MÖD 2008:17

Anmälan om skytteanläggning ----- En anmälan om nyetablering av skytteverksamhet avsåg både utomhus- och inomhusskytte. Miljödomstolen fann efter överklagande att den anmälda verksamheten i sin helhet inte var tillåtlig då närområdet redan var utsatt för en ansenlig mängd buller från andra verksamheter. Förbud meddelades mot att anlägga den anmälda skytteanläggningen. Enligt Miljööverdomstolen kunde anläggandet av en inomhusskyttehall inte medföra sådana olägenheter för människors hälsa och miljön att ett förbud kunde meddelas. Detta gällde även om skytteföreningen skulle anses ha gått med på ett förbud. Förbudet var således inte lagligen grundat. Den delen av miljödomstolens dom som avsåg förbud att anlägga och driva en inomhuskyttehall undanröjdes och målet återförvisades till den kommunala nämnden för fortsatt handläggning av anmälan såvitt avsåg inomhuskyttehallen.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 2007-06-14 i mål nr M 95-07 och M 186-07, se bilaga A

KLAGANDE

Linköpings Skytteförening

c/o S.L.

Ställföreträdare: S.L.

MOTPARTER

1. Å.A.

2. J.C.

3. K.E.

4. T.E.

5. U.H.

6. A.H.

7. A.J-K.

8. T.K.

9. C.L.

10. G.M.

11. J.M.

12. I.O.

13. B.T.

14. Miljönämnden i Linköpings kommun

581 81 Linköping

SAKEN

Anmälan om skytteanläggning vid Trädgårdstorp i Linköping

___________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen undanröjer miljödomstolens dom i den del domen avser förbud att anlägga och driva en inomhusskyttehall på fastigheterna Värö 3:1 och 3:8 i Linköpings kommun. Målet visas åter till miljönämnden i Linköpings kommun för fortsatt handläggning av Linköpings skytteförenings anmälan såvitt avser inomhusskyttehallen.

____________________

YRKANDEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Linköpings skytteförening (skytteföreningen) har yrkat att Miljööverdomstolen skall upphäva miljödomstolens förbud att anlägga den anmälda skytteanläggningen inom fastigheterna Värö 3:1 och Värö 3:8 i den del förbudet avser anläggande och drift av inomhusskyttehallen.

Motparterna 1. - 13. har bestritt ändring. För det fall inomhusskyttehallen skulle tillåtas har de i andra hand yrkat att Miljööverdomstolen skall föreskriva villkor som i olika avseenden begränsar verksamheten; t.ex. förbud mot skjutning med krutammunition.

Miljönämnden i Linköpings kommun (nämnden) har medgivit skytteföreningens yrkande.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Skytteföreningen

Miljödomstolen har genom det överklagade avgörandet förbjudit all skytteverksamhet inom fastigheterna Värö 3:1 och 3:8, även verksamhet som inte har någon påverkan på miljön eller människors hälsa. Varken boende i Ryd, Malmslätt eller Jägarvallen (de närmast belägna bostadsområdena) berörs av inomhusskyttehallen och den verksamhet som planeras där. Skytteföreningen konstaterar att de närboende av allt att döma inte betraktar inomhusskyttehallen som någon störningsrisk. Tvärtom tycks de flesta närboende se inomhusskyttehallen som ett välbehövligt tillskott när det gäller utbudet av aktiviteter för ungdomarna i området.

Det är mot denna bakgrund förvånande att miljödomstolen har förbjudit all verksamhet vid Trädgårdstorp. Miljödomstolen har åberopat risken för bullerstörningar och rikoschetter som skäl för förbudet. I anslutning till detta anges i domskälen att ”skytteföreningen har vid synen uppgivit att den inte är betjänt av att bara få uppföra en inomhusskyttehall och att där bedriva all verksamhet”. Detta är en enligt skytteföreningens mening mycket långtgående och grovt felaktig slutsats av de diskussioner som förekom i samband med synen. Det som skedde var att miljödomstolen frågade skytteföreningen om all verksamhet kan bedrivas i inomhusskyttehallen, varvid skytteföreningen svarade att all verksamhet inte ryms i hallen. Med ”hallen” avsågs i detta sammanhang den nu planerade inomhusskyttehallen. Det är orimligt att ta skytteföreningens besked vid synen till intäkt för att skytteföreningen inte skulle vara betjänt av endast inomhusskyttehallen eller att skytteföreningen inte skulle godta en inskränkning av verksamheten som innebär att endast inomhusdelen får komma tillstånd. Det är uppenbart att inga störningar (faktiska och potentiella) skulle uppkomma om all verksamhet byggs in i en hall eller motsvarande. Möjliga begränsningar av verksamheten kom dock aldrig att diskuteras i målet vid miljödomstolen. Skälet till detta måste såvitt skytteföreningen förstår vara att miljödomstolen utifrån de diskussioner som förevar vid synen har dragit slutsatsen att skytteföreningen inte skulle vara villig att bygga in fler skjutbanor eller förlägga delar av verksamheten (utomhusverksamheten) till en annan plats. Det är denna slutsats som enligt skytteföreningens mening är grovt felaktig.

All den planerade verksamheten kan bedrivas inom väggar och tak om miljö- och hälsoskyddshänsyn så kräver. Likaså kan utomhusverksamheten omlokaliseras om det är nödvändigt. Att omlokalisera inomhusverksamheten är däremot helt omotiverat. Genom att hallen byggs enligt de riktlinjer och normer som finns för inomhusskyttehallar elimineras de risker som nämns i miljödomstolens domskäl, dvs. riskerna för buller och rikoschetter. Såvitt framgår av domskälen var riskerna för buller och rikoschetter helt avgörande för miljödomstolens ställningstagande i målet. Enligt skytteföreningens mening hade miljödomstolen kunnat förbjuda all utomhusverksamhet och därmed tillåta inomhushallen och dess verksamhet. Med hänsyn till att inomhusskyttet inte kan förväntas ge upphov till några störningar för omgivningen är den valda lokaliseringen av inomhusskyttehallen alltigenom fördelaktig. I hallen kommer företrädesvis ungdomsverksamhet att bedrivas och läget är ypperligt för sådan verksamhet på grund av dess tillgänglighet (busslinjer och cykelförbindelser).

A.J-K. och T.K. (motparterna 7 och 8)

De motsätter sig att skytte med krutammunition tillåts i inomhusskyttehallen då det skulle innebära att vapen för krutskytte skulle hanteras vägg i vägg med den nybyggda miljöstationen. Även om risken för vådaskott är liten kan den inte helt uteslutas. Förutom denna risk kommer de som använder miljöstationen att utsättas för skyttebuller från hallen.

Å.A., J.C., U.H., C.L. och G.M. (motparterna 1, 2, 5, 9, och 10)

Om Miljööverdomstolen tillåter uppförande av en inomhusskyttehall vid Trädgårdstorp skall följande gälla. Skytteföreningen får endast uppföra den inomhusskyttehall som beskrivs i detaljplanen för Trädgårdstorp, dvs. en inomhushall om 30 x 60 m avsedd för skytteverksamhet med luftvapen. Om skytteföreningen tillåts att ha verksamhet med krutammunition i inomhushallen skall Miljööverdomstolen förbjuda allt annat skytte med krutammunition vid Trädgårdstorp. Miljööverdomstolen skall vidare kräva att Linköpings kommun reviderar detaljplanen och i en ny version skriver in att inget skytte med krutammunition får förekomma. Miljööverdomstolen skall dessutom kräva att kommunen låter riva och plana ut de uppförda skjutvallarna.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Det i miljödomstolens domslut upptagna förbudet att anlägga den anmälda skytteanläggningen omfattar också anläggandet av en inomhusskyttehall. Enligt Miljööverdomstolens mening kan verksamheten vid den inomhusskyttehall som ingår i skytteföreningens anmälan inte medföra sådana olägenheter för människors hälsa och miljön att ett förbud mot att anlägga hallen kan meddelas med stöd av miljöbalken. Detta gäller även om skytteföreningen skulle anses ha gått med på ett förbud. Då miljödomstolens förbud i denna del således inte är lagligen grundat skall domen i denna del undanröjas. Målet bör visas åter till nämnden för fortsatt handläggning av anmälan såvitt avser inomhusskyttehallen. Med hänsyn till instansordningen kan Miljööverdomstolen inte pröva de av Å.A. och medparter väckta frågorna om villkor för verksamheten vid inomhushallen. Det ankommer på nämnden att i förekommande fall pröva dessa frågor. De frågor om ändring av detaljplanen och rivning av skjutvallarna som väckts av några av motparterna kan inte prövas inom ramen för detta mål enligt miljöbalken.

Domen får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Ulf Bjällås, miljörådet Rolf Svedberg, f.d. hovrättsrådet Arne Kardell, referent, och adjungerade ledamoten Anders Enroth. Enhälligt.

____________________________________

BILAGA A

VÄXJÖ TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, DOM

KLAGANDE

1. Å.A

2. J.C.

3. T.E.

4. K.E.

5. U.H.

6. A.H.

7. A.J-K.

8. T.K.

9. C.L.

10. J.M.

11. G.M.

12. I.O.

13. B.T.

MOTPART

1. Linköpings Skytteförening,

Ställföreträdare: S.L.

2. Miljönämnden i Linköpings kommun, 581 81 Linköping

ÖVERKLAGAT BESLUT

Länsstyrelsen i Östergötlands läns beslut den 20 december 2006, dnr 505-11084-05 m.fl., se bilaga 1

SAKEN

Anmälan om skytteanläggning vid Trädgårdstorp i Linköping

_____________

DOMSLUT

Miljödomstolen upphäver Länsstyrelsens överklagade beslut och Miljönämndens beslut den 15 juni 2005, § 67, och förbjuder Linköpings Skytteförening att anlägga den anmälda skytteanläggningen på fastigheterna Värö 3:1 och 3:8.

Med upphävande av tidigare i målet meddelat inhibitionsbeslut förordnar Miljödomstolen att denna dom gäller omedelbart.

_____________

YRKANDEN M.M.

Å.A. har yrkat - som det får uppfattas - följande. Naturvårdsverkets rekommenderade riktvärden för buller från skytteverksamhet bör sänkas med 5 dBAI, dvs. till 60 dBAI vid bostäder och 55 dBAI vid vårdlokaler och undervisningslokaler (alla dagar). Högre bullernivåer skall inte godtas vid tävlingar. Säkerheten utanför skytteanläggningen uppfyller inte rimliga krav på säkerhet och därför bör utomhusskytte, särskilt med pistol, helt förbjudas vid Trädgårdstorp alternativt flyttas in i den projekterade inomhushallen. Skyddsvallar skall byggas på det sätt som detaljplanen föreskriver. Cykelbanan skall klassas som friluftsområde och hanteras utifrån det förhållandet vid bedömning av buller och säkerheten. Domstolen skall beakta säkerhetsfrågor inom ramen för miljöbalkens bestämmelser.

I senare avgivet yttrande har han sammanfattat de närboendes yrkanden enligt följande:

- Begränsa riktvärdet för buller till 55 dBAI för stadsnära Trädgårdstorp,

- Tillåt byggandet av en inomhushall för vinter- och sommarträning för stadens skytteungdomar och seniorer,

- Förbjud allt utomhusskytte med pistol vid Trädgådstorp, dels ur bullersynpunkt och dels ur säkerhetssynpunkt,

- Flytta den planerade storskaliga regional, nationella och internationella utomhustävlingsverksamheten för pistol till lämpligare plats, t.ex. till utkanten av det militära skjutfältet där gevärsskytte och jaktskytte sker i dag. Detta område benämns Danmark.

- Domstolens beslut skall gälla till dess domen vunnit laga kraft.

Till stöd för överklagandet har han anfört bl.a. följande.

Skytteverksamheten i Trädgårdstorp måste begränsas på ett tydligt sätt vad gäller buller och så att säkerheten garanteras. Den ökade ambitionsnivån för skyttet i Trädgårdstorp kräver en helhetsbedömning av hela skytteanläggningen. Pistolskytte på utomhusbanor i Trädgårdstorp bör förbjudas och i stället flyttas till Kvarn. Ungdomsskytte kan behållas på utomhusbana i Trädgårdstorp. Motivet till en sänkning av riktvärdena med 5 dBAI är att skytteanläggningen avses placeras i stadsnära Trädgårdstorp vilket strider mot Naturvårdsverkets allmänna rekommendationer för lokalisering av skytteanläggningar. Riktvärdena skall gälla som maxvärden för den verksamhet som kommer att bedrivas. Motivet till detta krav är att tävlingsverksamheten kommer att ske under lördagar, söndagar och helgdagar samt under kvällstid. Att under dessa tider tillåta högre bullernivåer anser han är synnerligen olämpligt och strider även mot Naturvårdsverkets allmänna rekommendationer. När det gäller säkerheten framgår i detaljplanen endast att säkerhet för återvinningscentral samt säkerhet för kulfången har behandlats. Säkerheten för bilister, cyklister och friluftsmänniskor utanför skytteanläggningen har inte blivit utredd, här hänvisas till statens skytteombud, SSO, och polisen som skall besiktiga anläggningen då den blivit färdigbyggd. Säkerhetsavståndet för skytte bör vara lika långt som vapnets kula når. Utomhusskytte, särskilt med pistol, bör därför helt förbjudas vid Trädgårdstorp. Detaljplanen föreskriver att fem meter höga omgivande skyddsvallar skall byggas kring skjutbanor. Dessa omgivande skyddsvallar har inte planerats eller byggts. När det politiska beslutet om skytteverksamhet vid Trädgårdstorp presenterades, framställdes beslutet som om att det enbart gällde ungdomsskytte. Ambitionen har därefter hela tiden ökat. Därmed har även bullernivåerna från skytteverksamheten ökat. Resultatet visar att pistolskytte utomhus ger för höga bullernivåer på många platser.

J.C. har yrkat i första hand att allt utomhusskytte vid Trädgårdstorp förbjuds. Han har därutöver yrkat följande.

Länsstyrelsens riktvärden sänks med 5 dBAI enligt följande.

Helgfri måndag-fredag, lördag, söndag och helgdag

Vid bostäder: 0 dBAI mellan kl. 08:00 och 18.00

55 dBAI mellan kl. 18.00 och 21.00

Vid vårdlokaler: 55 dBAI mellan kl. 08.00 och 18.00

50 dBAI mellan kl. 18.00 och 21.00

Vid undervisning/

Friluftsområden 55 dBAI mellan kl. 08.00 och 21.00

Han anser att Miljödomstolen specifikt skall granska om den rådande lagstiftningen och riktvärdena är användbara på en sådan skytteanläggning som Trädgårdstorp, främst gäller det lokaliseringen så centralt i en stad, men även cykelbanan där mycket höga ljudnivåer kan uppkomma. Hur skall man se på cykelbanan i detta fall, är den ett friluftsområde eller bostadsområde? Här bör andra riktvärden och riktlinjer användas. Det måste finnas en maxinivå på hur mycket buller utomstående får utsättas för.

Om Miljödomstolen tillåter byggandet och användandet av Trädgårdstorp så skall det vara efter det att ett högt stängsel byggts runt området för att förhindra att obehöriga skyttar beger sig dit och skjuter. Det finns ett högt stängsel kring återvinningscentralen så det finns ingen anledning att inte ha det runt skyttecentrum.

Det är olämpligt att folk vistas i närheten av en skjutvall när skjutning pågår. Det känns inte bra att veta detta då den enda cykelbanan som förbinder Malmslätt med övriga Linköping går så nära Trädgårdstorp med risk för förbipasserande. Miljödomstolen skall därför pröva skjutsäkerheten inom ramen för miljöbalkens bestämmelser.

Skjutning med pistol kaliber .22LR bör endast tillåtas vardagar kl. 09.00-17.00 och lör-, sön- och helgdagar kl. 10.00-16.00. Skjutning med gevär kaliber .22LR kan få bedrivas enligt Länsstyrelsens beslut då den inte stör närboende och utgörs i huvudsak av ungdomsverksamhet. Dock bör säkerheten omprövas även om risken för vådaskott från gevär bedöms lägre. Skjutning med grövre kaliber än .22LR skall förbjudas utomhus och lokaliseras till den nya inomhusskjutbana som byggs för ändamålet. Tävlingar med grövre kaliber än .22LR lokaliseras till Kvarn norr om Borensberg.

Vid tävlingar får inte bullernivåerna överskridas. Bullernivåerna skall ses som maxvärden.

Mot bakgrund av den jävssituation som kan uppstå och bristerna i lagstiftningen begär han att Länsstyrelsen eller Miljödomstolen, enligt 3 kap. 6 § ordningslagen, från regeringen får tillstånd att göra en oberoende granskning av skjutsäkerheten kring Trädgårdstorp samt upprätta föreskrifter om dess utformning.

Till stöd för överklagandet har han anfört bl.a. följande.

Han anser att det inte är rimligt från bullersynpunkt men också ur säkerhetssynpunkt att skytteföreningen skall få bedriva utomhusskytteverksamhet vid Trädgårdstorp. Kommunen har efter Miljönämndens beslut 2005 beslutat att bygga en inomhusskjuthall till skytteföreningens förfogande som kan inrymma den verksamhet som föreningen avsåg att bedriva utomhus. De tävlingar som föreningens avser att anordna kan hållas vid Kvarn norr om Borensberg.

Naturvårdsverkets allmänna råd avseende riktvärden för buller kan inte användas på en skjutanläggning som Trädgårdstorp av följande orsaker:

- Trädgårdstorp har en unik placering jämfört med andra skjutbanor. Placeringen av skytteanläggningen strider mot Naturvårdsverkets allmänna rekommendationer att skjutbanor bör lokaliseras till områden där störningarna blir så små som möjligt för både friluftsliv och närboende. Således kan inte heller Naturvårdsverkets allmänna rekommendationer om bullernivåer användas eftersom placeringen inte är lämplig, utan bullernivåerna måste sänkas,

- Ca 13 000 närboende kommer att drabbas,

- Med bullernivåer under 55 dBA skulle mindre än 8 % av de närboende bli störda, dvs. ca 1 000 personer,

- Många skolor, daghem och vårdlokaler skulle drabbas,

- Närheten till friluftsområden , ca 800 m till Kärna mosse,

- Mycket nära den enda cykelbanan (100 m) som förbinder stadsdelen Malmslätt med övriga Linköping. Mycket höga bullernivåer för cyklister,

- Skytteverksamheten är en hobbyverksamhet med ett fåtal utövare i Linköping,

- Trädgårdstorp planeras bli en av Sveriges största skjutbanor,

- Redan hög bullernivå från flyg, vägar och järnväg.

Länsstyrelsen har beslutat att utöka skjuttiderna genom att placera skyttet med grövre kalibrar än .22LR på skjutposition 6, men även skjutposition 6 är olämplig av följande skäl:

- Tanken med att placera skyttecentrum vid Trädgårdstorp var att bullret från skjutbanan skulle döljas i det flygbuller som kommer ifrån Malmens flygfält. Det är bara det att man slutar att flyga på Malmen efter kl. 17.00 på vardagar och på helgerna flyger man nästan inte alls. Skytteverksamhet bedrivs på ledig tid, dvs. efter kl. 17.00 på vardagar och helger. Således kommer det att vara buller konstant från morgon till sen kväll med Länsstyrelsens beslut. Även om bullret ligger under riktvärdena så kommer närboende att fara illa av skottljuden. Han undrar när de skall få en lugn stund till vila och rekreation.

- Skjutposition 6 är ur bullersynpunkt för bostadsområdena den bästa positionen för skytte med grövre kalibrar än .22LR. Sett från cyklisternas sida är det tvärtom både ur bullersynpunkt men också ur säkerhetssynpunkt. Hans beräkningar visar att cyklister kan bli utsatta för skottljudsnivåer upp till 99 dBAI från skjutposition 6. Ökad risk finns också för att rikoschetter skall skada de oskyddade cyklisterna.

- Vid studier av placeringen av skyttecentrum jämfört med andra skjutbanor är det nog unikt att det finns en cykelbana så nära inpå en skjutbana. Denna cykelbana är också den enda cykelbana som barn och vuxna från Malmslätt har att tillgå för att ta sig till och från centrala Linköping.

- Skytte med grövre kalibrar än .22LR kan göras inne i den nya inomhusskjutbanan som skall byggas. Utrymme för träningsskytte på skjutposition 6 finns inte heller. Alla eventuella tävlingar kan man lokalisera till Kvarn norr om Borensberg.

Riktvärdena för buller skall gällas som maxvärden för den verksamhet som kommer att bedrivas och skall inte få överskridas vid tävlingar. Motivet är följande:

- Tävlingar sker främst på lördagar, söndagar och helger samt under kvällstid,

- Naturvårdsverket skriver att riktvärdena är maximala ljudnivåer. Således har Länsstyrelsen skapat egna nya regler och frångår en högre myndighets riktvärden,

- Att ge Miljönämnden befogenhet att besluta om att ljudnivåerna kan överskridas i vissa situationer är inte lämpligt. Erfarenheter från nämndens arbete med skyttecentrum visar att nämnden, som i detta fall skall agera myndighet, i stället ägnar sig åt partipolitik.

När det gäller skjutsäkerhet är problemet att Polismyndigheten i Östergötland vill skjuta vid Trädgårdstorp och för att skytteföreningen skall få ekonomi i sin verksamhet måste andra aktörer, som polisen, komma in och skjuta mot betalning. Statens skytteombud (SSO) är själv skytt. Här uppstår en klar jävssituation, där den som skall granska säkerheten även vill komma och skjuta vid Trädgårdstorp. Så här långt har polisen och SSO inte haft några invändningar på skjutsäkerheten, vilket är mycket konstigt då blyfragment från en 9 mm pistol kan landa upp till 150 m bakom skjutvallen. 100 m bakom skjutvallen vid skjutposition 6 finns cykelbanan. Han har funnit vid granskning av det regelsystem som finns för skjutsäkerhet vid skjutbanor att det förutsätts mer eller mindre att skjutbanan är lokaliserad utanför bebyggelse, inte inklämd mellan bostadsområden i Sveriges femte största stad. Av detaljplanen för Trädgårdstorp kan utläsas att miljöstationen, där man åker och slänger tidningar och annat skrot, har ett större säkerhetsavstånd (200 m) än vad skjutbanan strax intill har.

Länsstyrelsen har nu godkänt att närboende kring Trädgårdstorp skall utsättas för bullernivåer upp till 65 dBAI på dagtid och 60 dBAI kvällstid. Man har gjort vissa restriktioner att man t.ex. enbart får skjuta från position 6, vilket ur bullersynpunkt för de närboende är bra. Det vore bra om Miljödomstolen fortsätter på denna bana och inför fler restriktioner eller helt enkelt förbjuder allt skytte utomhus. För att visa vad som annars kan hända om man går på skytteföreningens önskemål har han gjort en uträkning på hur många som kan komma att störas. De bullerkurvor som Ingemansson har tagit fram i den nya bullerutredningen visar för de grövre ammunitionstyperna att 65-70 dBAI nivån breder ut sig i Ryd och 60-65 dBAI nivån in i både Ryd och Malmslätt. Att 65-70 dBAI nivån når långt in i Ryd är en direkt överträdelse av Miljönämndens beslut och visar ytterligare en gång på att skytte med de grövre kalibrarna inte hör hemma på denna skjutbana trots skytteföreningens alla försök att minimera följderna. För att berörda myndigheter skall få en grov uppskattning över hur många människor som kan komma att störas av skytteverksamheten med de grövre kalibrarna har han gjort en uträkning på detta. Resultatet är slående. Så många som ca 600 till 1 000 personer kan bli störda eller mycket störda av skytteverksamheten med de grövre ammunitionstyperna. Uträkningen är enkelt utförd och har brister, men den ger ändå en fingervisning om omfattningen. Det som talar för den är att det bor ca 13 000 personer i området. I uträkningen har han bara med ca 7 200 personer som mest. Orsaken är att kartorna inte visar hela Malmslätt/Ryd och att det är svårt att uppskatta hur många som bor i flerfamiljshus. Han skulle också ha kunnat använt en annan bullerkarta, men tror att utfallet skulle bli nästan den samma. I uträkningen har han inte heller tagit hänsyn till att då flera skyttar skjuter samtidigt kan bullernivåerna öka med 10-15 dBAI. Då skulle även skytte med kaliber .22LR generera störda närboende. Han har heller inte tagit hänsyn till att bullernivåerna är mycket högre på 5 meters höjd. Närmast Trädgårdstorp ligger tvåvånings flerfamiljshus med balkonger, där de boende kommer att uppleva högre ljudnivåer än de som bor på bottenvåningen. I dessa flerfamiljshus bor främst studenter och flyktingfamiljer som är mer känsliga för buller. Detta borde väsentligt öka antalet störda eller mycket störda. Hans uträkning visar ytterligare en gång på hur olämplig placeringen av skyttecentrum är och framför allt hur olämpligt det är att skjuta med de grövre ammunitionstyperna så centralt i en storstad. Det kan inte vara meningen att flera tusen närboende kan komma att störas av en fritidsverksamhet som ett fåtal personer utövar. Han anser att detta visar på att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller inte kan användas på en skytteanläggning som Trädgårdstorp. Bullergränserna måste sänkas till 55 dBAI för att garantera att mindre än 8 % av de närboende kommer att bli störda.

T.E. och K.E. har yrkat att skjutning med grövre kaliber än .22LR inte tillåts och att antalet tävlingar begränsas till maximalt 2 per år i stället för 6-7.

Till stöd för överklagandet har de anfört följande.

Det är olämpligt att lokalisera en bullerstörande fritidsverksamhet nära bostäder för tusentals personer. I Länsstyrelsens beslut på s. 16 sägs att vid skjutplats nr 6 har beräkningar skett utifrån att speciella bullerdämpande åtgärder vidtagits vilket medför att endast ett fåtal bostäder beräknas utsättas för högre impulsljudnivåer än 60 dBA vid pistolskjutning med kaliber över .22LR. De ställer sig därvid frågan varför ett fåtal bostäder skall behöva utstå detta. De som bor där är ju inte tillfälliga besökande utan permanentboende. I den ursprungliga anmälan talas det om ungdomsverksamhet. Det är orimligt att den utvidgas till att gälla 6-7 stora tävlingar per år då bullergränserna inte behöver beaktas.

A.H. har yrkat att Miljönämndens skjuttider skall gälla, att skjutning med krutvapen inte tillåts, att utökade skjuttider vid tävlingar inte tillåts och att skjutbuller som överstiger 65 dBAI vid tävlingar inte tillåts.

Till stöd för överklagandet har han anfört följande.

Det oljud som han ständigt kommer att höra är oacceptabelt. Han undrar hur det blir att vistas utomhus i trädgården och i närområdet. De är också många som tar promenader, åker skidor, plockar bär och svamp i området mellan fotbollsplanen vid Hangaren, Värö gård och vattenverket Berggården. Folk kommer även gående eller cyklande på vägen under motortrafikleden mellan Malmslätt och Skäggetorp. På 22 av bullerutredningens kartor överskrids gränsvärdet 65 dBAI för deras rekreationsområde. På 18 av dessa kartor är bullret högre än 70 dBAI. Han undrar hur han skall kunna lyssna på fåglar och trädens vindbrus i konkurrens med skottljuden.

Den nuvarande skjutbanan i Tinnerö ligger ca 1 500 m från närmaste bostadsområde. De boende där har klagat på skyttebullret. Den planerade skjutbanan i Trädgårdstorp ligger ca 500 m från närmaste bostadsområde. Det är ofattbart att man kan flytta en skjutbana från en plats, där de boende har klagat på skjutbullret, till en annan plats som ligger tre gånger så nära de boende. I Ryd och Malmslätt bor det ca 15 000 människor. Det måste finnas flera alternativa platser utanför Linköping långt från bebyggelse.

Länsstyrelsen anger i sitt beslut att skjutbullret inte får överskrida 65 dBAI vid bostäder. Om man tittar på bullerutredningens 46 kartor nr S01-S04 och A01-A42, daterade den 3 januari 2006, överskrids gränsvärdet på 12 av dessa. På 5 kartor är bullret högre än 70 dBAI. Han tolkar Länsstyrelsens beslut så att skjutningar enligt dessa kartor inte får ske och undrar om det är rätt uppfattat. Skjutbullret överskrider 70 dBAI vid återvinningsstationen som blir granne med skyttebanan. Han undrar om man måste bära hörselskydd när den skall besökas och hur miljön blir för de som arbetar där.

T.K. och A.J-K. har yrkat i första hand att krutskytte inte tillåts, i andra hand att enbart skytte med finkalibrig ammunition tillåts och i tredje hand att skytte med grovkalibrig ammunition inte tillåts på helger. De har även yrkat att inget skytte får bedrivas efter kl. 20.00 på vardagar och kl. 16.00 på lördagar, söndagar och helgdagar. De har vidare yrkat att riskerna för blyutsläpp till naturreservatets vattenkällor utreds enligt miljöbalken.

I ett senare avgivet yttrande har de även yrkat att byggandet av den nya skytteanläggningen stoppas. Den borde i stället ligga i ett område där den inte exponerar närboende för skjutbuller.

Till stöd för överklagandet har de anfört bl.a. följande.

Länsstyrelsen anser att det är ett berättigat krav att de boende i närområdet någon tid, någon del av dygnet, skall kunna röra sig utomhus utan att störas av ljud från skjutbanan. Enligt deras mening är det ett berättigat krav att de som boende i en av Sveriges största städer inte skall påtvingas en skjutbana en kilometer från deras hus. Det är fullkomligt obegripligt hur de folkvalda politikerna nonchalerat medborgarnas protester mot att anlägga ett skyttecentrum mellan bostadsområdena Ryd och Malmslätt.

Med de generösa tider för skyttet som Länsstyrelsen föreslår kommer närboende att utsättas för buller från kl. 08.00 till kl. 22.00 vardag som helgdag året runt, med undantag för enstaka helger. När flyget vid Malmslätt slutat för dagen tar nämligen skjutandet vid Trädgårdstorp över. Det är därför inte acceptabelt att tillåta skytte fram till kl. 22.00 varken på vardagar eller på helger. Skytte med grovkalibrig ammunition skall inte tillåtas på helger, då den vilopausen från buller som nu finns försvinner om skytte tillåts på helger.

Som de tidigare har påpekat saknar det all rim och reson att den tidigare regeringen av hänsyn till bullerstörningar förbjöd fallskärmsflygningen från Malmens flygplats med tanke på att de som bor i närheten inte skulle utsättas för buller på icke kontorstid. I stället för att följa detta exempel har kommunen gjort tvärtom, genom att påtvinga dem en skjutbana ökar man mångfalt exponeringen för buller i området. De menar att verksamheten vid skjutbanan inte kan bedrivas utan att det uppstår oacceptabla störningar för hälsan och miljön och därmed strider mot miljöbalken.

Om skytte tillåts vid Trädgårdstorp så skall en utvärdering göras efter 12 månader efter det att Miljönämnden besiktigat anläggningen och inte efter 18 månader som Länsstyrelsen föreslår. Uppföljande ljudnivåmätningar skall göras fortlöpande vid bostäder/vårdlokaler och undervisningslokaler samt påbörjas senast tre månader efter det att verksamheten kommit igång.

U.H. och C.L. har yrkat att allt pistolskytte med krutammunition förbjuds utomhus (tillåts i inomhushall), all övrig planerad skytteverksamhet tillåts och att skytteföreningen med stöd av kommunen anvisas andra skjutbanor, betydligt längre bort från bostadsområden, för sin skytteverksamhet och tävlingar med pistolskytte med krutammunition.

I senare avgivna yttranden har U.H. och C.L. yrkat i andra hand att all skytteverksamhet vid Trädgårdstorp förbjuds om skytteföreningen inte vill flytta pistolskyttet utomhus med krutammunition från Trädgårdstorp.

Till stöd för överklagande har hon anfört bl.a. följande.

Bullerberäkningar och tidigare inlämnat material visar på ett övertygande sätt att pistolskytte med krutammunition utomhus kommer att störa närboende i främst Ryd och Malmslätt men även till viss del Jägarvallen. I Ryd och Malmslätt bor ca 13 000 personer varav en stor del kommer att störas vid de planerade pistolskyttetävlingarna. Enligt Länsstyrelsen kommer de boende att påverkas av ljud från verksamhetens som kan komma att överstiga Naturvårdsverkets allmänna råd avseende riktvärden för buller (NFS 2005:15). Länsstyrelsens beslut går därför emot verkets riktlinjer. Länsstyrelsen konstaterar även i sitt beslut, under rubriken Vårdboende och undervisningslokaler, att det finns mellan tio och femton anmälda verksamheter inom det område som enligt gjord bullerberäkning kan komma att utsättas för bullernivåer över 60 dBA vid pistolskjutning med grövre kaliber än .22LR. Även här går den av Länsstyrelsen tillåtna skytteverksamheten emot Naturvårdsverkets riktlinjer. Länsstyrelsen begränsar skyttet med grövre kaliber än .22LR till skjutposition 6, dock föreskriver man samtidigt att vid tävlingar som anmälts enligt punkt 4 i beslutet får skjutning ske även från andra positioner. Anmärkningsvärt är att endast ca 10 % av skyttet med grövre kaliber än .22LR kommer då att ske från skjutposition 6. Faktum är att hela 90 % av skyttet med grövre kaliber än .22LR kommer att ske vid tävlingar lördagar och söndagar, men också på vardagkvällar med följd att sannolikt tusentals boende i Ryd, Malmslätt och Jägarvallen kommer att störas av skottbuller. Naturvårdsverkets riktlinjer bör tolkas så att skytteverksamhet skall begränsas mest vid störningskänslig tid, dvs. lördagar, söndagar och kvällar. Länsstyrelsens beslut går i helt motsatt riktning.

Skytteföreningen har sökt tillstånd att få bedriva en mycket omfattande skytteverksamhet i mycket nära anslutning till bostadsområdena Ryd, Malmslätt och Jägarvallen. I dessa områden bor ca 15 000 personer. Att förlägga skjutbanor med en så omfattande verksamhet så nära dessa bostadsområden strider mot Naturvårdsverkets rekommendationer. Både Byggnadsnämnden och Miljönämnden är tveksamma till skytteverksamhet med pistol med grövre kaliber än .22LR vid Trädgårdstorp. Denna tveksamhet är befogad och borde få till följd att utomhusskytte med krutammunition förbjuds vid Trädgårdstorp då även pistolskytte med .22LR kommer att störa de kringboende. Pistolskyttet med den stora tävlingsverksamheten bör förläggas till annan lämplig skjutbana betydligt längre från bostadsområden, där verksamheten inte behöver begränsas i tid eller med positioner. Detta skulle innebära att de närboende inte stördes och att skyttarna inte skulle begränsas i sin verksamhet. All övrig skytteverksamhet (utöver pistolskytte med krutammunition), vilket företrädesvis innebär ungdomsverksamhet, bör tillåtas vid Trädgårdstorp.

J.M. och G.M. har yrkat i första hand att Länsstyrelsens beslut att medge skytteverksamhet vid Trädgårdstorp skall upphävas och att skytte med krutammunition inte skall tillåtas i enighet med vissa miljönämndsledamöters reservationer mot det ursprungliga beslutet. I andra hand har de yrkat att inget skytte med pistol med kaliber .22LR och med grövre kaliber än .22LR tillåts och att två helger, lördag- söndag, per månad skall vara fria från allt skytte. De har dessutom yrkat att hela beslutsprocessen tas om utan inblandning från Linköpings kommun, då kommunens roll som medsökande i anmälningsärendet omöjliggjort ett opartiskt beslut i ärendet.

I senare avgivet yttrande har de även yrkat att ärendet återförs till Miljönämnden för förnyad behandling då ärendet inte prövats på det sätt som krävs för detta allvarliga ingrepp i totalmiljön.

Till stöd för överklagandet har de anfört bl.a. följande.

De anser att Länsstyrelsen inte har tagit tillräcklig hänsyn till de riktlinjer som Naturvårdsverket menar bör tillämpas vid anläggning av skjutbanor. Skytteanläggningen anläggs i närheten av Kärna mosse, ett unikt naturreservat, och i närheten av ett stort bostadsområde med 10 000 - 15 000 boende. Naturvårdsverkets riktvärden för buller kommer att överskridas vid åtminstone 6-7 stora (flerdagars?) tävlingar per år. Även om de inte överskrids i tävlingsfria tider, kommer buller enligt Länsstyrelsens bedömning att beröra både reservatet Kärna mosse och de närboende.

De lever och bor i en miljö som redan nu ligger nära gränsen för vad som tillåts vid nybebyggelse. Orsaken är buller från väg-, tåg- och flygtrafik, som dock är nödvändiga företeelser i samhället och därför lättare att acceptera. Att i denna redan bullerbelastade miljö införa en verksamhet som utövas av en liten grupp, och som ur samhällets synpunkt inte måste ligga i bebyggt och tätt befolkat område, anser de vara i grunden fel. Skytteverksamheten flyttas till Trädgårdstorp från det nuvarande läget bland annat på grund av ett nybyggnadsprojekt i närheten.

I.O. har yrkat att samtliga punkter i Länsstyrelsens beslut som berör pistolskytte ändras så att allt krutskytte med pistol utomhus förbjuds och att alla tävlingar med pistolskytte förläggs till annan skjutbana som ligger på längre avstånd från bostadsområdena.

I senare avgivet yttrande har hon yrkat att kommunen ges i uppdrag att anvisa lämpligare plats för skytteföreningens verksamhet alternativt att allt pistolskytte utomhus förbjuds.

Till stöd för överklagandet har hon anfört bl.a. följande.

Området Trädgårdstorp ligger mellan bostadsområdena Ryd, Malmslätt och Jägarvallen där det finns ca 15 000 boende. Den närmaste bebyggelsen ligger endast 500 m från skytteområdet. De boende är redan i nuläget starkt störda av buller från bil- och tågtrafik samt Malmens flygverksamhet med såväl Jasflygplan som helikopterflyg. Ytterligare bullerstörningar från pistolskytte blir därför påfrestande för de boende, vilket också tydligt framkommer i Länsstyrelsens sammanfattande bedömning.

När kommunen planerade en återvinningscentral samt plats för ungdomsskytte i Trädgårdstorp reagerade inte de kringboende. Men då det i mars 2005 blev känt att det skulle utökas till fullständig skytteverksamhet protesterade de boende i stor enighet och under mindre än två veckor, innan Miljönämnden skulle ha sitt sammanträde den 15 juni 2005, hade fler än 1 000 namnunderskrifter inlämnats i protest. Dessutom har ett stort antal artiklar varit införda i lokaltidningar från mars 2005 och framåt. Allt visar tydligt att det hos de boende finns ett starkt ihållande motstånd, oro och irritation mot den planerade verksamheten.

Skytteverksamheten kommer mestadels att äga rum under kvällar och helger, tider då villaägarna vill vara i sina trädgårdar och de boende i lägenheter vistas på sina balkonger. Bullret från skytte är av helt annan karaktär än det buller som nu finns omkring dem, och det kommer därför att avvika och tillsammans med nuvarande buller bli alltför påfrestande eller helt oacceptabelt. Skyttet är dessutom inte av samhällsnyttig beskaffenhet utan är en hobbyverksamhet. Det är dock inte verksamheten det är fel på utan den illa valda placeringen. Om skyttet varit först på plats, så hade man säkerligen inte kunnat i efterhand bygga de tre bostadsområdena där de nu finns.

Det måste vara fel när kommunen upplåter mark för skytte

- där man inte från början gav de boende tydlig och rätt information angående plats och verksamhetens omfattning,

- där man redan från starten måste ge begränsningar i verksamheten på grund av att denna stör de kringboende,

- där skytteföreningen hindras från sin önskan att i framtiden kunna utöka sin verksamhet till det dubbla,

- där bostadsområdena inte heller kan växa i sina ytterområden,

- där man befarar ständiga irritationer mellan de båda parterna, och

- där de myndigheter som upplåtit platsen i framtiden säkerligen kommer att få motta såväl muntliga som skriftliga klagomål från de boende.

B.T. har yrkat i första hand att skjutning utomhus med pistol kaliber .22LR och skjutning med grövre kaliber än .22LR inte tillåts vid anläggningen samt att skjutning med gevär kaliber .22LR begränsas till kl. 10.00 - 18.00 alla dagar. I andra hand har han yrkat att tävlingar utomhus med pistol kaliber .22LR och grövre kaliber än .22LR förbjuds vid Trädgårdstorp samt att skarpare tidsrestriktioner för skjutning utomhus med pistol kaliber .22LR och skjutning med grövre kaliber än .22LR införs enligt följande.

Pistol kaliber .22LR:

- Vardagar kl. 10.00-18.00 och endast från skjutposition 6

- Lör-, sön- och helgdagar kl. 10.00-16.00 och endast från skjutposition 6

Grövre kaliber än .22LR

- Vardagar kl. 10.00-18.00 och endast från skjutposition 6

- Lör-, sön- och helgdagar skall vara skjutfria.

Skjutning med gevär kaliber .22LR begränsas till kl. 10.00-18.00 alla dagar. Förutom de av Länsstyrelsen fastställda skjutfria dagarna och helgerna skall minst en helg varje månad vara skjutfri.

Till stöd för överklagandet har han anfört följande.

Länsstyrelsen har handlagt ärendet på ett noggrant och förtjänstfullt sätt och redovisat ett gott beslutsunderlag. Hans slutsatser av detta underlag skiljer sig däremot mot Länsstyrelsens. Han anser fortfarande att skytteanläggningen medför oacceptabla olägenheter för närboende. Han vill också påminna om den kritik mot den använda datormodellen, som bl.a. endast tar hänsyn till enkelskott och som antagligen underskattar den verkliga bullernivån, som tidigare har framförts till Länsstyrelsen av en annan klagande i ärendet.

YTTRANDEN

Linköpings Skytteförening har yrkat att överklagandena avslås. Skytteföreningen har i övrigt anfört bl.a. följande.

Skytteföreningen uppfattar att samtliga överklaganden i huvudsak avser frågan om lokaliseringen av skytteverksamhet till Trädgårdstorp och därtill kopplade frågor om buller och säkerhet.

Utgångspunkt för prövningen

Varken Miljönämnden eller Länsstyrelsen har ansett att den planerade skytteverksamheten är av sådan art eller omfattning att behov av en miljökonsekvensbeskrivning har förelegat. Den planerade verksamheten riskerar att främst ge upphov till bullerstörningar. Skytteföreningen har därför låtit utföra särskilda bullerutredningar. Detta måste enligt skytteföreningens mening anses vara tillfyllest vid en anmälan om skjutbaneverksamhet.

Som framgår av Länsstyrelsens beslut finns (förutom förbudet mot att använda kulammunition som innehåller bly) inga generella föreskrifter som är tillämpliga på verksamhet vid skjutbanor. De enda tillämpliga bestämmelserna är således miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

När det gäller säkerhetsfrågor delar skytteföreningen Länsstyrelsens uppfattning att detta främst är en fråga för polismyndigheten och Statens Skytteombud. Dessa myndigheter har utfört preliminära besiktningar på platsen och har även preliminärt godkänt platsen ur säkerhetssynpunkt. Säkerheten är generellt mycket hög vid svenska civila skjutbanor och skytteföreningen känner inte till att någon utanför skjutbaneområdet har kommit till skada under de senaste 40 åren. Detta åstadkoms bl.a. genom en hög grad av disciplin i vapenhanteringen (den som riktar sin pistol eller pilbåge över vallarna får lämna banan). Ingen får heller skjuta utan att ha fått relevanta säkerhetsinstruktioner. Det skall också nämnas att den sannolika nedslagsplatsen för ett eventuellt vådaskott är de närbelägna åkermarkerna, inte bostadsområdena. Det kommer vidare att ansökas om tillstånd enligt 3 kap. 6 § ordningslagen. Ett beslut om tillstånd får enligt 3 kap. 14 § samma lag förenas med de villkor som behövs av hänsyn till trafiken samt till ordning och säkerhet. Skytteföreningen uppfattar således att frågan om säkerhet vid skjutbanan vid Tträdgårdstorp huvudsakligen hanteras enligt annan lagstiftning. Icke desto mindre har Miljönämnden förelagt skytteföreningen att inhägna skjutbaneområdet och sätta upp varningsskyltar. Länsstyrelsen angav i det överklagade beslutet att detta är en ovanlig skyddsåtgärd för skjutbanor, men valde ändå att inte upphäva den. Skytteföreningen anser därför att säkerhetsfrågan är mer än väl tillgodosedd i ärendet.

Lokaliseringsfrågan

Den planerade verksamheten berör inga sådana riksintressen som avses i 3 och 4 kap.miljöbalken.

Den detaljplan som gäller för skjutbaneområdet fastställdes den 10 januari 2004. Av antagandehandlingen framgår att en särskild utredning om lokalisering av skytteverksamheten i Linköping utfördes under 2002. I antagandehandlingen redovisas endast lokaliseringsutredningens resultat, dvs. att ungdoms- och kortdistansskytte bör lokaliseras vid Trädgårdstorp och jaktskytteverksamhet till Kvarnfältet som är mer avlägset beläget.

Ovan nämnda lokaliseringsutredning - eller snarare behovet av att flytta skytteverksamheten i Linköping - är betingad av nedläggningen av Linköpings Garnison som beslutades 1996. Kommunen förvärvade därefter det övningsområde som dittills hade använts för skytteverksamhet med avsikt att utveckla området. Omkring år 2000 fann kommunen att den planerade exploateringen av det dåvarande övningsområdet innebar att skytteverksamheten måste lämna området. Dåvarande skytteklubbar sökte därför, i samråd med kommunen, efter lämpliga platser där ett nytt skyttecentrum kunde anläggas. Den ursprungliga ambitionen var att samlokalisera all skytteverksamhet (gevärs-, jakt-, hagel-, pistol- och bågskytte). Detta visade sig inte vara möjligt, varför kommunen förvärvade ett av försvarets tidigare skjutfält utanför Borensberg ca 45 km norr om Linköpings centrum (Danmark) för jakt- och hagelskytte. Vid den befintliga skjutbanan i Ljungsbro, ca 15 km norr om Linköpings centrum, har 200- och 300-metersskytte med gevär samt K-pist skytte samordnats. Det som därefter återstod var att finna en lämplig plats för korthållsgevär, pistol och bågskytte inklusive ungdomsverksamhet. Det sistnämnda har särskilt begränsat möjligheterna att finna lämpliga lokaliseringar eftersom ungdomar, som oftast inte är bilburna, är beroende av rimliga avstånd eller goda kommunikationer för att kunna ta sig till anläggningen. Avlägset belägna platser är helt enkelt inte lämpliga för ändamålet i den mening som avses i 2 kap. 6 § miljöbalken.

Lokaliseringsutredningen 2002 utgick ifrån de lämplighetskrav som angivits ovan och resulterade bl.a. i att två lokaliseringar utreddes närmare (den nu planerade och punkten 4 nedan). De dåvarande skytteföreningarna ansåg inte att ytterligare alternativ hade utretts tillräckligt och initierade vidare utredningar som sammanfattas nedan.

S1 är belägen öster om SAAB:s anläggning. Denna plats valdes bort eftersom en skyttebana riskerade att förhindra en framtida utveckling av flygverksamheten på platsen. Det finns även planer på att utöka industriverksamheten i området. Intrånget för andra verksamheter bedömdes således vara för stort.

S2 är belägen norr om varuhuset Överskottsbolaget. Platsen har lämplig infrastruktur (vägar och avlopp m.m.). Även denna lokalisering riskerade dock att komma i konflikt med andra framtida etableringar. Den omständigheten att marken är relativt attraktiv gjorde också att etableringskostnaden skulle bli hög. Alternativet fick således avföras med tillämpningen av såväl 2 kap. 6 § som 7 § miljöbalken.

S3 är belägen norr om motorvägen (E4) vid Linköpings småbåtshamn. Även detta alternativ riskerade att komma i konflikt med andra etableringsplaner (Tekniska verken hade för avsikt att anlägga dammar i området). Lämpligheten av område S3 kunde också ifrågasättas eftersom det var otillgängligt beläget vad beträffar kommunikationer för ungdomarna.

S4 är belägen strax väster om den lokalisering som nu är föremål för prövning. Läget är relativt lämpligt och var länge ett realistiskt alternativ. Efter ett drygt halvårs överläggningar med ägaren (försvaret) tvingades dock skytteföreningen konstatera att skytteverksamheten inte skulle ges rätt att använda området.

Utifrån den ovan sammanfattade lokaliseringsutredningen befanns Trädgårdstorp vara det mest lämpliga alternativet. Skälet härtill var att lokaliseringen inte riskerade att komma i konflikt med andra expansionsplaner i närområdet. Läget är helt enkelt inte särskilt attraktivt för annan markanvändning eftersom det är omgärdat av en flygplats och en motorvägspåfart. För skytteverksamhet är lokaliseringen dock mycket lämplig, bl.a. med hänsyn till de goda kommunikationerna.

Som framgår av miljökonsekvensbeskrivningen i detaljplanens antagandehandling är buller den enda störningen från skytteverksamheten som har fordrat särskilda utredningar. Det bör således enligt skytteföreningens mening vara svårt att sätta den valda lokaliseringen i fråga om bullerfrågan kan hanteras på ett ur störningssynpunkt godtagbart sätt. Övriga miljökonsekvenser av den planerade verksamheten är mycket begränsade. Bullerfrågan uppmärksammades redan från start genom att det beslutades att den planerade skyttepaviljongen skulle förstärkas så att den även upp- fyller kraven för skjutning med alla vapentyper inomhus. På så vis kunde antalet skjuttillfällen med grövre ammunition på utomhusbanorna minimeras. Under ärendets handläggning har kraven skärpts ytterligare.

Ytterligare begränsningar av verksamheten och därtill kopplade frågor om bullerdämpning m.m.

Inledningsvis skall följande faktafel i överklagandena korrigeras.

- Kortaste avståndet från skjutstation i Trädgårdstorp till bostadshus (i Ryd) är drygt 700 meter med en relativt tätt trafikerad motorvägspåfart mellan skjutbanan och Ryd.

- Avståndet till närmaste skola (Björnkärrskolan) är drygt 1,2 km (också här med motorväg emellan) och till skolan i Malmslätt är det drygt 1,7 km.

Skytteföreningen har utfört noggranna bullerutredningar enligt gängse metodik och har därvid funnit att verksamheten, i den omfattning som ursprungligen planerades, kunde anses godtagbar ur bullersynpunkt. Inskränkningar har dock skett såväl vid Miljönämndens som vid Länsstyrelsens prövning. Skytteföreningen respekterar dock omgivningens synpunkter och är beredd att godta ytterligare inskränkningar av verksamheten för att tillgodose motstående intressen.

Länsstyrelsens beslut avseende verksamheten vid anläggningen innebär att den verksamhet som bullrar mest, och beräkningsmässigt kommer att ligga i närheten av gällande bullerriktvärden, endast får bedrivas vid ett fåtal tillfällen per år (max 7). Det motsvarar ca 2 % av verksamheten. Övrig verksamhet vid Trädgårdstorp, dvs. ca 98 % av verksamheten, kommer att ligga långt under gällande riktvärden för buller. De inskränkningar som planeras (och därmed kan föreskrivas i tillägg till vad som gäller enligt det överklagade beslutet) är följande:

- Bana 9 anläggs inte och en fem meter hög vall anläggs strax öster om 25-metersbanan. På så vis undviks de förhöjda bullernivåer, som på kartor i utförda bullerutredningar redovisas som en ”tarm” mot Ryd, öster om anläggningen. Ingemanssons har muntligen verifierat att åtgärden kommer att ge ett sådant resultat,

- Taket över 25-metersbanan förlängs med fyra meter, vilket ytterligare kommer att minska bullerutbredningen (och minimera effekten av ett eventuellt vådaskott). Ingemanssons har muntligen verifierat att åtgärden kommer att ge ett sådant resultat.

- Bana 6 byggs in med tak och väggar som sträcker sig från skjutplatsen till en punkt ca fem meter från måltavlorna. Åtgärden kommer att medföra en avsevärd bullerdämpning - jämförbar med en inomhushall.

Vissa närboende tar upp frågor avseende metodik för utförande av bullerutredningar. I denna del får skytteföreningen konstatera att Ingemanssons har utfört de i ärendet redovisade utredningarna i enlighet med vedertagen metodik. Den bullerutredning som gavs in till Länsstyrelsen har på begäran av vissa närboende delvis utförts med annan metodik, som inte är relevant i detta sammanhang, och innehåller skjutpositioner som inte ingår i tillståndsansökan. Vissa närboende har gjort gällande att en metodik som utgår ifrån att skottamplituden (dBAI) summeras skall användas när skotten ligger i tät följd. Så är dock inte fallet. Endast om skotten sammanfaller exakt i tiden kan någon höjning av signifikans av skottamplituden (dBAI) mätas. Den statistiska sannolikheten för att en sådan händelse skall inträffa är så låg att risken för sådana bullerstörningar inte beaktas. Vidare skall här klargöras att den bullerutredning som gavs in till Länsstyrelsen utgår ifrån att skjutpositionerna 9, 10 och 11 skall användas. Så är inte fallet, dessa skjutpositioner kom med därför att de var utritade på planen över Trädgårdstorp och de närboende önskade utredning även av dessa skjutpositioner. Skytteföreningen har inte för avsikt att använda dessa positioner eftersom de i dagsläget inte är tillräckligt bullerdämpade. Den samlade bilden är härvid att ljudnivåer i närbelägna bostadsområden blir mycket låga vid skjutning på banan. Vid tävlingar med klass A och R vapen (max 7 gånger per år) kommer ljudnivån att vara <65 dBAI vid bostäderna i Ryd och den normala mängdverksamheten kommer att generera en ljudnivå <50 dBAI. Skytteföreningen kommer inom kort att ge in underlag från Ingemanssons som styrker detta.

I överklagandena förekommer varierande synpunkter om vilken typ av skytte som skall tillåtas vid Trädgårdstorp. Detta är också enligt skytteföreningen en viktig fråga för bedömningen av den planerade verksamheten. Det är också därför skytteföreningen har godtagit en mängd inskränkningar i verksamheten. Den viktigaste åtgärden är härvid att bygga en inomhushall där alla typer av skytte kan bedrivas, inklusive det mest bullrande skyttet. Inomhushallen kan dock inte inrymma all verksamhet, varför även utomhusbanorna behövs. Nedan sammanfattas de olika banornas huvudsakliga användningsområde.

Inomhushallen:

- All luftvapenverksamhet, inklusive den stora ungdomsverksamheten,

- Merparten av träningsverksamheten för s.k. klass A- och R-vapen (dvs. pistol),

- Vinterträning för klass C och B pistoler,

- Vinterträning för gevär kaliber 22,

- Vinterträning för bågskytte samt viss ungdomsträning sommartid.

Utomhusbanorna:

- All träning och tävling under sommarhalvåret med pistol klass C och B,

- Fältskyttetävlingar (4-6 tillfällen per år) med klass A och R vapen,

- All sommarverksamhet med gevär kaliber 22,

- All verksamhet under sommarhalvåret för bågskytte.

Det är skytteföreningens (och även Linköpings kommuns) övertygelse att Trädgårdstorp är den mest lämpliga lokaliseringen för en skjutbana i Linköping. De eventuella bullerproblem som kan uppstå till följd av verksamheten kan med modern bullerdämpningsteknik åtgärdas. Med de åtaganden skytteföreningen har redovisat under ärendets gång (inklusive åtagandena i detta yttrande) kommer verksamheten vid anläggningen endast att orsaka mycket begränsade störningar i omgivningen. Skulle Miljödomstolen inte dela denna uppfattning är skytteföreningen beredd att acceptera ytterligare begränsningar, exempelvis ett förbud att använda en viss kombination av skjutplats och vapentyp intill dess erforderliga bullerdämpande åtgärder kan vidtas.

Övrig miljöpåverkan

När det gäller risken för blyurlakning, som lyfts fram i några överklaganden, är det tillräckligt att konstatera att kulfången är konstruerade i enlighet med gällande normer. Det innebär att de kommer att förhindra urlakningen av bly. Dessutom kommer mätningar att genomföras regelbundet för att säkerställa resultatet. Av den miljökonsekvensbeskrivning som fogats till detaljplanens antagandehandling framgår vidare att avrinning från Trädgårdstorp inte sker mot Kärna mosse. Samma riskbild (mycket låg risk) gäller för vattenverket vid Glyttinge (som dessutom tillförs vatten via rörledning). Denna fråga kan således inte rimligen påverka verksamhetens tillåtlighet. Vissa närboende har anfört att det finns en risk för att vilda fåglar vid Kärna mosse skulle ta skada av ljudet av skottsalvor från skjutbanan. Vid andra skjutbanor i landet är fåglar och andra vilda djur rikligt förekommande. Inte heller i övrigt finns det skäl att anta att fågellivet vid mossen skulle ta skada.

Handläggningsfrågor

Enligt skytteföreningens mening bör det vara uppenbart att den verksamhet som kommer att bedrivas i inomhushallen inte kommer att medföra några störningar för omgivningen. Detsamma gäller själva uppförandet av hallen och anläggandet av vallar och övriga delar av skjutbanan. De nyss nämnda delarna av verksamheten måste betraktas som helt harmlösa och skytteföreningen anser därför att det inte kan anses vara rättsligt godtagbart att generellt förbjuda fortsatt byggande. Om det ändå anses föreligga behov att förbjuda fortsatt byggnation av någon del av verksamhetsområde, så bör detta i vart fall inte kunna gälla hallen. Skyttet i hallen genererar vare sig buller eller andra risker och byggnationen av hallen är heller inte störande. Det måste således anses vara alltför ingripande att förbjuda anläggande av hallen.

Linköpings kommun utför byggnationen åt skytteföreningen och har påbörjat upphandling av inomhushallen, som är den största och mest kostsamma delen av projektet. Kommunen har hittills satsat ca 8 miljoner kronor på Trädgårdstorps skyttebana och skyttarna har nedlagt ett antal tusen timmars arbete på att uppföra den nya skytteanläggningen. Kostnaderna för ett byggstopp är mycket oroande då dagens budget redan ligger på gränsen på grund av kostnader för nödvändiga bullerskydds- och säkerhetsåtgärder. En alternativ lokalisering skulle antagligen ta ca 5-7 år att genomföra, vilket skulle innebära att skytteverksamheten i Linköping läggs ned. Skytteföreningen bedömer att skytteanläggningen vid Trädgårdstorp kommer att bli en av de tystaste och säkraste anläggningarna i hela landet när den har uppförts.

Miljönämnden i Linköpings kommun har anfört följande. Nämnden har granskat översända handlingar och kan konstatera att nya uppgifter har tillkommit i ärendet efter nämndens beslut den 15 juni 2005, § 67, bl.a. en ny mer omfattande bullerutredning. Miljönämnden har inte haft tillgång till dessa uppgifter och har inte yttrat sig eller tagit ställning till dessa uppgifter inför Länsstyrelsens prövning. Miljönämnden kan därför inte ta ställning till ärendet och har med anledning av detta inga ytterligare synpunkter i ärendet.

Länsstyrelsen i Östergötlands län har anfört följande. Det aktuella området har planlagts genom detaljplan för återvinningscentral/skytteverksamhet vid Trädgårdstorp (Ryd 1:1 m.fl.). Detaljplanen antogs den 10 juni 2004. I planbeskedet har en miljökonsekvensbeskrivning gjorts som återfinns i antagandehandlingen. Av planbeskrivningen framgår att skytteanläggningen är avsedd för såväl gevärs- som pistolskytte. Detaljplanen har inte överklagats. I övrigt bedömer Länsstyrelsen att det inte framkommit något i överklagandeskrifterna som Länsstyrelsen inte tagit ställning till i det nu överklagade beslutet.

Å.A., J.C., T.E., K.E., U.H., T.K, A.J-K., C.L., J.M., G.M., I.O., B.T. har var för sig genmält och anfört bl.a. följande.

När det gäller skytteföreningens redogörelse över alternativa placeringar av skjutbanan kan upplysas att ytterligare platser var med i bedömningen, men valdes bort av okänd anledning. Ett sådant område ligger vid motorbanan i Sviestad och ett område ligger i Ulrika. Den omnämnda lokaliseringsutredningen, benämnd ”Ny lokalisering av skyttecentrum” och daterad februari 2002, tittade på sex möjliga alternativ för ungdoms- och kortdistansskytte. I utredningen bedömdes Malmen och Sviestad vara mest lämpliga för fortsatta studier. Sviestads fördelar var samlokalisering med den bullrande verksamheten vid motorbanan. Området är kommunal mark och är i dagsläget inte aktuellt för någon bebyggelseutveckling, vilket ger en långsiktig lösning. Området ligger dessutom i start- och landningskorridoren för SAAB:s flygfält. Av någon okänd anledning fanns inte Sviestad med som alternativ till Malmen/Trädgårdstorp för ungdoms- och kortdistansskyttet i den då fortsatta lokaliseringsutredningen.

Lokaliseringen av skyttecentrum följer inte Naturvårdsverkets riktlinjer och då kan man inte heller använda Naturvårdsverkets riktlinjer för buller på samma anläggning. Här måste en skärpning av riktlinjerna (55 dBAI generellt) för buller göras för att mer passa skyttecentrums lokalisering. Den nya mer omfattande bullerutredningen gjordes 2006 och visar att helt oacceptabla störningar går långt in i bostadsområdena i Ryd. Naturreservatet Kärna mosse, som ingår i Natura 2000-område, är känt för sin rika och särartade flora och fauna och sin lugna miljö. Området ligger ca 500 m nordväst om skyttet. I reservatsföreskrifterna anges att störningar exempelvis med radio inte får ske inom området, vilket då bör ställas i proportion till skottbuller. Goda kommunikationer för ungdomar är inget hållbart argument då man även avser att skjuta med vapen som kräver att man är över 18 år. Att skytteföreningen har för avsikt att i dagsläget inte använda skjutpositionerna 9, 10 och 11 ger ingen garanti för framtiden. Skytteföreningen är landets näst största förening och vill naturligtvis så förbli. Den har ju också önskat att fördubbla sin verksamhet. På grund av stormfällda träd jämte den nu pågående avverkningen av träd har mycket skog mellan skyttet och Ryd försvunnit. Man kan då befara att störningarna över Ryd kommer att bli kraftigare än vad bullerkartorna visar på grund av den uttunnade skogen och de därtill mestadels sydväst och västliga, oftast kraftiga, vindarna som drar in över området. Den planerade Södra stambanan närmar sig i tid och kommer att gå fram i deras område. Detta är visserligen en samhällsnyttig verksamhet, men störningarna ökar i området som redan har intensiv flyg-, tåg- och biltrafik.

Vid tiden för möjlig överklagan var närboende inte medvetna om vad som höll på att ske. Diskret hantering av planärendet i kombination med närboendes fulla tillit till de folkvalda politikerna bidrog till deras okunskap. Miljönämnden bekräftar att det ursprungliga beslutet den 15 juni 2005 togs med bristfälligt underlag. De väsentliga fakta, bl.a. från nya bullerberäkningar, som redovisats skriftligt och muntligt vid flera möten med representanter för alla berörda parter har inte beaktats trots att medlemmar i nämnden varit närvarande och kunnat ta del av all information. Det betyder också att kommunens tidigare tagna beslut om detaljplan grundar sig på samma brister i beslutsunderlag. Kommunen har inte heller gjort en riskanalys för skytteverksamheten utan enbart för återvinningscentralen och trafiken.

Linköpings Skytteförening har härefter lämnat följande kommentarer med anlednings av klagandenas yttranden.

Skytteföreningen har aldrig påstått att grovskyttet bara skulle vara 2 % av antalet avgivna skott. Skytteföreningen har tidigare redovisat storleken på den verksamheten med statistik från gamla skyttecentrum. Vad skytteföreningen har angivit i skrivelsen var att verksamheten med pistol med grövre kaliber än .22LR bara är 2 % av hela verksamheten som är planerad vid det nya skyttecentrumet.

Skytteföreningen utgår från att ärendet endast behandlar de skjutpositioner som skytteföreningen har meddelat att den tänker skjuta ifrån, vilket gör att vissa bullerkurvor inte är relevanta för ärendet. När nu skjutposition 9 ersatts med en fem meter hög vall för att minimera bullerutbredningen mot Ryd, är många av de tidigare redovisade bullerutbredningarna inte längre giltiga. Eftersom det är de grövre vapnen som ger bullerutbredningar som kan tänkas ligga i närheten av gränsvärden, redovisas än en gång vilka skjutpositioner som det kommer att skjutas med grövre vapen än .22LR och i vilken omfattning. Skjutpositionerna 1,2,3,4,5,7 och 8 kommer det bara att skjutas på vid tävlingar och vid två av dessa tävlingar (maj och november) kommer 60 - 70 % av skotten att avlossas. Vid skjutposition 6 (som blir en nästan 50 m lång överbyggd skjuthall) kommer resten att skjutas.

Det kan konstateras att de närboende lagt ned mycket tid på att leta upp olika teoretiska fakta inom området ljudmätning och ljudutbredning. Problemet är att dessa personer inte är experter inom området vilket gör att de tyvärr använder beräkningsformlerna på ett felaktigt sätt och felaktiga referenser vid beräkning av nivåer m.m. Skytteföreningen utgår från att domstolen inte skall avgöra om Naturvårdsverkets beräkningsmodeller och riktvärden är fel, utan om den planerade skjutbanan håller sig inom de riktvärden som finns framtagna med hjälp av metodik som det tagit ljudexperterna många år att etablera.

Skytteföreningen angav inte alla de förslag på lokaliseringsplatser som diskuterades, utan ett urval. Läget vid motorstadion var också uppe, men kommunen förkastade det förslaget av främst bullerskäl då skytteföreningens verksamhet tidsmässigt sammanfaller med motorstadions verksamhet.

Det som skytteföreningen angav tidigare, avseende tävlingsutbudet, var tävlingar där det ingick pistoler med grövre kalibrar än .22LR. Det var olyckligt att det i texten inte framgick att det endast var tävlingar där det ingick vapen med grövre kalibrar än .22LR, men det framgår onekligen om man läser tabellen. Det är självklart att det anordnas en mängd småtävlingar med .22LR både med pistol och med gevär, eftersom det är där skyttarna får sin tävlingsrutin. Att tabellen gjordes var just för att visa i vilken omfattning tävlingsverksamheten med grövre vapen hade.

Å.A. och J.C. har var för sig inkommit med ytterligare handlingar i målet och därvid anfört bl.a. följande. Riskområde för rikoschetter enligt pistolskytteförbundets redovisade resultat har markerats för Trädgårdstorp på ingiven bilaga och visar att både cykelbana och motorvägsavfart mot Malmslätt ligger inom detta riskområde. Förtätning av Linköpings stad genom att binda ihop yttre stadsdelar har nyligen föreslagits av kommunen och kommer av allt att döma bli verklighet inom en nära framtid. I detta förslag expanderas Skäggetorp mot Malmslätt vilket innebär att Trädgårdstorp blir omgärdat av ytterligare bostadsbebyggelse. Dessa planer för Linköpings utbyggnad gör utomhusskytte vid Trädgårdstorp ytterligare olämpligt ur säkerhets- och ur bullersynpunkt.

Miljödomstolen har hållit syn på platsen den 30 maj 2007. Därefter har ingivits ytterligare visst skriftligt material.

DOMSKÄL

Enligt 1 kap. 1 § miljöbalken, som slår fast balkens mål och tillämpningsområde, syftar bestämmelserna i balken till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Miljöbalken skall enligt punkt 1 tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan. Begreppen skador och olägenheter är avsedda att klargöra att det skydd som balken ger gäller både mot störningar som kan skada direkt, t.ex. påverka människors hälsa negativt, och mot störningar som utan att direkt skada ändå påverkar människors välbefinnande (prop. 1997/98:45, del 2, sid. 8).

Av 9 kap. 3 § miljöbalken framgår att med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

I 2 kap. 6 § miljöbalken regleras vilka krav som skall ställas på lokaliseringen av en verksamhet som tar i anspråk mark- eller vattenområden. En sådan plats skall väljas som dels är lämplig, dels orsakar minsta möjliga olägenhet. Enligt 2 kap. 7 § gäller kraven i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Paragrafen får störst betydelse när en plats skall väljas för en ännu inte påbörjad verksamhet eller en anläggning som i sig medför miljöpåverkan. För att en sådan bedömning skall kunna göras måste därför alltid övervägas om det finns alternativa platser som är bättre (se prop. 1997/98:45 del 2, s. 19-20).

Anmälan avser nyanläggande av en relativt omfattande skytteverksamhet vid Trädgårdstorp i närheten av skolor, vårdhem, naturområden och stora befintliga bostadsområden. Ett stort antal närboende har ifrågasatt lokaliseringen i direkt anslutning till de tre bostadsområdena Ryd, Malmslätt och Jägarvallen. För området gäller detaljplan antagen den 10 juni 2004. Av planbestämmelserna framgår att marken skall användas för skytteverksamhet.

Den av skytteföreningen anmälda platsen för skytteanläggningen är så belägen att risken för störningar för de närboende är uppenbar. Det utvalda markområdet och dess omgivningar är redan utsatt för störningar från bil- och tågtrafik samt Malmens flygverksamhet med såväl jasflygplan som helikopterflyg. Av Länsstyrelsens överklagade beslut framgår att detaljplaneområdet ligger inom den av dåvarande Koncessionsnämnden beslutade flygbullerzonen för Malmens flygfält.

Det bör framhållas att bullerriktvärden utfärdade av Naturvårdsverket inte får användas som en gräns upp till vilken det är tillåtet att bullra. Först skall verksamhetens lokalisering i sig befinnas tillåtlig, varefter möjliga skyddsåtgärder skall vidtas. Det kan i det enskilda fallet leda till bullerkrav som väsentligt understiger riktvärdena.

Risken för rikoschetter är en störning jämförbar med t.ex. kringflygande sprängsten vid bergtäkt och skall beaktas vid miljödomstolens bedömning.

De närboende är idag utsatta för betydande bullerstörningar under framför allt vardagars dagtid. Bullrande verksamhet som tillkommer ökar den sammanlagda ljudimmissionen i omgivningen. Det finns dessutom starka skäl att tillse att bullret under övrig tid minimeras. Miljödomstolen bedömer därför att en skjutbaneverksamhet på den aktuella platsen skulle riskera att ytterligare förvärra bullerstörningarna i ett redan mycket utsatt område i sådan grad att olägenhet av väsentlig betydelse uppstår. Till detta kommer det psykiska obehag som risken för rikoschetter utgör. Det måste vara möjligt att utan orimliga merkostnader finna en plats för denna slags verksamhet belägen på större avstånd från störningskänslig miljö. Det förhållandet att detaljplanen anger att marken skall användas för skytteverksamhet är bara en i praktiken nödvändig men inte tillräcklig förutsättning från lokaliseringssynpunkt för att så också skall få ske. Skytteföreningen har vid synen uppgivit att den inte är betjänt av att bara få uppföra en inomhushall och att där bedriva all verksamhet.

På grund av det anförda finner Miljödomstolen att den anmälda skytteanläggningen i dess helhet inte är tillåtlig enligt miljöbalken på den nu aktuella platsen. Överklagandena skall därför vinna bifall och underinstansernas beslut upphävas. Samtidigt skall ett förbud meddelas mot att anlägga den anmälda skytteanläggningen. Förbudet skall gälla omedelbart.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (prövningstillstånd krävs)

Överklagande senast den 5 juli 2007.

Klas Bergenstråhle Bertil Varenius

I avgörandet har deltagit rådmannen Klas Bergenstråhle, ordförande, och miljörådet Bertil Varenius. Målet har handlagts av Kenneth Pettersson.