MÖD 2008:10

Golfbana på strandskyddsområde ----- Jordbruksmark inom ett strandskyddsområde ansågs inte som ianspråktagen mark i förhållande till allmänhetens friluftsliv i den bemärkelse som förarbetena till bestämmelserna om särskilda skäl för strandskyddsdispens i 7 kap. 18 § miljöbalken anger. Jordbruksmark anses därför i princip allemansrättsligt tillgänglig även om den kan vara inskränkt under växtsäsongen.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2007-03-22 i mål nr M 2481-06, se bilaga

KLAGANDE

Naturskyddsföreningen Södra Älvsborg

c/o R.F.

Ställföreträdare: R.F.

MOTPARTER

1. Åsundsholms Golf AB, 556365-8235

Åsundsholms Herrgård

520 11 Vegby

Ombud: advokaten P.B.

2. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

403 40 Göteborg

SAKEN

Anlägggande av golfbana på del av fastigheten X 1:2 inom strandskyddsområdet för sjön Yttre Åsunden, Ulricehamns kommun

___________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen upphäver miljödomstolens dom och fastställer Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut den 14 september 2006 i ärende nr 521-43277-2005.

_________________

YRKANDEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Naturskyddsföreningen Södra Älvsborg (föreningen) har yrkat att miljödomstolens dom skall undanröjas och att ansökan om strandskyddsdispens skall avslås.

Åsundsholms Golf AB (Golfbolaget) har bestritt ändring.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har förklarat sig ej ha någon erinran mot att Miljööverdomstolen ändrar miljödomstolens dom.

UTVECKLING AV TALAN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Föreningen har till stöd för sitt överklagande framfört samma skäl som länsstyrelsen i sitt beslut redovisat för att avslå ansökan.

Golfbolaget har åberopat samma omständigheter som tagits upp i miljödomstolens dom med följande tillägg och förtydliganden. I detta mål är det fråga om en avvägning mellan å ena sidan att bevara viss åkermark för framtiden och å den andra sidan värdet av att ta marken i anspråk för anläggande av tre stycken golfhål. Enligt prop. 1997/86:45, del 2, s. 32 innebär det ovan sagda att åtgärder som påtagligt skulle skada värdena i sådan natur- och kulturmiljö som har betydelse från allmän synpunkt och som inte kan återskapas eller ersättas om den än gång förstörs skall så långt möjligt undvikas. Den i målet förevarande naturmiljön består av cirka 5 ha åkermark. Denna yta får anses vara av marginell betydelse ur allmän synpunkt. Enligt Golfbolagets mening kan inte åtgärder för att nyttja denna mark för golfbaneändamål påtagligt skada värdena i naturmiljön på sådant sätt att åtgärderna måste undvikas. Golfbolaget finner vidare att den befintliga naturmiljön, dvs. åkermarken, kan ersättas eller återskapas i händelse av golfbanans upphörande.

Mot bakgrund av det ovan nämnda finner Golfbolaget, i motsats till föreningen, att ett upprättande av en golfbana på platsen är förenlig med 3 kap.miljöbalken, vilket innebär att sakfrågan i målet är huruvida anläggandet av golfbana på den aktuella platsen mer permanent skulle avhålla allmänheten från att uppehålla sig i området och påverka möjligheten att röra sig fritt i själva strandskyddsområdet. Vad gäller de tre golfhålens inverkan på allmänhetens möjligheter att beträda det aktuella området hänvisar Golfbolaget till tidigare i målet lämnade uppgifter samt till miljödomstolens domskäl. Golfbolaget vill i denna del särskilt framhålla att - som miljödomstolen konstaterat - tillgängligheten för allmänheten till strandzonen kommer att öka i ”icke oväsentlig grad” på grund av att nuvarande återmark ersätts med golfbaneområde och på grund av de åtgärder som Golfbolaget åtagit sig att utföra.

Naturvårdsverket har i remissyttrande anfört följande. Naturvårdsverket anser att ett anläggande av en golfbana har en avhållande effekt för allmänheten. Att uppföra olika anläggningar som ska främja det rörliga friluftslivet som kompensation, t.ex. fågelskådartorn samt gång- och cykelstig, är inget skäl för att ta annan mark i anspråk. För aktuellt område råder utökat strandskydd till 300 m. Vidare ligger området inom riksintresse för både naturvård och friluftsliv. Enligt miljöbalkens förarbeten bör, om ett strandskyddsområde är av särskild betydelse för naturvården eller friluftslivet, normalt dispens aldrig medges (prop. 1997/98:45, del 2, sid. 89).

I övrigt hänvisar Naturvårdsverket som stöd för sitt ställningstagande till Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut 2006-09-14 som på ett tydligt sätt motiverar varför dispens från strandskyddsbestämmelserna inte bör ges.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Enligt 7 kap. 18 § miljöbalken kan dispens från strandskyddsbestämmelserna meddelas endast om det finns särskilda skäl. I miljöbalkspropositionen kommenteras frågan om särskilda skäl med bl.a. följande uttalande. ”Är platsen som det gäller belägen på redan ianspråktagen mark anses det som ett särskilt skäl för dispens i förhållande till det rörliga friluftslivet.”(Prop. 1997/98:45, del 2, s. 89)

Miljööverdomstolen gör följande överväganden. Det nämnda uttalandet kan inte tillämpas så att jordbruksmark inom ett strandskyddsområde skall anses som redan ianspråktagen mark i förhållande till allmänhetens friluftsliv. En sådan tillämpning skulle innebära att det beträffande stora områden skulle vara svårt att upprätthålla strandskyddet. Jordbruksmark måste därför i princip anses allemansrättsligt tillgänglig; låt vara att rätten kan vara inskränkt under växtsäsongen. Att det i målet aktuella markområdet för närvarande används som åker innebär således inte att marken i förhållande till det rörliga friluftslivet skall anses redan ianspråktagen. I detta hänseende finns således inte något särskilt skäl för dispens. Inte heller Golfbolagets åtagande att genom olika åtgärder främja det rörliga friluftslivet utgör skäl för dispens. Med hänsyn till vad nu anförts och då något annat särskilt skäl inte förekommit i målet kan Golfbolagets dispensansökan inte bifallas. Miljödomstolens dom skall därför upphävas och länsstyrelsens avslagsbeslut fastställas.

Domen får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Ulf Bjällås, hovrättsrådet Liselotte Rågmark, f.d. hovrättsrådet Arne Kardell, referent, och tf. hovrättsassessorn Anna-Karin Larsson. Enhälligt.

____________________________________

BILAGA

VÄNERSBORGS TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, DOM

KLAGANDE

Åsundsholms Golf AB, 556365-8235

Åsundsholms Herrgård, 520 11 Vegby

Ombud: P.B.

MOTPART

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

403 40 Göteborg

ÖVERKLAGAT BESLUT

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut den 14 september 2006 i ärende nr 521-43277-2005, bilaga 2

SAKEN

Anläggande av golfbana på del av fastigheten X 1:2 inom strandskyddsområdet för sjön Yttre Åsunden, Ulricehamns kommun.

_____________

DOMSLUT

Miljödomstolen upphäver det överklagande beslutet och lämnar Åsundsholms Golf AB dispens från bestämmelserna om strandskydd för del av en golfbana på det område inom fastigheten X 1:2 i Ulricehamns kommun mellan sjön Yttre Åsunden och väg 691 som markerats på bilaga 1 till denna dom.

Beslutet om dispens upphör att gälla om den del av golfbanan som får tas i anspråk enligt dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag domen vinner laga kraft.

_____________

BAKGRUND

Länsstyrelsen i Västra Götalands län avslog den 14 september 2006 Åsundsholms Golf AB:s ansökan om strandskyddsdispens vid sjön Yttre Åsunden för anläggande av del av golfbana, utanför befintlig detaljplan, inom fastigheten X 1:2 i Ulricehamns kommun.

YRKANDEN M.M.

Åsundsholms Golf AB har yrkat att strandskyddsdispens beviljas. Bolaget har utvecklat överklagandet enligt bland annat följande. Dispensansökan avser ett område som idag brukas som åker, vilket innebär att området under växtsäsongen (april-oktober) är undantaget från allemansrätten. Under denna period är det därför nästintill omöjligt att komma fram till strandområdet, som består av otillgänglig klibbalssumpskog med inslag av grov al. Förhållandena idag torde ha en avhållande effekt på allmänhetens vilja och möjligheter att utnyttja områdena för friluftsändamål. Beviljas dispens kommer allmänheten alltid att ha tillträde till större delen av golfbanan. Vidare har bolaget åtagit sig att utföra en gång- och cykelstig längs strandområdet och anlägga en extra gångväg mellan den allmänna vägen 691 och stranden, vilket väsentligt kommer att öka tillgängligheten. Bolaget skall också uppföra fågelskådartorn samt sätta upp ett antal fågelholkar. Bolaget har vidtagit åtgärder för att minska risken för konflikter mellan allmänhet och golfspelarna. Härtill kommer att aktuell bansträckning innebär att bolaget kan bevara cirka fyra hektar ädellövskogsområden intakta på annan plats.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har avstyrkt bifall till överklagandet och vidhållit sin bedömning. Länsstyrelsen har bland annat framhållit att det aktuella markområdet har betydelse för allmänhetens tillträde till strandområdet samt att strandskyddets syfte inte är att förbättra och tillgängliggöra utan att bevara de naturgivna förutsättningarna för friluftsliv, växter och djur.

Miljödomstolen har den 6 december 2006 företagit syn i målet.

DOMSKÄL

Vid Yttre Åsunden råder utökat strandskydd på 300 meter med hänsyn till det rörliga friluftslivet. Inom strandskyddat område är det enligt 7 kap. 16 § miljöbalken förbjudet att bl.a. utföra anläggningar eller anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle få färdas fritt eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Dispens från bestämmelserna får dock meddelas enligt 18 § i samma kapitel om det finns särskilda skäl.

Anläggandet av en del av en golfbana på det aktuella området kan inte anses försämra livsvillkoren för djur- eller växtarter. Beträffande de tre golfhålens inverkan på allmänhetens möjligheter att beträda området gör domstolen följande bedömning.

Det aktuella området utgörs av jordbruksmark som avgränsas mot den trädbevuxna strandzonen av en mindre slänt. Området där golfhålen planeras är idag under i vart fall en del av året ianspråktaget på sådant sätt att det inte är tillgängligt för allmänheten. Även om etableringen av golfhålen i sig medför en viss avhållande inverkan på allmänhetens möjligheter att vistas på det område som idag utgör jordbruksmark när golfspel pågå så innebär den inte någon nämnvärd begränsning av allmänhetens rörelsefrihet under den tid som motsvarar växtsäsongen och den hindrar inte tillträde under de delar av året och tider på dygnet då golfspel inte pågår. Den trädbevuxna strandzonen längs sjökanten är tillgänglig för allmänheten under hela året. Tillgängligheten påverkas inte negativt av en utvidgning av golfbanan till att även omfatta dagens jordbruksmark, tvärtom torde tillgängligheten enligt domstolens bedömning komma att öka i icke oväsentlig grad på grund av golfbanan. Topografin i området och golfhålens föreslagna utformning är dessutom sådana att pågående golfspel inte heller torde påverka allmänhetens vilja att vistas i strandzonen i större utsträckning än dess vilja att vistas på den allmänna vägen omedelbart öster om området.

Till följd av det anförda får det enligt miljödomstolens mening anses föreligga särskilda skäl för att bevilja strandskyddsdispens för utvidgning av golfbanan inom det område som markerats på bilaga 1 till denna dom.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 3 (Formulär D)

Överklagande skall ges in till Vänersborgs tingsrätt, miljödomstolen, senast den 12 april 2007 och vara ställt till Svea hovrätt, Miljööverdomstolen. Prövningstillstånd krävs.

På miljödomstolens vägnar

Jonas Sandgren

__________

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Jonas Sandgren och miljörådet Nils-Göran Nilsson.