MÖD 2017:46

Debitering av förrättningskostnad ----- Sakägare gjorde gällande att det träffats en muntlig överenskommelse med lantmäterimyndigheten om fast pris för förrättningen. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att bestämmelsen om skriftligt anbud i 5 § förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar inte utesluter att en överenskommelse om fast pris kan ingås muntligt. Vid oenighet om vad som avtalats är det den som påstår att ett fast pris överenskommits som ska bevisa att så är fallet. Eftersom klaganden, mot lantmäteriets bestridande, inte visat att en överenskommelse om fast pris träffats, har Mark- och miljööverdomstolen avslagit överklagandet av debiteringsbeslutet.

Mark- och miljööverdomstolen

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2017-04-28 i mål nr F 1604-17, se bilaga A

PARTER

Klagande

KO

SAKEN

Debitering av förrättningskostnad

__________________

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet.

_________________

YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

KO har yrkat att det fakturerade beloppet ska sättas ned till 37 000 kronor.

Lantmäteriet har yttrat sig.

UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

KO har sammanfattningsvis anfört följande: Förrättningslantmätaren erbjöd honom ett fast pris om 37 000 kr. Han informerades inte om vilka handlingar som krävs vid ett fast pris. Han fick inte heller någon annan förfrågan eller information angående priset. Det är det fasta priset som ska gälla för förrättningen.

Lantmäteriet har anfört i huvudsak följande: Förrättningslantmätaren har uppgett att beloppet 37 000 kr har angetts som en uppskattning av priset för en förrättning av aktuellt slag och att det inte har lämnats något erbjudande om fast pris. Det har inte heller gjorts någon notering i dagboken om att ett erbjudande om fast pris har lämnats. Den betalare som gör gällande att det har träffats en överenskommelse om fast pris ska visa att så är fallet. Ett fast pris förutsätter ett skriftligt erbjudande och det finns ett formkrav för överenskommelser om fast pris. Samtliga insatser i ärendet har varit nödvändiga och tidsåtgången för de enskilda momenten har inte varit onormalt hög.

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Enligt 5 § förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar ska lantmäterimyndigheten lämna skriftligt anbud för en viss förrättning, om en sakägare begär det och om det är möjligt. Bestämmelsen utgör inte något hinder mot att myndigheten och en sakägare muntligt kommer överens om ett fast pris för förrättningen. När en enskild klagande påstår att en sådan muntlig överenskommelse har träffats bör därför i regel myndighetens inställning i frågan inhämtas (jfr prop. 2009/10:215, s 208). Om påståendet tillbakavisas är det den som hävdar att en sådan överenskommelse har träffats som ska bevisa att så är fallet.

Lantmäteriet har gjort gällande att det inte träffats någon överenskommelse om fast pris för förrättningen. Mot myndighetens bestridande har KO inte visat att en överenskommelse om fast pris har träffats. Förrättningskostnaden ska därför debiteras enligt 4 § förordningen om avgifter vid lantmäteriförrättningar. Mark- och miljööverdomstolen delar mark- och miljödomstolens bedömning att det inte framkommit att onödiga åtgärder vidtagits eller att åtgärderna ägnats onödigt mycket tid. De saknas alltså skäl att reducera det fakturerade beloppet. Överklagandet ska därmed avslås.

Domen får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Per Sundberg, tekniska rådet Cecilia Undén, samt hovrättsråden Birgitta Bylund Uddenfeldt, referent, och Malin Wik.

Föredragande har varit Helen Agah.

______________________________________

BILAGA A

NACKA TINGSRÄTTS, MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN, DOM

KLAGANDE

KO XX samt andelar i YY och YX

ÖVERKLAGAT BESLUT

Lantmäteriets debiteringsbeslut den 3 mars 2017 i ärende W16229

SAKEN

Debitering av förrättningskostnad

________________

DOMSLUT

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

________________

BAKGRUND

Lantmäteriet (LM) har fattat debiteringsbeslut avseende förrättningskostnaderna i förrättningen W16229 ”Fastighetsreglering berörande YY, XX och YX” i Rättviks kommun. I enlighet med beslutet om fördelning av förrättningskostnader har detta skett genom att det till ägaren av XX, KO, sänts två fakturor om sammanlagt 42 558 kr 50 öre, varav en delfaktura om 12 460 kr daterad 2 januari 2017 (faktura80696115) och en slutfaktura om 30 098 kr 50 öre den 3 mars 2017 (80755025).

YRKANDE M.M.

KO har överklagat LM:s debiteringsbeslut och har yrkat att mark- och miljödomstolen ska sätta ned totalbeloppet till 37 000 kronor.

Till stöd för sitt yrkande har han anfört bl.a. följande. Han hade från lantmätaren erhållit det fasta priset 37 000 kronor och godkänt detta per telefon. Han vänder sig emot att det skulle vara hans sak att säkerställa det fasta priset genom att ordna en skriftlig överenskommelse.

DOMSKÄL

Mark- och miljödomstolen avgör målet utan att hålla sammanträde, med stöd av 16 kap. 8 § första stycket fastighetsbildningslagen (1970:988), FBL.

Enligt 5 § förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar ska LM, om det är möjligt, på begäran från sakägare lämna skriftligt anbud för förrättningen. Det framgår inte av handlingarna att något skriftligt anbud har lämnats. Förrättningskostnaderna ska därför, i enlighet med 4 § nämnda förordning, debiteras efter den tid som åtgått och de eventuella utlägg LM haft för handläggningen av förrättningen. Det har inte framkommit att det för handläggningen av förrättningen vidtagits onödiga åtgärder eller att åtgärderna ägnats onödigt mycket tid. Det saknas därför skäl att reducera det summerade fakturabeloppet.

Överklagandet ska alltså avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Se bilaga (DV 427). Ett överklagande kan ske senast den 19 maj 2017.

Magnus Hjort Björn Rossipal

________________

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Magnus Hjort och tekniska rådet Björn Rossipal.