MÖD 2018:20

Utdömande av vite ----- Ett bolag förelades att begränsa antalet besökare i en motionslokal. Föreläggandet förenades med ett löpande vite på 5 000 kr per tillfälle och person utöver det tillåtna antalet som vistades i lokalen. MÖD har bedömt att en ansökan om utdömande av vitet avser flera överträdelser och att det, enligt 9 § 2 st lagen (1985:206) om viten, inte är möjligt att döma ut vite för mer än en av dessa. Vitesbeloppet, 45 000 kr, har beräknats med utgångspunkt i den allvarligaste överträdelsen, då antalet besökare var nio fler än tillåtet.

Mark- och miljööverdomstolen

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-06-30 i mål nr M 933-16, se bilaga A

PARTER

Klagande

Miljönämnden i Hässleholms kommun Stadshuset

281 80 Hässleholm

Motpart

Fitness 24Seven AB, 556635-4626

Stora Södergatan 4

222 23 Lund

SAKEN

Utdömande av vite

_______________

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Med ändring av mark- och miljödomstolens dom förpliktar Mark- och miljööverdomstolen Fitness 24Seven AB att till staten betala 45 000 kr i vite.

_______________

YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Miljönämnden i Hässleholms kommun har yrkat att vite om 125 000 kronor ska dömas ut.

Fitness 24Seven AB har motsatt sig att mark- och miljödomstolens dom ändras.

UTVECKLING AV TALAN

Nämnden har till stöd för sitt yrkande anfört i huvudsak följande: Vitesbeloppet per tillfälle är beroende av hur många personer som vistas i lokalen. Vitesbeloppet är 5 000 kr per person utöver 18 personer och tillfälle. Det finns en risk för olägenhet för människors hälsa om fler än 18 personer vistas i lokalen. Risken ökar med varje extra person. Att sätta vitesbeloppet till en hög engångssumma skulle inte ge samma effekt som ett löpande vite när det gäller att uppmuntra bolaget att hålla nere antalet besökare, och det står inte heller i proportion till risken för människors hälsa. Det är möjligt att döma ut löpande vite med ett högre belopp än som angetts i föreläggandet.

Bolaget har till stöd för sin inställning anfört i huvudsak följande: Vitesföreläggandets belopp är 5 000 kr och varje person utöver det tillåtna antalet personer ska ses som en överträdelse. Vite för 25 överträdelser kan inte dömas ut samtidigt. Om en överträdelse ska anses vara det tillfälle då nämnden gör tillsynsbesök ska vite om 5 000 kr ändå dömas ut eftersom det endast var en person för mycket i lokalen vid det första överträdelsetillfället. Tolkningen bör göras till bolagets fördel eftersom vitet är ett slags straff.

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Inledningsvis konstaterar Mark- och miljööverdomstolen att det vitesföreläggande som riktats mot bolaget är lagligen grundat, att det har fått laga kraft och att det delgetts bolaget. Det är också utrett att bolaget har överträtt föreläggandet på det sätt som nämnden redogjort för. Frågan är om ett högre vitesbelopp än 5 000 kr, som mark- och miljödomstolen beslutat och bolaget medgivit, kan dömas ut.

Enligt 4 § andra stycket lagen (1985:206) om viten kan det för vitesförelägganden som innefattar ett förbud eller någon liknande föreskrift bestämmas att vitet ska betalas för varje gång föreskriften överträds. Om det i mål om utdömande av sådant vite föreligger flera överträdelser av föreskriften till samtidig bedömning får, enligt 9 § andra stycket, inte på en gång dömas ut ett högre belopp än som angetts i föreläggandet.

I detta fall har bolaget förelagts att begränsa antalet personer som samtidigt vistas i motionshallen till 18. Föreläggandet är förenat med ett löpande vite på 5 000 kr per tillfälle och person över 18 personer som vistas i lokalen. Vad som avses med begreppet "tillfälle" preciseras visserligen inte närmare, men av sammanhanget framstår det som uppenbart att det är en momentan bedömning som ska göras och att uttrycket avser varje tidpunkt då antalet besökare överstiger 18. I praktiken innebär det att beräkningen av vitesbeloppets storlek får baseras på hur många personer som vistats i lokalen vid ett givet tillsynsbesök. Vitesbeloppet kommer då att uppgå till produkten av 5 000 kr multiplicerat med antalet personer över 18 personer som vid ett sådant besök finns i lokalen.

Med denna utgångspunkt kan det konstateras att nämndens ansökan om utdömande av vite i detta fall avser fem tillfällen då antalet personer i lokalen varit fler än 18. Varje sådant tillfälle får anses motsvara en överträdelse i den mening som avses i 9 § andra stycket lagen om viten. Situationen är alltså sådan att det nu föreligger flera överträdelser till samtidig bedömning, vilket innebär att ett högre vitesbelopp än som angetts i föreläggandet (dvs. 5 000 kr multiplicerat med antalet personer överstigande 18 stycken som vid något tillfälle funnits i lokalen) inte kan dömas ut.

Vid tillsynsbesöket den 12 januari 2016 fanns det 27 personer i lokalen, dvs. nio fler än som var tillåtet. Det innebär att vitesbeloppet för den överträdelsen uppgår till 45 000 kr. Något hinder mot att, i en situation där flera överträdelser är uppe till samtidig bedömning, bestämma vitesbeloppet med utgångspunkt i den allvarligaste överträdelsen kan inte anses föreligga. Mot denna bakgrund och då det inte finns skäl för jämkning av vitet ska bolaget, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, förpliktas att betala 45 000 kr i vite.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast den 2018-06-07

I avgörandet har deltagit f.d. hovrättslagmannen Per-Anders Broqvist samt hovrättsråden Ingrid Åhman, Johan Svensson och Ralf Järtelius, referent.

Föredragande har varit Emilia Sjödahl.

_______________________________________

BILAGA A

VÄXJÖ TINGSRÄTTS, MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN, DOM

SÖKANDE

Miljönämnden i Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

MOTPART

Fitness 24Seven AB, 556635-4626

Stora Södergatan 8 B

222 23 Lund

SAKEN

Utdömande av vite

________________

DOMSLUT

Mark- och miljödomstolen förpliktar Fitness 24Seven AB, orgnr. 556635-4626 att betala vite om femtusen (5 000) kronor.

________________

BAKGRUND

Miljönämnden i Hässleholms kommun (nämnden) beslutade den 19 maj 2015, § 82, Dnr 2014-000145 att förbjuda verksamhetsutövaren Fitness 24Seven AB att bedriva viss tränings- och gymverksamhet i lokalerna i Spinnaren 5, Östergatan 7 i Hässleholm. Förbudet förenades med ett vite som inte är föremål för prövning i detta mål.

I samma föreläggande beslutade nämnden även att förelägga verksamhetsutövaren Fitness 24Seven AB att begränsa antalet personer som samtidigt vistas i motionshallen till maximalt 18 personer. Begränsningen gäller från och med två veckor efter den dag som verksamhetsutövaren har tagit del av beslutet.

Begränsningen gäller fram till dess att verksamhetsutövaren inkommer till miljönämnden med redovisning av förslag på åtgärder, som visar hur luftflödet ska bli tillräckligt för den verksamhet som verksamhetsutövaren avser att bedriva och har vidtagit åtgärder efter att dessa har accepterats av miljönämnden.

Punkten förenas med löpande vite på 5 000 kronor per tillfälle och person över 18 personer som vistas i lokalen.

YRKANDEN M.M.

Nämnden har yrkat att Finess 24Seven AB ska förpliktas att betala vite på totalt 125 000 kronor. Till stöd för sitt yrkande har nämnden anfört i huvudsak följande.

Nämnden beslutade den 19 maj 2015 att förelägga Fitness 24Seven AB att begränsa antalet personer som samtidigt vistas i motionshallen till maximalt 18 personer.

Föreläggandet förenades med löpande vite på 5 000 kronor per tillfälle och person över 18 personer som vistas i lokalen.

Vid tillsynsbesök den 25 januari 2016 kl. 18.00 befann sig 21 personer i lokalen.

Vid tillsynsbesök den 21 januari 2016 ca. kl. 17.00 befann sig 23 personer i lokalen.

Vid tillsynsbesök den 19 januari 2016 kl. 18.00 befann sig 25 personer i lokalen.

Vid tillsynsbesök den 12 januari 2016 kl. 18.00 befann sig 27 personer i lokalen. Vid tillsynsbesök den 10 november 2015 kl. 17.50 befann sig 19 personer i lokalen.

Vid dessa fem tillfällen har totalt 25 personer befunnit sig i lokalen utöver tillåtet maximalt antal. Då beslutet den 19 maj 2015 förenas med löpande vite om 5 000 kronor per tillfälle och person utöver 18 personer ansöker nämnden om utdömande av vite på 125 000 kronor.

Finess 24Seven AB (bolaget) har delgetts nämndens ansökan om utdömande av vite men har inte hörts av.

DOMSKÄL

Mark- och miljödomstolen ska i ett mål om utdömande av vite pröva om det föreläggande som ligger till grund för ansökan är lagligen grundat, om det har delgetts adressaten, om det har vunnit laga kraft och om det har överträtts. Vite får inte föreläggas om adressaten saknar faktisk eller rättslig möjlighet att följa föreläggandet. Domstolen ska dessutom, under förutsättning att vite ska dömas ut, pröva om ändamålet med vitet förlorat sin betydelse, pröva vitets storlek samt beakta om det finns skäl att jämka det.

Vite får om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, föreläggas som löpande vite. Vitet bestäms då till ett visst belopp för varje tidsperiod av viss längd under vilken föreläggandet inte har följts. Om vitesföreläggandet innefattar ett förbud eller någon liknande föreskrift eller det annars är lämpligt, kan i stället bestämmas att vitet skall betalas för varje gång föreskriften överträds, 4 § lagen (1985:206) om viten.

I 9 § andra stycket samma lag stadgas följande. Föreligger i mål om utdömande av vite som avses i 4 § andra stycket flera överträdelser till samtidig bedömning, får ej på en gång utdömas högre belopp än som har angetts i föreläggandet. När ett beslut i ett sådant mål har vunnit laga kraft, får vitet inte dömas ut för sådana överträdelser av föreskriften som gjorts innan målet väcktes.

Mark- och miljödomstolen gör följande bedömning.

Förutsättningar för utdömande

Nämndens vitesföreläggande är lagligen grundat, det har delgetts bolaget och det har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft. Bolaget har förelagts att begränsa antalet personer som samtidigt vistas i motionshallen på fastigheten Spinnaren 5 i Hässleholms kommun till maximalt 18 personer. Överträdelse av begränsningen har förenats med vite om 5 000 kronor per tillfälle och person över 18 personer som vistas i lokalen.

Såvitt framkommit av handlingarna i målet har bolaget inte efterföljt föreläggandet. Bolaget har inte heller invänt mot nämndens uppgifter om att föreläggandet har överträtts. Nämndens uppgifter ska således ligga till grund för mark- och miljödomstolens bedömning. Det har inte framkommit något som tyder på att bolaget haft svårighet att förhindra överträdelse av föreläggandet. Det finns inte heller enligt mark- och miljödomstolens bedömning något som pekar på att vitet förlorat sin betydelse. Förutsättningar för att döma ut vite föreligger därmed.

Flera överträdelser till samtidig bedömning

I den ansökan som nämnden gett in till mark- och miljödomstolen hänvisas till fem överträdelser mellan den 10 november 2015 och den 25 januari 2016.

Enligt första meningen i andra stycket av 9 § lag om viten får, om flera överträdelser föreligger till samtidig bedömning, ej på en gång utdömas högre belopp än som har angetts i föreläggandet. Detta innebär att, oavsett hur många överträdelser som kan konstateras i ett mål, högst föreläggandets belopp får dömas ut, i detta fall högst 5 000 kronor. Om flera mål däremot skulle vara föremål för samtidigt avgörande, kan enligt Miljööverdomstolen också flera viten dömas ut (MÖD 2008:8), (Lavin, Rune, Viteslagstiftningen, En kommentar, andra upplagan s. 188). Föreläggandets utformning innebär i och för sig att ett vite ska utgå med 5 000 kronor per person och tillfälle, vilket i sig kan innebära ett i vart fall i teorin oändligt högt vitesbelopp för ett överträdelsetillfälle beroende på hur många personer som vistas i lokalen.

Sammanfattande bedömning

Mark- och miljödomstolen instämmer i nämndens bedömning att föreläggandet överträtts vid fem tillfällen.

Nämnden har i sin ansökan till domstolen ansökt om utdömande av vite på grund av flera överträdelser av det aktuella föreläggandet. Av förarbetena till lagen om viten framgår bland annat att syftet med regleringen om utdömande av vite enligt 9 § andra stycket har varit att förhindra att flera utdömda viten skulle komma att utgöra ett sammanlagt mycket högt belopp, (jfr Zeteo uppdaterad 2014-10-17, Lavin Rune, Viteslagstiftningen, En kommentar, 9 §).

Med hänsyn till innehållet i bestämmelsen i 9 § andra stycket lag om viten föreligger hinder att döma ut ett högre belopp än 5 000 kr, trots att flera överträdelser av föreläggandet ägt rum och trots att det vid vissa tillfällen överträtts med mer än en person. Skäl för jämkning av vitesbeloppet föreligger inte.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV426)

Överklagande senast den 21 juli 2016.

Marie Gerrevall Mats Käll

_______________

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Marie Gerrevall, ordförande, och tekniska rådet Mats Käll. Föredragande har varit beredningsjuristen Nils Dahlström.