MÖD 2009:29

Föreläggande att utföra ljudnivåmätning ----- Fråga om det funnits fog för tillsynsmyndighet att förelägga en fastighetsägare att genomföra ljudnivåmätning i lägenhet p.g.a. påstådda bullerstörningar från tvättstuga på vinden. Miljööverdomstolen fann att det fanns en risk för oacceptabla störningar i lägenheten, men att mot bakgrund mot den osäkerhet som fanns om störningarna framstod den ljudnivåmätning som fastighetsägaren förelagts att genomföra som alltför kostsam och ingripande. Tillsynsmyndigheten borde i stället som ett första steg besöka lägenheten och göra en egen bedömning av bullersituationen.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Nacka tingsrätts, miljödomstolen, dom 2008-06-12 i mål nr M 305-08, se bilaga

KLAGANDE

S.D.

Ombud: L.K.

MOTPARTER

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommun

Box 8136

104 20 Stockholm

2. E.W.

SAKEN

Föreläggande att utföra ljudnivåmätning

___________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen upphäver, med ändring av miljödomstolens och länsstyrelsens avgörande, miljö- och hälsoskyddsnämndens föreläggande och återförvisar målet till miljö- och hälsoskyddsnämnden för ny handläggning.

___________________

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

S.D. har yrkat att Miljööverdomstolen upphäver miljö- och hälsoskyddsnämndens föreläggande.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har bestritt yrkandet, dock att miljödomstolens dom ska ändras så att S.D. ska redovisa de begärda uppgifterna senast två månader efter att han delgivits Miljööverdomstolens dom.

E.W. har bestritt yrkandet.

Parterna har i allt väsentligt hänfört sig till de grunder och omständigheter som de tidigare anfört i målet.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

S.D. har redovisat vilka bullerminskande åtgärder som vidtagits och kan därför anses ha efterkommit den andra punkten i föreläggandet. När det gäller den första punkten av föreläggandet gör Miljööverdomstolen följande bedömning.

Enligt hänsynsreglerna i 2 kap.miljöbalken är en verksamhetsutövare skyldig att visa att dessa iakttas och att skaffa sig den kunskap om verksamheten som behövs för att skydda människors hälsa och miljön. Enligt 26 kap. 22 § miljöbalken ska vidare en verksamhetsutövare utföra de undersökningar som behövs för tillsynen. För den som upplåter bostäder gäller detta också om det finns skäl att anta att byggnadens skick medför olägenheter för människors hälsa. Tillämpningen av dessa bestämmelser grundas således på att det finns fog för att kräva undersökningar av ett visst slag och omfattning. I den bedömningen ingår även att kostnaderna för och olägenheterna med undersökningen ska stå i en rimlig proportion till behovet och nyttan.

I nu aktuellt mål står fastighetsägarens och fastighetsskötarens ord mot hyresgästens. E.W. har dock i inlagor till länsstyrelsen den 14 november 2006 angett att störningarna från tvättmaskinerna till skillnad mot tidigare är sporadiska och den 8 december samma år att det monotona ljudet från tvättmaskinerna ligger på en acceptabel nivå medan andra störningar kvarstår. Vare sig miljönämnden, länsstyrelsen eller miljödomstolen har besökt hennes lägenhet och några andra boende i huset har såvitt känt inte framfört klagomål.

Tvättstugans placering på vinden medför enligt Miljööverdomstolens bedömning att risk för oacceptabla bullerstörningar förekommer i särskilt E.W:s lägenhet. Det finns därför anledning att utföra undersökningar för att kunna bedöma bullersituationen där.

Mot bakgrund av den osäkerhet som finns om störningarna från tvättstugan framstår emellertid den undersökning om ljudnivåmätning som miljö- och hälsoskyddsnämnden förelagt S.D. att genomföra för närvarande som alltför kostsam och ingripande. I stället bör tillsynsmyndigheten som ett första steg besöka E.W:s lägenhet och göra en egen bedömning av bullersituationen då samtliga tvättmaskiner är i drift.

Miljööverdomstolen finner därför att föreläggandet om att utföra ljudnivåmätningar bör upphävas och målet återförvisas till nämnden för erforderlig handläggning.

Beslutet får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Henrik Löv och Rose Thorsén, referent, miljörådet Rolf Svedberg och hovrättsrådet Peder Munck. Enhälligt.

Föredragande har varit Erik Ludvigsson.

_______________________________________

BILAGA

NACKA TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, DOM

KLAGANDE

S.D.

MOTPART

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommun

Box 8136

104 20 Stockholm

ÖVERKLAGAT BESLUT

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 12 december 2007, nr 505-06-87665, se domsbilaga 1

SAKEN

Föreläggande att utföra ljudnivåmätning m.m.

_____________

DOMSLUT

Miljödomstolen avslår överklagandet och gör endast följande ändring i det överklagade beslutet. Resultatet av ljudnivåmätningen och övriga förelagda uppgifter skall redovisas till miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommun senast den 12 september 2008.

_____________

YRKANDEN M.M.

S.D. har överklagat länsstyrelsens beslut och yrkat, så som det får förstås, att miljödomstolen skall upphäva länsstyrelsens beslut. Till stöd för sin talan har han anfört bl.a. följande. Det saknas skäl för föreläggandet då det fortlöpande vidtas åtgärder i förvaltningen och då det av länsstyrelsens beslut framgår att hyresgästen anser att ljudet reducerats till en acceptabel nivå. Störningen i huset är dessutom att betrakta som ringa och ska således inte leda till ytterligare kostnader och praktiska problem för vare sig hyresvärden eller hyresgästen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har yttrat sig och anfört bl.a. följande. Eftersom S.D. inte efterkommit nämndens föreläggande går det inte att bedöma om bullret i hyresgästens bostad är ringa eller inte. S.D. har inte heller visat att hyresgästen numera anser att störningarna från tvättstugan är acceptabla eller i övrigt skulle anse nämndens föreläggande obehövligt.

DOMSKÄL

Enligt 26 kap. 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i miljöbalken eller i föreskrifter som meddelas med stöd av balken att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.

Enligt 26 kap. 22 § miljöbalken är den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. Enligt förarbetena till nämnda lagrum skall undersökningen syfta till att tillförsäkra tillsynsmyndigheten fakta som underlag för bedömning av den individuella verksamheten eller åtgärden. Undersökningar kan också krävas för att klarlägga om verksamheten eller åtgärden är hälso- eller miljöfarlig (se prop. 1997/98:45 del 2, s. 283).

Miljödomstolen anser att ljud från aktuell tvättstuga kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön och att ljudnivåmätningen och övriga förelagda uppgifter behövs för tillsynen. Miljödomstolen anser vidare att föreläggandet inte är orimligt eller för ingripande. Miljödomstolen delar således länsstyrelsens bedömning och avslår överklagandet. Dock att redovisningstiden i föreläggandet skall ändras till den 12 september 2008.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 2

Överklagande skall ges in till Nacka tingsrätt, miljödomstolen, senast den 3 juli 2008 och vara ställt till Svea hovrätt, Miljööverdomstolen. Prövningstillstånd krävs.

Li Brismo Lars Berggren

__________

I domstolens avgörande har deltagit tingsfiskalen Li Brismo och miljörådet Lars Berggren. Föredragande har varit beredningsjuristen Alexandra Venander.