MÖD 2011:13

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall ----- En fastighetsägare hade ansökt om uppehåll i hämtning av hushållsavfall enligt 31 § i kommunens föreskrifter, vilket ska beviljas om fastigheten inte nyttjas under en sammanhängande period om minst sex månader. Enligt 32 § kommunens föreskrifter, vilken i huvudsak överensstämmer med 15 kap. 18 § tredje stycket miljöbalken, finns även möjlighet att ansöka om befrielse för fastighetsinnehavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett betryggande sätt. Fastigheten skulle inte bebos under cirka ett års tid p.g.a. omfattande renoveringar. Miljööverdomstolen ansåg att renoveringsverksamheten i förening med fastighetsägarens tillsynsbesök innebar att fastigheten nyttjas på ett sådant sätt att uppehåll i hämtning inte kunde beviljas. Eftersom fastighetsägaren i målet endast ansökt om uppehåll saknades det, enligt Miljööverdomstolen, förutsättningar att pröva om befrielse kunde beviljas.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDENacka tingsrätts, miljödomstolen, dom 2010-07-01 i mål nr M 2215-10, se bilaga A

KLAGANDEMiljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommunVasavägen 14-16641 80 Katrineholm

MOTPARTN.S.

SAKENUppehåll i hämtning av hushållsavfall gällande fastigheterna XX 1:5 och 2:4 i Katrineholms kommun

___________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen upphäver miljödomstolens dom och länsstyrelsens i Södermanlands län beslut 2010-04-08 i dnr 505-1190-2010 samt fastställer miljö- och hälsoskyddsnämndens i Katrineholms kommun beslut 2010-02-24.

___________________

YRKANDEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun (nedan Miljönämnden) har yrkat att Miljööverdomstolen bifaller dess talan och upphäver underinstansernas beslut.

N.S. har bestritt yrkandet.

Miljööverdomstolen har med stöd av 23 kap. 6 § första stycket första meningen miljöbalken avgjort målet utan muntlig handläggning.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Miljönämnden har till stöd för sin talan anfört följande. N.S. har uppgett att besök sker på fastigheten under pågående renovering och att dessa är av karaktären där avfall uppkommer. Ingen annan bedömning kan göras än att fastigheten nyttjas. För att få uppehåll får den aktuella fastigheten inte nyttjas. Detta innebär att fastigheten endast får besökas för tillsyn under kortare stunder. Vid en ansökan om uppehåll enligt 31 § i kommunens föreskrifter görs ingen bedömning av om uppkommet avfall kan tas om hand på ett godtagbart sätt, eftersom inget avfall ska uppkomma då fastigheten inte nyttjas. Om hushållsavfall uppstår, det vill säga om fastigheten nyttjas, och fastighetsägaren önskar undantag från kommunens transportmonopol, ska denne ansöka om befrielse enligt 32 § i kommunens föreskrifter eller 15 kap. 18 § miljöbalken. Sökanden har informerats om denna möjlighet. Bestämmelser där åtskillnad görs mellan uppehåll och befrielse är vanliga i kommunernas renhållningsföreskrifter och bygger på en mall för avfallsföreskrifter som tagits fram av Avfall Sverige (Rapport 2007:7).

N.S. har anfört följande till stöd för sin talan. Han producerar för närvarande inga sopor och önskar uppehåll eller befrielse från sophämtning framöver. Huset är inte beboeligt då badrum och kök är utrivna samt avlopp saknas. När han besöker fastigheten genererar han motsvarande en liten plastpåse avfall var 14:e dag. Byggarbetarna genererar inget avfall överhuvudtaget. Han har inte av kommunen informerats om möjligheten att ansöka om befrielse eller om möjligheten till förlängt intervall. Han har dock på eget initiativ ansökt om befrielse.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Av 15 kap. 8 § miljöbalken framgår att kommunen ska svara för att hushållsavfall inom kommunen transporteras till en behandlingsanläggning och att hushållsavfall från kommunen återvinns eller bortskaffas.

Av 15 kap. 11 § miljöbalken framgår att det i varje kommun ska finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan.

15 kap. 18 § tredje stycket miljöbalken föreskriver att kommunen i enskilda fall får tillåta fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare att själva ta hand om avfall som uppkommit hos dem och som annars ska tas om hand av kommunen, om de kan göra detta på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön och det finns särskilda skäl för en sådan dispens.

Kommunfullmäktige i Katrineholms kommun har den 18 maj 2009 antagit föreskrifter om avfallshantering (§ 71). Av 31 § framgår följande. Uppehåll i hämtning kan efter ansökan till tillsynsmyndigheten medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader eller hel hämtningssäsong för fritidshus. Av 32 §, vilken i huvudsak överensstämmer med 15 kap. 18 § tredje stycket miljöbalken, framgår att fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till tillsynsmyndigheten om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till renhållaren för transport, bortskaffande och återvinning.

N.S. har ansökt om uppehåll i hämtning enligt 31 § i kommunens föreskrifter. Han har uppgett - med undantag från tillsynsbesök var fjortonde dag - att han inte kommer att nyttja sin fastighet under 2010. I målet har framkommit att N.S. under det aktuella året utfört omfattande renoveringar av byggnaden på fastigheten. Miljööverdomstolen finner att han därigenom nyttjat fastigheten på ett sådant sätt att en inte ringa mängd hushållsavfall uppkommit. Han kan därför inte medges uppehåll i hämtningen av hushållsavfall. N.S. har endast ansökt om uppehåll enligt 31 § i kommunens föreskrifter. Det saknas därför, enligt Miljööverdomstolen, förutsättningar att på det sätt som miljödomstolen synes ha gjort pröva om han ska medges befrielse enligt 32 § i kommunens föreskrifter. Det har i målet dessutom framkommit att N.S. numera ansökt om sådan befrielse hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Mot bakgrund av det anförda ska miljö- och hälsoskyddsnämndens överklagande bifallas.

Domen får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Henrik Löv, miljörådet Staffan Lagergren, hovrättsrådet Eywor Helmenius samt tf. hovrättsassessorn Malin Broman Lindfors, referent. Enhälligt.

Föredragande har varit Karl Göransson.

______________________________________

BILAGA A

NACKA TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, DOM

KLAGANDEMiljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun641 80 Katrineholm

MOTPARTN.S.

ÖVERKLAGAT BESLUTLänsstyrelsens i Södermanlands län beslut den 8 april 2010 i ärende nr 505-1190-2010, se domsbilaga 1

SAKENUppehåll i hämtning av hushållsavfall gällande fastigheterna XX 1:5 och 2:4

_____________

DOMSLUT

Miljödomstolen avslår överklagandet. Länsstyrelsens beslut står därför fast.

_____________

BAKGRUND

N.S. ansökte hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun (nämnden) om uppehåll i hämtning av hushållsavfall på fastigheterna XX 1:5 och 2:4. Nämnden beslutade den 24 februari 2010, i delegationsbeslut, att avslå ansökan. Som skäl för beslutet angavs bl.a. att ansökan inte uppfyller de kriterier som finns för dispens från föreskrifterna om avfallshantering och uppehåll i hämtning av hushållsavfall.

N.S. överklagade nämndens beslut till Länsstyrelsen i Södermanlands län (länsstyrelsen) som den 8 april 2010 upphävde nämndens beslut och återförvisade ärendet för vidare handläggning av i huvudsak följande skäl. N.S:s uppgifter att han inte bebor fastigheten under den pågående renoveringen har inte ifrågasatts av nämnden. Uppgifterna får därför godtas och ska ligga till grund för ärendets avgörande. Bifogade fotografier visar dessutom att byggnaden inte är i ett beboeligt skick. Besöken på fastigheten får, enligt länsstyrelsens bedömning, anses ha karaktär av tillsynsbesök. Mängden avfall får därmed anses vara så ringa att N.S. kan ta hand om detta på ett betryggande sätt med hänsyn till människors hälsa och miljön. Den lilla mängd hushållsavfall som det här blir fråga om svarar inte heller mot det behov av kommunens borttransport som normalt uppkommer vid permanentboende eller fritidsboende. Mot bakgrund härav finner länsstyrelsen att förutsättningarna för undantag enligt 15 kap. 18 § tredje stycket miljöbalken och 31 § i Katrineholms kommuns föreskrifter om avfallshantering är uppfyllda.

Nämnden har överklagat länsstyrelsens beslut till miljödomstolen.

YRKANDEN M.M.

Nämnden har, så som dess talan får förstås, yrkat att miljödomstolen ska fastställa nämndens beslut.

Till stöd för dess yrkande har nämnden i huvudsak anfört följande. Länsstyrelsens beslut tar inte hänsyn till vad som står i Katrineholms kommuns föreskrifter om avfallshantering som antogs av kommunfullmäktige den 18 maj 2009, § 71. Enligt 31 § i föreskrifterna kan uppehåll i hämtning vid permanentbostad och fritidshus efter ansökan till tillsynsmyndigheten medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader.

Enligt 32 § i föreskrifterna kan fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön efter ansökan till tillsynsmyndigheten, om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till renhållaren för transport, bortskaffande och återvinning.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tolkat föreskriften enligt följande. För att få uppehåll ska fastigheten inte besökas för tillsyn under längre stunder då det sannolikt uppkommer hushållsavfall från bland annat förtäring. Hushållsavfall ska transporteras bort genom kommunens försorg eller så ska ansökan om befrielse enligt 32 § ha beviljats.

Vid ansökan om befrielse ska sökanden ange hur avfallet tas omhand och en prövning görs sedan av om befrielse kan beviljas enligt 32 § och gällande rättspraxis. I detta ärende har sökande ansökt om uppehåll. Nämnden anser att hushållsavfall borde uppstå på fastigheten då det är fråga om en så omfattande renovering.

Nämnden har åberopat en dom från Växjö tingsrätt, miljödomstolen, mål nr M 2892-09, gällande prövning av uppehåll i hämtning av hushållsavfall. I domen har fastigheten endast besökts fem gånger under säsongen och under 1,5-3 timmar per gång. Renoveringen av den aktuella fastigheten innebär sannolikt mer omfattande besök än vad som var fallet i ovan angivet mål.

DOMSKÄL

Tillämpliga bestämmelser framgår av det överklagade beslutet.

Miljödomstolen gör följande bedömning.

Av utredningen i målet har framkommit att det är ostridit att N.S. inte bor på fastigheten under pågående renovering.

Enligt förarbetena till 15 kap. 18 § tredje stycket miljöbalken får kommunen, oavsett vad som föreskrivs i kommunens renhållningsordning, i enskilda fall tillåta fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare att själva ta hand om avfall som uppkommit hos dem och som annars ska tas om hand av kommunen, om de kan göra detta på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön och det finns särskilda skäl för en sådan dispens, se prop. 1997/98:45 del 2 sid. 193 f.

Miljödomstolen anser, i likhet med länsstyrelsen, att klagandens besök på fastigheten har karaktär av tillsynsbesök. I praxis har ett tjugotal besök per år inte hindrat dispensgivning, se MÖD 2002:64. Mängden avfall får, som länsstyrelsen angett, anses vara så ringa att N.S. kan ta hand om detta på ett betryggande sätt med hänsyn till människors hälsa och miljön. Den lilla mängd hushållsavfall som det här blir fråga om svarar inte heller mot det behov av kommunens borttransport som normalt uppkommer vid permanentboende eller fritidsboende. I övrigt har inget nytt framkommit som föranleder en annan bedömning än den länsstyrelsen kommit fram till. Miljödomstolen finner därför att överklagandet ska avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 2 (DV 427)

Överklagande, ställt till Svea hovrätt, Miljööverdomstolen, ska ha inkommit till Nacka tingsrätt, miljödomstolen senast den 22 juli 2010. Prövningstillstånd krävs.

Anders EnrothJan-Olof Arvidsson

_____________

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Anders Enroth, ordförande, och miljörådet Jan-Olof Arvidsson. Enhälligt. Föredragande har varit beredningsjuristen Katrin Strömberg.