MÖD 2008:41

Tillstånd till vindkraftverk ----- En kommunal översiktsplan har ansetts utgöra en av flera omständigheter som en domstol har att beakta vid tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken. Miljööverdomstolen (MÖD) har tidigare slagit fast att en aktuell och välunderbyggd översiktsplan har stor betydelse när det gäller bedömningen av vad som kan anses vara en lämplig plats för en tillståndspliktig verksamhet (MÖD 2005:66). Om det framkommer nya omständigheter som förändrar de faktiska förutsättningarna för ett givet tillstånd kan detta utgöra grund för ändring i högre instans. Ett under ärendets handläggning ändrat politiskt ställningstagande i en översiktsplan bör dock inte i sig medföra att en högre instans ska undanröja ett i underinstansen givet tillstånd. En företagare måste ha en rimlig möjlighet att förutsäga vilka risker han tar när han inleder ett nytt tillståndspliktigt projekt. Kommunen hade inte själv överklagat tillståndsdomen eller redovisat några konkreta planer för det aktuella områdets användning under överskådlig tid. Miljödomstolens dom fastställdes.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Östersunds tingsrätts, miljödomstolen, dom 2007-03-28 i mål nr M 1284-06, se bilaga

KLAGANDE

1. B.E.

2. B.L.

3. U-B.L.

4. R.N.

MOTPARTER

1. Nordan Vind vindkraft Aktiebolag, 556574-0403

Rö 2802, 870 10 Älandsbro

Ombud: Advokaten C.U. och jur. kand. H.F.

2. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 871 86 Härnösand

3. Örnsköldsviks kommun, 891 88 Örnsköldsvik

SAKEN

Tillstånd för uppförande och drift av vindkraftverk på fastigheten X 1:2 i Örnsköldsviks kommun

___________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen fastställer miljödomstolens domslut.

___________________

YRKANDEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

B.E., U-B. och B.L. samt R.N. har yrkat, såvitt får förstås, att Nordan Vind vindkraft Aktiebolags ansökan ska avslås.

Nordan Vind vindkraft Aktiebolag (Bolaget) har bestritt ändring.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län har bestritt ändring.

Örnsköldsviks kommun har medgett yrkandet.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Parterna har i huvudsak vidhållit vad de tidigare framfört och därutöver i huvudsak tillagt följande.

B.E.

Det finns redan åtta befintliga vindkraftverk i hans närområde. Verken uppfördes år 2000 och inför uppförandet av dessa redogjorde bolaget för vilka effekter verken skulle ha rörande bl. a. buller. I efterhand visade det sig att den bullerutredning man hade presenterat inte var korrekt utan att man använt sig av ett bullerberäkningssystem som baserade sig på gällande regler i Danmark. Den svenska motsvarigheten tolererade inte så högt buller. Bolaget hade inte fått tillstånd att bygga verken då bullerberäkningarna inte klarade de svenska bullernivåerna. Han och flera andra närboende har inte kunnat kontrollera alla de underlag som legat till grund för de mycket komplicerade beräkningar som numera föregår en vindkraftsetablering. Valda delar av utredningen (resultaten av beräkningarna) har översatts men hela det viktiga beräkningsunderlaget är skrivet på danska. Det är omöjligt att granska underlaget om det inte finns att tillgå på svenska.

U-B. och B.L.

U-B. och B.L. efterlyser en saklig utredning om buller och oljud. De tvingas idag att "lyssna till" oljud från åtta vindkraftverk. De är idag lika oense med kraftbolaget som år 2000 då dess vd F. liknade störningsljudet med det från ett kylskåp. En opartisk ljudmätning som genomfördes på uppdrag av Örnsköldsviks kommun visade att vid en av fastigheterna uppmättes ljudet från vindkraftverken till 42 dB(A). Störningar av fågellivet har överhuvudtaget inte berörts i någon nämnvärd omfattning. Miljööverdomstolen bör ta del av den utvärdering som bolaget är ålagd av Örnsköldsviks kommun att göra med hänsyn till bl.a. häckande fiskgjuse, havsörn, sträckande flyttfåglar och övrigt fågelliv inom fem år efter uppförande av de tidigare vindkraftverken. Det är en vacker kustremsa på en mil som kommer att förstöras av buller från fem enorma vindkraftverk. Förutsättning för ett aktivt friluftsliv har redan beskurits dem på grund av de befintliga åtta vindkraftverken. En ytterligare utbyggnad kommer att totalt stänga dem ute från en natur där de kan få lugn och rekreation. Byggandet av vindkraftverken kommer att bli en säkerhetsrisk för flygtrafiken.

R.N.

Med hänsyn till att bullernivån 35dB är fastslagen och att de beräknade nivåerna hos de kringboende nästan är uppe i denna nivå är det väldigt viktig att alla inkommande data stämmer. Bolaget har inte kunnat förklara varför K-värdet är satt på en faktor på 1 dB m/sek utan uppger att Energi och Miljödata International A/S (EMD) har använt en rimlig nivå. I det förra projektet som bolaget hade i området har visats att bolagets ljudberäkningar varit felaktiga. Bolaget har använt "kortavstånds"-metoden för beräkningar där "långavstånds"-metoden egentligen skall användas. Markråhetsklassen är felaktig.

Bolaget

Buller

Bullerutredningen i detta ärende avser det buller som kan orsakas av de planerade vindkraftverken på fastigheten X 1:2. EMD är väl förtroget med de svenska krav som gäller för ljudmätningar och har anlitats för sådana beräkningar vid hela 54 olika vindkraftsanläggningar i Sverige. Bullerutredningen är saklig och har visat att verksamheten kommer att hörsamma de krav på bl. a. bullernivå som uppställs i den översiktsplan som gällde i kommunen vid tiden för tillståndsprövningen.

Syftet med K-värdet eller korrigeringsfaktorn är att anpassa beräkningen av ljudutbredningen till den terräng där vindkraftverket skall placeras. Enligt studien ”Vindkraftens miljöpåverkan - utvärdering av regelverk och bedömningsmetoder” utförd av T.W., G.B. och A.W. vid Centrum för Vindkraftsinformation, Högskolan på Gotland, framgår att skillnaden mellan en ljudberäkning där K-värde används och en ljudberäkning där K-värde inte används, ligger på decimalnivå och enligt författarna till studien är denna skillnad försumbar.

EMD använder sig av ett program som självständigt analyserar hur stort avståndet mellan vindkraftverken och de berörda fastigheterna är. Mot bakgrund av denna analys använder sig detta program av den beräkningsmodell (kortavstånds- eller långavstånds- metoden) som är lämplig i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer. När markråheten (dvs. friktion mot hav, mark eller vegetation) bestäms för vindkraftverk som ligger nära havet måste såväl den omkringliggande terrängen som havet sammanvägas för att ett korrekt värde för markråheten skall kunna erhållas. Mot bakgrund av den erfarenhet som EMD International A/S besitter har de uppskattat markråhetsklassen genom en sammanvägning av ovan nämnda faktorer i syfte att uppfylla Naturvårdsverkets riktlinjer.

Fågelliv

Under den tillståndsprocess som förevarit har det inte gjorts gällande av någon part eller annan att ifrågavarande område skulle vara skyddsvärt med avseende på fågelliv. Den utredning som gjorts avseende fågellivet i miljökonsekvensutredningen är tillräcklig.

Flygtrafik

Flygplatschefen på Örnsköldsviks flygplats B-O.L. har i en hinderremiss angående vindkraftsbygget yttrat att vindkraftverken inte kommer att utgöra någon säkerhetsrisk på det sätt som Ulla-Britta och Bernt Lord hävdar.

Lokalisering

Den valda lokaliseringen kommer inte i konflikt med bestämmelserna i 3 kap och 4 kap i miljöbalken. Lokaliseringen strider inte mot detaljplaner eller områdesbestämmelser. Området längs kusten norr om Husum i översiktsplanen för 2003, vilken var den aktuella översiktsplanen vid tillståndsprövningen, anses vara lämpligt för fortsatt utbyggnad av vindkraft med hänvisning till vindförhållandena och relativt få motstående intressen. De nationella förutsättningarna får numera anses vara klarlagda. Örnsköldsviks kommun har inte i övrigt redovisat några andra eller alternativa planer för området i översiktsplanen, ej heller utpekas området av kommunen som intressant eller skyddsvärt av någon annan anledning eller aspekt. Under tillståndsprocessens initiala skede, vid ett samrådsförfarande, avgav Örnsköldsviks kommun ett yttrande, daterat den 11 juli 2001, av vilket det framgår att kommunen tillstyrkte föreslagen utbyggnad av fem vindkraftverk. Mot bakgrund av den översiktsplan som antogs av kommunen den 24 september 2007 menar kommunen att föreslagen lokalisering inte är acceptabel. Dessa översiktsplaner utgör endast kommunens inställning till hur ett visst område bör användas och förändrar inte terrängens utseende eller lämplighet för byggande av t.ex. vindkraftverk.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Miljödomstolens dom tar hänsyn till vindkraftverkens möjliga negativa omgivningspåverkan i och med att beslutet utgått ifrån den bedömning Örnsköldsviks kommun gjorde av området i sin översiktsplan från 2003. Kommunens översiktplan är ett verktyg för att lyfta områden med särskilda värden genom att presentera framtida planer och skydd för dessa. Vad gäller aktuell fastighet har kommunen inte redovisat några särskilda värden eller andra planer. Kommunen har i arbetet med sin översiktsplan 2003, under genomförda plansamråd, utrett områdets olika skyddsvärden och möjligheter och kommit fram till att området skall hållas öppet för etablering av ytterligare vindkraftsetablering. Kommunen har i och med sin skrivning i översiktsplanen "öronmärkt" aktuellt område för vindkraftsetablering tills dess de nationella förutsättningarna klarlagts. Några andra, alternativa planer för området finns inte i planen och området utpekas inte heller som intressant eller skyddsvärt ur någon annan aspekt. De nationella förutsättningar som kommunen önskade avvakta har klarlagts. Bullerutredningen följer Naturvårdsverkets riktlinjer för hur buller från vindkraftverk bör beräknas.

Örnsköldsviks kommun

Lokaliseringen är olämplig och inte förenlig med kommunens översiktsplan, antagen den 24 september 2007. Mycket lämpliga alternativ för vindkraftutbyggnad finns inom kommunen. Kommunen har medgivit klagandenas yrkande men har inga synpunkter vad gäller av dem åberopade grunder. Kommunen har inte pekat ut Fanbyområdet i översiktsplan 2003 som lämpligt för vindkraftutbyggnad. Det aktuella området är klassat som område av särskilt intresse för friluftslivet (F2 Övrig kust) och naturvård (N84002 Grundsundakusten). Att behålla handlingsfrihet för eventuellt nya vindkraftverk betyder inte att kommunen anser att vindkraftverk bör kunna placeras på den sökta platsen. Om staten skulle komma att prioritera en omfattande utbyggnad av vindkraft och andra utbyggnadsmöjligheter inte stod till buds inom kommunen, var kommunen beredd att pröva lämpligheten i Fanbyområdet. Det är nu klarlagt att det finns mycket goda förutsättningar att bygga ut vindkraft i kommunens inland med bra vindförhållanden och med mindre konflikter med motstående intressen. Detta har redovisats i översiktsplan 2007 och kommunen har med denna kunskap kunnat anta riktlinjen att ytterligare utbyggnad av vindkraft i kommunens kustområde inte är lämplig. Nya vindkraftverk tillåts således inte inom kommunens kustområde öster om E4 och i centralortens närområde, undantaget enstaka komplettering intill befintligt verk om det är godtagbart för de närboende. Kommunens motiv för att inte tillåta ytterligare vindkraftutbyggnad öster om E4 är dels att kustområdet ska kunna utvecklas för andra verksamheter, såsom bostäder, rekreation mm, som är svårt att förena med vindkraftutbyggnad, dels att utredningar har visat att det finns mycket gynnsamma förutsättningar att bygga ut vindkraften i kommunens inland. För att klara ut detta har arbetet med ett tillägg till översiktsplanen igångsatts, som avses färdigställas år 2008.

REMISSYTTRANDEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Energimyndigheten

Ljud- och skuggberäkningarna har presenterats på ett sådan sätt som rimligen kan krävas av sökanden och på det sätt som normalt sker i den här typen av ärenden. Ljudutredningen har utförts i överensstämmelse med Naturvårdverkets riktlinjer och enligt den praxis som råder i branschen. Energimyndigheten anser att värdet 35 decibel som kommunen rekommenderat som ett slags riktvärde är olämpligt eftersom nationellt riktvärdet är 40 decibel. Det är det värdet som normalt ska tillämpas. Lokala avvikelser gagnar ingen utan sprider i stället osäkerhet om vad som gäller. Eventuell påverkan på flora och fauna har kartlagts på ett tillfredsställande sätt. Detta inkluderar risker för störningar för fågellivet som av myndigheten bedöms som ringa. Av handlingarna i ärendet framgår att eventuell påverkan på luftfart kontrollerats på sätt som anges av Luftfartsstyrelsen.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket anser att miljödomstolen gjort en riktig bedömning i sin dom.

Boverket

Boverket anser att markens lämplighet som den har preciserats i Örnsköldsviks översiktsplan från 2007 nu ska vara vägledande för prövning enligt miljöbalken i detta beslut, att den lämplighetsprövning som görs med stöd av plan- och bygglagen bör vara en utgångspunkt för tillståndsprövningen enligt miljöbalken samt att det är skillnad mellan en översiktsplan, som är sammanvägd, politiskt behandlad och demokratiskt väl förankrad, och ett planeringsunderlag som ligger till grund för en kommuns avvägningar i en specifik fråga.

Bolagets svar på Boverkets remissyttrande

Det är inte kommunens översiktsplan 2007 som legat till grund för bolagets arbete och ansökningar. Enligt den översiktsplan som bolaget haft att förlita sig på och förhålla sig till under projekteringen har den föreslagna lokaliseringen av vindkraftverken varit acceptabel. De direkta följderna av att i Miljööverdomstolen tillväga denna nya översiktsplan någon större betydelse vore minskad förutsebarhet liksom försämrad rättssäkerhet och genomlysning vid vindkraftsexploatörers planering av investeringar, utöver det faktum att en översiktsplan rent generellt tillmäts en betydelse som är främmande för hur en översiktsplan intill dags dato skall anses uppfattas (dvs. att översiktsplaner inte har någon bindande verkan för myndigheter eller enskilda, utan utgör ett underlag för den reglering som i vissa fall måste ske i en detaljplan). Översiktsplanen ger snarast uttryck för en politisk viljeinriktning. Bolaget fick i ett tidigt skede positivt gensvar från kommunen gällande uppförande av vindkraftverk på X 1:2. Vid denna tidpunkt sade sig kommunen planera för ett vindkraftsområde på den aktuella platsen, vilket stämmer väl överens med viljeinriktningen i kommunens översiktsplan 2003 enligt vilken kommunen avsåg att undvika annan byggnation i området till förmån för vindkraften. Att kommunen vid bolagets fortsatta arbete angett att man vid kommande ansökningar t. ex. bör sänka ljudnivån vid bostads-/fritidshus från 40 till 35 dB (A) har även detta gett tydliga signaler om att byggnation ansetts lämplig under angivna förutsättningar. Bolaget har varit hänvisad till att arbeta utifrån de direktiv och uttalanden som getts och att förlita sig på dessa inför de stora investeringar som är förknippade med ett vindkraftsprojekt av detta slag. Att kommunen i projektets slutskede lägger helt nya typer av överväganden till grund för bedömningar bör inte få påverka det långt framskridna vindkraftsprojektet eftersom översiktsplanen varken är bindande för den enskilde eller har en sådan tyngd att den medför att vindkraftprojektet är olämpligt. För det fallet kommunen hade velat precisera vad som kommit till uttryck i översiktsplanen skulle kommunen ha använt det instrument som står kommunen till buds för att genomföra politiska ställningstaganden nämligen detaljplan. Det faktum att innehållet i översiktsplanen inte kan överklagas talar emot att översiktsplanen kan få den betydelse gentemot enskilda som Boverket nu vill göra gällande. Lämplighetsbedömningarna enligt plan- och bygglagen och miljöbalken är sammanflätade och avvägningar mellan olika intressen ska även göras vid miljöbedömningen.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Inledningsvis konstaterar Miljööverdomstolen att i målet är fråga om en strikt tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken och att en kommunal översiktsplan endast är en av de omständigheter domstolen har att beakta.

Miljööverdomstolen har i tidigare rättsfall slagit fast att en aktuell och välunderbyggd översiktsplan har stor betydelse när det gäller bedömningen av vad som kan anses vara en lämplig plats för en tillståndspliktig verksamhet (se t.ex. Miljööverdomstolens dom den 1 november 2005 i mål nr M 2966-04, MÖD 2005:66)

Om i ett fall som det förevarande nya omständigheter framkommer som förändrar de faktiska förutsättningarna för det givna tillståndet kan detta utgöra grund för ändring i högre instans. Ett under ärendets handläggning ändrat politiskt ställningstagande i en översiktsplan bör dock i sig, normalt inte medföra att en högre instans undanröjer ett givet tillstånd. En företagare måste ha en rimlig möjlighet att förutsäga vilka risker han tar när han inleder ett nytt tillståndspliktigt projekt.

Kommunen, som inte överklagat miljödomstolens dom, har heller inte redovisat några konkreta planer för det aktuella områdets användning under överskådlig tid.

Miljööverdomstolen, som i övrigt delar miljödomstolens bedömning av de ansökta vindkraftverkens lokalisering och de villkor som erfordras för tillståndet, fastställer därför miljödomstolens domslut.

Domen kan enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Henrik Löv, miljörådet Sven Bengtsson, hovrättsråden Rose Thorsén och Peder Munck, referent. Enhälligt.

_____________________________________

BILAGA

ÖSTERSUNDS TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, DOM

PARTER

Klagande

1. B.E. och S.L.E.

2. B. och U-B.L.

3. R.N.

4. Örnsköldsviks kommun

891 88 Örnsköldsvik

Motpart

NordanVind vindkraft Aktiebolag, 556574-0403

Rö 2802

870 10 Älandsbro

Motpart enligt 7 a § förvaltningsprocesslagen

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

871 86 Härnösand

ÖVERKLAGAT BESLUT

Länsstyrelsens i Västernorrlands län beslut den 23 maj 2006 i ärende nr 551-6793-04, se bilaga 1.

SAKEN

Tillstånd för uppförande och drift av vindkraftverk på fastigheten Örnsköldsvik Fanbyn 1:2

_____________

DOMSLUT

1. Miljödomstolen gör ingen ändring i meddelat tillstånd.

2. Med ändring av föreskrivna villkor i det överklagade beslutet förordnar miljödomstolen följande.

a.) Villkorspunkt 4 skall ha följande ändrade lydelse:

Buller från verksamheten efter att vindkraftverken tagits i drift skall begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder inte överskrider riktvärdet* 35 dB(A).

Om buller från verksamheten innehåller impulsljud eller hörbara tonkomponenter skall de angivna ekvivalenta ljudnivåerna sänkas med 5 dB(A) enheter.

*Med riktvärde avses ett värde som normalt inte får överskridas. Om detta ändå inträffar måste verksamhetsutövaren omedelbart vidta åtgärder för att förhindra ett upprepande.

b.) En ny villkorspunkt 7 skall läggas till med följande lydelse:

Den faktiska skuggbildningen p.g.a. vindkraftverken får inte överskrida 8 timmar per kalenderår inom befintliga uteplatser eller, om sådana saknas, inom ett område om 5x5 m intill beskuggade bostadshus. Om denna tid överskrids eller kan förväntas överskridas skall bolaget i samråd med tillsynsmyndigheten vidta åtgärder så att tiden kan hållas.

3. Miljödomstolen lämnar överklagandena i övrigt utan bifall.

_____________

YRKANDEN M.M.

Klagandena har yrkat, såsom deras talan måste förstås, att miljödomstolen upphäver det av miljöprövningsdelegationen meddelade tillståndet och avslår ansökan.

NordanVind vindkraft Aktiebolag (bolaget) och länsstyrelsen har bestritt ändring.

UTVECKLING AV TALAN

B.E. och S.L.E. (ägare till fastigheten XX 1:5) har till stöd för överklagandet anfört i huvudsak följande. Ansökan är bristfällig då delarna rörande buller och skuggor är skrivna på danska vilket omöjliggjort kontroll av underlag för beräkningar m.m. En komplettering av protokollet från det tidiga samrådet som lämnades till bolaget har inte tagits med i ansökningshandlingarna. Beräkningsunderlag avseende buller, skuggor och visuell påverkan saknas för en av de fastigheter som kommer att ligga närmast de planerade vindkraftverken. Komplettering behövs av visualiseringar från både kyrkan och hembygdsområdet.

B. och U-B.L. (ägare till fastigheten X X 1:4) har till stöd för överklagandet anfört i huvudsak följande. Bolagets ansökan är bristfällig och borde baseras på en svensk redovisning istället för en dansk. Ansökan borde också baseras på verkliga uppmätta värden, verkliga topografiska förhållanden och erfarenheter från tidigare installationer i närområdet. Ett utökat bild- och åskådningsmaterial krävs för att kringboende skall kunna bilda sig en uppfattning om skuggor och andra störningar av landskapsbilden. Värdet på fastigheter i närområdet kommer att påverkas negativt av vindkraftverken.

R.N. (ägare till fastigheten X X 2:8) har till stöd för överklagandet anfört i huvudsak följande. Bolaget följer inte Naturvårdsverkets anvisningar ”Ljud från vindkraftverk” angående vilka faktorer som skall användas vid bullerberäkning. Det finns risk att värdet på fastigheter i närheten av vindkraftverken sjunker.

Örnsköldsviks kommun (kommunen) har till stöd för överklagandet anfört i huvudsak följande. I översiktsplanen från 2003 har angivits som riktlinje att handlingsfriheten för eventuella nya vindkraftverk längs kuststräckan från Själnön öster om Husum och norrut mot Stavarhallarna bör behållas, vilket inte är detsamma som att området prövats lämpligt för vindkraft. I översiktsplanen har vidare angivits att kommunen vill avvakta med nya vindkraftverk tills de nationella förutsättningarna har klarlagts. En utredning pågår hos länsstyrelsen om nya områden för vindkraft och även om det aktuella området har gynnsamma vindförhållanden så har inte någon avvägning gjorts mot andra intressen. Erfarenheten från tidigare uppförda vindkraftverk i kommunen är att de medför betydande negativa konsekvenser för annan markanvändning och närboende.

Länsstyrelsen har i yttrande anfört i huvudsak följande. Den 14 september 2006 beslutade regeringen att för landbaserade vindkraftverk kommer tillstånd enligt miljöbalken endast att krävas för anläggningar med en samlad effekt över 25 MW. Miljöpåverkan från vindkraftanläggningar är i stor utsträckning lokal, ensartad och okomplicerad. Av kommunens översiktsplan framgår att området längs kusten norr om Husum under plansamrådet redovisats som lämpligt för fortsatt utbyggnad av vindkraft med hänvisning till vindförhållanden och relativt få motstående intressen. Klagandenas talan rör till viss del myndigheternas och bolagets agerande vid tidigare vindkraftsetableringar vilket inte är relevant i det nu aktuella målet. De handlingar som bolaget lämnat in har varit av tillräcklig omfattning.

Bolaget har i yttrande anfört i huvudsak följande. Den valda lokaliseringen kommer inte i konflikt med bestämmelserna i 3 kap. och 4 kap.miljöbalken och lokaliseringen strider inte heller mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Enligt gällande översiktsplan anses området vara lämpligt för fortsatt utbyggnad av vindkraft med hänsyn till vindförhållanden och relativt få motstående intressen. Även de i översiktsplanen angivna kraven på buller och avstånd uppfylls varför platsvalet inte utgör något hinder mot den ansökta verksamheten. Vad som anges i översiktsplanen om att de nationella behoven och villkoren först måste ”klarläggas” påverkar inte markens lämplighet för vindkraftsändamål. Detta klarläggande påverkar varken tillståndsprövningen enligt miljöbalken eller bygglovsprövningen enligt plan- och bygglagen. Riksdagen har under 2006 antagit prop. 2005/06:143 med titeln Miljövänlig el med vindkraft - åtgärder för ett livskraftigt vindbruk vari anges att den förnybara elproduktionen bör öka med 17 TWh till år 2016. Detta anges förutsätta en omfattande utbyggnad av vindkraft, såväl storskalig som småskalig och både till havs och på land. Det nationella behovet av vindkraft och villkoren härför är med andra ord klarlagda. De klaganden som för talan i miljödomstolen bor alla så långt ifrån den ansökta verksamheten att i praxis etablerade värden för buller och skuggor inte överskrids.

B. och U-B.L. har i bemötande anfört i huvudsak följande. Det är ännu oklart huruvida vindkraftverken kommer att synas eller höras från fastigheten X 1:4. Buller och snurrande vingblad skulle störa naturupplevelsen.

R.N. har i bemötande anfört i huvudsak följande. Det finns oklarheter kring de data som lagts in i beräkningarna av buller. I Naturvårdsverkets anvisningar ”Ljud från vindkraftverk” anges rekommendationer för olika faktorer. Bolaget har använt värdet 1 för bullertalsfaktorn fastän det av Naturvårdsverkets anvisningar framgår att vindkraftverk med ett variabelt varvtal skall ges ett K-värde som är betydligt större än 1. Värdet på hans fastighet minskar med upp till 35 % om vindkraftverk byggs i närheten av denna. Försiktighetsprincipen skall gälla då det är svårt att få fram rätt ljudsiffror.

B.E. och S.L.E. har i bemötande anfört i huvudsak följande. De har inte kunnat ta del av den utredning som finns gällande buller och visuell påverkan varför materialet skall översättas från danska till svenska. Bolaget har vid tidigare vindkraftetablering gjort felaktiga bullerberäkningar varför många bybor nu störs av befintliga vindkraftverk.

Kommunen har i bemötande anfört i huvudsak följande. När översiktsplanen skrevs år 2002-2003 visade utredningarna att det aktuella området var i princip det enda möjliga utbyggnadsområdet för vindkraft i kommunen varför det i översiktsplanen redovisades att handlingsfriheten skulle behållas. Ny kunskap visar att det troligen finns goda förutsättningar att bygga ut vindkraft i kommunens inland där konflikterna är betydligt färre än i kustområdet. Det aktuella kustområdet är i kommunens översiktsplan redovisat som intresseområde för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. En utbyggnad av vindkraft skulle påtagligt skada den aktuella naturmiljön varför lokaliseringen inte uppfyller 2 kap. 4 § miljöbalken. I den översiktsplan som håller på att utarbetas kommer som riktlinje anges att ingen ytterligare utbyggnad av vindkraft bör ske i kustområdet men däremot i inlandet. Lokaliseringen tillstyrktes år 2001 och denna bedömdes vara lämplig i samrådsmaterialet inför översiktsplan 2003. Då ny kunskap framkom redovisades inte området som lämpligt för vindkraft i översiktsplan 2003 men det angavs att handlingsfriheten skulle behållas. Området bedöms inte vara lämpligt eftersom det finns bättre alternativ.

DOMSKÄL

Tillåtligheten

De invändningar som riktats mot verksamhetens tillåtlighet gäller framför allt lokaliseringen. I 2 kap 6 § miljöbalken stadgas bl.a. att för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde skall det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet skall kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön samt att ett tillstånd inte får ges i strid med en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen. Av utredningen i målet framgår att vindkraftverkens planerade lokalisering är vid kusten drygt en halvmil nordost om Husum. Området för lokaliseringen är inte av riksintresse enligt 3 eller 4 kap.miljöbalken och lokaliseringen strider inte mot detaljplaner eller områdesbestämmelser. Ingen fritidsbebyggelse uppges finnas inom 1000 m från de planerade vindkraftverken och av klagandenas fastigheter är ingen belägen närmare än drygt 1,6 km från närmsta verk. Det finns i dagsläget 8 st befintliga vindkraftverk ca 3 km söder om nu aktuellt område, vilket huvudsakligen nyttjas för skogsbruk och jakt. Enligt bolaget kommer vindkraftverken att ses från relativt få bostäder i närområdet men synas väl från havet och från vissa områden eller platser på längre avstånd. Vidare anges att enligt utförda beräkningar kommer vindkraftparken att klara 35 dB(A) utomhus vid närmast belägna bostäder och den totala skuggtiden inte överskrida 10 timmar per år. Bolaget har undersökt alternativa lokaliseringar utan att hitta lämpliga platser med tillräcklig vind. Den valda lokaliseringen har bedömts som mest lämplig vid en sammantagen bedömning av bl.a. vindförhållanden, befintligt el- och vägnät, avstånd till bebyggelse, pågående markanvändning, bullernivå samt skuggeffekter. I gällande översiktsplan anges riktlinjer för vindkraftverk och av dessa framgår bl.a. att kommunen avvaktar med att ta ställning till nya vindkraftverk till dess att de nationella förutsättningarna klarlagts men att handlingsfriheten bör behållas för ev. framtida vindkraftsutbyggnad längs kusten norr om Husum varför t.ex. nya bostäder skall undvikas i området. Vidare framgår att nya vindkraftverk inte bör bullra mer än 35 dB(A) vid närmsta bostadshus och inte lokaliseras närmare än 1 000 m från befintliga bostäder samt att nya vindkraftverk bör undvikas inom och i anslutning till karterade områden av särskilt intresse för friluftslivet, med undantag för kusten norr om Husum till länsgränsen. I förslag till ny översiktsplan anges bl.a. att ingen utbyggnad av vindkraft tills vidare bör ske i området längs kusten norr om Husum med hänsyn till motstående intressen men att handlingsfriheten bör behållas för ev. framtida utbyggnad eftersom de tekniska förutsättningarna är relativt goda.

En översiktsplan fyller en viktig funktion för den fysiska planeringen på såväl lokal som regional nivå men är inte bindande för myndigheter som har att pröva tillståndsfrågor då denna främst utgör ett planeringsunderlag för kommunen. Lokalisering av vindkraftverk är i första hand underkastad prövning enligt miljöbalkens regler. Miljödomstolen ansluter sig, mot bakgrund av vad som framkommit i målet, till bedömningen att lokaliseringen uppfyller kraven i 2 kap. 6 § miljöbalken och går att förena med gällande översiktsplan. Miljödomstolen gör även i övrigt samma bedömning som miljöprövningsdelegationen när det gäller tillåtligheten av verksamheten varför överklagandena i denna del lämnas utan bifall.

Miljödomstolen erinrar om att riksdagen antagit ett nationellt planeringsmål för vindkraft som innebär en årlig produktionskapacitet på 10 Twh år 2015. Då den nuvarande produktionen uppgår till ca 1 Twh innebär riksdagens planeringsmål att utbyggnad av vindkraft skall ske med en utbyggnadstakt av den nuvarande produktionen varje år fram till år 2015.

Buller

Av utredningen i målet och av utförda beräkningar framgår att ansökt utformning av vindkraftparken kommer att klara 35 dB(A) utomhus vid närmast belägna bostäder. Enligt riktlinjerna i kommunens gällande översiktsplan för vindkraftverk anges att nya vindkraftverk inte bör bullra mer än 35 dB(A) vid närmsta bostadshus. Av utredningen i målet framgår vidare att bolagets beräkningar av buller utförts i enlighet med anvisningar i Naturvårdsverkets rapport ”Ljud från vindkraftverk”.

Miljödomstolen, som inte finner anledning att ifrågasätta bolagets utförda beräkningar och uppgifter om att buller från verksamheten inte kommer att överskrida 35 dB(A) vid närmast belägna bostäder, gör mot bakgrund av vad som anförts ovan bedömningen att det saknas skäl att föreskriva en högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder som riktvärde än 35 dB(A), varför det finns skäl att ändra bullervillkoret. Detta innebär emellertid att ingen ny etablering av vare sig permanent- eller fritidsbostäder bör ske närmare vindkraftverken än redan befintlig bebyggelse.

Skuggor

Miljööverdomstolen har i dom den 20 september 2005, mål nr M 9959-04, fastslagit att utgångspunkten för beräkning av skuggstörning bör vara ett område som utgörs av befintliga uteplatser eller där sådana saknas ett område om 5x5 m intill befintliga bostadshus och att den faktiska skuggeffekten på det störningskänsliga området i enlighet med tidigare praxis får vara högst åtta timmar per kalenderår. Hinder enligt instansordningsprincipen mot att fastställa villkor för bl.a. skuggstörning ansågs inte föreligga med hänsyn till att villkoret är väl förankrat i praxis.

Miljödomstolen finner mot bakgrund av utredningen i målet anledning att föreskriva villkor avseende skuggstörning för nu aktuella vindkraftverk och att detta villkor skall utformas i enlighet med etablerad praxis.

Åskådningsmaterial

Miljödomstolen delar länsstyrelsens bedömning att det material som tagits fram är av tillräcklig omfattning för att bedöma hur de planerade vindkraftverken kommer att synas i omgivningen varför överklagandena i denna del lämnas utan bifall.

Samråd

Av samrådsredogörelsen framgår att tidigt samråd har hållits med länsstyrelsen, kommunen och närboende. Vidare framgår att utökat samråd har hållits den 15 mars och 28 april 2004, drygt ett och ett halvt år innan ansökan inlämnades till länsstyrelsen. Miljödomstolen, som tagit del av kompletteringen av protokollet från det tidiga samrådsmötet den 30 januari 2003, finner att genomfört samråd får anses uppfylla kraven i 6 kap.miljöbalken, varför överklagandena i denna del lämnas utan bifall.

Språk

Den del av ansökan som är skriven på annat språk än svenska utgörs av en utredning gällande buller och skuggning. Resultatet presenteras dels i utredningen genom kartor/figurer och dels på svenska i den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen. Mot denna bakgrund gör miljödomstolen samma bedömning som länsstyrelsen varför överklagandena i denna del lämnas utan bifall.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se överklagandehänvisning.

Överklagande skall ges in till Östersunds tingsrätt, miljödomstolen, senast den 18 april 2007 och vara ställt till Svea hovrätt, Miljööverdomstolen. Prövningstillstånd krävs.

På miljödomstolens vägnar

Håkan Asklund

__________

I domstolens avgörande (enhälligt) har deltagit rådmannen Håkan Asklund och miljörådet Ove Eriksson samt sakkunniga ledamöterna Göran Eriksson och Sven-Olof Gustafsson. Föredragande har varit beredningsjuristen Johan Stenberg.