Lagfart

En inskrivning i fastighetsregistret av en persons förvärv av fast egendom, se 20 kap.jordabalken.