MÖD 2007:22

Föreläggande att ta bort inredning ur sjöbod-----En sjöbod hade fått strandskyddsdispens såsom en förrådsbyggnad. Enligt Miljööverdomstolen (MÖD) hade sjöboden utformats på ett sådant sätt att den kunde tillgodose ett väsentligt annat ändamål - fritidsboende - än vad dispensen avsåg. För att inte strida mot strandskyddets syfte förordnade MÖD att isolering, invändig väggpanel samt glasade dörrpartier skulle avlägsnas från sjöboden.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom den 31 augusti 2006 i mål nr M 1318-06, se bilaga

KLAGANDE

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

462 82 Vänersborg

MOTPART

E.L.

SAKEN

Föreläggande att ta bort inredning ur sjöbod

___________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen upphäver miljödomstolens dom och ändrar Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut den 21 april 2006 (dnr 515-56301-2005) på så sätt att E. L. föreläggs att från sjöboden avlägsna isolering, invändig väggpanel samt glasade dörrpartier. Åtgärderna skall vara utförda senast den 1 oktober 2007.

___________________

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har yrkat att Miljööverdomstolen skall upphäva miljödomstolens dom och fastställa länsstyrelsens beslut.

E. L. har bestritt ändring.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Länsstyrelsen har till stöd för sitt överklagande anfört i huvudsak följande. Den aktuella byggnaden har fått strandskyddsdispens i egenskap av förråd. Enligt beslutet om dispens får byggnaden användas endast för förrådsändamål. Länsstyrelsen anser att byggnaden utformats på ett sätt som innebär att den kan användas för ett väsentligt annat ändamål. Helglasade dörrar och invändig väggpanel är företeelser som snarare förknippas med bostadshus än med förråd och som har en avhållande inverkan på allmänhetens benägenhet att vistas i den omedelbara närheten.

Målet gäller inte huruvida byggnaden fortfarande kan tjäna som förråd, utan huruvida den också kan tillgodose ett väsentligt annat ändamål. Att sådan inredning som länsstyrelsen anser vara förknippad med boendeändamål, kan föranleda behov av särskilda åtgärder för att säkerställa byggnadens funktion som förråd, talar snarast för att denna inredning är avsedd för annat än förrådsändamål. Länsstyrelsen anser att behövligt ljusinsläpp vid nyttjandet av ett förråd väl kan åstadkommas genom att dörrarna öppnas.

Länsstyrelsen noterar att Miljö- och byggnadsnämnden i Tanums kommun i bygglov för byggnaden villkorat bland annat att sjöboden skall utgöra ett oisolerat kallförråd för förvaring av båttillbehör och fiskeredskap och att inglasade dörrpartier, paneler, parkett eller inredning som kan hänföras till fritidsboende inte får utföras.

E. L. har anfört i huvudsak följande. Sjöboden är inte att betrakta som ett hus avsett för boende, utan endast avsett som förråd av fiskredskap och byggnadsmateriel. Sjöboden är uppförd i enlighet med delegationsbeslut fattat av Tanums kommun. Några särskilda villkor, förutom att sjöboden endast får användas som förrådsutrymme, finns inte.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Av 7 kap. 16 § 2 miljöbalken följer att inom strandskyddsområde får inte byggnader ändras så att de kan tillgodose ett väsentligen annat ändamål än de tidigare använts till. Enligt meddelad strandskyddsdispens får byggnaden endast användas för förrådsändamål och endast det område som byggnaden upptar på marken får användas för ändamålet.

Av länsstyrelsens handlingar samt fotodokumentation i målet framgår att det finns bord, stolar, en skänk, gardiner samt träpanel på väggarna i sjöboden. Ut mot vattnet är byggnaden försedd med två helglasade dörrar. Länsstyrelsen har i miljödomstolen accepterat möbleringen med bord, stolar och skänk.

Miljööverdomstolen delar länsstyrelsens bedömning att inredningen och de helglasade dörrarna normalt sett förknippas med fritidsboende snarare än en byggnad för förrådsändamål, samt att glasdörrarna har en avhållande verkan på allmänhetens benägenhet att vistas i närheten av byggnaden. Enligt Miljööverdomstolen kan byggnaden i dess nuvarande utförande tillgodose ett väsentligen annat ändamål än det förrådsändamål för vilket strandskyddsdispens meddelats.

Miljööverdomstolen anser att exteriört skall avlägsnas sådant som påverkar allmänhetens benägenhet att vistas fritt i närheten och interiört sådant som inverkar på möjligheten att sjöboden kan tillgodose ett väsentligen annat ändamål än att vara ett förrådsutrymme. Föreläggandet bör därför omfatta skyldighet att avlägsna invändig väggpanel och isolering samt glasade dörrpartier.

Domen får enligt 23 kap. 8 § inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Ulf Bjällås, hovrättsråden Rose Thorsén, Henrik Runeson, referent, och Liselotte Rågmark. Enhälligt.

____________________________________

BILAGA

VÄNERSBORGS TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, DOM

KLAGANDE

E.L.

MOTPART

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

462 82 Vänersborg

ÖVERKLAGAT BESLUT

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut den 21 april 2006 i ärende nr 515-56301-2005, bilaga 1

SAKEN

Föreläggande att ta bort inredning ur sjöbod på x X X:1 i Tanums kommun

_____________

DOMSLUT

Miljödomstolen upphäver länsstyrelsens föreläggande.

_____________

BAKGRUND

Länsstyrelsen i Västra Götalands län förelade den 21 april 2006 E.L. att senast den 31 maj 2006 utrymma sin sjöbod, belägen på x X X:1 i Tanum kommun, på inventarier som är att betrakta som tillhörande hus avsedda för boende så att sjöboden efter åtgärderna befinner sig i ett skick som endast uppfyller de behov en förrådslokal förväntas uppfylla och som utgjort grundförutsättningarna för den strandskyddsdispens samt tillstånd enligt förordnandet om landskapsbildsskydd som beviljats av länsstyrelsen den 12 februari 2003. De inventarier som enligt föreläggandet skall avlägsnas angavs vara glasade dörrpartier, paneler, parkett eller inredning som kan hänföras till fritidsboende samt gardiner och möbler ej avsedda för förvaring av arbetsverktyg.

YRKANDEN M.M.

E.L. har yrkat att inventarierna skall få vara kvar i sjöboden. Han har utvecklat överklagandet enligt bland annat följande. Hans sjöbod går i nuvarande skick inte att använda som hus avsett för boende eller övernattning. Det är ett förråd för fiskeredskap och byggnadsmaterial. Golv och väggar är oljade av praktiska skäl och den enkla isoleringen skall avhjälpa kalldrag. De glasdörrar han satt in är begagnade och cirka 35 år gamla och de är monterade för att medge ljusinsläpp i boden när den används. Sjöbodens interiör motverkar inte syftet med strandskyddet och det föreligger ingen ”fredningszon”.

Länsstyrelsen har vidhållit sitt beslut.

Miljödomstolen har den 29 juni 2006 hållit syn i målet.

DOMSKÄL

Vid synen i sjöboden kunde miljödomstolen konstatera att golvet inte är belagt med parkett utan är ett lackat trägolv. Vidare uppgav länsstyrelsen att möblerna i form av två stolar, ett bord och en skänk kunde accepteras i sjöboden. Miljödomstolen delar denna bedömning och finner även att de numera nedtagna väggprydnaderna i form av en termometer och en tavla med knopar inte är oacceptabla i en förrådslokal för fiske- och båtutrustning. Inte heller golv- och väggbeklädnaden gör sjöboden mindre lämpad som förrådslokal. De problem med fukt som kan uppstå på grund av isoleringen torde kunna avhjälpas genom en planerad indragningen av elström för uppvärmning alternativt genom inmontering av ventiler. Glasdörrarna vetter ut mot bryggan och det saknas skäl att ifrågasätta uppgiften att dörrarna är begagnade och monterade för att ge ljusinsläpp vid nyttjande av sjöboden. Dörrarna är under övrig tid dolda bakom traditionella sjöbodsdörrar och påverkar då inte vare sig eventuell hemfridszon eller landskapsbilden. Miljödomstolen finner därför att det saknas skäl att förelägga E.L. att avlägsna glasdörrarna. Överklagandet skall alltså bifallas och föreläggandet upphävas i sin helhet.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (Formulär D)

Överklagande skall ges in till Vänersborgs tingsrätt, miljödomstolen, senast den 21 september 2006 och vara ställt till Svea hovrätt, Miljööverdomstolen. Prövningstillstånd krävs.

På miljödomstolens vägnar

Jonas Sandgren

__________

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Jonas Sandgren och miljörådet Nils-Göran Nilsson. Föredragande har varit beredningsjuristen Charlotte Stenberg-Magnusson.