MÖD 2009:20

Dispens för kapning av grenar på en naturminnesskyddad ek ----- Särskilda skäl att till skydd för kraftledning få beskära en naturminnesskyddad ek har inte ansetts föreligga. Av utredningen i målet framgick att beskärning i enlighet med begärd dispens skulle innebära en mycket allvarlig skada på eken. Med hänsyn till detta och eftersom sökanden inte i tillräcklig utsträckning ansågs ha utrett vilka alternativ som stod till buds i fråga om ledningens dragning, fann Miljööverdomstolen att dispens inte kunde meddelas.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 2008-10-10 i mål nr M 2720-08, se bilaga

KLAGANDE

Olofströms Kraft Nät AB, 556462-1125

Box 303

293 24 Olofström

MOTPART

Länsstyrelsen i Blekinge län

371 86 Karlskrona

SAKEN

Ansökan om dispens för kapning av grenar på en naturminnesskyddad ek på fastigheten X 8:84 i Olofströms kommun

___________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen avslår överklagandet.

_____________________

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Olofströms Kraft Nät AB (bolaget) har överklagat miljödomstolens dom och yrkat att Miljööverdomstolen ska meddela dispens enligt bolagets ansökan hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har bestritt bolagets yrkande.

Bolaget har till stöd för sin talan anfört bl.a. följande. De begärda åtgärderna är beskrivna på ingivet foto. Avståndet mellan eken och kraftledningen är bara tio meter, vilket innebär att eken står inne på det område som enligt beslut av regeringen ska trädsäkras. Bolaget är mycket angeläget om att driften av kraftledningen, som försörjer cirka 5 000 kunder, inte ska störas av några snötyngda grenar. Dessutom är det svårt för bolaget att förklara för de markägare som har upplåtit mark till den breddade ledningsgatan varför ett träd som myndigheten själv bestämmer över ska undantas från beskärning. Den kostnad om 1,7 miljoner kronor, plus kostnaden för ombyggnad av optofiberkabeln som är byggd i samma linjegata, kan inte anses rimlig i förhållande till begärda åtgärder. Bolaget kan tänka sig en diskussion med länsstyrelsen i fråga om beskärningens omfattning.

Länsstyrelsen har anfört bl.a. följande. Bolagets dispensansökan gäller bortkapning av i princip halva naturminnet. Ett sådant stort ingrepp skulle medföra en påtaglig skada på det skyddade objektet, och länsstyrelsen har inte befogenhet att meddela en sådan dispens. Om dispens skulle meddelas skulle fridlysningen inte längre ha något värde.

Miljööverdomstolen har begärt in yttrande från Naturvårdsverket, som anfört bl.a. följande. Grova ekar har mycket höga naturvärden och det råder brist på dem i landskapet. Bevarandet av grova ekar har därför en mycket stor betydelse för naturvården, och alla åtgärder som innebär kraftiga skador på sådana träd innebär stora förluster av naturvärden. Det tar mycket lång tid för en ek att utveckla sådana värden, vilket gör att varje gammal ek kan betraktas som oersättlig inom de tidshorisonter som vi har möjlighet att planera för. Den berörda eken är skyddad som naturminne på grund av sina mycket höga naturvärden. Den har stått på platsen under mycket lång tid och bör kunna stå kvar på platsen långt efter att ledningen tagits ur bruk. Beslutet om att skydda trädet som naturminne innebär förbud att fälla eller på annat sätt skada trädet. Den föreslagna beskärningen skulle innebära en mycket allvarlig skada på trädet och är därmed inte förenlig med skyddets syfte. Enligt Naturvårdsverkets uppfattning kan dispens därför inte beviljas.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Av utredningen i målet framgår att grova ekar har mycket höga naturvärden och att det råder brist på dem i landskapet. Vidare framgår att beskärning i enlighet med av bolaget begärd dispens skulle kunna innebära en mycket allvarlig skada på den aktuella eken. Mot bakgrund av detta, och eftersom bolaget inte i tillräcklig utsträckning kan anses ha utrett vilka alternativ som står till buds i fråga om ledningens dragning, finner Miljööverdomstolen att dispens för beskärning av den omfattning som begärts inte kan meddelas. Bolagets överklagande ska därför avslås.

Miljööverdomstolens dom får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Ulf Bjällås, miljörådet Anna-Lena Rosengardten samt hovrättsråden Henrik Runeson, referent, och Karin Kussak. Enhälligt. Föredragande har varit Sofia Bruu.

__________________________________________

BILAGA

VÄXJÖ TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, DOM

KLAGANDE

Olofströms Kraft Nät AB, 556462-1125, Box 303, 293 24 Olofström

MOTPART

Länsstyrelsen i Blekinge län, 371 86 Karlskrona

ÖVERKLAGAT BESLUT

Länsstyrelsens beslut den 26 augusti 2008, dnr. 521-8882-07, bilaga 1

SAKEN

Ansökan om dispens för kapning av grenar på en naturminnesskyddad ek på fastigheten X 8:84 i Olofströms kommun

_____________

DOMSLUT

Miljödomstolen avslår överklagandet.

_____________

BAKGRUND

Olofströms Kraft AB har ansökt om dispens, från gällande förbud för kapning av grenar på en naturminnesskyddad ek, för att trädsäkra en befintlig kraftledning. Länsstyrelsen har avslagit ansökan.

YRKANDEN M.M.

Olofströms Kraft Nät AB (bolaget) har överklagat och yrkat att dispens medges i enlighet med ansökan samt anfört bl.a. följande. Våren 2003 medgav länsstyrelsen dispensansökan för att kapa grenar på samma ek som är aktuell i målet. Eken står vid en viktig överföringsledning med en spänning på 52 kV. Efter utförd beskärning gjordes anmälan för besiktning och denna godkändes. Åtgärderna som då vidtagits längs med ledningarna ansågs vid denna tidpunkt vara bäst lämplig för att säkerställa driften på elnätet. Efter stormen Gudrun fick energimarknadsinspektionen i uppdrag att föreslå åtgärder för att säkerställa en driftsäkrare el-överföring. En lagrådsremiss har överlämnats till lagrådet och på första sidan står, ett lagstadgat funktionskrav föreslås. Funktionskravet innebär att oplanerade avbrott i el-överföringen inte får överstiga tjugofyra timmar. Bestämmelserna om funktionskravet föreslås träda i kraft den 1 januari 2011. På sidan 26 i lagrådsremissen står det, införas ett krav på att luftledningar med en spänning som överstiger 25 kilovolt är utförda som trädsäkra ledningar. Bolaget har sedan dess utfört trädsäkring av överföringsledningarna genom att bredda befintliga ledningsgator från 10-12 m till 36 m. Kvarstående är nu ett område runt den aktuella eken. Avståndet mellan eken och kraftledningen är bara 10 m, viket innebär att den står inne på det område (36 m) som skall trädsäkras enligt regeringsbeslutet. Åtgärden som är föreslagen i dispensansökan räcker dock med tanke på att eken har ett högt naturvärde. Fastighetsägaren är positiv till beskärning av eken. Den aktuella ledningen försörjer 5 000 kunder och ska inte störas av några snötyngda grenar från eken. Eftersom kapning skett under försiktiga former tidigare med godkänt utlåtande borde det kunna ligga till grund för att ett gott resultat även utförs denna gång. Önskan är att dispens ges för att få kapa vissa grenar på den sida av eken som växer ut mot ledningen. Åtgärden är väl beskriven med foto på den dispensansökan som är inlämnad till Länsstyrelsen Blekinge län av Skogstjänst Mörrum AB. Kostnad för att kunna ersätta luftledningen förbi eken med markkabel är cirka 1,7 miljoner kronor plus kostnaden för ombyggnad av optofiberkabel som är byggd i samma linjegata. Dessa kostnader står inte i proposition till de åtgärder som önskas för kapning av grenar på eken. Olofströms Kraft Nät AB har även öppnat erbjudande till länsstyrelsen om att träffas för att kunna diskutera åtgärden på plats, dock utan länsstyrelsens intresse.

Länsstyrelsen har inte funnit skäl att ompröva sitt beslut.

DOMSKÄL

I målet relevanta författningsbestämmelser framgår av länsstyrelsens beslut.

Nödvändigheten i att trädsäkra en luftledning kan utgöra ett särskilt skäl för dispens enligt 7 kap. 10 § miljöbalken. Av bolagets dispensansökan framgår emellertid att avsikten är att kapa större delen av den ena av ekens två huvudstammar samt några mindre grenar på den andra huvudstammen. Efter en så omfattande beskärning är risken stor att trädet kommer att angripas av sjukdom vilket kan leda till en förtida död. Därmed skulle en dispens inte vara förenligt med förbudets syfte. Vid sådant förhållande får dispens enligt 7 kap. 26 § miljöbalken inte meddelas. Överklagandet skall därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2

Överklagande senast den 31 oktober 2008. Prövningstillstånd krävs.

Klas Bergenstråhle Bertil Varenius

I detta avgörande har deltagit rådmannen Klas Bergenstråhle och miljörådet Bertil Varenius. Målet har handlagts av beredningsjuristen Anna Widströmer.