MÖD 2015:12

Undanröjande av överklagat beslut om förlängd tid för ianspråktagande av tillstånd ----- Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, funnit att miljöprövningsdelegationen i egenskap av tillståndsmyndighet varit behörig att pröva en ansökan om förlängd igångsättningstid.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEVäxjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2014-12-12 i mål nr M 4623-14, se bilaga

KLAGANDE OCH MOTPARTEolus Vind AB, 556389-3956 Box 95281 21 Hässleholm

Ombud: S W

KLAGANDE OCH MOTPARTLänsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar

SAKENUndanröjande av överklagat beslut angående förlängd tid för ianspråktagande av tillstånd på fastigheterna T m.fl. i Västerviks kommun

_________________

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

1. Mark- och miljööverdomstolen avvisar Länsstyrelsens i Kalmar län överklagande.

2. Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd såvitt avser Eolus Vind AB:s överklagande.

3. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljödomstolens beslut och återförvisar målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

_________________

YRKANDEN M.M. I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Eolus Vind AB (bolaget) har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska undanröja mark- och miljödomstolens beslut och återförvisa målet i första hand till mark- och miljödomstolen och i andra hand till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

Till stöd för sin talan har bolaget anfört i huvudsak följande. Enligt 24 kap. 2 § andra stycket miljöbalken har tillståndsmyndigheten möjlighet att förlänga igångsättningstiden med högst tio år. Enligt praxis har miljöprövningsdelegationerna prövat tillståndshavarnas ansökningar om sådan förlängning. Någon förändring i detta avseende avsågs inte när förordningen (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer infördes.

Länsstyrelsen i Kalmar län har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska upphäva mark- och miljödomstolens beslut.

Till stöd för sin talan har länsstyrelsen anfört i huvudsak följande. Av Mark- och miljööverdomstolens praxis framgår att domstolen inte ifrågasätter miljöprövningsdelegationernas behörighet att pröva en ansökan enligt 24 kap. 2 § andra stycket miljöbalken. Länsstyrelsen ansluter sig till den uppfattningen.

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Avvisning av överklagande till Mark- och miljööverdomstolenEnligt 16 kap. 12 § första stycket 1 miljöbalken får överklagbara domar eller beslut överklagas av den som domen eller beslutet angår, om avgörandet har gått honom eller henne emot. Vidare följer av samma lagrum första stycket 4 en rätt att överklaga för bl.a. den myndighet som enligt vad som är särskilt föreskrivet i balken har rätt att överklaga. Enligt 22 kap. 6 § och 19 kap. 5 § 5 ska länsstyrelsen när det behövs föra talan i målet för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen. Myndigheter och nämnder har enligt praxis ansetts ha talerätt när ett beslut har gått emot just de allmänna intressen som myndigheten eller nämnden företräder (se t.ex. MÖD 2009:23 och Mark- och miljööverdomstolens dom den 16 juli 2014 i mål nr M 8721-13).

Mark- och miljödomstolen har i det nu överklagade avgörandet undanröjt miljöprövningsdelegationens beslut. Som framgår ovan har länsstyrelsen rätt att föra talan för att tillvarata miljöintressen eller andra allmänna intressen. Det nu aktuella avgörandet grundar sig emellertid på ett ställningstagande i en processuell fråga avseende miljöprövningsdelegationens behörighet. Enligt Mark- och miljööver- domstolens bedömning kan avgörandet därför inte anses gå emot de intressen som länsstyrelsen företräder. Det finns inte heller någon annan särskild föreskrift som ger länsstyrelsen rätt att överklaga beslutet. Länsstyrelsens överklagande ska därför avvisas.

I enlighet med 5 kap. 2 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar får länsstyrelsen i stället ställning som motpart i målet.

Prövningstillstånd

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd och tar upp målet till omedelbart avgörande.

Vilken instans ska pröva klagandens ansökan om förlängning av igångsättningstiden? Bolaget fick den 15 oktober 2010 tillstånd att anlägga och driva fyra vindkraftverk baserat på en ansökan om ett s.k. frivilligt tillstånd enligt 9 kap. 6 b § miljöbalken.

Enligt ett villkor i tillståndet upphör detta att gälla om inte vindkraftsanläggningen är driftsatt med slutligt antal verk inom tre år från det att tillståndet vunnit laga kraft.

Bolaget ansökte i april 2014 hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län om förlängning av igångsättningstiden. Frågan är om miljöprövnings- delegationen varit behörig att pröva ansökan.

Av 9 kap. 8 § andra stycket miljöbalken följer att regeringen får föreskriva att ansökan om tillstånd för vissa slag av verksamheter ska prövas av länsstyrelsen och enligt 7 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd prövas en ansökan om tillstånd enligt 9 kap. 6 b § miljöbalken av länsstyrelsen. Enligt 3 § förordningen om miljöprövningsdelegationer prövas ärenden om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 8 § miljöbalken eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den paragrafen av miljöprövningsdelegationen. Det är alltså miljöprövningsdelegationen som är tillståndsmyndighet i förhållande till den verksamhet bolaget bedriver.

Av 24 kap. 2 § andra stycket miljöbalken framgår att tillståndsmyndigheten har möjlighet att förlänga igångsättningstiden med högst tio år. Eftersom miljöprövningsdelegationen är tillståndsmyndighet i fråga om det tillstånd som den nu aktuella ansökan gäller har miljöprövningsdelegationen varit behörig att pröva frågan om förlängning av igångsättningstiden. Mark- och miljödomstolens beslut ska därmed undanröjas och målet återförvisas dit för prövning i sak.

Domen får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Lars Dirke, tekniska rådet Anna-Lena Rosengardten samt hovrättsråden Åsa Marklund Andersson, referent, och Malin Wik (deltar inte i beslutet om prövningstillstånd). Föredragande har varit Lina Österberg.

________________________________________

BILAGA

VÄXJÖ TINGSRÄTTS, MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN, SLUTLIGA BESLUT

KLAGANDEEolus Vind AB, 556389-3956 Box 95281 21 Hässleholm

Ombud: S W

MOTPARTLänsstyrelsen Kalmar län 391 86 Kalmar

ÖVERKLAGAT BESLUTLänsstyrelsen i Kalmar Län, Miljöprövningsdelegationens beslut 2014-10-28; ärendenr 551-3422-14

_________________

BESLUT

Mark- och miljödomstolen undanröjer det överklagade beslutet.

_________________

BAKGRUND

Miljöprövningsdelegationen (nedan MPD) beslutade den 15 oktober 2010 att meddela Eolus Vind AB (nedan Eolus) tillstånd att på fastigheterna T och O i Västerviks kommun anlägga och driva vindkraftsanläggning bestående av maximalt fyra vindkraftverk med en totalhöjd på vardera maximalt 150 meter. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som avslog överklagandena den 19 december 2011. Ärendet överklagades vidare till Mark- och miljödomstolen som den 16 februari 2012 fattade beslut om att inte meddela prövningstillstånd. Domen har vunnit laga kraft. Enligt beslutet upphör tillståndet att gälla om inte vindkraftsanläggningen är driftsatt med slutligt antal verk inom tre år räknat från det datum då tillståndet vunnit laga kraft, dvs. senast den 16 februari 2015.

Eolus har den 28 april 2014 inkommit med en ansökan om förlängning av tiden för drifttagning av anläggningen med två år till MPD. Ärendet har den 9 maj remitterats till tillsynsmyndigheten, som är Västerviks kommun, som yttrat sig och ställt sig positiv till en förlängning av igångsättningstiden. MPD beslutade den 28 oktober 2014 att avslå ansökan om förlängd tid för ianspråktagande av tillståndsbeslutet. Eolus har överklagat MPD:s beslut till mark- och miljödomstolen.

YRKANDEN M.M.

Eolus yrkar att mark- och miljödomstolen, med ändring av MPD:s beslut, förlänger igångsättningstiden med två år för vindkraftverksamheten enligt MPD:s beslut den 15 oktober 2010, dvs. bestämmer den till totalt fem år räknat från det datum då tillståndet vunnit laga kraft. Eolus har utvecklat sin talan vad gäller förlängning av igångsättningstiden.

SKÄL FÖR BESLUTET

Enligt 24 kap. 2 § andra stycket miljöbalken kan tillståndsmyndigheten förlänga tiden för igångsättning om tillståndsinnehavaren visar att denne haft giltigt skäl för dröjsmålet eller att synnerliga olägenheter skulle uppstå om tillståndet förfaller.

I 3 § förordningen (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer finns angivet vilka ärenden som MPD kan pröva. I bestämmelsen finns det inte angivet att MPD är behörig att pröva en ansökan enligt 24 kap. 2 § miljöbalken. Det överklagade beslutet ska därför undanröjas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 430).Överklagande senast den 2 januari 2015.

Urban Lund Bertil Varenius

______________

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Urban Lund, ordförande, och tekniska rådet Bertil Varenius. Föredragande har varit beredningsjuristen Carolin Runesson.