NJA 1981 s. 1068

Stämpelskatt. När inskrivningsmyndighets lagfartsbeslut omfattat endast en del av förvärvad fast egendom, har stämpelskatteplikt ansetts inträda endast beträffande den delen av förvärvet, oavsett om även återstående del har förvärvats genom fång för vilket stämpelskatt skall erläggas. 30 § 2 mom 3 st a) stämpelskattelagen (1964:308).

HovR:n

Härjedalens kommun förvärvade genom bytesavtal d 15 aug och d 5 sept 1978 fastigheten Herrö 16:19 och två områden om 2,0650 ha resp 5,0 ha av fastigheten Överberg 38:1, allt i Sveg, Härjedalens kommun. I avtalet värderades de förvärvade områdena av Överberg 38:1 till sammanlagt 140 000 kr och uppgavs skola genom fastighetsreglering tillföras annan av kommunen ägd fastighet. I vederlag lämnade kommunen ett område om c:a 0,3 ha av stadsägan 221 D i Sveg, i avtalet värderat till 15 000 kr, och såsom mellanavgift 135 000 kr. Enligt ett av lantmätaren J.B. den 6 okt 1978 utfärdat värdeintyg kunde de överlåtna områdenas värden inte anses överstiga de i avtalet angivna. Värdet på Herrö 16:19 upptogs i avtalet till 10 000 kr, och dess taxeringsvärde för år 1977 var 1 000 kr.

Inskrivningsmyndigheten i Svegs domsaga beviljade d 18 okt 1978 kommunen lagfart på Herrö 16:19. Stämpelskatten för kommunens fång fastställdes till 1 500 kr.

Kommunen anförde besvär över stämpelskattebeslutet i HovR:n för Nedre Norrland.

Kammarkollegiet bestred bifall till besvären och anförde: 3 § stämpelskattelagen innehåller en uppräkning av de förvärv vid vilka stämpelskatt skall utgå, däribland byte. I den mån förvärv av fast egendom sker genom fastighetsreglering föreligger ej stämpelskatteplikt. Bestämmelser om hur stämpelskatten skall beräknas i fall, när, efter upprättande av en fångeshandling, denna delvis lägges till grund för fastighetsreglering saknas. I praxis har, med undantag för det fall som refererats i NJA 1977 s 166, stämpelskatt uttagits på värdet av hela den förvärvade fasta egendomen utan beaktande av att fångeshandlingen till viss del lagts till grund för fastighetsreglering. - Vid byte av fast egendom beräknas stämpelskatt på det högre av två värden, nämligen värdet av den förvärvade egendomen och värdet av det vederlag som belöper på denna egendom. I förevarande fall uppgår såväl värdet av egendomen som det utgivna vederlaget till 150 000 kr.

HovR:n (hovrättsråden Ellmén, Englund och Hammar, referent, samt hovrättsassessorn Arwidi) anförde i beslut d 4 okt 1979:

Domskäl

Skäl. Genom bytesavtalet har kommunen förvärvat Herrö 16:19 och områdena av Överberg 38:1, på vilka förvärv kommunen varit skyldig att söka lagfart. Det förhållandet att kommunen i bytesavtalet angivit att fastighetsreglering skulle komma att ske framledes kan ej få till följd att förvärven av områdena skall anses ha skett annorledes än genom byte. På grund härav och då värdet för fastställande av stämpelskatten skall beräknas på sätt kammarkollegiet anfört skall stämpelskatt såsom TR:n funnit uttagas med 1 500 kr.

Slut. HovR:n lämnar besvären utan bifall.

Kommunen anförde besvär och yrkade, att stämpelskatten måtte bestämmas till belopp, som utgår efter värdet på vederlaget för förvärvet av Herrö 16:19. I andra hand yrkades, att beslut i stämpelskatteärendet måtte uppskjutas i avvaktan på fastighetsregleringen.

Kammarkollegiet bestred bifall till besvären.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Brusewitz, hemställde i betänkande, att HD måtte fastställa HovR:ns beslut.

HD (JustR:n Gyllensvärd, Nordenson, Ehrner, Jermsten och Gregow, referent) fattade följande slutliga beslut:

Skäl. Inskrivningsmyndighetens lagfartsbeslut omfattar endast fastigheten Herrö 16:19. Vid detta förhållande - och oavsett huruvida kommunen, utan avseende på bestämmelsen i bytesavtalet om att de båda områdena av Överberg 38:1 skulle tillföras kommunens fasta egendom genom fastighetsreglering, skall anses ha förvärvat dessa områden genom fång för vilket stämpelskatt skall erläggas enligt 3 § stämpelskattelagen (1964:308) - har stämpelskatteplikt, i enlighet med vad som stadgas i 30 § 2 mom 3 st a) nämnda lag, inträtt endast beträffande Herrö 16:19.

Till grund för stämpelskattens beräkning skall följaktligen läggas enbart värdet av Herrö 16:19. Dess taxeringsvärde uppgick till 1 000 kr. Av det vederlag som kommunen lämnade enligt bytesavtalet får, med hänsyn till de i avtalet lämnade värdeuppgifterna och till innehållet i Blomqvists intyg, egendom till ett värde av 10 000 kr anses belöpa på Herrö 16:19. Skatten skall beräknas på detta värde och därför vid tillämpning av 7 § stämpelskattelagen i dess före d 1 juli 1979 gällande lydelse bestämmas till 100 kr.

Slut. Med ändring av HovR:ns beslut fastställer HD stämpelskatten till 100 kr.