Upphävd författning

Rättshjälpslag (1972:429)

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1972-05-26
Ändring införd
SFS 1972:429 i lydelse enligt SFS 1996:1385
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Rättshjälp enligt denna lag utgår såsom allmän rättshjälp (6--34 §§), rättshjälp åt misstänkt i brottmål (35--40 §§), rättshjälp genom offentligt biträde (41--45 §§) och rådgivning (46--48 §§). Lag (1973:118).

2 §  Biträde och rådgivning enligt denna lag lämnas, när annat icke anges i lagen, av advokat eller biträdande jurist på allmän eller enskild advokatbyrå. Regeringen meddelar närmare bestämmelser om vem som enligt denna lag är biträdande jurist på enskild advokatbyrå. Lag (1979:240).

4 §  För prövning av överklaganden i vissa fall enligt denna lag finns en Rättshjälpsnämnd. Den består av en ordförande, som skall vara eller ha varit ordinarie domare, samt fyra andra ledamöter. Av dessa skall två vara advokater, varav en anställd på allmän advokatbyrå och en enskilt verksam. Samtliga ledamöter skall vara svenska medborgare och får inte vara underåriga eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

[S2]Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter för viss tid. För ordförande skall finnas en eller flera ersättare. Bestämmelserna om ordförande äger motsvarande tillämpning på ersättare. I övrigt får regeringen utse erforderligt antal ersättare. Lag (1989:360).

5 §  Rättshjälpsnämnden är beslutför med ordföranden och minst två andra ledamöter, av vilka en inte är advokat. Vid avgörande av ärende, som är av principiell betydelse eller annars är av särskild vikt, skall dock samtliga ledamöter delta.

[S2]Rättegångsbalkens regler om omröstning i tvistemål äger motsvarande tillämpning när ärende avgöres av Rättshjälpsnämnd. Ordföranden skall dock säga sin mening först. Lag (1989:360).

5 a § har upphävts genom lag (1989:360).

Tillämpningsområdet

6 §  Allmän rättshjälp beviljas fysisk person i rättslig angelägenhet, om han behöver sådant bistånd och hans beräknade årsinkomst ej överstiger ett belopp som motsvarar sju gånger det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde året innan rättshjälp begärs.

[S2]Bidrar den rättssökande till underhållet av make, tidigare make, sambo eller eget barn, ökas beloppet enligt första stycket för var och en till vilkens underhåll han på detta sätt bidrar med ett belopp som motsvarar hälften av det basbelopp som anges i första stycket. Med eget barn jämställs härvid annans barn som den rättssökande är underhållsskyldig mot enligt 7 kap. 5 § föräldrabalken.

[S3]Är den rättssökandes betalningsförmåga väsentligt ökad på grund av förmögenhetsinnehav eller annan särskild omständighet eller väsentligt nedsatt på grund av skuldsättning eller annan särskild omständighet, skall den beräknade årsinkomsten jämkas genom att skäligt belopp läggs till eller dras från.

[S4]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter för beräkning av den rättssökandes ekonomiska förhållanden. Lag (1993:9).

 • NJA 1994 s. 696:Verkan av medgivande från domstolsverket i fråga om rättshjälp.
 • RH 1995:33:Föräldrar till tilltalad som avlidit har vid överklagande av tingsrättens dom inte ansetts kunna överta rätten till offentlig försvarare i målet. Inte heller har de beviljats allmän rättshjälp för att föra talan mot domen i ansvarsdelen.
 • RÅ 1994:101:Beslut om allmän rättshjälp i mål om återbetalningsskyldighet enligt lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension skall överklagas hos Försäkringsöverdomstolen.

7 §  Allmän rättshjälp beviljas dödsbo i rättslig angelägenhet, om boet behöver sådant bistånd och det med hänsyn till boets behållning och delägarnas ekonomiska förhållanden är skäligt.

[S2]Avlider den som har allmän rättshjälp, utgår därefter rättshjälpen till dödsboet. Lag (1979:240).

 • NJA 1987 s. 561:Fråga om fastställt maximibelopp för rättshjälpsavgift skall jämkas när den som erhållit rättshjälp avlidit och rättshjälpen övergått till dödsboet.
 • RH 1996:66:Dödsbo, för vilket advokat förordnats som boutredningsman, har ansetts sakna behov av biträde enligt rättshjälpslagen. Inte heller har behov av andra förmåner enligt rättshjälpslagen ansetts föreligga.

8 §  Allmän rättshjälp får ej beviljas

 1. i angelägenhet som skall prövas eller på annat sätt behandlas utom riket; rättshjälp får dock beviljas en rättssökande som är bosatt här, om saken gäller ett brott mot honom eller henne som motsvarar brott enligt 6 kap.brottsbalken eller om det finns särskilda skäl för rättshjälp,
 2. utlänningar som varken är eller tidigare varit bosatta här, om det inte finns särskilda skäl för rättshjälp,
 3. den som är eller har varit näringsidkare i angelägenhet som har uppkommit i hans näringsverksamhet, om det inte finns skäl för rättshjälp med hänsyn till verksamhetens art och begränsade omfattning, hans ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt,
 4. i fråga om anspråk som överlåtits till den rättssökande, om överlåtelsen kan antagas ha ägt rum i syfte att åstadkomma fördel vid prövning av begäran om rättshjälp,
 5. för upprättande av självdeklaration,
 6. för upprättande av äktenskapsförord, testamente eller gåvohandling,
 7. i angelägenhet rörande bodelning, om det inte med hänsyn till boets beskaffenhet och makarnas eller sambornas personliga förhållanden finns särskilda skäl för rättshjälp,
 8. om frågan om rättshjälp kan anstå till dess en annan rättslig angelägenhet, vari anspråket stöder sig på väsentligen likartad grund, har avgjorts slutligt,
 9. ägaren eller tidigare ägare av en fastighet eller en byggnad i angelägenhet som avser fastigheten eller byggnaden, om han har eller borde ha haft rättsskyddsförsäkring eller något annat liknande rättsskydd som omfattar angelägenheten och något annat inte följer av andra stycket,
 10. i angelägenhet rörande trafikskadeersättning enligt trafikskadelagen (1975:1410) eller rörande skadestånd som kan betalas från en föreliggande ansvarsförsäkring; dock får rättshjälp beviljas den skadelidande om angelägenheten är anhängig vid domstol eller rör enbart annan skada än personskada,
 11. i angelägenhet rörande skuldsanering enligt skuldsaneringslagen (1994:334),
 12. i angelägenhet rörande skatter, tullar, avgifter eller betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, om det inte finns särskilda skäl för rättshjälp.
 13. den som inte har befogat intresse av att få sin sak behandlad.

[S2]I fall som avses i första stycket 9 får rättshjälp beviljas när den rättssökandes egna kostnader i angelägenheten har uppgått till minst tre gånger det basbelopp som anges i 6 § första stycket. Därvid beaktas endast kostnader av sådant slag som kan antas komma att betalas från den rättssökandes rättsskydd eller, om något sådant inte finns, kostnader som avses i 9 § andra stycket.

[S3]I fråga om visst slag av ärenden som är talrikt förekommande och normalt av enkel beskaffenhet kan regeringen förordna att allmän rättshjälp ej skall beviljas.

[S4]Under förutsättning av ömsesidighet kan regeringen förordna att medborgare i en viss främmande stat och den som, utan att vara medborgare i den staten, är bosatt där skall vara likställd med svensk medborgare i fråga om allmän rättshjälp. Lag (1994:482).

 • NJA 1996 s. 242:Vid tillämpning av 8 § 1 st 9 rättshjälpslagen har ansetts att en köpare av en fastighet inte behövt ha fastighetsförsäkring, med rättsskydd, innan han tillträtt fastigheten.
 • RH 1993:144:I mål om skadestånd enligt lagen (1984:81) om fastighetsmäklare har allmän rättshjälp enligt 8 § första stycket 9 rättshjälpslagen inte beviljats.
 • NJA 1994 s. 72:Fråga om tillämpning av 8 § 1 st 9 rättshjälpslagen.
 • NJA 1985 s. 919:Fråga om tillämpning av bestämmelsen i 8 § 1 st 9 rättshjälpslagen om s k intresseprövning i fall då allmän rättshjälp sökts av målsägande i våldtäktsmål som ensam fullföljt ansvarstalan.
 • NJA 1981 s. 873:Spörsmål angående beviljande av allmän rättshjälp för näringsidkare. (I-VI.)
 • RH 1997:80:När frågan om beviljande av rättshjälp angår samma omständigheter som den bakomliggande tvist, vilken rättshjälpsansökan avser, bör begäran om rättshjälp avslås, endast om det föreligger särskilda skäl.
 • RH 1995:133:Allmän rättshjälp har beviljats i rättslig angelägenhet, som uppkommit i av sökanden tidigare bedriven näringsverksamhet. Omsättningen i rörelsen har visserligen varit hög, men ett flertal andra omständigheter har förelegat som vid en samlad bedömning av hovrätten funnits utgöra skäl att bevilja allmän rättshjälp.
 • RH 1993:160:I ett mål om skyldighet för en tidigare näringsidkare att betala skatter och avgifter till staten har näringsidkaren nekats allmän rättshjälp med hänsyn särskilt till arten och omfattningen av statens krav mot honom.
 • NJA 1986 s. 211:Fråga om tillämpning av 8 § 1 st 3 rättshjälpslagen (1972:429).
 • NJA 1986 s. 113:Näringsidkare i konkurs har sökt allmän rättshjälp i mål om fastställande av arvode till konkursförvaltaren. Fråga har ansetts vara om angelägenhet som uppkommit i konkursgäldenärens näringsverksamhet, och ansökan har avslagits. 8 § 1 st 3 rättshjälpslagen.
 • RH 1994:75:En fordran på grund av ett leasingavtal, avseende en s.k. förmånsbil för en av ägarna av företaget, har ansetts ha uppkommit i leastagarens näringsverksamhet. Rättshjälp har ej beviljats.
 • NJA 1994 s. 696:Verkan av medgivande från domstolsverket i fråga om rättshjälp.
 • NJA 1983 s. 224:Vid bestämmande av ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen uppkommer spörsmål om vilket ansvar ett sådant biträde har med avseende på den i 8 och 34 §§ nämnda lag stadgade s k intresseprövningen.
 • NJA 1982 s. 175:Spörsmål om tillämpning av bestämmelserna i 8 § 1 st 7 och 34 § 1 st 4 rättshjälpslagen (1972:429) om s k intresseprövning (I och II).
 • RH 1997:38:Enligt 8 § första stycket 7 rättshjälpslagen (1972:429) får allmän rättshjälp ej beviljas i angelägenhet rörande bodelning om det inte finns särskilda skäl i enlighet med vad som närmare anges i stadgandet (jfr 10 § första stycket 8 rättshjälpslagen 1996:1619). Stadgandet har inte ansetts utgöra hinder mot att bevilja rättshjälp i tvist mellan dödsbodelägare angående frågan, huruvida viss egendom skall ingå i dödsboet.
 • NJA 1992 s. 157:Utlänning, som är svarande i faderskapsmål, har beviljats rättshjälp enligt 8 § 1 st 2 rättshjälpslagen (1972:429).
 • NJA 1993 s. 107:I mål om umgänge med barn har särskilda skäl ansetts föreligga för att bevilja utlänning rättshjälp enligt 8 § 1 st 2 rättshjälpslagen (1972:429).
 • RH 1998:54:Sedan tingsrätt ogillat makars talan om skadestånd och mannen överlåtit sin del av det omtvistade anspråket till hustrun, har hon ensam överklagat tingsrättens dom. Hennes ansökan om rättshjälp i hovrätten har lämnats utan bifall, eftersom överlåtelsen till henne kan antas ha skett för att åstadkomma fördel vid prövningen av ansökan och hennes talan i hovrätten avser ett från rättshjälpssynpunkt odelbart anspråk.
 • NJA 1985 s. 659:Ansökan om rättshjälp i tvist angående tomträtt har avslagits med stöd av 8 § 1 st 8 rättshjälpslagen.
 • NJA 1985 s. 657:Fråga om tillämpning av 8 § 1 st 8 rättshjälpslagen.

8 a §  Vid prövningen av en ansökan om allmän rättshjälp i angelägenhet som rör ersättning till en patient för behandlingsskada eller läkemedelsskada skall särskild hänsyn tas till den rättssökandes personliga förhållanden. Lag (1989:360).

Förmåner m. m.

9 §  Vid allmän rättshjälp betalar staten kostnaderna i den rättsliga angelägenhet som rättshjälpen avser.

[S2]Såsom kostnad för rättshjälpen anses kostnad för

 1. biträde som varit behövligt för tillvaratagande av den rättssökandes rätt,
 2. bevisning vid allmän domstol, Marknadsdomstolen eller Arbetsdomstolen samt nödvändig utredning i angelägenhet, som kan komma under sådan domstols prövning eller som skall prövas av skiljemän,
 3. utredning i angelägenhet som skall prövas av förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet om utredningen är skäligen påkallad för tillvaratagande av den rättssökandens rätt och ej kan erhållas genom myndigheten,
 4. resa och uppehälle för den rättssökande eller hans ställföreträdare och för vårdare eller annan, som måste anlitas i samband med inställelse inför domstol eller annan myndighet, om personlig inställelse ålagts, eller i samband med inställelse för sådan blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper som avses i lagen (1958:642) om blodundersökning m. m. vid utredning av faderskap eller läkarundersökning enligt 21 kap. 11 § föräldrabalken,
 5. ansökningsavgift enligt förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna, ansökningsavgift i mål enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning samt särskild avgift i utsökningsmål,
 6. vad som av allmänna medel utgått i ersättning enligt 4 eller 5 § lagen (1958:642) om blodundersökning m. m. vid utredning av faderskap eller enligt föreskrift i rättegångsbalken eller 3 § första stycket nämnda lag för bevisning som rätten självmant föranstaltat om,
 7. bodelningsförrättare som har förordnats av domstol att verkställa bodelning med anledning av äktenskapsskillnad eller att verkställa sådan bodelning mellan sambor som förrättas av annan anledning än att den ena sambon har avlidit,
 8. medling enligt 42 kap. 17 § rättegångsbalken. Lag (1994:832).

 • RH 1993:4:Allmän rättshjälp i mål om vårdnad omfattar inte kostnad för resa i samband med vårdnads- och umgängesutredning.
 • NJA 1981 s. 546:Kostnad för privata sakkunnigutlåtanden i tvistemål, vilka part åberopat som bevisning i målet och ingett till rätten, har ansetts lagligen inte kunna ersättas inom ramen för den parten beviljade rättshjälpen.
 • NJA 1987 s. 645:Nödvändig utredning enligt 9 § 2 st 2 rättshjälpslagen (1972:429)?
 • NJA 1984 s. 688:Frågor om ersättning av allmänna medel för sakkunnigutredning. Tillämpning av 9 och 25 §§ rättshjälpslagen.

9 a §  Den som har beviljats allmän rättshjälp är i målet eller ärendet befriad från expeditionsavgifter enligt förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna och för avgifter enligt 15 § 1--3 avgiftsförordningen (1992:191).

[S2]Avgiftsfriheten gäller endast i den mån den begärda handlingen är erforderlig för den rättssökande. Avgiftsfriheten gäller inte i fråga om handling som utfärdas endast på särskild begäran, om inte handlingen begärs innan avgörandet i huvudsaken har vunnit laga kraft.

[S3]Den som beviljats allmän rättshjälp i angelägenhet som lett till verkställbart avgörande, ansvarar inte för grundavgift och försäljningsavgift i utsökningsmål. Detsamma gäller den som har beviljats allmän rättshjälp i ett mål om verkställighet.

[S4]Kostnader för kungörelse i mål eller ärende vid allmän domstol eller Arbetsdomstolen skall, såvitt de belastar den som beviljats allmän rättshjälp, utgå av allmänna medel. Lag (1994:832).

9 b §  I fråga om kostnader för rättshjälp i sådana rättsliga angelägenheter rörande brott mot den rättssökande som behandlas utom riket gäller bestämmelserna i 9 § andra stycket 1--4. Detta gäller dock endast i den mån kostnaderna inte täcks genom någon försäkring eller ersätts av domstol eller annan myndighet i den främmande staten. Om den rättssökande har kallats till en domstol eller annan myndighet lämnas ersättning för resa och uppehälle även om personlig inställelse inte ålagts. Lag (1994:57).

10 §  Reglerna i rättegångsbalken och konkurslagen (1987:672) om skyldighet att ställa säkerhet för att få till stånd kvarstad eller annan liknande åtgärd gäller inte i fråga om den som beviljats allmän rättshjälp. I sådana fall svarar staten för den skada som kan tillfogas motparten genom åtgärden.

[S2]Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om verkställighet enligt 3 kap.8 eller 9 §utsökningsbalken, om allmän rättshjälp beviljats i verkställighetsärendet.

[S3]Föranleder statens ansvar enligt denna paragraf utgift för staten, anses utgiften som kostnad för rättshjälpen. Lag (1988:213).

Rättshjälpsavgift; grundavgift och tilläggsavgift

11 §  Den rättssökande skall bidra till de kostnader för allmän rättshjälp som avses i 9 och 10 §§ genom att betala rättshjälpsavgift (grundavgift och tilläggsavgift) enligt vad som sägs i 12--15 §§.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer grundbelopp för beräkning av grundavgiften och meddelar närmare föreskrifter för beräkning av grundavgift och tilläggsavgift. Lag (1993:9).

12 §  Överstiger inte den rättssökandes beräknade årsinkomst ett belopp som motsvarar en och en halv gång det basbelopp som anges i 6 § första stycket, utgör grundavgiften hälften av grundbeloppet. Om inkomsten överstiger ett och ett halvt men inte två basbelopp, utgör grundavgiften grundbeloppet.

[S2]Är inkomsten högre än två basbelopp, utgör grundavgiften grundbeloppet ökat med

[S3]två procent av den del av inkomsten som överstiger två men ej tre gånger basbeloppet,

[S4]fyra procent av den del av inkomsten som överstiger tre men ej fyra gånger basbeloppet,

[S5]sex procent av den del av inkomsten som överstiger fyra men ej fem gånger basbeloppet,

[S6]åtta procent av den del av inkomsten som överstiger fem men ej sex gånger basbeloppet,

[S7]tolv procent av den del av inkomsten som överstiger sex gånger basbeloppet.

[S8]Vid tillämpning av första och andra styckena skall inkomsten avrundas till närmast lägre tusental kronor och grundavgiften till närmast lägre tiotal kronor. Lag (1993:9).

13 §  Bidrar den rättssökande till underhållet av make, tidigare make, sambo eller eget barn, skall inkomstgränserna enligt 12 § första och andra styckena för var och en till vilkens underhåll han sålunda bidrar höjas med ett belopp som motsvarar hälften av det basbelopp som anges i 6 § första stycket. Med eget barn jämställs härvid annans barn som den rättssökande är underhållsskyldig mot enligt 7 kap. 5 § föräldrabalken.

[S2]Är den rättssökandes betalningsförmåga väsentligt ökad på grund av förmögen- hetsinnehav eller annan särskild omständighet eller väsentligt nedsatt på grund av skuldsättning eller annan särskild omständighet, skall den beräknade årsinkomsten jämkas på det sätt att skäligt belopp tillägges eller fråndrages. Lag (1988:213).

14 §  Söker dödsbo rättshjälp, bestäms grundavgiften till ett med hänsyn till boets behållning och delägarnas ekonomiska förhållanden skäligt belopp. Lag (1993:9).

 • NJA 1987 s. 561:Fråga om fastställt maximibelopp för rättshjälpsavgift skall jämkas när den som erhållit rättshjälp avlidit och rättshjälpen övergått till dödsboet.

14 a §  Den rättssökande skall betala tilläggsavgift om årsinkomsten överstiger ett belopp som motsvarar det basbelopp som anges i 6 § första stycket och om kostnaderna för rättshjälpen överstiger ett belopp som motsvarar en tiondel av basbeloppet. Högsta beloppet för tilläggsavgiften är dock tre gånger grundavgiften. Avgiften skall bestämmas till en procentuell andel av de kostnader som avses i 9 § andra stycket, till den del dessa överstiger en tiondel av basbeloppet.

[S2]Tilläggsavgiften är

[S3]tio procent av kostnaderna, om inkomsten överstiger ett men inte tre basbelopp,

[S4]tjugo procent av kostnaderna, om inkomsten överstiger tre men inte fem basbelopp,

[S5]trettio procent av kostnaderna, om inkomsten överstiger fem basbelopp.

[S6]Vid beräkning av inkomstgränserna tillämpas bestämmelserna i 13 §. För dödsbon bestäms tilläggsavgiften enligt de grunder som anges i 14 §. Inkomsten skall avrundas till närmast lägre tusental kronor och tilläggsavgiften till närmast lägre tiotal kronor.

[S7]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att tilläggsavgift inte skall tas ut i vissa slags ärenden. Lag (1993:9).

14 b §  Om det är uppenbart att den rättssökande saknar möjlighet att betala grundavgift eller tilläggsavgift, får han helt eller delvis befrias från avgift.

[S2]Om det framkommer att den rättssökande inte längre saknar möjlighet att betala den avgift som han befriats från, skall beslutet omprövas. Lag (1993:9).

15 §  I samband med att allmän rättshjälp beviljas bestäms grundavgiften och den procentsats efter vilken sökanden skall betala tilläggsavgift samt högsta beloppet för tilläggsavgiften.

[S2]Om inkomst eller sådant förhållande som avses i 13 eller 14 § förändras väsentligt innan rättshjälpsärendet avslutats, skall grundavgiften jämkas efter vad som är skäligt, dock ej under vad som redan betalats. Jämkning skall också ske, om väsentlig felbedömning gjorts, när grundavgiften tidigare bestämdes, eller om oriktiga uppgifter legat till grund för beslutet.

[S3]Fråga om jämkning tas upp endast om särskild anledning därtill framkommit.

[S4]När grundavgiften jämkas, skall även den procentsats efter vilken sökanden skall betala tilläggsavgift samt högsta beloppet för tilläggsavgiften jämkas i motsvarande mån. Lag (1993:9).

Beviljande av allmän rättshjälp m. m.

16 §  Allmän rättshjälp får, om ej annat följer av 17 §, beviljas av advokat eller av biträdande jurist på advokatbyrå, om den rättsliga angelägenheten avser

[S2]äktenskapsskillnad

[S3]underhållsbidrag till make eller barn

[S4]faderskap till barn

[S5]vårdnad

[S6]umgänge.

[S7]Advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå får ej bevilja allmän rättshjälp för verkställighet av avgörande om underhållsbidrag, vårdnad eller umgänge. Ej heller får advokat eller biträdande jurist bevilja allmän rättshjälp

 1. om den rättssökande är dödsbo,
 2. om den rättssökande är bosatt utom riket,
 3. om den rättsliga angelägenheten skall prövas eller på annat sätt behandlas utom riket. Lag (1987:806).

17 §  Om en rättslig angelägenhet är anhängig vid domstol, prövar domstolen frågan om beviljande av allmän rättshjälp. Den domstol, där den rättsliga angelägenheten är anhängig, beslutar också om jämkning av grundavgiften och av den procentsats efter vilken sökanden skall betala tilläggsavgift samt av högsta beloppet för tilläggsavgiften. Domstolen fattar även beslut enligt 14 b §. Lag (1993:9).

 • NJA 1982 s. 492:Domstol har ansetts ej äga upptaga fråga om utvidgning av allmän rättshjälp, som beviljats i viss rättslig angelägenhet, till att omfatta annat förfarande än som är anhängigt vid domstolen. 17 och 18 §§ rättshjälpslagen (1972:429)

18 §  Har allmän rättshjälp icke beviljats enligt 16 § och är den rättsliga angelägenheten ej anhängig vid domstol, prövas fråga om beviljande av allmän rättshjälp av Rättshjälpsmyndigheten.

[S2]Är den rättsliga angelägenheten inte anhängig vid domstol, beslutar Rätts- hjälpsmyndigheten också om jämkning av grundavgiften och av den procentsats efter vilken sökanden skall betala tilläggsavgift samt av högsta beloppet för tilläggsavgiften. Rättshjälpsmyndigheten meddelar även beslut enligt 14 b §. Lag (1993:9).

 • NJA 1982 s. 492:Domstol har ansetts ej äga upptaga fråga om utvidgning av allmän rättshjälp, som beviljats i viss rättslig angelägenhet, till att omfatta annat förfarande än som är anhängigt vid domstolen. 17 och 18 §§ rättshjälpslagen (1972:429)

18 a §  Allmän rättshjälp beviljas efter ansökan av den rättssökande. Ansökan skall vara skriftlig samt innehålla uppgifter i de hänseenden som föreskrivs av regeringen eller av den myndighet regeringen bestämmer. Lag (1993:9).

19 §  Beviljas allmän rättshjälp, betalas därefter uppkommande kostnader enligt 9 och 10 §§ av allmänna medel. Av allmänna medel betalas även biträdesersättning för tiden efter det att ansökan om rättshjälp kommit in till den myndighet som har att besluta om allmän rättshjälp. Detsamma gäller biträdeskostnad som uppkommit före ansökningen hos myndighet eller, i fall som avses i 16 §, före beslutet om rättshjälp, om arbetet har varit av mindre omfattning eller brådskande art och ansökningen har gjorts eller beslutet om rättshjälp har fattats utan väsentligt dröjsmål eller om det annars finns synnerliga skäl för det.

[S2]Vad som har sagts nu om ersättning till biträde gäller även i fråga om ersättning till bodelningsförrättare.

[S3]I fråga om ersättning som avses i 9 § andra stycket 6 skall rätten, i stället för att enligt 18 kap. 13 § rättegångsbalken ålägga den som beviljats allmän rättshjälp betalningsskyldighet, förklara att ersättningen utgör en kostnad för rättshjälpen. Lag (1988:213).

 • AD 1994 nr 99:Fråga huruvida det förelegat saklig grund för uppsägning av en bussförare. Påståenden om bristande yrkesskicklighet, misskötsamhet m.m.
 • NJA 1985 s. 106:Sedan en enskild person har anfört besvär över ett beslut om verkställighet av betalningssäkring, har kronofogdemyndigheten av gett yttrande i målet. Trots att innehållet i yttrandet inte har saknat betydelse, har HovR:n avgjort målet till den enskildes nackdel utan att han har fått del av yttrandet. På grund härav och med hänsyn till vad som i övrigt har förekommit i HD har HovR:ns beslut undanröjts och målet visats åter till HovR:n. Dessutom fråga om ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen för tid innan ansökan om rättshjälp har ingetts. 19 § 1 st rättshjälpslagen.
 • NJA 1989 s. 625:Vid fastställande av ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen (1972:429) har i visst fall ansetts att rättshjälp begärts redan när en ansökan, som återtagits för komplettering, först ingivits till TR:n.
 • NJA 1986 s. 249:Den som enligt 21 § 2 st rättshjälpslagen förordnas till nytt biträde har ansetts berättigad till ersättning även för tid före förordnandet i analogi med reglerna i 19 § 1 st rättshjälpslagen.

Förordnande av biträde m. m.

20 §  Beviljas allmän rättshjälp enligt 16 §, blir den som beslutat härom biträde till den rättssökande. I annat fall får biträde förordnas på sökandes begäran, om han inte kan ta till vara sin rätt själv och inte heller är berättigad att få behövligt bistånd av någon annan.

[S2]I sådan angelägenhet där tingsrätt skall bestå av en lagfaren domare enligt 1 kap. 3 d § rättegångsbalken får biträde förordnas endast om särskilda skäl föreligger med hänsyn till sökandens personliga förhållanden eller sakens beskaffenhet. I ärende om bodelning, som inte avser klander, får biträde inte förordnas.

[S3]När biträde kan förordnas enligt 20 kap. 2 a § föräldrabalken, förordnas ej biträde enligt denna lag. Lag (1989:662).

 • NJA 1982 s. 685:Byte av biträde enligt rättshjälpslagen har beviljats på grund av djupgående motsättningar enligt 21 § 2 st rättshjälpslagen. Bedömningen har skett utan hänsyn till om motsättningarna orsakats av biträdets sätt att utföra uppdraget eller ej (I). När parts begäran om byte föranlett beslut i lägre rätt om biträdets entledigande utan att nytt biträde satts i stället och parten i högre rätt fullföljt sin begäran om nytt biträde, har den högre rättens prövning, som alltså varit begränsad tillfrågan om behovet av biträde, ansetts böra ske efter samma grunder som eljest gäller för prövning av biträdesförordnande enligt 20 § 1 st samma lag (II).
 • NJA 1981 s. 905:Vid byte av biträde enligt rättshjälpslagen har domstol funnit sig ej kunna förordna den som part föreslagit. Då parten fortfarande varit i behov av och önskat biträdeshjälp har domstolen ansetts ej äga underlåta att förordna nytt biträde i samband med entledigande av tidigare biträde. 20 § 1 st och 21 § 1 st rättshjälpslagen samt 49 kap 4 § 7 RB.

21 §  Till biträde förordnas advokat, biträdande jurist på advokatbyrå eller annan som är lämplig för uppdraget. Har sökanden själv föreslagit någon som är lämplig, skall denne förordnas, om ej hans anlitande skulle medföra avsevärt ökade kostnader eller i övrigt särskilda skäl föranleder annat. Biträde får entledigas om skäl föreligger därtill.

[S2]Byte av biträde får ske bara efter särskilt tillstånd. Sådant tillstånd får lämnas om djupgående motsättningar uppstått mellan biträdet och den rätts- sökande eller om eljest särskilda skäl föreligger. Om ett biträde tidigare har entledigats på begäran av den rättssökande, får nytt biträde förordnas endast om förutsättningar för biträdesbyte förelåg.

[S3]Ett biträde får sätta advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå i sitt ställe (substitution), om det inte medför en beaktansvärd ökning av kostnaderna. I övrigt får substitution äga rum bara efter särskilt tillstånd.

[S4]Är den rättsliga angelägenheten anhängig vid domstol, ankommer det på domstolen att besluta om förordnande och entledigande samt om särskilt tillstånd till byte och substitution. I annat fall beslutar Rättshjälpsmyndigheten i dessa frågor. Lag (1989:360).

 • NJA 1994 s. 596:Fråga om byte av målsägandebiträde åt underårig i mål om grova sexualbrott.
 • NJA 1984 s. 331:Fråga om byte av biträde enligt rättshjälpslagen i mål om rätt till umgänge med barn. 21 § 2 st rättshjälpslagen.
 • NJA 1982 s. 685:Byte av biträde enligt rättshjälpslagen har beviljats på grund av djupgående motsättningar enligt 21 § 2 st rättshjälpslagen. Bedömningen har skett utan hänsyn till om motsättningarna orsakats av biträdets sätt att utföra uppdraget eller ej (I). När parts begäran om byte föranlett beslut i lägre rätt om biträdets entledigande utan att nytt biträde satts i stället och parten i högre rätt fullföljt sin begäran om nytt biträde, har den högre rättens prövning, som alltså varit begränsad tillfrågan om behovet av biträde, ansetts böra ske efter samma grunder som eljest gäller för prövning av biträdesförordnande enligt 20 § 1 st samma lag (II).
 • NJA 1986 s. 249:Den som enligt 21 § 2 st rättshjälpslagen förordnas till nytt biträde har ansetts berättigad till ersättning även för tid före förordnandet i analogi med reglerna i 19 § 1 st rättshjälpslagen.
 • RH 1995:2:Meningsskiljaktigheter i frågan om hur talan skall föras har inte ansetts utgöra tillräckligt skäl för byte av rättshjälpsbiträde.
 • NJA 1990 s. 264:Motsättningar uppkom mellan rättshjälpsbiträde och huvudmannen angående möjligheterna att med framgång föra talan mot TR:ns dom. Sedan HovR:n Vägrat entlediga rättshjälpsbiträdet har det ålegat biträdet att fortsätta att utföra uppdraget och att därvid utåt agera på ett sätt som inte stred mot huvudmannens önskemål.
 • RH 1996:9:En part i ett indispositivt tvistemål har ansetts sakna rätt att överklaga ett beslut varigenom tingsrätt ogillat en begäran om att motpartens ombud och biträde enligt rättshjälpslagen skulle avvisas.
 • RH 1993:16:Rättshjälpsbiträde har tillerkänts yrkad ersättning för tidsspillan i samband med inställelse till förhandling, oaktat kostnaderna för hans huvudmans rättshjälp kunde antas ha blivit lägre om biträdet hade satt platsombud i sitt ställe.
 • RÅ 1997:33:Fråga om offentligt biträde i mål om förvar enligt utlänningslagen haft rätt till ersättning enligt rättshjälpslagen för resa och tidsspillan med anledning av att han personligen besökte utlänningen som satt i förvar på annan ort.
 • NJA 1981 s. 905:Vid byte av biträde enligt rättshjälpslagen har domstol funnit sig ej kunna förordna den som part föreslagit. Då parten fortfarande varit i behov av och önskat biträdeshjälp har domstolen ansetts ej äga underlåta att förordna nytt biträde i samband med entledigande av tidigare biträde. 20 § 1 st och 21 § 1 st rättshjälpslagen samt 49 kap 4 § 7 RB.

Ersättning till biträde m. fl.

22 §  Biträde, bodelningsförrättare och medlare har rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt. Ersättningen för arbete skall bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning och med tillämpning av den timkostnadsnorm som regeringen fastställer. Timersättningen får avvika från timkostnadsnormen, om den skicklighet och den omsorg som uppdraget har utförts med eller andra omständigheter av betydelse ger anledning till det. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer den taxa som skall tillämpas vid bestämmande av ersättningen i vissa fall samt meddelar föreskrifter om beräkning av ersättningen för tidsspillan.

[S2]Vid biträdesbyte enligt 21 § andra stycket gäller i fråga om det nya biträdets rätt till ersättning för arbete som har utförts före beslutet om bytet vad som sägs i 19 § första stycket.

[S3]Har biträde, bodelningsförrättare eller medlare genom vårdslöshet eller försummelse föranlett kostnad för rättshjälpen, skall detta beaktas vid ersättningens bestämmande. Om biträde missbrukat sin behörighet att bevilja allmän rättshjälp eller besluta om substitution eller det eljest föreligger särskilda skäl, får ersättningen jämkas.

[S4]Ersättning till biträde fastställes i mål eller ärende vid domstol av domstolen. Ersättning till biträde i annat fall och till bodelningsförrättare fastställes av Rättshjälpsmyndigheten. Ersättning till medlare fastställes av domstolen.

[S5]Ersättning till biträde skall fastställas i samband med att den rättsliga angelägenheten avgörs genom dom eller beslut eller avslutas på något annat sätt. Ersättningen till bodelningsförrättare eller medlare skall fastställas när uppdraget har slutförts.

[S6]Har ett biträde underlåtit att i tid begära ersättning vid den domstol som haft att besluta om den och har biträdet därigenom förlorat rätten att få ersättning fastställd av domstolen, får Rättshjälpsmyndigheten fastställa ersättningen under förutsättning att biträdet inte kände till att angelägenheten varit anhängig vid domstolen eller att underlåtenheten beror på något annat ursäktligt misstag. Ersättningen skall då alltid stanna på staten. Lag (1995:976).

 • NJA 1986 s. 642:Biträde enligt rättshjälpslagen åt två målsägande, vilka utsatts för våldtäkt av en och samme gärningsman och förde talan om enskilt anspråk i anslutning till brottmålet mot gärningsmannen, har ansetts berättigat till ersättning av allmänna medel för visst arbete avseende stödjande åtgärder inför den förestående huvudförhandlingen. 22 § rättshjälpslagen.
 • RH 1995:35:I tvistemål har ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen för tidsspillan som sammanlagt, i samma instans, uppgått till minst 20 minuter ansetts kunna utgå.
 • NJA 1983 s. 736:Sedan TR beviljat part rättshjälp, har HovR efter besvärstalan av domstolsverket undanröjt TR:ns beslut. Den som varit förordnad som biträde enligt rättshjälpslagen har ansetts berättigad till ersättning för arbete i HovR:n vilket utförts medan rättshjälpsbeslutet alltjämt gällde.
 • NJA 1984 s. 64:När ett ombud företräder dels part för vilken han är biträde enligt rättshjälpslagen dels annan part och parterna för gemensam talan, är han - oavsett om processgemenskapen är nödvändig - berättigad till ersättning för det arbete han utfört som biträde åt parten med rättshjälp, oberoende av om arbetet har kommit även medparten till godo.
 • NJA 1987 s. 58:Fråga vid bestämmande av ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen om de krav som bör ställas på biträdets kostnadsräkning. 22 § rättshjälpslagen och 20 § rättshjälpsförordningen.
 • RÅ 2000:32:En länsrätt har fastställt ett beslut om omedelbart omhändertagande enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och därefter - sedan det upplysts att någon ansökan om tvångsvård inte skulle ges in - avskrivit målet och tillerkänt det offentliga biträde som förordnats i målet begärd ersättning enligt rättshjälpslagen för kostnader denne haft fram till länsrättens fastställelsebeslut. Biträdet har i överklagande till kammarrätten framställt yrkande om ersättning även för senare kostnader. Yrkandet har ansetts böra prövas av kammarrätten som en särskild framställning om ersättning.
 • NJA 1985 s. 741:Fråga om ersättning till biträden enligt rättshjälpslagen i mål om vårdnaden om barn, där samförståndslösning i vårdnadsfrågan uppnåtts.
 • NJA 1993 s. 114:Fråga om skälig timersättning till offentlig försvarare för utfört arbete. 21 kap 10 § RB.
 • RH 1999:102:En part i ett tvistemål har ansetts sakna rätt att överklaga ett beslut om ersättning till partens eget rättshjälpsbiträde och yrka att biträdet skall tillerkännas en högre ersättning.
 • NJA 1997 s. 629:Fråga huruvida en köpt fastighet har varit behäftad med rådighetsfel som avses i 4 kap 18 § JB. - Dessutom fråga om ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen för juridiskt sakkunnigutlåtande.
 • NJA 1993 s. 257:Fråga om skälig timersättning till målsägandebiträde för utfört arbete och tidsspillan.
 • NJA 1989 s. 597:Fråga huruvida särskilda skäl förelegat att jämka ersättningen till rättshjälpsbiträde som uteblivit från huvudförhandling. 22 § 3 st rättshjälpslagen (1972:429).
 • RÅ 1993:37:Ersättning enligt 44 § andra stycket rättshjälpslagen (1972:429) till offentligt biträde i LVU-mål för utfört arbete har bestämts med ledning av den timkostnadsnorm som gäller enligt den s.k. tvistemålstaxan.
 • RH 1993:16:Rättshjälpsbiträde har tillerkänts yrkad ersättning för tidsspillan i samband med inställelse till förhandling, oaktat kostnaderna för hans huvudmans rättshjälp kunde antas ha blivit lägre om biträdet hade satt platsombud i sitt ställe.
 • RÅ 1997:33:Fråga om offentligt biträde i mål om förvar enligt utlänningslagen haft rätt till ersättning enligt rättshjälpslagen för resa och tidsspillan med anledning av att han personligen besökte utlänningen som satt i förvar på annan ort.
 • DVFS 1997:14: Domstolsverkets föreskrifter för beräkning av grundavgift och tilläggsavgift när fysisk person söker allmän rättshjälp

23 §  Biträde får ej förbehålla sig eller mottaga ersättning av sin huvudman utöver vad som följer av 22 §. Har det skett, är förbehållet utan verkan och skall biträdet återbetala vad han uppburit för mycket. I fråga om ersättning till bodelningsförrättare och till medlare skall vad som har sagts nu äga motsvarande tillämpning. Lag (1987:806).

 • RH 1999:102:En part i ett tvistemål har ansetts sakna rätt att överklaga ett beslut om ersättning till partens eget rättshjälpsbiträde och yrka att biträdet skall tillerkännas en högre ersättning.

Ersättning för bevisning och annan utredning m. m.

24 §  I den mån ej särskilda föreskrifter gäller, utgår ersättning för bevisning i mål eller ärende i allmän domstol eller Arbetsdomstolen med skäligt belopp enligt domstolens bestämmande. Utöver vad som följer av rättegångsbalken utgår ersättning också för sådan sakkunnig som avses i 40 kap. 19 § rättegångsbalken med belopp som sammanlagt högst motsvarar en tiondel av det basbelopp som anges i 6 § första stycket. Lag (1994:832).

25 §  I angelägenhet som inte handläggs vid allmän domstol eller Arbetsdomstolen beslutar Rättshjälpsmyndigheten om utredning. Utan hinder härav får biträde besluta om utredning av mindre omfattning. Samma befogenhet tillkommer bodelningsförrättare.

[S2]Den som medverkat vid utredning som avses i första stycket har rätt till ersättning enligt föreskrifter som regeringen meddelar. Ingår utredningen i mål eller ärende som har anhängiggjorts i domstol fastställes ersättningen av domstolen. I annat fall bestämmes ersättningen av Rättshjälpsmyndigheten. Lag (1994:832).

Ersättning för inställelse

26 §  Ersättning som avses i 9 § andra stycket 4 utgår enligt bestämmelser som regeringen meddelar.

[S2]Ersättning enligt första stycket bestäms av den myndighet inför vilken inställelsen sker. Vid inställelse för sådan blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper som avses i lagen (1958:642) om blodundersökning m. m. vid utredning av faderskap bestäms ersättningen av domstolen. Ersättning för inställelse vid läkarundersökning enligt 21 kap. 11 § föräldrabalken bestäms av länsrätten. Lag (1983:487).

Betalning och fastställande av rättshjälpsavgift, avräkning med den rättssökande, biträde och bodelningsförrättare

27 §  Finns biträde eller bodelningsförrättare enligt denna lag, betalas grundavgiften till denne. Finns varken biträde eller bodelningsförrättare, skall grundavgiften betalas till staten. Grundavgiften får tas ut så snart rättshjälp har beviljats. Har grundavgiften höjts sedan rättshjälp beviljades, skall den avgift som föranleds av höjningen betalas till staten.

[S2]Tilläggsavgiften betalas till staten. Finns biträde skall dock den del av tilläggsavgiften som hänför sig till biträdeskostnader betalas till biträdet när ersättningen har fastställts. Biträdet bör ta ut förskott på tilläggsavgiften med skäligt belopp allteftersom kostnader för arbete, tidsspillan och utlägg uppkommer i ärendet. Om det belopp vartill tilläggsavgiften högst får uppgå höjs i samband med att ersättning till biträdet fastställs, skall det belopp som kan föranledas av höjningen och som hänför sig till den ersättningen eller till en tidigare fastställd biträdesersättning betalas till staten. Lag (1993:9).

28 §  Rättshjälpsmyndigheten skall slutligt fastställa den rättssökandes grundavgift och tilläggsavgift, så snart kostnaderna för rättshjälpen är slutligt bestämda. Skulle ytterligare kostnader visa sig sedan avgiften fastställts, får dock ny avgift fastställas. Lag (1993:9).

 • NJA 1986 s. 426:Varken domstols fastställande av rättshjälpsavgift enligt 28 § rättshjälpslagen eller avräkningsbesked som upprättats enligt 30 § samma lag har ansetts utgöra exekutionstitel innefattande ålagd betalningsskyldighet för den rättssökande gentemot dennes biträde enligt rättshjälpslagen.
 • NJA 1984 s. 316:I samband med dom i mål vari part beviljats allmän rättshjälp beslöt TR:n att parten inte skulle erlägga rättshjälpsavgift. Sedan parten fullföljt talan mot domen, förordnade HovR:n att rättshjälpen skulle upphöra och förpliktade HovR:n parten att till statsverket återbetala rättshjälpskostnaderna i såväl TR:n som HovR:n. Eftersom TR:ns beslut rörande rättshjälpsavgift inte överklagats, har HovR:n ansetts inte ha ägt ingå i prövning av om parten borde åläggas återbetalningsskyldighet till statsverket för rättshjälpskostnaderna i TR:n.
29 § har upphävts genom lag (1989:360).

30 §  Avräkning görs av Rättshjälpsmyndigheten. Avräkning med den rättssökande sker så snart grundavgiften och tilläggsavgiften har fastställts slutligt. Avräkning med biträde eller bodelningsförrättare görs när ersättning till denne har fastställts.

[S2]Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om avräkningen. Lag (1993:9).

 • NJA 1986 s. 426:Varken domstols fastställande av rättshjälpsavgift enligt 28 § rättshjälpslagen eller avräkningsbesked som upprättats enligt 30 § samma lag har ansetts utgöra exekutionstitel innefattande ålagd betalningsskyldighet för den rättssökande gentemot dennes biträde enligt rättshjälpslagen.

Ersättningsskyldighet för rättshjälpskostnader

31 §  Bestämmelser i lag om ansvar för motparts kostnader i rättegång eller annat motsvarande förfarande gäller även i fråga om motpartens rättshjälpskostnader. Ersättning för ränta skall dock inte betalas.

[S2]Den som är ersättningsskyldig för rättshjälpskostnader skall till den rättssökande betala ett belopp som motsvarar dennes grundavgift och tilläggsavgift. Återstoden skall betalas till staten. Om den ersättningsskyldige har ålagts att ersätta endast en del av rättshjälpskostnaderna, skall han betala ersättningen till den rättssökande och till staten med motsvarande fördelning.

[S3]Om rättshjälp har beviljats i ett ärende angående verkställighet enligt utsökningsbalken, skall sådan särskild avgift enligt förordningen (1981:1185) om utsökningsavgifter som har tagits ut av motparten fördelas enligt bestämmelserna i andra stycket. Lag (1993:9).

 • NJA 1991 s. 777:Part, vars vadetalan bifallits, har, oavsett yrkande, befriats från skyldighet enligt TR:ns dom att ersätta kostnaden för motpartens rättshjälp även till den del som motsvarar motpartens egna avgifter för rättshjälpen.
 • RH 1993:149:Fråga om ersättningsskyldighet för motpartens rättshjälpskostnad vid äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan. Tvist har rått endast om underhållsbidragens storlek. Hovrätten har funnit att ersättningsskyldighet inte skall åläggas när ersättningen till motpartens biträde inte överstigit gällande taxa.
 • NJA 1989 s. 679:Part förde talan mot TR:s beslut endast vad gällde fördelningen av rättegångskostnaderna och yrkade ersättning av motparten för sin rättshjälpsavgift och tilläggsavgift. HovR:n har inte ansetts kunna ex officio pröva motpartens skyldighet att ersätta också statsverkets kostnader för partens rättshjälp i TR:n.
 • NJA 1987 s. 240:Frågan om motparts skyldighet att enligt 31 § rättshjälpslagen ersätta kostnaden för parts rättshjälp skall prövas av domstolen utan särskilt yrkande även till den del som motsvarar partens egna avgifter för rättshjälpen.
 • RÅ 1995:99:Förutsättningar för överflyttning av barn enligt 11 och 12 §§ lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn. Fråga, vid bedömningen av om bortförandet av ett barn varit olovligt, var barnet hade hemvist vid tiden för bortförandet.
 • RÅ 1996:52:Förutsättningar för överflyttning av barn enligt 11 och 12 §§ lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn. Fråga, vid bedömningen av om kvarhållandet av ett barn varit olovligt, var barnet hade hemvist vid tiden för kvarhållandet.
 • NJA 1985 s. 723:När vid gemensam ansökan om äktenskapsskillnad ena maken med tillämpning av 31 § 2 st rättshjälpslagen ålagts att ersätta del av andra makens rättshjälpskostnad och den rättssökande med tillämpning av 4 st i nämnda lagrum berättigats återfå del av sin rättshjälpsavgift men förstnämnda make efter fullföljd vinner befrielse från eller nedsättning av betalningsskyldigheten, skall den högre rätten ex officio göra sådan ändring i beslutet om återbetalning som föranleds av den framgång klaganden vunnit. Motsvarande officialprövning har antagits skola ske vid befrielse från eller nedsättning av makes betalningsskyldighet efter bifall till ansökan om resning. Om andra maken berättigats återfå del av sin rättshjälpsavgift är han därför att betrakta som motpart till sökanden i resningsärendet.
 • NJA 1982 s. 568:Tingsrätt dömde till äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan och förpliktade make att ersätta statsverket del av den andra makens rättshjälpskostnader. I två resningsärenden (I och II), båda avseende betalningsåläggandet, har det ansetts ej ankomma på domstolen att självmant undersöka om den make som inte hade rättshjälp haft egna ombuds- eller biträdeskostnader till belopp som kunnat påverka frågan om hans betalningsskyldighet mot staten. 31 § 2 st rättshjälpslagen.
 • NJA 1984 s. 469:I mål om äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan, där ena maken hade allmän rättshjälp, ålades andra maken att ersätta staten hälften av rättshjälpskostnaden, trots att han hade eget ombud och parterna förklarat sig vara överens om att någon ersättningsskyldighet för rättshjälpskostnader inte borde åläggas honom. Sedan maken i besvär till HovR:n upplyst att hans egna ombudskostnader uppgick till minst det belopp han ålagts att betala till statsverket, upphävdes beslutet om ersättningsskyldighet. Av maken framställt yrkande om ersättning av staten för rättegångskostnader i HovR:n har ogillats, då det ansetts att maken genom försummelse föranlett rättegången där.
 • NJA 1990 s. 765:I dispositivt tvistemål, där A såsom huvudkärande väckt talan mot B och B såsom genkärande väckt talan mot A, meddelades mellandom beträffande huvudkäromålet som därvid ogillades. Sedan mellandomen vunnit laga kraft, träffade parterna under den vidare handläggningen av genkäromålet förlikning i målet. Fråga om skyldighet för A att ersätta staten kostnaderna för B:s rättshjälp i den genom mellandomen avgjorda delen av målet. 31 § 1 st rättshjälpslagen och 18 kap 5 § RB.
 • RH 1995:135:Fördelning av rättshjälpskostnader. Omfattar beviljad allmän rättshjälp fråga om återbetalningsskyldighet för rättshjälpskostnader?
 • NJA 1988 s. 478:I ansökningsmål enligt VL kom sökanden och motparter, som åtnjöt allmän rättshjälp, i samband med förlikning överens om att vardera parten skulle bära sin kostnad. Utan hinder Av denna överenskommelse har sökanden förpliktats att till staten betala den del av motparternas rättshjälpskostnader som inte täcks av deras kostnadsbidrag. 31 § 1 st. rättshjälpslagen och 20 kap. 1 § VL.

31 a §  Har i mål eller ärende vid domstol en kostnad som är gemensam för flera medparter ersatts som rättshjälpskostnad, skall var och en av de medparter som inte har rättshjälp åläggas att till staten betala den del av kostnaden som kan anses belöpa på honom. Fördelningen skall göras efter huvudtalet, om omständigheterna inte föranleder något annat.

[S2]Vid tillämpning av första stycket skall avdrag göras för den del av kostnaden som en motpart eller någon annan har ålagts att betala med stöd av 31 §. Lag (1988:213).

31 b §  Om rätten dömer till äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan av makar och endast den ena maken har rättshjälp, är den andra maken skyldig att betala hälften av rättshjälpskostnaderna till staten. Han är dock inte skyldig att betala mer än vad som motsvarar den grundavgift som skulle ha gällt för honom om han haft allmän rättshjälp.

[S2]Ersättningsskyldighet enligt första stycket föreligger inte om beloppet understiger en viss av regeringen fastställd gräns, om den make som inte har rättshjälp haft kostnader för eget ombud som överstiger avgiften för en timmes rådgivning enligt denna lag eller om det annars är oskäligt med hänsyn till omständigheterna.

[S3]Om en bodelningsförrättare har förordnats i ett ärende där endast den ena maken eller sambon har rättshjälp, är den andra maken eller sambon skyldig att enligt de grunder som anges i första och andra styckena betala kostnaderna för bodelningsförättaren och för utredning som denne har beslutat om. Lag (1993:9).

 • NJA 1991 s. 734:Sedan ena maken efter stämning å den andre yrkat äktenskapsskillnad samt betänketid med anledning härav löpt i sex månader, har makarna gemensamt yrkat att dom på äktenskapsskillnad skulle meddelas. Förutsättningar för tillämpning av 31 b § 1 st rättshjälpslagen (1972:429) har ej ansetts föreligga.

31 c §  Om den rättssökande genom vårdslöshet eller försummelse har orsakat ökade kostnader för rättshjälpen, skall han ersätta staten dessa kostnader oavsett hur ansvaret för rättshjälpskostnaderna i övrigt skall fördelas. Motsvarande gäller den rättssökandes ställföreträdare. Lag (1989:360).

32 §  Om summan av grundavgiften, tilläggsavgiften och den ersättning som medpart eller annan har ålagts att betala med stöd av 31 a eller 31 b § överstiger rättshjälpskostnaderna, skall den rättssökande få tillbaka den överskjutande delen av staten.

[S2]Om ersättning enligt 22 § till biträde eller bodelningsförrättare har fast- ställts till ett lägre belopp än summan av grundavgiften och tilläggsavgiften, svarar denne mot staten, inom ramen för mellanskillnaden, för de rättshjälpskostnader som överstiger ersättningen. Lag (1993:9).

 • NJA 1989 s. 679:Part förde talan mot TR:s beslut endast vad gällde fördelningen av rättegångskostnaderna och yrkade ersättning av motparten för sin rättshjälpsavgift och tilläggsavgift. HovR:n har inte ansetts kunna ex officio pröva motpartens skyldighet att ersätta också statsverkets kostnader för partens rättshjälp i TR:n.
 • NJA 1981 s. 1032:Part, som åtnjöt allmän rättshjälp med biträdesförordnande, väckte vid TR talan i dispositivt tvistemål. Parterna träffade sedermera prorogationsavtal av innehåll bl a att kärandens talan i målet skulle återkallas och tvisten avgöras av annan TR. I enlighet härmed återkallade käranden sin talan vid förstnämnda TR. Det har ankommit på denna TR att i samband med målets avskrivande fastställa ersättning enligt rättshjälpslagen till kärandens biträde. 18 kap 14 § RB och 32 § rättshjälpslagen.

Förfarandet då ersättningsskyldighet för rättshjälpskostnader fastställs

33 §  I samband med att handläggningen avslutas i ett mål eller ärende i vilket part har allmän rättshjälp skall beslut meddelas om vilket belopp som skall betalas enligt 31 § första stycket och 31 a--c §§. Om beslutet meddelas av annan än domstol eller Rättshjälpsmyndigheten, skall betalningsskyldigheten bestämmas till att avse kostnaderna i deras helhet eller viss kvotdel utan att ett bestämt belopp anges.

[S2]När en borgenär har beviljats allmän rättshjälp i en angelägenhet som rör försättande i konkurs, skall beslut om ersättningsskyldighet meddelas senast i samband med att utdelningen fastställs. Lag (1989:360).

 • NJA 1989 s. 679:Part förde talan mot TR:s beslut endast vad gällde fördelningen av rättegångskostnaderna och yrkade ersättning av motparten för sin rättshjälpsavgift och tilläggsavgift. HovR:n har inte ansetts kunna ex officio pröva motpartens skyldighet att ersätta också statsverkets kostnader för partens rättshjälp i TR:n.

33 a §  Beslut enligt 28 §, 31 § andra och tredje styckena samt 32 § får fattas av Rättshjälpsmyndigheten genom automatisk databehandling av uppgifter i ett av myndigheten fört register över rättshjälpskostnader. Lag (1989:360).

33 b §  Beslut om ersättningsskyldighet för rättshjälpskostnader enligt 31 § andra och tredje styckena och 31 b § tredje stycket får verkställas enligt bestämmelserna i utsökningsbalken. Lag (1989:360).

Upphörande av allmän rättshjälp

34 §  Allmän rättshjälp skall upphöra om

 1. rättshjälpsavgift inte betalas enligt 27 §,
 2. den rättssökande lämnat oriktig uppgift och rättshjälp ej skulle ha beviljats om riktig uppgift lämnats,
 3. den rättssökande uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat oriktig uppgift, som varit ägnad att leda till befrielse från eller till för låg rättshjälpsavgift,
 4. den rättssökande ej längre kan anses ha befogat intresse av att få sin sak behandlad, eller
 5. de ekonomiska förhållandena ändrats i sådan mån att den rättssökande ej längre är berättigad till allmän rättshjälp.

[S2]Om allmän rättshjälp har beviljats trots att det föreligger ett sådant fall som avses i 8 § 8, får det beslutas att rättshjälpen skall upphöra.

[S3]Första stycket 2 gäller ej, om oriktigheten endast bestått i att den rätts- sökande underlåtit att lämna en uppgift som han varken visste eller hade skälig anledning att anta var av betydelse för bedömningen av hans ansökan. Första stycket 3 och 4 och andra stycket gäller ej, om det är uppenbart obilligt att rättshjälpen upphör.

[S4]Om det beslutas att allmän rättshjälp skall upphöra enligt första stycket, skall den som haft rättshjälp själv bära kostnaderna för denna. Det får dock beslutas att kostnaderna helt eller delvis skall betalas av staten, om det föreligger särskilda skäl.

[S5]Om det beslutas att allmän rättshjälp skall upphöra enligt andra stycket, skall kostnaderna för rättshjälpen betalas av staten. Det får dock beslutas att kostnaderna helt eller delvis skall bäras av den som haft rättshjälp, om det föreligger särskilda skäl.

[S6]Beslut i fråga om upphörande av allmän rättshjälp meddelas, om den rättsliga angelägenheten är anhängig vid domstol, av domstolen och i annat fall av Rättshjälpsmyndigheten. Sådant beslut får också meddelas i samband med prövning av besvär enligt 49 §. Lag (1993:9).

 • RH 1996:81:Tillämpning av bestämmelsen i 34 § 1 st. 4. rättshjälpslagen om s.k. intresseprövning på grund av bevisläget i målet.
 • NJA 1982 s. 175:Spörsmål om tillämpning av bestämmelserna i 8 § 1 st 7 och 34 § 1 st 4 rättshjälpslagen (1972:429) om s k intresseprövning (I och II).
 • NJA 2001 s. 650:Fråga om rättshjälp skall upphöra på grund av att den rättssökande lämnat oriktig uppgift.
 • NJA 1983 s. 224:Vid bestämmande av ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen uppkommer spörsmål om vilket ansvar ett sådant biträde har med avseende på den i 8 och 34 §§ nämnda lag stadgade s k intresseprövningen.
 • NJA 1992 s. 84:Domstol beslutade att ej upphäva eller ändra för part beviljad allmän rättshjälp. Motparten har ansetts ej ha rätt att föra talan mot beslutet.
 • RH 1995:147:I ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp intogs villkor om att köpet gällde under förutsättning att köparna erhöll erforderliga lån. Köparna ansågs inte ha visat att de till följd av villkoret saknade skyldighet att fullfölja överlåtelseavtalet. Vidare fråga om säljarens skyldighet att efter hävning av avtalet vidta åtgärder för att minska skadan på grund av avtalsbrottet. Även fråga om upphörande av allmän rättshjälp på grund av ändrade ekonomiska förhållanden.
 • NJA 1985 s. 626:Spörsmål rörande upphörande av allmän rättshjälp enligt 34 § 1 st 5 rättshjälpslagen.
 • NJA 1983 s. 150:Part som i rättegång åtnjöt allmän rättshjälp tillfördes betydande förmögenhetstillgångar genom förlikning i rättegången. Den domstol där tvisten var anhängig har ansetts oförhindrad att, i samband med stadfästelse av förlikningen, förordna om rättshjälpens upphörande på grund av att partens ekonomiska förhållanden ändrats genom förlikningen. Med hänsyn till omständigheterna har särskilda skäl ansetts föreligga att begränsa de rättshjälpskostnader som parten själv skall bära. 34 § 1 st 5 och 4 st rättshjälpslagen.
 • NJA 1983 s. 221:När det beslutas att allmän rättshjälp skall upphöra på den grund att den rättssökande inte längre kan anses ha befogat intresse av att få sin sak behandlad, uppkommer frågan om skyldighet för honom att själv bära kostnaden för rättshjälpen. Det har ansetts att, i fall av detta slag, en begränsning av betalningsansvaret till maximibeloppet för rättshjälpen regelmässigt är motiverad. 34 § 4 st rättshjälpslagen.

Rättshjälp åt misstänkt i brottmål

35 §  Om offentlig försvarare finns särskilda bestämmelser.

 • NJA 1983 s. 150:Part som i rättegång åtnjöt allmän rättshjälp tillfördes betydande förmögenhetstillgångar genom förlikning i rättegången. Den domstol där tvisten var anhängig har ansetts oförhindrad att, i samband med stadfästelse av förlikningen, förordna om rättshjälpens upphörande på grund av att partens ekonomiska förhållanden ändrats genom förlikningen. Med hänsyn till omständigheterna har särskilda skäl ansetts föreligga att begränsa de rättshjälpskostnader som parten själv skall bära. 34 § 1 st 5 och 4 st rättshjälpslagen.
 • NJA 1993 s. 299:Domstolsverket har ansetts ha rätt att föra talan mot slutligt beslut av TR angående byte av offentlig försvarare.

36 §  Annan rättshjälp åt misstänkt i brottmål än som avses i 35 § beviljas tilltalad, om hans beräknade årsinkomst ej överstiger ett belopp som motsvarar tre gånger det basbelopp som anges i 6 § första stycket.

[S2]Vid prövning enligt första stycket äger 6 § andra och tredje styckena motsvarande tillämpning.

[S3]Är det uppenbart att sökanden själv kan svara för de kostnader som ersätts genom rättshjälpen, får dock rättshjälp ej beviljas. Lag (1988:213).

38 §  Bestämmelserna i rättegångsbalken om skyldighet för tilltalad eller annan att till staten återbetala kostnad som enligt rättens beslut utgått av allmänna medel äger motsvarande tillämpning i fråga om kostnad för rättshjälp enligt 36 §.

[S2]I fall som avses i 19 § andra stycket lagen (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken, 18 § lagen (1957:668) om utlämning för brott, 14 § lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge, 7 och 13 §§ lagen (1964:450) om åtgärder vid samhällsfarlig asocialitet, 39 § lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brott- målsdom samt 29 § lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet gäller vad där är föreskrivet. Lag (1983:153).

39 §  Rättshjälp enligt 36 § beviljas efter ansökan av den tilltalade. Beslut meddelas av den domstol där målet är anhängigt.

[S2]Har rätten skilt saken från sig får den, till dess talan fullföljts av den tilltalade eller tiden för sådan talan utgått, bevilja honom rättshjälp i högre rätt.

[S3]Föreligger omständighet som anges i 34 § första stycket 2 beträffande den tilltalade, skall domstolen besluta att rättshjälpen skall upphöra. Dömes den tilltalade för brottet, skall han utan hinder av vad som föreskrives i 38 § första stycket åläggas att betala hela kostnaden för rättshjälpen. Föreligger särskilda skäl, får dock beslutas att kostnaderna eller del därav skall betalas av staten.

[S4]Ändras den tilltalades ekonomiska förhållanden i sådan mån att han ej längre är berättigad till rättshjälp, skall domstolen besluta att rättshjälpen skall upphöra. Lag (1983:153).

40 §  Ansökan om rättshjälp enligt 36 § skall vara skriftlig samt innehålla uppgifter i de hänseenden som föreskrivs av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. Om särskilda skäl föreligger, får ansökan göras muntligen. Lag (1993:9).

Rättshjälp genom offentligt biträde

41 §  Rättshjälp genom offentligt biträde beviljas i mål eller ärende

 1. hos allmän förvaltningsdomstol angående medgivande till fortsatt tvångsvård enligt 7, 9, 12 eller 14 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och vid överklagande enligt 32 eller 33 § samma lag av beslut om intagning för tvångsvård eller om avslag på en begäran att tvångsvården skall upphöra, angående medgivande till fortsatt vård enligt 13 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, angående upphörande av sådan vård enligt 16 § samma lag, vid överklagande av beslut om rättspsykiatrisk vård enligt 18 § första stycket 1 eller 2 samma lag eller angående tillstånd eller återkallelse av tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område för den som genomgår rättspsykiatrisk vård med beslut enligt 31 kap. 3 § brottsbalken om särskild utskrivningsprövning,
 2. hos allmän förvaltningsdomstol angående inskrivning i eller utskrivning från vårdhem eller specialsjukhus enligt 35 § lagen (1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda,
 3. angående beredande av vård enligt 2 eller 3 §, omedelbart omhändertagande enligt 6 §, upphörande av vård enligt 21 §, flyttningsförbud enligt 24 § eller upphörande av flyttningsförbud enligt 26 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller hos allmän förvaltningsdomstol vid överklagande enligt 41 § första stycket 1 samma lag,
 4. hos allmän förvaltningsdomstol angående beredande av vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall eller angående omedelbart omhändertagande enligt 13 § samma lag,
 5. angående avvisning enligt utlänningslagen (1989:529), dock inte hos polismyndighet, såvida inte utlänningen enligt 6 kap.2 eller 3 §utlänningslagen hållits i förvar längre än tre dagar; offentligt biträde skall dock alltid förordnas för barn under 18 år som hålls i förvar enligt 6 kap. 3 § utlänningslagen, om barnet saknar vårdnadshavare här i landet,
 6. angående utvisning enligt 4 kap. 3 § utlänningslagen,
 7. angående utvisning och anmälningsplikt enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
 8. angående uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 b § utlänningslagen, om Utlänningsnämnden meddelat beslut om inhibition i ärendet om avvisning eller utvisning,
 9. angående verkställighet enligt utlänningslagen, om utlänningen hålls i förvar enligt 6 kap. 2 eller 3 utlänningslagen sedan mer än tre dagar; offentligt biträde skall dock alltid förordnas för barn under 18 år som hålls i förvar enligt 6 kap. 3 § utlänningslagen, om barnet saknar vårdnadshavare här i landet,
 10. hos regeringen angående beslut enligt 11 § lagen om särskild utlänningskontroll,
 11. angående hemsändande av utlänning med stöd av 12 kap. 3 § utlänningslagen,
 12. angående förverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26 kap.brottsbalken,
 13. angående verkställighet utomlands av frihetsberövande påföljd enligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. eller lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,
 14. angående utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling,
 15. angående kastrering enligt lagen (1944:133) om kastrering, om giltigt samtycke till åtgärden ej lämnats,
 16. hos allmän förvaltningsdomstol angående tillfälligt omhändertagande enligt 37 §, tvångsisolering enligt 38, 39 eller 41 § eller upphörande av tvångsisolering enligt 42 § smittskyddslagen (1988:1472). Lag (1996:1385).

Införd: SFS 1973:118 (Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen m.m.)
Ändrad: SFS 1974:1091 (Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om bostadsdomstol m.m.), 1981:1256 (om lag om vård av missbrukare i vissa fall, m.m.), 1981:231 (om interneringspåföljdens avskaffande och straffet för grovt narkotikabrott m.m.), 1981:219 (om interneringspåföljdens avskaffande och straffet för grovt narkotikabrott m.m.), 1979:690 (om ändring i brottsbalken, m.m.), 1991:1131 (om psykiatrisk tvångsvård, m.m.), 1990:55 (None), 1988:1482 (om följdlagstiftning till den nya lagen om vård av missbrukare i vissa fall), 1981:23 (om socialtjänsten), 1980:379 (med förslag till ny utlänningslag, m. m.), 1988:213 (om förbättringar inom rättshjälpssystemet), 1989:294 (med förslag om karantänslag, m. m.), 1989:533 (med förslag till utlänningslag m.m.), 1975:582 (Regeringens proposition med förslag till steriliseringslag, m.m.), 1986:238 (om följdlagstiftning till den nya omsorgslagen), 1994:141 (Mottagande av asylsökande m.m. Prop. 1993/94:94), 1991:574 (med förslag tilllag om särskild kontroll av vissa utlänningar, m.m.), 1973:164 (Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om åtgärder mot vissa våldsdåd med internationell bakgrund), 1995:775 (Ändringar i utlänningslagen (1989:529) Prop. 1994/95:179), 1978:363 (om ändring i utlänningslagen (1954:193), m.m.), 1975:1365 (Regeringens proposition om ändring i utlänningslagen (1954:193) m.m.)

42 §  Rättshjälp genom offentligt biträde skall beviljas den som åtgärden avser och i mål eller ärende som avses i 41 § 3 även vårdnadshavare, om det ej måste antagas att behov av biträde saknas. Lag (1981:23).

43 §  Rättshjälp genom offentligt biträde beviljas efter ansökan eller då annars anledning föreligger. Ansökan får göras av den som kan beviljas rättshjälp och i mål eller ärende som anges i 41 § 1 även av annan som får föra talan i målet eller ärendet.

[S2]Rättshjälp beviljas och biträde förordnas av den myndighet som handlägger målet eller ärendet. Dock ankommer prövningen i ärende hos socialnämnd eller social distriktsnämnd enligt 41 § 3 på länsrätten, i ärende som avses i 41 § 15 på Rättshjälpsmyndigheten, i ärende hos polismyndighet enligt 41 § 5 på Rättshjälpsmyndigheten, om ansökan om rättshjälp skall avslås, i ärende hos polismyndighet enligt 41 § 14 på länsrätten samt i ärende hos regeringen på departementstjänsteman som regeringen bestämmer.

[S3]Har myndigheten skilt målet eller ärendet från sig, äger under tiden till dess talan fullföljts eller tiden för fullföljd utgått andra stycket motsvarande tillämpning.

[S4]Rättshjälp utgår även när talan fullföljs eller meddelat beslut underställs annan myndighets prövning eller saken överlämnas till annan myndighets avgörande.

[S5]Ansökan om rättshjälp genom offentligt biträde ges in till den myndighet som handlägger målet eller ärendet. Gäller ansökan ärende som avses i 41 § 15, ges dock ansökan in till Rättshjälpsmyndigheten.

[S6]Myndighet som inte själv får bevilja rättshjälpen skall till behörig myndighet med eget yttrande överlämna ingiven ansökan med därvid fogade handlingar eller anmäla behovet av offentligt biträde. Lag (1994:141).

44 §  Har den som beviljats rättshjälp enligt 41 § till offentligt biträde själv föreslagit någon som är lämplig, skall denne förordnas, om ej hans anlitande skulle medföra avsevärt ökade kostnader eller i övrigt särskilda skäl föranleder annat. Har både den unge och vårdnadshavaren beviljats rättshjälp i mål eller ärende som avses i 41 § 3, förordnas gemensamt biträde, om det ej finns motstridiga intressen mellan dem.

[S2]I fråga om offentligt biträde äger bestämmelserna i 19 § första stycket, 21 § första stycket sista meningen, andra och tredje styckena, 22 § första--tredje, femte och sjätte styckena samt 23 § motsvarande tillämpning.

[S3]I fråga om beslut som meddelas med stöd av andra stycket äger 43 § andra och tredje styckena motsvarande tillämpning.

[S4]Ersättning till offentligt biträde utgår av allmänna medel. Lag (1988:213).

 • RÅ 1993:37:Ersättning enligt 44 § andra stycket rättshjälpslagen (1972:429) till offentligt biträde i LVU-mål för utfört arbete har bestämts med ledning av den timkostnadsnorm som gäller enligt den s.k. tvistemålstaxan.
 • RÅ 1997:33:Fråga om offentligt biträde i mål om förvar enligt utlänningslagen haft rätt till ersättning enligt rättshjälpslagen för resa och tidsspillan med anledning av att han personligen besökte utlänningen som satt i förvar på annan ort.
 • RÅ 2000:32:En länsrätt har fastställt ett beslut om omedelbart omhändertagande enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och därefter - sedan det upplysts att någon ansökan om tvångsvård inte skulle ges in - avskrivit målet och tillerkänt det offentliga biträde som förordnats i målet begärd ersättning enligt rättshjälpslagen för kostnader denne haft fram till länsrättens fastställelsebeslut. Biträdet har i överklagande till kammarrätten framställt yrkande om ersättning även för senare kostnader. Yrkandet har ansetts böra prövas av kammarrätten som en särskild framställning om ersättning.

45 §  I mål eller ärende som avses i 41 § får offentligt biträde föranstalta om sådan utredning som är skäligen påkallad för tillvaratagande av dens rätt som beviljats rättshjälpen och som ej kan erhållas genom myndighet som handlägger målet eller ärendet.

[S2]Har offentligt biträde ej utsetts, får Rättshjälpsmyndigheten på ansökan av den som beviljats rättshjälpen besluta om utredning.

[S3]Den som efter beslut av offentligt biträde eller Rättshjälpsmyndighet medverkat vid utredning har rätt till ersättning av allmänna medel enligt bestämmelser som regeringen meddelar. I fråga om fastställande av ersättning äger 43 § andra och tredje styckena motsvarande tillämpning. Lag (1989:360).

Rådgivning

46 §  Med rådgivning förstås i denna lag rådgivning och därmed jämförlig åtgärd i rättslig angelägenhet under högst en timme. Som rådgivning skall dock ej anses åtgärd för upprättande av självdeklaration eller åtgärd i angelägenhet som omfattas av förordnande som meddelats med stöd av 8 § tredje stycket. Lag (1990:1133).

47 §  Rådgivning sker mot en avgift som för varje påbörjad tidsperiod om femton minuter motsvarar en fjärdedel av det grundbelopp som avses i 11 § andra stycket. Avgiften får sättas ned så att den inte överstiger den grundavgift som skulle ha bestämts om allmän rättshjälp hade beviljats. För vad som har satts ned utgår ersättning av allmänna medel till den som har meddelat rådgivningen.

[S2]Den som har meddelat rådgivningen har rätt till skälig ersättning av allmänna medel för de kostnader för tolk och för översättning som uppdraget har krävt. Ersättningen fastställs av Rättshjälpsmyndighet.

[S3]Beviljas allmän rättshjälp efter rådgivning, skall kostnaden för rådgivningen anses som en kostnad för den allmänna rättshjälpen. Erläggande av rådgivningsavgift skall anses som betalning på grundavgift. Lag (1993:9).

48 §  Rådgivning meddelas av advokat eller av biträdande jurist på advokatbyrå.

[S2]Beslut om rådgivningsavgift jämlikt 47 § första stycket ankommer på den som meddelat rådgivningen. Lag (1979:240).

Särskilda bestämmelser

49 §  I fråga om talan mot domstols beslut enligt denna lag tillämpas, utom i fall som avses i andra stycket, vad som i allmänhet gäller om talan mot beslut av domstolen.

[S2]Hovrättens beslut i en överklagad fråga angående ersättning till biträde får inte överklagas. Hovrätten får dock tillåta att beslutet överklagas, om det finns särskilda skäl för en prövning om tillstånd skall ges enligt 54 kap. 10 § första stycket 1 rättegångsbalken.

[S3]Beslut enligt denna lag av Rättshjälpsmyndigheten eller annan förvaltnings- myndighet som ej omfattas av första stycket överklagas hos Rättshjälps- nämnden.

[S4]Beslut av advokat eller biträdande jurist på allmän advokatbyrå får inte överklagas.

[S5]Rättshjälpsnämndens beslut enligt denna lag får inte överklagas. Lag (1991:1131).

 • RÅ 1994:101:Beslut om allmän rättshjälp i mål om återbetalningsskyldighet enligt lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension skall överklagas hos Försäkringsöverdomstolen.
 • NJA 1992 s. 84:Domstol beslutade att ej upphäva eller ändra för part beviljad allmän rättshjälp. Motparten har ansetts ej ha rätt att föra talan mot beslutet.
 • NJA 1984 s. 316:I samband med dom i mål vari part beviljats allmän rättshjälp beslöt TR:n att parten inte skulle erlägga rättshjälpsavgift. Sedan parten fullföljt talan mot domen, förordnade HovR:n att rättshjälpen skulle upphöra och förpliktade HovR:n parten att till statsverket återbetala rättshjälpskostnaderna i såväl TR:n som HovR:n. Eftersom TR:ns beslut rörande rättshjälpsavgift inte överklagats, har HovR:n ansetts inte ha ägt ingå i prövning av om parten borde åläggas återbetalningsskyldighet till statsverket för rättshjälpskostnaderna i TR:n.

49 a §  Ett beslut om rättshjälp får överklagas, förutom av den som är enskild part, av myndighet som regeringen bestämmer. Räknas tiden för överklagande från den dag då en part fått del av beslutet, får myndigheten likväl inte överklaga beslutet senare än två månader från dagen för beslutet. Myndigheten får överklaga ett beslut även till förmån för en enskild part.

[S2]Undanröjs annat beslut om rättshjälp än sådant som avser offentligt biträde, skall den som haft rättshjälpen själv bära kostnaderna för denna. Föreligger särskilda skäl, får dock förordnas att kostnaderna eller del därav skall betalas av staten. Lag (1993:9).

 • NJA 1981 s. 873:Spörsmål angående beviljande av allmän rättshjälp för näringsidkare. (I-VI.)
 • NJA 1992 s. 84:Domstol beslutade att ej upphäva eller ändra för part beviljad allmän rättshjälp. Motparten har ansetts ej ha rätt att föra talan mot beslutet.
 • NJA 1993 s. 299:Domstolsverket har ansetts ha rätt att föra talan mot slutligt beslut av TR angående byte av offentlig försvarare.
 • NJA 1982 s. 845:Fråga om tidpunkten för fastställande av ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen i det fallet att biträdet entledigas innan målet avgörs. Tillika fråga huruvida HovR bort inhämta förklaring från domstolsverket över besvär som rättshjälpsbiträde anfört mot TR:s beslut om ersättning.
 • NJA 1982 s. 112:I brottmål, vari talan mot HovR:s dom förts av den tilltalade endast om befrielse från skyldighet att till statsverket återbetala kostnader för offentlig försvarare och bevisning, har talan för staten som revisionssvarande ansetts kunna föras av riksåklagaren. Jfr 49 a § 1 rättshjälpslagen. Enär talan fullföljts endast beträffande rättegångskostnader, har begäran av advokat - som i egenskap av offentlig försvarare biträtt den tilltalade i HovR:n - om ersättning av allmänna medel för biträde åt den tilltalade i HD ansetts lagligen inte kunna bifallas.

49 b §  Myndighet som regeringen bestämmer får påkalla beslut om att allmän rättshjälp skall upphöra enligt 34 §. Lag (1993:9).

 • NJA 1992 s. 84:Domstol beslutade att ej upphäva eller ändra för part beviljad allmän rättshjälp. Motparten har ansetts ej ha rätt att föra talan mot beslutet.

49 c §  Ett biträde som överklagat ett beslut om ersättning får i den högre instansen åberopa nya omständigheter till stöd för sitt anspråk endast om det finns särskilda skäl för det. Lag (1988:213).

50 §  Bestämmelserna i denna lag om angelägenhet, som skall prövas av förvaltningsmyndighet, gäller även sådant ärende vid domstol, som avser domstolens förvaltande verksamhet. Lag (1979:240).

51 §  Den som, i firma eller annars, i yrkesmässig verksamhet som ej utövas vid advokatbyrå uppsåtligen använder benämningen rättshjälp på sätt som är ägnat att leda till att verksamheten förväxlas med den rättshjälpsverksamhet som enligt denna lag utövas vid advokatbyrå dömes till böter. Detsamma gäller den som uppsåtligen, i firma eller annars, i yrkesmässig verksamhet obehörigen använder benämningen allmän advokatbyrå eller benämning som är ägnad att leda till förväxling därmed. Lag (1973:118).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Rättshjälpslag (1972:429)

Ändring, SFS 1973:118

  Förarbeten
  Prop. 1972:132
  Omfattning
  ändr. 1, 9, 17, 19, 20, 22, 24-26, 31, 33, 37, 38 §§; nuvarande 41-44 §§ betecknas 46-49 §§, nuvarande 45 § betecknas 51 §; rubr. närmast före 41 § sättes närmast före 46 §, rubr. närmast före 44 § sättes närmast före 49 §; nya 41-45, 50 §§, rubr. närmast före 41 §

Ändring, SFS 1973:164

Ändring, SFS 1973:247

Ändring, SFS 1973:659

Ändring, SFS 1974:11

Ändring, SFS 1974:321

Ändring, SFS 1974:1091

  Förarbeten
  Prop. 1974:151
  Omfattning
  ändr. 3-5, 8, 9, 17, 18, 22, 24-26, 31, 40, 41, 43, 45, 50 §§

Ändring, SFS 1975:582

Ändring, SFS 1975:1302

  Förarbeten
  Prop. 1975/76:47
  Omfattning
  ändr. 5, 9, 16, 19, 22, 23, 25, 31, 39 §§

Ändring, SFS 1975:1365

Lag (1976:626) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Lag (1978:363) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Lag (1978:804) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Lag (1979:240) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

  Förarbeten
  Prop. 1978/79:90
  Omfattning
  utgår rubr. närmast före 18 §; ändr. 2-4, 6-12, 15-34, 36, 37, 39-50 §§, rubr. närmast före 9, 11, 16 §§; nya 5 a, 5 b, 9 a, 18 a, 49 a §§, rubr. närmast före 20, 22, 24, 26, 27, 31, 33, 34 §§; omtryck

Lag (1979:347) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Lag (1979:690) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Lag (1979:937) om ändring i lagen (1979:240) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Lag (1980:379) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Lag (1981:5) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Lag (1981:23) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Lag (1981:219) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Lag (1981:231) om ändring i lagen (1981:23) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Lag (1981:386) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Lag (1981:830) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Lag (1981:1200) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Lag (1981:1256) om ändring i lagen (1981:231) om ändring i lagen (1981:23) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Lag (1981:1257) om ändring i lagen (1981:23) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Lag (1981:1287) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Lag (1981:1288) om ändring i lagen (1981:830) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Lag (1982:299) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Lag (1982:300) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

  Omfattning
  ändr. 46 §

Lag (1982:1132) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Lag (1983:153) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:61
  Omfattning
  ändr. 3, 6, 8, 11-13, 15, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 43, 47, 49 a §§, rubr. närmast före 11, 27, 33 §§; nya 14 a, 14 b §§
  Ikraftträder
  1983-05-01

Lag (1983:487) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:165
  Omfattning
  ändr. 9, 16, 26 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1983-07-01

Lag (1986:238) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Lag (1986:657) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:9
  Omfattning
  ändr. 5 b, 24, 25 §§
  Ikraftträder
  1987-06-01

Lag (1986:1041) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Lag (1987:450) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:26
  Omfattning
  ändr. 9, 9 a §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1987:682) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Den nya bestämmelsen i 32 § andra stycket tillämpas endast i konkurser som handläggs enligt den nya konkurslagen.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:90
  Omfattning
  ändr. 10, 32 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1987:749) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.
  Bestämmelserna i 20 § andra stycket i dess äldre lydelse gäller dock fortfarande i fråga om angelägenheter som handläggs enligt lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:89
  Omfattning
  ändr. 9, 20 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1987:806) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.
  2. Har allmän rättshjälp sökts före ikraftträdandet, gäller 8 § i dess äldre lydelse.
  3. Har någon med stöd av giftermålsbalken förordnats att vara skiftesman, skall hans rätt till ersättning för uppdraget prövas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:86
  Omfattning
  ändr. 8, 9, 16, 19, 22, 23, 25, 31 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:213) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i de fall där rättshjälp har sökts före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:73
  Omfattning
  ändr. 5 b, 6, 8, 9, 9 a, 10, 11, 12, 13, 14 a, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 34, 36, 41, 43, 44, 47, 49, 49 a §§; nya 31 a, 49 c §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1988:1295) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:124
  Omfattning
  ändr. 4, 5 a, 20 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1988:1482) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Lag (1989:294) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Lag (1989:357) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre bestämmelser tillämpas dock i fråga om avgöranden av hovrätt som meddelats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:78
  Omfattning
  ändr. 49 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1989:360) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft, i fråga om 8 och 8 a §§ samt 43 § utom såvitt avser utbyte av ordet rättshjälpsnämnd, den 1 juli 1989, och i övrigt den dag regeringen bestämmer. I ärende enligt utlänningslagen (1980:376) eller lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall tillämpas fortfarande 43 § i äldre lydelse. Lag (1989:534).
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:117
  Omfattning
  upph. 5 a, 29 §§; ändr. 3, 4, 5, 8, 18, 21, 22, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 43, 45, 47, 49 §§, rubr. närmast före 27, 31, 33 §§; nya 8 a, 31 b, 31 c, 33 a, 33 b §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1989:533) om ändring i lagen (1989:294) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:86
  Omfattning
  ändr. 41 § i 1989:294, övergångsbest. till 1989:294
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1989:534) om ändring i lagen (1989:360) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:86
  Omfattning
  ändr. 43 § i 1989:360, övergångsbest. till 1989:360
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1989:662) om ändring rättshjälpslagen (1972:429)

Lag (1990:55) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Lag (1990:1133) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Lag (1991:212) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i mål som handläggs av försäkringsrätt efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:80, Bet. 1990/91:JuU18
  Omfattning
  ändr. 5 b §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Ändring, SFS 1991:363

  Omfattning
  ikrafttr. av 1991:212

Lag (1991:516) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Lag (1991:574) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. I fråga om rättshjälp i ärenden angående avvisning eller utvisning enligt terroristlagen (1989:530) gäller äldre föreskrifter.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:118, Bet. 1990/91:JuU29
  Omfattning
  ändr. 41, 43 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:1131) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
  2. Rättshjälp som har beviljats hos en utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden lämnas fortfarande i mål eller ärenden som efter utgången av december 1991 skall prövas av allmän förvaltningsdomstol enligt punkt 9 eller 10 övergångsbestämmelserna till lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller enligt punkt 3 eller 4 övergångsbestämmelserna till lagen (1991:1130) om ändring i lagen (1985:569) om införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl.
  3. Rättshjälpsärenden hos en utskrivningsnämnd som inte har avgjorts före ikraftträdandet skall efter ikraftträdandet prövas av länsrätten i det län som omfattar utskrivningsnämndens verksamhetsområde.
  4. Rättshjälpsärenden hos psykiatriska nämnden som inte har avgjorts före ikraftträdandet och rättshjälpsärenden som enligt meddelad fullföljdshänvisning därefter överklagas hos nämnden skall efter ikraftträdandet prövas av kammarrätten i Stockholm.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:58, Bet. 1990/91:SoU13
  Omfattning
  ändr. 41, 49 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1731) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:24, Bet. 1991/92:LU13
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1732) om ändring i lagen (1991:516) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:24, Bet. 1991/92:LU13
  Omfattning
  ändr. 9 a § i 1991:516
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1993:9) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 1993.
  2. Bestämmelserna i 11, 12, 14--15, 17, 18, 27, 28 §§, 30 § första stycket, 31, 31 b, 32, 34 och 47 §§ i deras äldre lydelse gäller fortfarande i fall då rättshjälp sökts före ikraftträdandet.
  3. I fall som omfattas av tredje stycket av övergångsbestämmelsen till avgiftsförordningen (1992:191) gäller 9 a § i sin äldre lydelse.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:104, Prop. 1992/93:109, Bet. 1992/93:JuU12
  Omfattning
  ändr. 6, 9 a, 11, 12, 14, 14 a, 14 b, 15, 17, 18, 18 a, 22, 27, 28, 30, 31, 31 b, 32, 34, 40, 47, 49 a, 49 b §§, rubr. närmast före 11, 27 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1993-03-01

Lag (1994:57) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:124, Prop. 1993/94:26, Bet. 1993/94:JuU12
  Omfattning
  ändr. 8 §; ny 9 b §§
  Ikraftträder
  1994-04-01

Lag (1994:141) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:188, Prop. 1993/94:94, Bet. 1993/94:SfU11
  Omfattning
  ändr. 41, 43 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:339) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:303, Prop. 1993/94:123, Bet. 1993/94:LU26
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:482) om ändring i lagen (1994:339) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:335, Prop. 1993/94:151, Bet. 1993/94:SkU31
  Omfattning
  ändr. 8 § i 1994:339

Lag (1994:832) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:431, Prop. 1993/94:200, Bet. 1993/94:JuU31
  Omfattning
  ändr. 5 b, 9, 9 a, 24, 25 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1995:27) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 5 b §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:775) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:401, Prop. 1994/95:179, Bet. 1994/95:SfU16
  Omfattning
  ändr. 41 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:976) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:456, Prop. 1994/95:150, Bet. 1994/95:JuU26
  Omfattning
  ändr. 22 §
  Ikraftträder
  1995-08-01

Lag (1996:1385) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Förarbeten
Rskr. 1996/97:80
Omfattning
ändr. 41 §
Ikraftträder
1997-01-01

Ändring, SFS 1996:1619

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen gäller dock fortfarande om
  allmän rättshjälp, rättshjälp åt misstänkt i brottmål eller rättshjälp genom offentligt biträde har beviljats före den 1 december 1997, eller
  ansökan om sådan rättshjälp har lämnats in till domstol, Rättshjälpsmyndigheten eller annan myndighet som kan besluta om rättshjälp före den 1 december 1997.
  Omfattning
  upph.