MÖD 2008:9

Tillstånd till djurhållning avseende minkar ----- För att motverka uppkomst av flugor från marken under minkburar krävdes antingen en hårdgjord tät yta som regelbundet kunde rengöras på ett effektivt sätt eller hängrännor i vilka gödsel och urin kunde transporteras bort. Valet mellan dessa två försiktighetsmått skulle utredas under en prövotid. Även fråga om tidsbegränsning av tillståndet.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom den 11 juni 2007 i mål nr M 2323-06, se bilaga

KLAGANDE

Halla Foder Aktiebolag, Marum, 532 95 Skara

Ombud: advokaten S.U.

MOTPARTER

1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 462 82 Vänersborg

2. B.H.

SAKEN

Tillstånd till djurhållning avseende minkar

_______________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen ändrar miljödomstolens domslut enligt följande.

1. Tillståndet ska gälla till och med den 31 december 2015.

2. Det slutliga villkoret nr 7 upphävs.

3. Under prövotiden ska ytterligare en utredning (U5) genomföras enligt följande. Halla Foder Aktiebolag ska utreda om minkburarna ska förses med gödselrännor eller täta golvytor under burarna; redovisning av utredningen U 5 samt förslag till ett slutligt villkor ska lämnas till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västa Götalands län senast den 31 december 2008.

4. Den provisoriska föreskriften P1 ska ha följande lydelse. Minkgödsel i anslutning till skugghusen ska gödslas ut minst en gång per vecka under perioden den 15 maj - den 30 november.

5. Ytterligare en provisorisk föreskrift (P4) med följande lydelse ska gälla. Marken under burarna ska byggas upp med sand och grus till minst 10 cm ovan omgivande mark.

- - - - - - - - - -

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Halla Foder Aktiebolag (bolaget) har yrkat ändring av miljödomstolens dom enligt följande.

Tillståndet för verksamheten ska gälla t.o.m. den 30 juni 2017 eller, i andra hand, t.o.m. den 31 december 2015.

Den provisoriska föreskriften P 1 ska ha följande lydelse: Minkgödsel i anslutning till skugghusen ska gödslas ut minst en gång per vecka under perioden den 20 maj - den 1 november med början år 2008.

Det slutliga villkoret nr 7 ska ges följande innehåll: Under samtliga burar där minkar hålls ska fr.o.m. den 31 december 2011 finnas gödselrännor eller, för det fall att en kommande utvärdering av gödselrännorna visar att dessa inte kan utföras helt eller delvis, i stället fr.o.m. den 31 december 2009 hårdgjorda ytor av betong, asfalt eller plast.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har medgett att tillståndet får gälla t.o.m. den 31 december 2015 och att tidsperioden i den provisoriska föreskriften P1 ändras till den 15 maj - den 30 november från och med maj 2008. I övrigt har länsstyrelsen bestritt ändring, dock att förlängning av den i villkor 7 angivna tiden medgetts t.o.m. den 31 december 2008.

B.H. har medgett att tillståndet får gälla fram till 30 juni 2015. Han har bestritt ändring av den provisoriska föreskriften P 1 och har såvitt gäller villkor nr 7 medgett att heltäckande gödselrännor får anordnas, dock att detta ska gälla fr.o.m. den 31 december 2008.

Samhällsbyggnadsnämnden i Skara kommun har tillstyrkt att tillståndet får gälla fram till den 31 december 2015. Nämnden har avstyrkt ändring av den provisoriska föreskriften P 1 samt har såvitt gäller villkor nr 7 tillstyrkt heltäckande gödselrännor, dock att detta ska gälla fr.o.m. den 31 december 2008.

Miljööverdomstolen har hållit förhandling och syn i målet.

Bolaget har förutom skriftlig bevisning åberopat förhör under sanningsförsäkran med C.J. samt vittnesförhör med C.M., H.L. och J.M..

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Bolaget har utvecklat sin talan enligt vad som framgår av miljödomstolens dom och tillagt i huvudsak följande.

Tillståndets omfattning

De åtgärder som bolaget måste utföra, oavsett om det blir fråga om gödselrännor eller hårdgörning under burarna innebär betydande investeringar. Bolaget kan inte göra dessa investeringar utan att ha ett tillstånd för verksamheten åtminstone t.o.m. år 2015.

Tid för utgödsling

Minkarna föder sina ungar i slutet av april och början av maj. Djuren är då särskilt känsliga för störningar. De maskiner som används för utgödsling kan störa honorna så att de kastar eller biter ihjäl ungarna. Det är därför angeläget att den utgödsling som ska ske en gång i veckan inte kommer igång förrän senare i maj.

Gödselhanteringen m.m.

Bolaget har sedan flera år ett mycket nära samarbete med Novartis Healthcare A/S i Köpenhamn. Samarbetet avser bl.a. bekämpning av de flugor som har sitt ursprung i bolagets verksamhet. I detta samarbete har ett flertal sammanträffanden på plats genomförts, där det löpande tas prover i avsikt att förekomma och bekämpa flugor och andra olägenheter. Av yttrande från Novartis framgår att en utvärdering utförts avseende flugornas invasionsbakgrund, samt beträffande bekämpningsmedlet "Larvadex" effektivitet och funktion. Det framgår också att den fluginvasion som gjorts gällande i målet sannolikt har sitt ursprung i ett träskområdet som är beläget utanför Simmatorp i direkt anslutning till Ardala tätort samt att bolaget genom de åtgärder som beskrivs i yttrandet har möjligheter och förutsättningar för att hålla den flugproblematik som kan ha sitt ursprung från bolagets verksamhet under kontroll.

En metod för gödselhantering som används i Danmark är att anordna gödselrännor av plast under burarna, vilka töms automatiskt med jämna mellanrum. Med en sådan hantering undviks att gödsel hamnar på marken under burarna och där blir en gynnsam miljö för uppkomsten av flugor. Bolaget har på prov utrustat ett antal burar med gödselränna för att utröna om det går att få rännor att fungera i det klimat som råder på platsen. Om försöket slår väl ut vill bolaget utrusta sina minkburar med gödselrännor. Detta kommer emellertid att ta några år att genomföra. Skulle försöket misslyckas är en hårdgjord yta under burarna det bästa alternativet. Bolaget har redan gjutit betonggolv under ett antal burar, men ser vissa problem med den metoden. Risk finns att det uppstår sprickor i de stora betonggolven med följd att gödsel och urin tränger ned och blir en sjukdomshärd. Dessutom är det svårt att gödsla ut på ett effektivt sätt från betonggolven. Därför kan annat material än betong eller asfalt vara att föredra om ett golv blir aktuellt. Med hänsyn till att det rör sig om en investering i gödselrännor om ca 8,5 milj. kr eller i hårdgjord ytor om ca hälften av detta belopp krävs en längre tid för genomförande än den av miljödomstolen bestämda.

Länsstyrelsen i Västa Götalands län

Utgödslingen enligt den provisoriska föreskriften P 1 bör påbörjas den 15 maj och på så vis samordnas med tidpunkterna i P 2, vilken föreskrift gäller tömning och rengöring efter vintern.

Det saknas teknisk och miljömässig beskrivning av de föreslagna gödselrännorna. Detta är inte är någon vedertagen teknik för utgödsling hos minkfarmare i Sverige. Det framgår heller inte om tekniken fungerar i svenskt klimat.

B.H.

Det är viktigt med en tidig start av utgödslingen eftersom flugorna tidigare år kommit under första halvan av maj. Det är också viktigt att det i domen anges att den hårdgjorda ytan eller gödselrännan ska täcka hela burens golvyta så att all gödsel och alla matrester kan samlas upp och transporteras bort utan spill på marken. Det får inte skapas någon grogrund för att flugor återigen kan kläckas på minkgården.

Samhällsbyggnadsnämnden i Skara kommun

Att ändra tiden till den 20 maj - den 1 november skulle vara förödande för flugtillväxten på farmen. Utgödsling måste komma igång senast den 1 maj och avslutas tidigast den 30 november.

Nämnden anser att det kan vara rimligt att förlänga tiden fram till och med 2008 för hårdgöring av ytorna under burarna alternativt uppsättning av heltäckande gödselrännor. Utgödslingen måste ske minst en gång i veckan under perioden den 1 maj - den 30 november.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Av utredningen i målet framgår att det är i högsta grad motiverat att motverka uppkomsten av flugor på marken under minkburarna. En verksam metod bör vara att marken under burarna får en hårdgjord tät yta som regelbundet kan rengöras på ett effektivt sätt. En annan lösning kan vara att burarna förses med rännor i vilka gödsel och urin automatiskt transporteras bort. För närvarande finns emellertid inte underlag för att ta ställning till vilket av dessa alternativ som bör väljas. När det gäller en hårdgjord yta kan det krävas viss tid för att finna det lämpligaste materialet. Och beträffande gödselrännor krävs försök beträffande rännornas funktion. Det saknas sålunda en tillfredsställande utredning i målet för ställningstagande i fråga om vilken metod för utgödsling som är bäst när det gäller att motverka en gynnsam miljö för uppkomst av flugor. Mot denna bakgrund framstår det för Miljööverdomstolen som mest ändamålsenligt att bolaget under en begränsad prövotid får genomföra en utredning av frågan. Utredningen bör redovisas snarast och senast den 31 december 2008.

Under prövotiden och fram till dess att en permanent lösning med antingen gödselrännor eller hårdgjorda ytor genomförts bör som provisorisk föreskrift gälla att marken under burarna ska byggas upp med sand och grus till minst 10 cm ovan omgivande mark, vilket överensstämmer med det ursprungligen av länsstyrelsen meddelade villkoret nr 7. För att hinna med den utvärdering som skall göras och därefter genomföra de nödvändiga ganska omfattande investeringar som kommer att krävas är det rimligt att tillstånd för verksamheten beviljas t.o.m. den 31 december 2015.

När det gäller den period under året när utgödsling ska ske minst en gång i veckan finner Miljööverdomstolen det lämpligast att bestämma perioden till den 15 maj - den 30 november. Därmed kommer, som länsstyrelsen framhållit, perioden att börja samtidigt med att gödselplattan ska tömmas och rengöras efter vintern (provisoriska föreskriften P 2).

Domen får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Anders Holmstrand, referent, miljörådet Anna-Lena Rosengardten, hovrättsrådet Karin Kussak och adjungerade ledamoten Anders Enroth. Enhälligt.

Föredragande har varit Agneta Ödegaard Herlin.

______________________________________

BILAGA

VÄNERSBORGS TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, DOM

KLAGANDE

B.H.

KLAGANDE OCH MOTPART

Halla Foder Aktiebolag, 556213-0756

Marum, 532 95 Skara

Ombud: C.M.

MOTPART

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

462 82 Vänersborg

ÖVERKLAGAT BESLUT

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut den 12 juli 2006 i ärende nr 551--698-2005, bilaga 1

SAKEN

Djurhållning på fastigheten Skara Entorp 1:14, Skara kommun.

____________

DOMSLUT

Miljödomstolen ändrar länsstyrelsens beslut den 12 juli 2006 på följande sätt.

Tillståndet skall gälla till och med den 30 juni 2010.

Tiden för den av miljöprövningsdelegationen förordnade prövotiden förlängs till den 31 december 2008.

Utöver de utredningar som miljöprövningsdelegationen föreskrivit skall Halla Foder Aktiebolag under prövotiden utreda och beskriva samtliga åtgärder som är möjliga att vidta vid verksamheten i syfte att begränsa flugförekomst i verksamhetens omgivningar och kostnader för dessa åtgärder.

Miljödomstolen upphäver de provisoriska föreskrifterna P 1 och P 2 och förordnar att följande provisoriska föreskrifter utöver vad miljöprövningsdelegationen i övrigt bestämt skall gälla under prövotiden och till dess annat beslutas.

P 1. Minkgödsel i anslutning till skugghusen skall gödslas ut minst en gång per vecka under perioden 1 maj - 30 november.

P 2. Efter varje vinter och senast den 15 maj skall gödselplattan tömmas och rengöras från all gödsel.

Miljödomstolen ändrar det slutliga villkoret nr 7 till följande lydelse:

7. Marken under samtliga burar där minkar hålls skall fr.o.m. den 31 december 2007 vara hårdgjord med asfalt eller betong.

Därutöver skall Halla Foder Aktiebolag senast den 2 juli 2007 tillse att all gödsel från gödselplattan och skugghusen avlägsnas från anläggningen.

Med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken överlåter miljödomstolen åt tillsynsmyndigheten att

1. meddela avsteg från utgödslingsintervallet i den provisoriska föreskriften P 1 och

2. föreskriva ytterligare åtgärder för att begränsa störningar i omgivningen orsakade av flugor från verksamheten.

Med stöd av 22 kap. 28 § andra stycket miljöbalken förordnar miljödomstolen att denna dom omedelbart skall gå i verkställighet.

_____________

BAKGRUND

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län lämnade den 12 juli 2006 Halla Foder AB tillstånd enligt miljöbalken för befintlig minkuppfödning inom fastigheten Skara Entorp 1:14 i Skara kommun. Tillståndet omfattar en djurhållning om högst 1 400 djurenheter och gäller till och med den 31 december 2015.

I beslutet sköt delegationen upp frågan om vilka slutliga villkor som skall gälla för flugbekämpning inklusive hantering av gödsel och ålade Halla Foder AB att under prövotiden bland annat utreda förekomst av fluglarver i minkgödsel och fodermedelsrester på farmen med hjälp av opartisk expertis och utforma ett program för flugbekämpning samt redovisa utredningarna med förslag till slutliga villkor till miljöprövningsdelegationen senast den 31 oktober 2006.

Vidare bestämde delegationen ett antal provisoriska föreskrifter för verksamheten under prövotiden. Av dessa föreskrifter är följande aktuella i målet.

P1. Minkgödsel som ligger under skugghusen skall gödslas ut minst var 14:e dag under perioden 15 juni - 30 november.

P2. Verksamhetsutövaren skall kalka på gödselsträngarna och under skugghusen en gång per vecka under tiden 15 juni - 30 november.

Miljöprövningsdelegationen fastställde också slutliga villkor för tillståndet, varav följande är aktuellt i målet. 7. Marken under burarna skall byggas upp med sand och grus till minst 10 cm ovan omgivande mark. Detta sand- och gruslager skall förnyas minst vart tredje år.

YRKANDEN M.M.

B.H. har, som hans inställning får förstås, i första hand yrkat att tillståndet upphävs i sin helhet. I andra hand har han yrkat att tillståndet skall begränsas till maximalt 500 djurenheter, att utgödslingsperioden i villkor P1 skall börja den 15 maj och att utgödsling skall ske en gång per vecka samt att villkor 7 skall föreskriva betong- eller asfaltunderlag.

Halla Foder AB har bestritt Hs yrkanden och för egen del yrkat, såsom bolaget slutligt bestämt sin talan, att villkor P2 om kalkning upphävs.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har bestritt bifall till överklagandena.

B.H. har utvecklat överklagandet enligt bland annat följande. Halla Foder AB kan inte, vill inte och har inte förmåga att hantera gödseln efter alla minkar, vilket orsakat fluginvasion i det närbelägna samhället Ardala. Bolaget förnekar att man är orsak till fluginvasionen, vilket bevisar att man inte kan ta till sig eller följa förelagda regler. Minkfarmen är för stor för att vara belägen nära ett samhälle. Sommartid finns det cirka 80 000 minkar. Detta bör ändras till maximalt 5 000 minkar. Minkgödseln skall enligt tillståndet tas bort var 14:e dag under perioden 15 juni - 30 november. Detta bör ändras till tiden 15 maj - 30 november, eftersom fluginvasionen år 2005 inleddes redan den 25 maj. Det är också så att utgödsling inte skett i den omfattning som föreskrivs, eftersom gödseln blivit liggande under skugghusen i 4 - 6 veckor under sommaren 2006. Enligt villkor 7 skall marken under burarna vara 10 cm över omgivande mark. Till dags dato har bolaget inte åtgärdat detta. Danska minkuppfödare måste ha betong eller asfaltunderlag under minkburarna för att enkelt kunna samla upp gödseln en gång per vecka. Samma regler måste gälla i Sverige.

Halla Foder AB har till stöd för sitt överklagande uppgett att det pågår en flugutredning med specialister från Danmark och denna kommer att vara utförd i oktober, att bolaget har fått information om att kalkning på gödselsträngarna inte har någon effekt på takdansflugan och att intensiv kalkning dessutom medför arbetsmiljömässiga risker samt risk för djurens hälsa. Bolaget har i övrigt genmält bland annat följande. De finns ett flertal andra minkfarmare i närområdet Ardala, Synneby och Marum. Området är jordbruksintensivt med ett flertal djurgårdar och spridningsarealer för stallgödsel och slam. Med stöd av den danska expertutredningen ifrågasätter bolaget därför om fluginvasionen i Ardala kan härledas till just bolagets minkfarm. Bolaget vidtar åtgärder för att bekämpa flugor och har ett utgödslingsprogram. Utgödsling sker inte alls under mars till början av juni, eftersom minkhonorna inte får störas under dräktighet och digivning. Under denna period finns istället ett extra finmaskigt nät i botten på burarna, där avföringen ansamlas. Kalkning på gödselsträngarna sker också 2-3 gånger per säsong även om det inte har någon eller mycket ringa effekt för bekämpning av takdansflugan.

Länsstyrelsen har utvecklat sitt bestridande enligt bland annat följande. Verksamheten har bedrivits på platsen sedan 1936, men är inte tidigare prövad enligt miljölagstiftningen. Under de senaste åren har det varit ovanligt mycket flugor i Ardala samhälle, vilket har orsakat stora olägenheter. I beslutet finns krav på att verksamhetsutövaren skall anlita opartisk expertis som skall utreda förekomst av fluglarver och flugor på farmen. Flugor och fluglarver skall artbestämmas. Provtagning bör ske regelbundet under perioden maj till och med september. Resultaten från undersökningarna skall redovisas kontinuerligt till tillsynsmyndigheten och länsstyrelsen. Dessutom bör utredas om det finns resistenta flugor på farmen. Verksamhetsutövaren skall därefter utforma ett program för flugbekämpning på farmen med utgångspunkt från de uppgifter som kommer fram under prövotiden. - Verksamhetsutövaren och Bengt Holmén delar inte länsstyrelsens uppfattning när det gäller de provisoriska villkoren. Verksamhetsutövaren har överklagat kalkningen under skugghusen och Bengt Holmén har en annan uppfattning om tidsperioden för utgödsling skall se. När prövotiden upphört, skall verksamhetsutövaren redovisa de uppgifter som framkommit under prövotiden. Miljöprövningsdelegationen skall därefter fastställa slutliga villkor för flugbekämpning och gödslingintervall på farmen. Länsstyrelsen anser dock att de provisoriska villkoren skall stå fast under prövotiden. Prövotiden är dessutom begränsad till ett drygt år. Länsstyrelsen godtar att prövotiden ändras och anpassas efter miljödomstolens beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden i Skara kommun har upplyst att nämnden den 23 januari 2007 beslutat att vid vite om 100 000 kr per punkt förelägga Halla Foder AB följande.

- Minkgödsel som ligger under skugghusen skall gödslas ut minst var 14:e dag under perioden 15 juni - 30 oktober.

- I samband med utgödsling skall även gödseln runt stolparna tas bort.

- För att få bort eventuella larver och puppor som övervintrat skall 4 cm av sandlagret under burarna tas bort efter att tjälen släppt.

- All gödsel på gödselplattan skall vara täckt med plast (eller motsvarande) hela året. Enligt föreläggandet skall dessutom tider då utgödsling skett och från vilka hus noteras i kontrollprogram och kunna visas upp för miljö- och byggnadskontoret vid tillsyn.

Miljödomstolen har den 27 mars 2007 hållit syn i målet. Därefter har uppgifter inkommit från såväl B.H. som samhällsbyggnadsnämnden att Ardala tätort sedan mitten av maj månad ånyo besväras av en stor mängd flugor. Halla Foder AB har med anledning härav redogjort för vidtagna åtgärder samt bestritt att flugorna nu kan härröra från bolagets anläggning.

DOMSKÄL

Halla Foder AB:s minkfarm är belägen cirka 600 meter norr om Ardala samhälle i ett område där inga speciella riktlinjer är antagna enligt Skara kommuns översikts- plan. Bolaget startade sin produktion på platsen 1936, men verksamheten och dess lokalisering har inte tidigare prövats enligt miljölagstiftningen. Miljöprövnings- delegationens tillstånd till verksamheten är förenat med ett antal villkor avseende skyddsåtgärder och bolaget skall även under en prövotid bland annat utreda förekomst av fluglarver i minkgödsel och fodermedelsrester på farmen med hjälp av opartisk expertis samt utforma ett program för flugbekämpning. Samhällsbyggnadsnämnden i Skara kommun, som är tillsynsmyndighet, har även ställt ytterligare krav på verksamheten genom ett vitesföreläggande.

Syftet med prövotidsförordnandet får anses vara att klargöra vilken miljöstörning som verksamheten kan ge upphov till vad beträffar flugor i närliggande bostads- områden, varifrån i verksamheten flugorna kommer och vilka åtgärder som, inom ramen för ett flugbekämpningsprogram, bör vidtas för att komma till rätta med störningarna. För att under prövotiden begränsa förekomst av flugor meddelade miljöprövningsdelegationen provisoriska föreskrifter om utgödsling och kalkning samt om täckning av gödsel på gödselplattan. Därtill meddelades ett slutligt villkor om sandbädd under burarna. Några andra tekniska utformningskrav för att minimera flugförekomst meddelades inte.

Såvitt framgår av utredningen kan verksamheten under de senaste åren antas ha gett upphov till mycket omfattande och svåra störningar i Ardala tätort på grund av flugor. Halla Foder AB har därtill inledningsvis inte i tillräcklig grad medverkat till att snabbt komma till rätta med problemen, något som dock vid tiden för miljödomstolens syn föreföll ha förbättrats. Bolagets tidigare inställning har lett till att omfattande utredningsresurser har krävts från tillsynsmyndigheten för att utreda anledningen till flugförekomsten i Ardala tätort och för att förmå bolaget att vidta åtgärder för att förbättra förhållandena vid anläggningen.

Störningarna har varit - och är alltjämt - av en sådan omfattning att det kan ifrågasättas om ett prövotidsförfarande är det lämpligaste sättet att klarlägga orsak och verkan samt lämpliga skyddsåtgärder avseende störande flugförekomst i Ardala tätort. Störningarna förefaller vara av en sådan omfattning att verksamhetens tillåtlighet kan ifrågasättas om de inte upphör. Skyddsåtgärder av så grundläggande betydelse bör normalt utredas under pågående prövning genom att ansökan kompletteras eller - vid allvarliga brister - avvisas eller avslås. Den nu aktuella prövningen avser emellertid en sedan länge pågående verksamhet och bolaget har ännu inte vidtagit så långtgående åtgärder att verksamhetens upphörande utgör det enda kvarstående sättet att begränsa störningarna. En omedelbar nedläggning av verksamheten som B.H. yrkat framstår därför som en alltför ingripande åtgärd för närvarande och dess effekt på den akuta störningssituationen är också tveksam. Däremot framstår det som angeläget att bolaget utreder och vidtar skyddsåtgärder under pågående verksamhet.

Frågan om det är möjligt att med skyddsåtgärder eller begränsningar eliminera eller minska flugstörningarna i omgivningen bör mot denna bakgrund utredas under en prövotid. Efter prövotiden bör verksamhetens tillåtlighet prövas på nytt. Prövotidens längd och tillståndets giltighetstid bör anpassas till varandra så att en ny ansökan med förslag till villkor utformade med hänsyn till de kunskaper och erfarenheter som vunnits under prövotiden hinner inges och så att en ny tillståndsprövning hinner genomföras innan gällande tillstånd löpt ut.

Bolaget skall därför åläggas att under prövotiden utreda samtliga tänkbara åtgärder vad gäller hantering av gödsel inom anläggningen och i samband med spridning av gödsel, hantering av foder och döda djur samt eventuell ytterligare flugbekämpning. Prövotidsutredningarna skall utföras i samråd med tillsynsmyndigheten som, genom delegation av rätten att meddela villkor, skall ges möjlighet att meddela de provisoriska föreskrifter om ytterligare skyddsåtgärder mot störande flugförekomst som är skäliga.

På grund av att störningarna från verksamheten är ytterst allvarliga finner miljödomstolen vidare att det redan nu föreligger skäl att fastslå vissa försiktighetsmått, som möjligen är så långtgående att de verkar inskränkande på verksamheten.

Den viktigaste åtgärden för att förhindra flugförekomst synes vara att se till att gödsel från burarna inte får ligga kvar för länge under burarna och att övervintrande puppor och larver tas bort snarast möjligt på våren. Det är också troligt att den fortsatta gödselhanteringen - framförallt lagringen, men också därpå följande utlastning och spridning - kan ha betydelse för flugförekomst i närområdet.

Det är enligt miljödomstolens bedömning inte helt säkert att utgödsling med 14-dagarsintervall garanterar att inga nya larver hinner kläckas. Härtill kommer att varma vår- och höstmånader kan göra att den möjliga flugsäsongen förlängs. Med hänsyn härtill skall föreskriften om utgödsling ändras till att avse varje vecka under perioden den 1 maj - 30 november. Utgödsling skall också ske på angivet sätt från samtliga skugghus. Det skall dock vara möjligt för tillsynsmyndigheten att meddela avsteg vad gäller gödslingsintervallet, om så kan ske utan risk för ökade flugstörningar.

Miljödomstolen finner vidare att all vintergödsel skall tas bort från gödselplattan senast den 15 maj varje år i syfte att förhindra att vintergödsel från skugghusen lagras på gödselplattan, varifrån sedan flugor kan spridas.

För att om möjligt förhindra en ny fluginvasion av Ardala samhälle i augusti månad innevarande år är en så snar utgödsling av hela anläggningen som möjligt angelägen, varför en särskild bestämmelse om detta skall meddelas.

Utredningen i målet ger vid handen att det slutliga villkoret nr 7 inte följs idag. B. H. har framställt ett yrkande om att marken under skugghusen skall vara hårdgjord för att underlätta uppsamling av gödseln. Mot bakgrund av de svårigheter som föreligger att bedöma hur mycket material som måste tas bort vid utgödsling och då det är av yttersta vikt att all gödsel - inklusive urinindränkt sågspån - tas bort från skugghusen, finner miljödomstolen att Halla Foder AB skall åläggas att senast den 31 december 2007 tillse att marken under skugghusen hårdgörs med betong eller asfalt.

Kalkning på gödselsträngar synes inte ge eftersträvat resultat, varför föreskriften P 2 kan upphävas.

Med hänsyn till de mycket svåra störningar i den närliggande tätorten som flugförekomsten ger upphov till bör de i denna dom angivna ytterligare försiktighetsmått snarast vidtas utan att de fördröjs av ett eventuellt överklagande. Förordnande om omedelbar verkställighet bör därför meddelas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (Formulär D)

Överklagande skall ges in till Vänersborgs tingsrätt, miljödomstolen, senast den 2 juli 2007 och vara ställt till Svea hovrätt, Miljööverdomstolen. Prövningstillstånd krävs.

På miljödomstolens vägnar

Jonas Sandgren

__________

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Jonas Sandgren och miljörådet Joen Morales. Föredragande har varit beredningsjuristen Charlotte Stenberg-Magnusson.