MÖD 2011:8

Årlig avgift för miljötillsyn ----- Särskild skäl att nedsätta en taxereglerad årlig avgift för miljötillsyn för en delvis säsongsbunden verksamhet har i visst fall inte ansetts föreligga.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEUmeå tingsrätts, miljödomstolen, dom 2010-04-23 i mål nr M 1034-10, se bilaga

KLAGANDEMiljö-, bygg- och räddningsnämnden i Arjeplogs kommun930 90 Arjeplog

MOTPARTCartest i Arjeplog Aktiebolag, 556365-8532Box 128930 90 Arjeplog

SAKENÅrlig avgift för miljötillsyn

___________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Med ändring av miljödomstolens och Länsstyrelsens i Norrbottens län avgöranden bestämmer Miljööverdomstolen den årliga tillsynsavgift som Cartest i Arjeplog AB ska betala till 5 944 kr.

___________________________

YRKANDEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden i Arjeplogs kommun (nämnden) har yrkat att Cartest i Arjeplog Aktiebolag (Cartest), med ändring av miljödomstolens och länsstyrelsens avgöranden, ska påföras hel årlig tillsynsavgift om 5 944 kr i enlighet med nämndens beslut den 9 mars 2009.

Cartest har bestritt ändring.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Nämnden har till stöd för sin talan i allt väsentligt åberopat samma grunder och omständigheter som vid miljödomstolen. Dock har nämnden sammanfattningsvis lagt till följande avseende tillsynens omfattning. År 2009 höjdes timfaktorn för permanent testbana för motorfordon från fyra till åtta timmar i den kommunala taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Höjningen föranleddes av den expansion av Cartests biltestverksamhet som har ägt rum under senare år. Expansionen har fört med sig ett ökat tillsynsbehov och därmed också ökade kostnader för tillsynsmyndigheten. Under perioden 1997-2009 har miljökontoret genomfört fem tillsynsbesök vid Cartests anläggning. Tre av besöken ägde rum år 2009. Totalt har ca 35 timmar lagts ned på tillsynsarbete under perioden. Dessutom har särskilda besök ägt rum sedan verksamheten utökats med nya banor och byggnader åren 2005/2006 respektive 2007/2008. Totalt uppgick tillsynsarbetet under år 2009 till 14 timmar innefattande förarbete, tillsynsbesök, rapportskrivning och granskning av handlingar. Vid tillsynen under år 2009 har det visat sig att tillsynsbehovet är väsentligt större än vad som är normalt för branschen, vilket kommer att innebära tätare intervaller mellan tillsynsbesöken.

Cartest har till stöd för sitt bestridande åberopat samma grunder och omständigheter som vid miljödomstolen.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Av Arjeplogs kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (taxan) följer att den årliga tillsynsavgiften för sådan verksamhet som Cartest bedriver, d.v.s. permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon, uppgår till 5 944 kr (timfaktorn för verksamheten är åtta vilken multipliceras med timtaxan 743 kr för att beräkna tillsynsavgiften). Frågan i målet är om det finns särskilda skäl att med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter sätta ned tillsynsavgiften i enlighet med 22 § i taxan.

Nämnden har bl.a. uppgett att Cartests verksamhet expanderat under senare år och att tre tillsynsbesök genomfördes vid bolagets anläggning under år 2009 samt att den sammanlagda tidsåtgången för tillsynsarbetet det året uppgick till 14 timmar. Mot bakgrund av dessa uppgifter, som Miljööverdomstolen inte finner skäl att ifrågasätta, samt med beaktande av vad som i övrigt framkommit om behovet av tillsyn, verksamhetens art och omfattning och övriga omständigheter, föreligger enligt domstolen inte särskilda skäl att sätta ned tillsynsavgiften till ett lägre belopp än det som följer av taxan. Varken den omständigheten att verksamhetens mest intensiva period är begränsad till ett antal månader under vinterhalvåret varje år eller det som Cartest i övrigt har åberopat till stöd för sitt bestridande ändrar denna bedömning. Miljödomstolens och länsstyrelsens avgöranden ska därför ändras och nämndens överklagande bifallas.

Domen får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Per-Anders Broqvist, hovrättsrådet Henrik Runeson, miljörådet Staffan Lagergren samt adjungerade ledamoten Håkan Bengtsson, referent. Enhälligt.

Föredragande har varit Åsa Talvik.

____________________________________

BILAGA

UMEÅ TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, DOM

KLAGANDEMiljö-, bygg- och räddningsnämnden, Arjeplogs kommun, 930 90 Arjeplog

MOTPARTER1. Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå2. Cartest i Arjeplog Aktiebolag, 556365-8532, Box 128, 930 90 Arjeplog

ÖVERKLAGAT BESLUTBeslut av Länsstyrelsen i Norrbottens län den 16 mars 2010 i ärende nr 505-4279-09, se bilaga 1

SAKENÅrlig avgift för miljötillsyn för företaget Cartest i Arjeplog Aktiebolag

_____________

DOMSLUT

Miljödomstolen avslår överklagandet.

_____________

YRKANDEN M.M.

Miljö-, bygg och räddningsnämnden i Arjeplogs kommun (nämnden) har yrkat att miljödomstolen ska ändra länsstyrelsens beslut på så sätt att Cartest iArjeplog Aktiebolag (Cartest) påförs hel årlig tillsynsavgift om 5 944 kronor.

Till stöd för sin talan har nämnden anfört i huvudsak följande. Cartest ansvarar för ett flertal land- och sjöbaserade testbanor för motorfordon. I anslutning till de landbaserade banorna finns ett flertal garage och även fordonsverkstäder. I verksamheten förvaras och hanteras fordonsbränslen, oljor och andra kemikalier. Företagets kunder är internationella fordonskomponenttillverkare med koppling till den internationella bilindustrin. Biltestverksamheten pågår ca 4-5 månader per år med preparering av banor, testperiod och efterarbete. Det kan dessutom tillkomma underhållsarbete på landbanorna samt utnyttjande av garage och verkstäder. Under åren 1997-2009 har miljökontoret utfört fem tillsynsbesök vid Cartest:s anläggning, varav tre under 2009. Dessutom har miljökontoret besökt nya banor och byggnader efter utbyggnaden 2005/2006 och 2007/2008. Operativ tillsyn omfattar dock mer än bara besök, t.ex. granskning av handlingar, telefon- och mailkontakter, rapportskrivning mm. Verksamheten är enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd en s.k. miljöfarlig verksamhet. Avgifterna för tillsyn har sin grund i principen att förorenaren ska betala. Avgifterna ska täcka kostnader för direkta och indirekta kostnader för tillsyn såsom personal, material, resor, lokaler, utrustning, administrativa kostnader och avgiftsdebitering. Kommunfullmäktige i Arjeplogs kommun beslutade den 24 november 2008 , § 189, om taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Enligt denna taxa har verksamhet avseende permanent testbana för motorfordon, kod 92.30, en årlig tillsynsavgift om 5 944 kronor. Enligt 22 § i taxan får avgift sättas ned om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har inte bedömt att det angående Cartest verksamhet finns några särskilda skäl som föranleder att sätta ned avgiften. Verksamheten bedrivs intensivt under 4-5 månader per år, men att den bara bedrivs under en del av året innebär inte att verksamheten genererar mindre arbete för miljökontoret eller att den är mindre miljöfarlig. Vid tillsyn under 2009 visade det sig att tillsynsbehovet hos Cartest var väsentligt större än vad som är normalt för branschen, vilket kommer att betyda kortare intervaller mellan tillsynsbesöken.

DOMSKÄL

Vad miljö-, bygg och räddningsnämnden har anfört i miljödomstolen föranleder ingen annan bedömning än den länsstyrelsen har gjort. Överklagandet ska därför avslås.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (DV 427)

Överklagande senast den 14 maj 2010.

Nils-Gunnar Elisson Lena Nilsson

_____________

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Nils-Gunnar Elisson och miljörådet Lena Nilsson. Föredragande har varit beredningsjuristen Linda Hämäläinen.