NJA 1981 s. 451

Återställande av försutten tid har vägrats i fall då besvärsinlagan postats i expressbrev dagen före besvärstidens utgång och - till följd av fel i postbehandlingen - inkommit till TR:n först mer än två veckor efter avsändandet.

HD

(Jfr 1937 s 366, 1960 s 609 och 1965 s 291)

Köpings TR meddelade d 31 okt 1980 dom i mål mellan N.P. och P.S. m fl angående jämkning av underhållsbidrag. I domen fastställde TR:n ersättning enligt rättshjälpslagen med visst belopp till advokaten O.W. i hans egenskap av biträde åt N.P.. Ersättningsbeslutet vann laga kraft.

I en d 8 dec 1980 till HD inkommen ansökan hemställde O.W. om återställande av försutten tid för fullföljd av talan mot TR:ns ersättningsbeslut.

HD avgjorde ärendet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Swahn, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: Senaste dag för anförande av besvär över TR:ns beslut var d 14 nov 1980. Den 13 nov 1980 inlämnades på postkontoret Huddinge 1 ett express brev innehållande besvärsinlaga från O.W. och ställt till Köpings TR. Besvärsinlagan inkom till TR:n först d 3 dec 1980. I beslut samma dag avvisade TR:n O.W:s besvärstalan, eftersom besvärsinlagan inkommit efter besvärstidens utgång. Beslutet vann laga kraft.

Av ett d 2 dec 1980 avgivet intyg av postmästaren vid postkontoret Göteborg 17 framgår bl a följande. När en postpåse med gruppkorsband från Linköping 1 till Göteborg 17 öppnades d 1 dec 1980 återfanns O.W:s expressbrev, vilket var poststämplat Huddinge d 13 nov 1980 och skulle ha varit Köpings TR tillhanda d 14 nov 1980. Anledningen till det inträffade torde vara att en postsäck inte blivit helt tömd.

Vad som i ärendet förekommit kan ej anses utgöra laga förfall för O.W:s underlåtenhet att i rätt tid fullfölja talan mot TR:ns beslut (jfr rättsfallen NJA 1957 s 366, 1960 s 609 och 1965 s 291). HD lämnar därför ansökningen utan bifall.

HD (JustR:n Bernhard, Westerlind, Höglund, referent, Knutsson och Heuman) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.