. mitten av augusti t.o.m. första helgen i oktober kl. 09.00 - 14.00.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor, NFS 2005:15, framgår att för banor byggda före år 1982, som därefter inte väsentligt förändrat verksamheten, bör ljudnivån vid bostäder inte överstiga 65-75 dBA impuls under helgfri måndag-fredag kl. 07-22 och under lördagar, söndagar och helgdagar kl. 09-19 samt 60-70 dBA impuls under lördagar, söndagar och helgdagar kl. 19-22. De sålunda rekommenderade maximala ljudnivåintervallerna får anses ha tillämpning på den omgivning som det här är fråga om.

Även vid de bullernivåer som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd avseende buller från skjutbanor kan bullret från skjutbanor vara klart störande. Verksamheten på en skjutbana bör därför bedrivas så att bullerstörning till omgivningen i möjligaste mån begränsas. De skyddsåtgärder som bör vidtas är, enligt Naturvårdsverkets allmänna råd, i första hand avskärmningar vid skjutbanan och i andra hand tidsbegränsningar. Kraven på hänsyn gäller i den utsträckning att det inte kan anses orimligt för verksamhetsutövaren att uppfylla dem.

Med hänsyn till den relativt begränsade skjutverksamhet som det enligt ansökan är fråga om på älgbanan samt till förhållandena i övrigt finner Miljööverdomstolen lika med underinstanserna att 70 dBA vid närmaste bostadshus är en godtagbar nivå avseende buller från skjutbanan. Vid denna bullernivå och med beaktande av att verksamhet har bedrivits på fastigheten under lång tid och att verksamheten är förhållandevis begränsad finner Miljööverdomstolen, lika med underinstanserna, att lokaliseringen kan godtas.

Vid Miljööverdomstolens syn kunde konstateras att jaktskytteklubben vidtagit bullerdämpande åtgärder vid skjutbanan, t.ex. ljudisolering genom ljudabsorberade plattor i skjuthallen. Jaktskytteklubben har klargjort att ytterligare åtgärder kommer att vidtas, om fortsatt verksamhet tillåts, så att bullernivån 70 dBA, som ett riktvärde, inte överskrids. Miljööverdomstolen bedömer att det är praktiskt möjligt.

Det är enligt Miljööverdomstolen omotiverat med förbudsförelägganden och ytterligare villkor gällande bullermätning och bullerberäkning.

Miljödomstolens dom skall därmed stå fast. Den tid inom vilken bullermätning skall vara genomförd och redovisad bör dock flyttas fram till den 31 maj 2007.

Skulle bullerberäkningar ge vid handen att en lägre bullernivå än den föreskrivna kan innehållas ankommer det på miljö- och byggnadsnämnden att som tillsynsmyndighet föreskriva en ny högsta nivå.

Domen får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Anders Holmstrand, referent, miljörådet Lars Hydén, kammarrättsassessorn Lina Törnqvist och adjungerade ledamoten Gregor Holmgren. Enhälligt.

____________________________________

BILAGA

VÄXJÖ TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, DOM

KLAGANDE

1. J och M E

2. R E

3. C G

4. S-E H

5. O K

6. H N

7. T P

8. S P W

9. K S

KLAGANDE OCH MOTPART

Ysby Jaktskytteklubb

c/o B S

MOTPART

Laholms kommun

Miljö- och byggnadsnämnden

Stadshuset, Humlegången 6

312 80 Laholm

ÖVERKLAGAT BESLUT

Länsstyrelsen i Hallands läns beslut den 4 maj 2005 i ärende nr 505-11948-03 och 505-12108-03, se bilaga 1

SAKEN

Försiktighetsåtgärder för verksamheten vid Ysby Jaktskytteklubbs skjutbana på X 1:31, Laholms kommun

_____________

DOMSLUT

Miljödomstolen avslår överklagandena.

Den tid vid vilken bullermätning skall vara genomförd och redovisad bestäms till den 31 maj 2006.

_____________

BAKGRUND

Efter Ysby Jaktskytteklubbs anmälan till miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommun den 22 april 2003, beslöt miljö- och byggnadsnämnden den 22 oktober 2003, § 250 att meddela Ysby Jaktskytteklubb föreläggande innebärande:

1. att verksamheten skall bedrivas i överensstämmelse med anmälan, tex. avseende skjuttider och antal skott, och vad Ysby jaktskytteklubb i övrigt i ärendet angivit eller åtagit sig.

2. att som riktvärde för buller för verksamheten skall gälla att impulsljudnivån inte får överskrida 70 dBA samt att om ljudnivån överskrids annat än tillfälligt, verksamhetsutövaren i samråd med tillsynsmyndigheten skall vidta åtgärder för att förhindra fortsatta överskridanden.

3. att senast 2004-03-31 genomföra och till nämnden redovisa mätning av buller från älgbanan och trapbanan utomhus vid närliggande fastigheter; mätningar som skall göras i samråd med miljökontoret.

Beslutet överklagades till länsstyrelsen av såväl jaktskytteklubben som av närboende. De närboende yrkade bl.a. att skjutningen på banorna skall vara schemalagd, så att allmänheten med säkerhet vet när skjutning pågår.

Genom det överklagade beslutet biföll länsstyrelsen de närboendes yrkande att samtliga skjuttider skall vara schemalagda och anslås tydligt vid skjutbanan. Ärendet återförvisades till miljö- och byggnadsnämnden i denna del. Länsstyrelsen avslog de närboendes yrkande i övrigt liksom jaktskytteklubbens yrkande.

YRKANDEN M.M.

Såväl Ysby jaktskytteklubb som J E och medparter har överklagat länsstyrelsens beslut till miljödomstolen.

Jaktskytteklubben har yrkat i huvudsak följande: Kravet på 70 dB(A) är för högt med hänsyn till det relativt begränsade skyttet. Klubben anser att ett krav på 75 dBA är rimligt med avseende på skjuttider och antal skott (10.000 - 20.000 st). Klubben framför vidare att uppgifter som lämnades till nämnden den 22 april 2003 grundar sig på ett missförstånd. Klubben bedömer att antalet skott antagligen kommer att öka då den andra älgbanan i kommunen inte klara kraven på buller, och mer skjutning kommer att ske på banan i Ysby. Klubben lyfter fram behovet av träningsskjutning inför älgjakten och att hänsyn skall tas till detta vid prövning av skjutbanor.

J E och medparter har bestritt jaktskytteklubbens yrkanden och i sin tur yrkat i första hand att den verksamhet som jaktskytteklubben bedriver skall förbjudas eller omlokaliseras till annan plats samt att jaktskytteklubben vid äventyr av ett kännbart vite omedelbart skall förbjudas att använda de befintliga skjutbanorna i Ysby. I andra hand yrkar klagandena att följande krav skall ställas på jaktskytteklubben;

a) att skytteklubben endast skall få skjuta på trapbanan under tiden maj månad till mitten av augusti torsdagar kl. 18.00 - 20.00 samt på älgbanan under tiden mitten av augusti torsdagar 18.00 - 20.00.

b) att antalet skott Ysby jaktskytteklubb får skjuta på trapbanan och älgbanan begränsas till maximal 6.500 skott per år varav 2000 skott på trapbanan och 4.500 skott på älgbanan.

c) att den skjutning som äger rum vid Ysby jaktskytteklubbs skjutbanor inte vid något tillfälle får överskrida 60 dBA impuls vid de angränsande fastigheterna.

d) att Ysby jaktskytteklubb vid äventyr av ett kännbart vite omedelbart skall förbjudas att överträda punkterna 2 a) - c).

e) att Ysby jaktskytteklubb måste förbättra säkerheten kring skjutbanorna så att förbipasserande inte riskerar att bli vådaskjutna

f) att Ysby jaktskytteklubb vid äventyr av kännbart vite omedelbart skall föreläggas att utföra såväl bullerberäkningar som bullermätningar för fastigheterna X 21:7, X 21:8, X 1:32, X 11:1, X 5:3 och X 6:2 samt att bullerberäkningarna och bullermätningarna skall genomföras med den kaliber som åstadkommer mest buller.

g) att Ysby jaktskytteklubb skall förbjudas att använda skjutbanorna innan dessa bullermätningar och bullerberäkningar redovisats samt att dessa ligger under föreskriven högsta bullernivå.

h) att bullermätning och bullerberäkning utförs av en opartisk person eller myndighet.

i) att krav på vägunderhåll och trafiksäkerhet skall ställas samt att parkeringsplatser skall iordningställas på skjutbanorna.

j) att syn på platsen skall hållas före avgörande i målet samt att muntlig förhandling skall hållas.

k) att miljödomstolen skall fatta beslut om inhibition av länsstyrelsens beslut om att Ysby jaktskytteklubben skall finnas kvar på platsen samt att domstolen skall fatta interimistiskt beslut att gälla tills vidare i avvaktan på slutligt beslut i ärendet angående skjuttider, maximallt tillåtna skott och högsta ljudnivå vid angränsande fastigheter, vitesföreläggande samt krav på bullerberäkning, bullermätning, säkerhet och väghållning.

J E och medparter har till stöd för sina yrkanden sammanfattningsvis anfört följande. Platsen för skjutbanorna är sällsynt illa vald. Skjutbanorna ligger mycket nära flera bostadshus som används som permanentboende och även alltför nära flera andra fastigheter som bl.a. används till betesmark. Skjutbanorna ligger även alltför nära Ysby. En allmän väg löper mellan de båda banorna på ett avstånd om ca 50 meter. Bullernivåerna vid intilliggande bostadshus och fastigheter är helt oacceptabla. Trapbanan ligger inte bara nära fastigheter utan direkt på två av de klagandes mark såtillvida att det i skjutriktningen endast är 78 meter till deras fastighet från trapbanan men det krävs 250 meter riskområde i skjutriktningen. Dessa klagandes fastigheter nedskräpas därför i stor omfattning. Även andra klagandes fastigheter riskerar att nedskräpas av skott då deras fastigheter ligger endast ett fåtal meter både i sidled och bakom älgbanan och det helt saknas säkerhetsvall eller liknande i sidled samt en alltför låg skjutvall i skjutriktningen. Ysby Jaktskytteklubb har under april och maj månad 2005 gjort sig skyldiga till otillåten miljöverksamhet enligt 29 kap 4 § miljöbalken genom att utöka skjutverksamheten utan att ha inhämtat godkännande från kommunen. Säkerheten kring de båda skjutbanorna är under all kritik. Detta har efter påpekande från grannar föranlett polismyndigheten i Hallands län att förbjuda Ysby jaktskytteklubb att använda de båda banorna i väntan på ytterligare utredning rörande säkerheten vid skjutbanorna. Trots att Miljö- och byggnadsnämnden genom beslut den 22 oktober 2003 har förelagt Ysby jaktskytteklubb att genomföra och till nämnden redovisa mätning av buller från älgbanan och trapbanan har detta ännu inte skett. Trots detta har Ysby jaktskytteklubb fortsatt sin verksamhet. Till skjutbanorna leder endast en mycket smal grusväg. Den tål inte den utökning av trafiken som skytteverksamheten medför. Det finns på denna grusväg inte plats för alla att parkera t.ex. vid en tävling.

J E och medparter har därefter till utvecklande av talan uttalat sig beträffande banans lokalisering, skjuttider, buller, antal skott, den verksamhet som bedrivits av skytteklubben under 2005, säkerheten kring banorna, nedskräpning kring banorna och vägslitage samt slutligen om partsinträde för T P, S P W, R E och K S.

Jaktskytteklubben har som svar på J E och medparter yrkanden anfört i huvudsak följande. Klubben motsätter sig omlokalisering. De har funnits på platsen sedan sextiotalet så det har övningsskjutits i ca 40 år utan några olyckor. Enligt länsstyrelsen är platsen lämplig för skjutning. Älgbanan är även godkänd av polisen. Klubben motsätter sig att de endast får skjuta angivna tider i yrkandet. De har de flesta år tidigare börjat skjuta på älgbanan i maj för medlemmar torsdagar 18-20:30 till sista helgen innan älgjakten och skjutning för allmänheten från sista helgen i juli lördagar och söndagar 09:00 - 14:00 till sista helgen innan älgjakten. För att kunna ge älgjägarna i kommunen möjlighet att skjuta behövs de här tiderna. För att klara att erbjuda jägarna träningsmöjligheter behöver de tillstånd för cirka 15.000 skott. De motsätter sig att ljudnivån skall sättas till 60 dBA. Kommunen och länsstyrelsen anser att 70 dBA är en rimlig gräns. De anser att något vite inte skall förekomma. Polisen har godkänt älgbanan ur säkerhetssynpunkt. De har gjort bullerberäkningar och bullermätningar och de klarar sig under 70 dBA på angivna fastigheter. De skall göra nya mätningar efter det att ett beslut vunnit laga kraft. Så länge föreskrifterna följs hur man gör beräkningar och mätningar anser de att det kan vara någon inom klubben som kan göra detta. De har parkeringar. De anser att muntlig förhandling inte är nödvändig. De motsätter sig inte syn av platsen. Till dess att det finns ett beslut som vunnit laga kraft anser klubben att tidigare skjuttider och bullerkrav gäller. Vägen tål deras lätta trafik. Det vägen inte tål är de tunga timmertransporterna samt ridningen och den nedtrampning av hästgödsel i gruset som det medför. För övrigt är det kommunen som skall sköta väghållningen. Ysby Jaktskytteklubb är en liten förening med ca 50 medlemmar. Klubbens målsättning är att erbjuda medlemmar och jägare (de flesta kommunmedlemmar) möjlighet att övningsskjuta före jakten och utbildning av nya jägare så att man får en säker jakt. De har den enda godkända älgbanan i Laholms kommun som klarar kommunens bullerkrav.

Miljö- och byggnadsnämnden har i yttrande anfört i huvudsak följande. Det har under hand framkommit att de uppgifter som redovisats i jaktskytteklubbens anmälan från den 22 april 2003 inte till fullo beskriver den verksamhet som bedrivs avseende skjuttider och antal skott. Enligt kommunens framtidsplan 2003 berörs inte skjutbanan av något planerat bostadsområde och skjutbanan är inte belägen inom eller i direkt angränsning till områden av intresse för naturvård och friluftsliv. Verksamheten bedrivs i mindre omfattning. Miljökontoret gör bedömningen att verksamheten vid befintlig älgbana kan accepteras om åtgärder för att minska bullerstörningar vidtas och angivna skjuttider följs. Samtliga skjuttider skall schemaläggas och antalet skott som avlossas måste redovisas. Såvitt avser frågan om buller har jaktskytteklubben redogjort för miljökontoret att de genom att montera ljudabsorberande plattor vid skjutbåsen vid älgbanan kan reducera bullernivån till 70 dBA. I naturvårdsverkets allmänna råd sägs att skjutning på helger, kvällar och nätter liksom under den ljusa delen av året som regel medför större olägenhet än under andra tider. Det gränsvärde som de närboende nämner i sitt yrkande anges i Naturvårdsverkets riktlinjer för område som är planlagt för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv. Området där skjutbanan ligger används visserligen som strövområde men är inte planlagt för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv där ytterligare krav på (begränsning av) buller bör ställas. Med hänsyn till att det är en befintlig bana och att verksamheten i huvudsak bedrivs under helger och under den ljusa delen av året vidhåller miljökontoret att 70 dBA är ett rimligt riktvärde för buller.

Miljö- och byggnadsnämnden har genom beslut den 28 augusti 2005 med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken beslutat att meddela Ysby Jaktskytteklubb fortsatt förbud för skytteverksamhet inom fastigheten X 1:31 utöver de tider och den omfattning som nämnden meddelat beslut om den 22 oktober 2003.

DOMSKÄL

Miljödomstolen har genom beslut den 15 juni 2005 avslagit yrkandena om inhibition och om interimistiska skyddsåtgärder.

Av handlingarna i målet framgår att området inte är planlagt för fritidsbebyggelse eller rörligt friluftsliv även om området nyttjas som strövområde. Vidare framgår att närmaste hus är beläget ca 150 meter från skjutbanan. Miljödomstolen delar, bl.a. utifrån den fotodokumentation som redovisats, länsstyrelsens uppfattning att området är att anse som ett glesbygdsområde. Med hänsyn härtill samt till att banan funnits på den aktuella platsen under lång tid, gör miljödomstolen ingen annan bedömning beträffande skjutbanornas lokalisering än vad länsstyrelsen gjort.

Såvitt avser frågan om de skyddsåtgärder som verksamhetsutövaren är skyldig att vidta för att begränsa effekterna av verksamheten får miljödomstolen anföra följande. Miljödomstolen delar länsstyrelsens uppfattning att 70 dBA är ett lämpligt riktvärde avseende buller från verksamheten. Av handlingarna i målet framgår att jaktskytteklubben, för att dämpa ljudnivåerna från skjutningen på älgskyttebanan, inrättat sk. påbyggda skjutbås och att påbyggnaden uppskattas dämpa ljudet med mellan 6-10 decibel. Ytterligare krav på åtgärder än de jaktskytteklubben åtagit sig att vidta kan enligt miljödomstolens mening inte ställas så länge inte nya bullermätningar genomförts som ger en rättvisande bild av de störningar verksamheten faktiskt förorsakar. Med hänsyn till att det finns närboende inom ett avstånd om 150 meter från skjutbanan, saknas även skäl att, såsom jaktskytteklubben yrkat, tillåta högre impulsljud än 70 dBA.

Miljödomstolen delar länsstyrelsens bedömning att samtliga skjuttider skall vara schemalagda varför miljönämnden bör tillse att sådan schemaläggning sker.

Härutöver skall miljö- och byggnadsnämndens beslut av den 22 oktober 2003, § 250 alltjämt gälla. Den tid vid vilken bullermätning avseende de aktuella skjutbanorna skall vara genomförd och redovisad bör dock flyttas fram till den 31 maj 2006.

Således skall överklagandena från såväl J E och medparter som från jaktskytteklubben avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga

Överklagande senast den 2 februari 2006. Prövningstillstånd krävs.

Jonny Boo Roger Ödmark

__________

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Jonny Boo och miljörådet Roger Ödmdark. Föredragande har varit beredningsjuristen Anna Öhman.