NJA 1981 s. 267

Verkställande direktören i ett aktiebolag ägde 380 aktier i bolaget eller drygt 25 procent av samtliga aktier. Två direktören icke närstående äkta makar ägde, mannen 900 aktier och hustrun återstående 220 aktier. Direktören har ansetts ej äga väsentlig andel i bolaget och har följaktligen berättigats att i bolagets konkurs åtnjuta förmånsrätt för fordran på lön och semesterersättning. 12 § 3 st förmånsrättslagen.

TR:n

(Jfr 1973 s 611 och 1975 s 625)

Maskin-Schakt i Alvesta AB försattes d 26 juni 1978 i konkurs vid Växjö TR.

I konkursen bevakade ingenjören B.W. en fordran om 97 985 kr, avseende återstående lön för tiden d 1 jan-d 27 juni 1978 om 20 686 kr, lön under en månads varseltid och 6 månaders uppsägningstid om 50 750 kr samt semesterersättning om 23 678 kr. För beloppet yrkades förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen.

Konkursförvaltaren framställde anmärkning mot bevakningen såvitt avsåg yrkandet om förmånsrätt samt anförde: B.W. har varit delägare och styrelseledamot i konkursbolaget samt tagit väsentlig del i rörelsen" och haft väsentligt inflytande över bolagets verksamhet. Hans aktieinnehav har uppgått till 25,33 procent. Aktiekapitalet har utgjort 150 000 kr. Enligt 12 § 3 st förmånsrättslagen äger vid sådant förhållande förmånsrätt för hans fordran icke rum.

Efter förlikningssammanträde - vid vilket B.W. nedsatte det bevakade beloppet till 95 114 kr - hänsköts tvistefrågan till TR:ns prövning.

Vid TR:n vidhöll B.W. yrkandet om förmånsrätt för 95 114 kr men förklarade att det bevakade beloppet nedsattes till 90 634 kr i händelse yrkandet skulle ogillas. Till stöd för yrkandet anförde han: Åren 1967-1973 var han anställd i konkursbolaget, som då ägdes av L.S. och dennes hustru A.S.. B.W. fick sistnämnda år arbete på annan ort. Efter någon tid kontaktades han av L.S.. Denne ville att han skulle återta sin tjänst i företaget och erbjöd honom att överta 25 procent av aktierna om han gjorde det. B.W. godtog erbjudandet. Han övertog 380 aktier. L.S. innehade därefter 900 och A.S. 220 aktier. B.W. blev även verkställande direktör i konkursbolaget. I övrigt fick han i huvudsak de befogenheter han tidigare haft som anställd. För viktigare beslut och åtgärder - t ex sådana som föregick konkursen - svarade i första hand huvuddelägaren L.S. ensam. Därefter samrådde denne med övriga styrelseledamöter. B.W. kan följaktligen inte anses ha haft väsentligt inflytande över konkursbolagets verksamhet. Ej heller har hans aktieinnehav inneburit att han ägt väsentlig andel i företaget.

Konkursförvaltaren vidhöll anmärkningen.

Domskäl

TR:n (rådmannen Ståhl) anförde i beslut d 25 okt 1978:

Skäl. B.W. och L.S. har hörts vid TR:n och därvid samstämmigt uppgivit: Konkursbolaget bedrev dels entreprenadverksamhet dels verkstadsrörelse för reparation av maskiner. B.W. hade i första hand ansvaret för ledningen av entreprenadverksamheten, medan L.S. var den som främst svarade för verkstadssidan. Beslut om investeringar och andra mera betydelsefulla avgöranden hade främst L.S. i sin hand, men i alla angelägenheter skedde samråd mellan: honom och W. En tid efter det B.W. återanställts övertog denne även de löpande kamerala uppgifterna i konkursbolaget.

L.S. har förklarat att skälet till att B.W. erbjöds överta en del av aktierna var att det därigenom ansågs bli lättare att åter knyta dennes arbetskraft till företaget.

B.W:s innehav av drygt 25 procent av konkursbolagets aktier måste med hänsyn till samtliga omständigheter anses ha inneburit att B.W. ägt väsentlig andel i bolaget. Detta förhållande jämte vad som blivit upplyst om hans ställning som styrelseledamot och verkställande direktör samt om hans arbetsuppgifter i bolaget medför att det också måste anses att han utövat ett väsentligt inflytande över bolagets verksamhet. På grund härav äger han icke göra gällande förmånsrätt för sin i konkursen bevakade fordran.

Vid denna utgång har B.W. nedsatt det bevakade beloppet.

TR:ns beslut. TR:n lämnar B.W:s yrkande om förmånsrätt utan bifall samt erinrar om att det av B.W. bevakade beloppet vid TR:n nedsatts till 90 634 kr.

B.W. anförde besvär i Göta HovR och yrkade att HovR:n fastställde att av honom bevakad fordran på 90 634 kr var förenad med förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen.

Konkursboet bestred ändringsyrkandet.

HovR:n (hovrättsråden Blomdahl och Reis samt adjungerade ledamöterna Jonasson och Bladh, referent) anförde i beslut d 7 febr 1979:

Skäl. I bolaget har funnits tre delägare. B.W. har ägt 380 aktier och de två övriga, L.S. och dennes hustru, 900 respektive 220 aktier. B.W:s aktieinnehav kan vid ifrågavarande fördelning av aktierna ej anses utgöra en väsentlig andel i företaget. B.W. skall därför, oavsett vilket inflytande han må ha haft över bolagets verksamhet, äga förmånsrätt för sin bevakade fordran intill i HovR:n yrkat belopp.

HovR:ns beslut. Med upphävande av TR:ns beslut förklarar HovR:n B.W. berättigad att i konkursen erhålla förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen för den av honom bevakade fordringen å 90 634 kr.

Konkursboet anförde besvär och yrkade, att HD, med upphävande av överklagade beslutet, fastställde TR:ns beslut.

B.W. bestred bifall till besvären.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Svensson, hemställde i betänkande, att HD måtte meddela följande beslut: HD fastställer HovR:ns beslut.

HD (JustR:n Bernhard, Westerlind, Hessler, Nordenson, referent, och Heuman) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.