MÖD 2010:48

Begäran om återkallelse av tillstånd ----- En tidigare verksamhetsutövare som sökt och erhållit tillstånd till en viss verksamhet har inte ansetts ha rätt att begära att tillståndet ska återkallas enligt 24 kap. 3 § första stycket 5 miljöbalken, då det vid tidpunkten för återkallelsen fanns en ny verksamhetsutövare som bedrev verksamhet med stöd av tillståndet.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEVäxjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 2009-08-28 i mål nr M 2177-09, se bilaga A

KLAGANDELänsstyrelsen i Jönköpings län551 86 Jönköping

MOTPART Orregent AB, 556369-5807c/o Svedbergs i Dalstorp ABVerkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp

Ombud: Advokaten N.R.

SAKENBegäran om återkallelse av tillstånd

___________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen upphäver miljödomstolens dom och Länsstyrelsen i Jönköping läns beslut 2009-06-18, dnr 551-4146-09, samt avvisar Orregent AB:s ansökan.

_____________________

BAKGRUND

Orregent AB har bedrivit tillverkning av plastprodukter i lokaler belägna inom fastigheten Bruket 1 i Gislaveds kommun (fastigheten). För verksamheten har erhållits ett tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Tillståndet meddelades genom beslut av Länsstyrelsen i Jönköpings län den 19 maj 2005, dnr 551-10328-04.

I september 2008 avvecklade Orregent AB sin verksamhet på fastigheten och hela produktionen flyttades till en annan plats. En kort tid därefter lämnade ett nytt företag, Gofab Design AB, in en anmälan till Bygg- och miljönämnden i Gislaveds kommun om att bedriva miljöfarlig verksamhet med tillverkning av plastprodukter i de lokaler som Orregent AB hade lämnat. Nämnden fann att den av bolaget anmälda verksamheten omfattades av det tillstånd som Orregent AB:s verksamhet tidigare hade innehaft och att Gofab Design AB därför endast behövde anmäla ändrade förhållanden.

I slutet av mars 2009 lämnade Orregent AB in en ansökan till länsstyrelsen med en begäran om att det tillstånd som bolaget tidigare innehaft skulle återkallas. Som skäl angavs att Orregent AB:s verksamhet på fastigheten hade avvecklats och flyttats till annan plats. Orregent AB:s ansökan avslogs av länsstyrelsen i beslut den 18 juni 2009. Beslutet överklagades av Orregent AB till Växjö tingsrätt, miljödomstolen, med yrkande om att miljödomstolen, med ändring av länsstyrelsens beslut, skulle bifalla bolagets begäran om att tillståndet skulle återkallas. Överklagandet bifölls av miljödomstolen på så sätt att tillståndet återkallades.

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Länsstyrelsen har i första hand yrkat som det måste förstås att Miljööverdomstolen med ändring av miljödomstolens dom ska fastställa länsstyrelsens beslut att avslå Orregent AB:s ansökan om återkallelse av tillståndet.

Om Miljööverdomstolen inte ändrar miljödomstolens dom, har länsstyrelsen i andra hand yrkat att Miljöverdomstolen ska medge en övergångsperiod under vilken Gofab Design AB kan fortsätta att bedriva verksamhet i enlighet med vad som anges i tillståndet till dess att en ny tillståndsprövning hunnit genomföras och det nya tillståndet har vunnit laga kraft. Medgivandet bör förenas med villkor om att Gofab Design AB ska inkomma med en ansökan om tillstånd senast sex månader efter att domen i nu aktuellt mål vunnit laga kraft och att miljöprövningsdelegationen meddelar beslut i ärendet senast nio månader efter att ansökan har inkommit.

Orregent AB har motsatt sig en ändring av miljödomstolens dom. Bolaget har även ifrågasatt om det föreligger processuella förutsättningar för det av länsstyrelsen först i Miljööverdomstolen i andra hand framställda yrkandet.

Gofab Design AB har anfört att bolaget ansluter sig till länsstyrelsens bedömning.

UTREDNINGEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Länsstyrelsen har till stöd för sin talan anfört i huvudsak samma omständigheter som dels framgår av skälen till myndighetens beslut om avslag på Orregent AB:s begäran och dels av yttrandet till miljödomstolen med tillägg av följande. Växjö tingsrätt, miljödomstolen, har på kort tid i två mål med jämförbara förutsättningar angående återkallelse av tillstånd till miljöfarlig verksamhet kommit fram till två helt olika slut. I likhet med miljödomstolens dom i mål nr M 2962-08 den 8 januari 2009, som rörde frågan om återkallelse av tillstånd för en motorbana av en tidigare verksamhetsutövare, borde bedömningen även i förevarande fall bli att tillståndet inte kan återkallas.

Orregent AB har till stöd för sin talan anfört i huvudsak samma omständigheter som vid miljödomstolen med tillägg av följande. Under den flera månader långa dialog mellan Orregent AB och länsstyrelsen, med anledning av bolagets verksamhetsavveckling, har inte myndigheten informerat Orregent AB om sin inställning till outnyttjade tillstånd. Om länsstyrelsen, som även har en rådgivande funktion och som regelmässigt informerar verksamhetsutövare om både deras skyldigheter och möjligheter, hade upplyst Orregent AB om detta skulle bolaget omedelbart ha lämnat in en begäran om att tillståndet skulle återkallas och besparats en rättsprocess.

Förutsättningarna i miljödomstolens dom av den 8 januari 2009 skiljer sig väsentligt från omständigheterna i nu aktuellt fall. I det förra fallet var det frågan om en överlåtelse av verksamheten, vilket det inte är nu. Användningsområdet för verksamheten motorbana torde dessutom vara betydligt mer begränsat än för en sådan tom lokal i ett industrihotell som Orregent AB lämnade efter sig.

Länsstyrelsen har genmält och anfört att myndigheten, på grund av dess roll som opartisk, har saknat möjlighet att förvarna Orregent AB om Gofab Design AB:s planer innan tillståndet gick över till Gofab Design AB.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Orregent AB har ansökt om att ett för dess tidigare verksamhet meddelat tillstånd till miljöfarlig verksamhet ska återkallas under åberopande av 24 kap. 3 § första stycket 5 miljöbalken. Fråga har uppkommit om bolaget är behörigt att ansöka om en sådan prövning.

Av 7 § samma kapitel framgår att en ansökan om prövning av om tillstånd ska återkallas enligt 3 § får göras av Naturvårdsverket, Kammarkollegiet och länsstyrelsen om frågan ska prövas av miljödomstolen. Ska frågan prövas av annan myndighet än domstol eller av kommunen, får den tas upp utan särskild framställning.

Bestämmelsen anger vilka myndigheter som har rätt att ansöka om en prövning av om ett tillstånd ska återkallas. Rätt för någon annan att initiera en sådan prövning har inte föreskrivits. Med åberopande av bland annat allmänna rättsgrundssatser har det i några avgöranden i miljödomstol ansetts att den verksamhetsutövare som senast bedrivit verksamhet ska ha rätt att begära att tillståndet återkallas. I det nu aktuella fallet bedrevs verksamhet med stöd av tillståndet av en ny verksamhetsutövare vid tidpunkten för återkallelsen. Det föreligger enligt Miljööverdomstolens mening inte någon rättslig grund, varken enligt miljöbalken eller allmänna förvaltningsrättsliga principer, som ger en tidigare verksamhetsutövare rätt att begära återkallelse av tillståndet.

Av vad som anförts följer att Orregent AB inte har varit behörigt att ansöka om återkallelse av tillståndet. Vid detta förhållande skulle länsstyrelsen rätteligen ha avvisat Orregent AB:s ansökan i stället för att pröva den i sak och miljödomstolen skulle ha avvisat Orregent AB:s överklagande och undanröjt länsstyrelsens felaktiga beslut. Detta innebär att såväl miljödomstolens dom som länsstyrelsens beslut ska upphävas.

Domen får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Per-Anders Broqvist, miljörådet Anna-Lena Rosengardten och hovrättsrådet Rose Thorsén samt tf. hovrättsassessorn Linda Billung, referent. Enhälligt.

_________________________________________

BILAGA A

VÄXJÖ TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, DOM

KLAGANDEOrregent AB, 556369-5807c/o Svedbergs i Dalstorp ABVerkstadsvägen 1514 63 Dalstorp

Ombud: NR

MOTPART1. Gofab Design ABStansgatan 1334 32 Anderstorp

2. Länsstyrelsen i Jönköpings län551 86 Jönköping

ÖVERKLAGAT BESLUTLänsstyrelsen i Jönköpings Läns beslut 2009-06-18 i ärende nr 551-4146-09, se bilaga 1

SAKENÖverklagande av Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen i Jönköpings län beslut 2009-06-18, dnr 551-4146-09, ang. begäran av återkallelse av tillstånd

_____________

DOMSLUT

Miljödomstolen upphäver det överklagade beslutet och återkallar bolagets tillstånd enligt miljöbalken för verksamhet vid fastigheten X 1 i Gislaveds kommun, meddelat av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Jönköpings län i beslut den 19 maj 2005, 551-10328-04.

_____________

BAKGRUND

Genom ett beslut den 19 maj 2005, 551-10328-04, meddelade Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Jönköpings län Orregent AB tillstånd enligt miljöbalken till verksamhet avseende tillverkning av plastprodukter inom anläggning på fastigheten X 1 i Gislaveds kommun. Efter överklagande ändrade miljödomstolen vissa av de villkor som föreskrevs i tillståndet, dom den 19 december 2005, M 1281-05. Ytterligare ändring av villkor har skett genom miljöprövningsdelegationens beslut den 4 april 2004, 551-855-07.

Genom en skrivelse, som kom in till länsstyrelsen den 20 mars 2009, ansökte bolaget om att tillståndet skulle återkallas. Som skäl angav bolaget att verksamheten i Gislaved hade avvecklats under september 2008 och flyttats till en ny plats.

Miljöprövningsdelegationen avslog ansökan med motivering att, under tiden från att bolaget flyttat ut tills att ansökan om återkallelse kom in till länsstyrelsen, hade ett annat bolag, Gofab Design AB, flyttat in och påbörjat produktion av plastprodukter. Miljöprövningsdelegationen pekade på att ett tillstånd enligt miljöbalken är knutet till verksamheten på platsen och inte till verksamhetsutövaren och kom fram till att den verksamhet som Gofab Design AB bedriver är sådan som tillståndet avser och att verksamheten därför inte kan anses ha upphört slutligt. Eftersom bolaget inte längre har rådighet över lokaler eller verksamhet på fastigheten X 1 ansåg miljöprövningsdelegationen att bolaget inte hade möjlighet att ansöka om återkallelse.

YRKANDEN M.M.

Bolaget fullföljer sin talan i miljödomstolen.

Gofab Design AB har fått tillfälle att yttra sig.

DOMSKÄL

Enligt 24 kap. 3 § 5 miljöbalken får tillståndsmyndigheten helt eller delvis återkalla tillstånd som har meddelats enligt balken, om verksamheten slutligt har upphört.

Bolagets beskrivning av händelseförloppet har inte motsagts och bör därför ligga till grund för avgörandet.

Miljödomstolen gör följande bedömning.

Av utredningen framgår att bolaget inför avvecklingen meddelade länsstyrelsen (tillsynsmyndigheten) om sina planer. - Att bolaget hade för avsikt att upphöra med sin verksamhet, meddelade bolaget till länsstyrelsen den 31 januari 2008 och i april 2008 redovisade bolaget till länsstyrelsen hur man avsåg att uppfylla villkor (16) i tillståndet om åtgärder i samband med verksamhetens avslutande.

Den verksamhet som bolaget bedrev enligt sitt tillstånd får anses ha upphört slutligt i samband med att man flyttade från platsen och tog med sig sina maskiner och andra inventarier. Mot denna bakgrund har det i detta fall inte varit fråga om att verksamheten togs över av annan verksamhetsutövare. Att efter flytten ett annat bolag har påbörjat samma typ av verksamhet på platsen kan inte ändra det förhållandet.

Med tanke på att bolagets verksamhet enligt tillståndet slutligt har upphört ska tillståndet återkallas enligt ansökan.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2

Överklagande senast den 18 september 2009.

Anders BengtssonBertil Varenius

__________

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Anders Bengtsson, ordförande, och miljörådet Bertil Varenius.