MÖD 2011:20

Talerätt för kommun vid överklagande av täkttillstånd ----- Länsstyrelsen hade lämnat tillstånd till en grustäkt med påverkansområde i två angränsande kommuner. Miljönämnderna i kommunerna överklagade beslutet och anförde invändningar mot främst störningar från transporter genom närbelägna samhällen. Miljödomstolen avvisade överklagandena med hänvisning till att målet inte gått emot de allmänna intressen kommunerna företräder och inte heller på annat sätt berör ett miljöskyddsintresse hos kommuninvånarna. Mark- och miljööverdomstolen ansåg att det kommunerna anfört som grund för talan berör sådana miljöintressen inom kommunerna som avses i 22 kap. 6 § andra stycket miljöbalken och att de därför haft rätt att föra talan i målet. Målet återförvisades till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

RÄTTENHovrättsråden Lars Dirke och Roger Wikström (deltar inte i beslutet om prövningstillstånd), miljörådet Anna-Lena Rosengardten samt hovrättsrådet Mikael Hagelroth, referent

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRAREFöredraganden Erik Ludvigsson

KLAGANDE1. Sundsvalls kommunMiljönämnden851 85 Sundsvall

2. Timrå kommunMiljönämnden 861 82 Timrå

MOTPART Länsstyrelsen i Västernorrlands län871 86 Härnösand

SAKENAvvisning; nu fråga om prövningstillstånd m.m.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEÖstersunds tingsrätts, miljödomstolen, slutliga beslut 2011-02-23 i mål M 12-11

_____________

Sundsvalls kommun och Timrå kommun har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska undanröja miljödomstolens beslut att avvisa deras överklaganden och återförvisa målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt behandling.

Kommunerna har som grund för sina överklaganden sammanfattningsvis anfört att en begränsning av risken för störningar från transporter i form av bl.a. buller, damning och vibrationer utgör ett sådant allmänt intresse som kommuner har att företräda, bl.a. genom sitt tillsynsansvar för lokalt miljö- och hälsoskydd. Att begränsa talerätten som miljödomstolen gjort innebär ett avsteg från sedvanlig syn på kommuners ansvarsområde enligt miljöbalken.

Målet föredras och Mark- och miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2011-05-18)

Skäl

Överklagbara domar eller beslut enligt miljöbalken får enligt 16 kap. 12 § första stycket 4 miljöbalken överklagas av den myndighet, kommunala nämnd eller annan som enligt vad som är särskilt föreskrivet i balken har rätt att överklaga.

Enligt 22 kap. 6 § andra stycket miljöbalken får en kommun i ansökningsmål i miljödomstol föra talan för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen inom kommunen. Bestämmelsen ska enligt 19 kap. 5 § 4 miljöbalken även tillämpas vid prövningen av miljöfarlig verksamhet i ärenden som prövas av länsstyrelser och kommuner.

Det som Sundsvalls kommun och Timrå kommun har anfört som grund för sina överklaganden av miljöprövningsdelegationens beslut innebär att de har gjort gällande sådana miljöintressen inom kommunerna som avses i 22 kap. 6 § andra stycket miljöbalken. De har därför haft rätt att föra talan i målet. Miljödomstolen har således saknat fog för att avvisa kommunernas överklaganden.

Slut

1. Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

2. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer det överklagade beslutet och återförvisar målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

Protokollet uppvisat/