MÖD 2008:20

Strandskyddsdispens ----- Staten medgav som kompensation för en naturreservatsbildning rätt för fastighetsägare att uppföra fyra sjöbodar med tillhörande bryggdäck. Miljööverdomstolen fann inte att detta i sig utgjorde grund för dispens från strandskyddsbestämmelserna.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2007-10-01 i mål nr M 1674-07, se bilaga A

KLAGANDE

Naturskyddsföreningen i Bohuslän, c/o B.L.

MOTPARTER

1. A.S.,

2. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 462 82 Vänersborg

SAKEN

Strandskyddsdispens m.m. avseende fastigheten XX 1:1

___________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen ändrar miljödomstolens domslut på så sätt att Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut den 25 maj 2007 upphävs i fråga om beviljad strandskyddsdispens för fyra förrådsbyggnader med bryggdäck på fastigheten X 1:1 i Sotenäs kommun.

___________________

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Naturskyddsföreningen i Bohuslän har yrkat att av Länsstyrelsen i Västra Götalands län meddelat tillstånd och givna dispenser upphävs.

A.S. och länsstyrelsen har bestritt ändring.

Parterna har i allt väsentligt anfört samma grunder och omständigheter som i underinstanserna till stöd för sin talan i Miljööverdomstolen.

REMISSYTTRANDE

Naturvårdsverket har i yttrande anfört: Naturvårdsverket delar länsstyrelsens bedömning i målet. Eftersom det finns gällande avtal om bebyggelse på den aktuella platsen måste det anses vara särskilda skäl för en strandskyddsdispens, även om ett sådant skäl inte nämns i förarbetena till miljöbalken (prop. 1997/98:45). De livsmiljöer och arter som avses skyddas i Natura 2000-området kan inte anses skadas eller riskera att utsättas för sådan störning att det på ett betydande sätt kan försvåra att de bevaras inom området.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

I avtalet från år 1969 medgav staten som kompensation för mistad glesbebyggelserätt i samband med reservatsbildning och som en intrångsersättning att två mindre områden med nya byggrätter undantogs från nybyggnadsförbudet. Därefter har införts bestämmelser om strandskydd och Natura 2000-områden. Avtalet har sedermera omförhandlats och ersatts av en överenskommelse den 20 maj 2002. Trots föreliggande avtal måste den nu gjorda ansökan om tillstånd respektive dispenser prövas utifrån nu gällande bestämmelser.

Eftersom avtalet om byggrätter var en del i uppgörelsen angående naturreservatet får avtalet anses utgöra ett särskilt skäl att medge dispens från reservatsföreskrifterna.

Vad som utgör särskilda skäl för att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna framgår till viss del av förarbetena till miljöbalken (prop. 1997/98:45 Del 2, s. 88 f). Om det nu aktuella avtalet kan anses utgöra ett särskilt skäl för dispens framgår emellertid inte. Det förhållandet att staten som kompensation för naturreservatsbildning medgivit rätt för fastighetsägaren att uppföra fyra sjöbodar utgör enligt Miljööverdomstolen i sig inte grund för dispens. Vid sådant förhållande och då någon annan grund för dispens inte finns ska strandskyddsdispens inte ges för fyra sjöbodar med tillhörande bryggdäck. När det gäller vatten- och avloppsanläggningen bedömer Miljööverdomstolen att denna inte hindrar allmänhetens tillgänglighet till området. På grund härav och då anläggningen behövs för att betjäna bostadshusen, föreligger ett särskilt skäl för dispens.

Tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken får enligt 7 kap. 28 b § lämnas endast om verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer inom Natura 2000-området som avses att skyddas och inte heller medför att den art eller de arter som avses skyddas utsätts för störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arten eller arterna. Med hänsyn till bl.a. de bedömningar som gjorts av såväl länsstyrelsen som Naturvårdsverket samt med beaktande av de villkor som tillståndsbeslutet förenats med, anser Miljööverdomstolen att länsstyrelsens beslut ska stå fast i den delen.

På grund av det anförda ska det lämnade tillståndet och de givna dispenserna stå fast, med undantag för medgiven strandskyddsdispens för fyra sjöbodar med tillhörande bryggdäck.

Domen får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Anders Holmstrand, Ulla Bergendal och Peder Munck samt adjungerade ledamoten Anders Enroth, referent. Enhälligt.

______________________________

BILAGA A

VÄNERSBORGS TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, DOM

KLAGANDE

Naturskyddsföreningen i Bohuslän

c/o B.L.

MOTPARTER

1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 462 82 Vänersborg

2. A.S.

ÖVERKLAGAT BESLUT

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut den 25 maj 2007 i ärende nr 521-12978-2005, bilaga 1

SAKEN

Strandskyddsdispens avseende fastigheten XX 1:1 m.m.

_____________

DOMSLUT

Miljödomstolen avslår överklagandet.

_____________

BAKGRUND

Länsstyrelsen i Västra Götalands län lämnade den 25 maj 2007 tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken till avstyckning av fyra tomter och byggande av bostadshus och uthus på vardera tomten, anläggning av vatten och avlopp samt tillhörande sjöbodsliknande förrådsbyggnader med bryggdäck på fastigheten X 1:1 i Sotenäs kommun. Vidare medgav länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 18 § miljöbalken dispens från strandskyddsbestämmelserna och meddelade med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken dispens från föreskrifterna för naturreservatet Ramsvikslandet för vatten- och avloppsanläggning samt fyra förråd med tillhörande bryggdäck på fastigheten. Beslutet förenades med villkor.

YRKANDEN M.M.

Naturskyddsföreningen i Bohuslän har yrkat att beslutet skall upphävas och därvid hänvisat bland annat till byggnationernas inverkan på det rörliga friluftslivet och på växt- och djurlivet.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har vidhållit beslutet med hänvisning bland annat till föreliggande avtal med mellan staten och markägaren och till att nödvändiga medel för att lösa ut avtalet inte ställts till förfogande.

A.S. har bestritt bifall till överklagandet.

DOMSKÄL

Miljödomstolen delar länsstyrelsen bedömning av ärendet, varför överklagandet skall avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (Formulär D)

Överklagande skall ges in till Vänersborgs tingsrätt, miljödomstolen, senast den 22 oktober 2007 och vara ställt till Svea hovrätt, Miljööverdomstolen. Prövningstillstånd krävs.

På miljödomstolens vägnar

Jonas Sandgren

__________

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Jonas Sandgren och miljörådet Nils-Göran Nilsson. Föredragande har varit beredningsjuristen Charlotte Stenberg-Magnusson.