NJA 1981 s. 757

En genom avsändarens försorg frankostämplad försändelse med vadeinlaga inkom en dag för sent till vederbörande TR. I ärende om återställande av försutten tid har frankostämpelns datumangivelse, med hänsyn till vad som blivit upplyst om hur försändelsen datumstämplats under postbehandlingen och om postverkets rutiner för sådan datumstämpling, ansetts ej kunna tillmätas värde som bevis om vilken dag försändelsen avlämnats för postbefordran.

HD

(Jfr 1973 s 746)

Luleå TR meddelade d 14 jan 1980 dom i mål mellan Max Grill i Norrland AB och Scandomat AB angående skadestånd. Sedan Max Grill i Norrland AB vädjat mot domen avvisade TR:n i beslut d 5 febr 1980 vadetalan, enär vadeinlagan inkommit för sent.

Max Grill i Norrland AB ansökte i HD om återställande av försutten tid för fullföljd av talan mot domen.

Scandomat AB bestred bifall till ansökningen.

HD avgjorde ärendet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Tancred, hemställde i betänkande om följande beslut: Sökandens vadeinlaga har skickats från Gällivare till Luleå med post i vanlig brevförsändelse. Försändelsen har frankostämplats hos avsändaren, Gällivare advokatbyrå. Frankostämpeln är daterad fredagen d 1 febr 1980. Försändelsen har också åsatts datumstämpel på postkontoret i Gällivare. Denna stämpel är daterad d 4 febr 1980. Försändelsen kom in till TR:n först d 5 febr 1980, dvs dagen efter vadetidens utgång.

Sökanden har genom sitt ombud anfört att försändelsen, sedan den frankostämplats d 1 febr 1980, lagts på brevlådan på postkontoret i Gällivare samma dag kl 15.30. Sökanden har vidare till stöd för sin talan åberopat ett d 12 febr 1980 daterat intyg av postmästaren i Gällivare. I intyget uttalas att försändelsen under postbehandlingen antingen kan ha förstuckits i eller blivit fastsittande på baksidan av en samtidigt inlämnad försändelse ställd till adressat i Gällivare, vilken återställt försändelsen genom brevlåda i Gällivare måndagen d 4 febr, eller av oförklarlig anledning kan ha hamnat bland Gällivares lokalförsändelser och då blivit föremål för sortering först på morgonen d 4 febr 1980. Av intyget framgår vidare, att försändelsen, om den inlämnats vid disk eller i brevlåda på postkontoret d 1 febr 1980, skulle ha avsänts från Gällivare samma dag med tåg kl 21.44 och varit i Luleå påföljande morgon och uppsorterats i TR:ns box på morgonen d 4 febr.

Postens centralförvaltning har i yttrande till HD anfört: Hur frankering och inlämning av frankostämplade försändelser skall ske framgår av anvisningar, som tilldelas varje kund som erhåller tillstånd att använda frankeringsmaskin. Av anvisningarna framgår bl a att avsändaren själv skall ställa in det belopp och det datum som skall anges i stämpeltrycket. Försändelserna skall därefter normalt lämnas in på postkontor för kontroll. Enstaka frankostämplade försändelser får dock läggas direkt i brevlåda. Om datumangivelsen är felaktig skall försändelsen genom postpersonalens försorg datumstämplas med rätt datum på försändelsens framsida. I det nu aktuella ärendet har begärts yttrande från postkontoret i Gällivare. Av yttrandet framgår bl a att det inte framkommit något som tyder på att den aktuella försändelsen försenats på postkontoret. Om försändelsen försenats på postkontoret borde den ha varit datumstämplad på baksidan d 4 febr och inte på framsidan. Felsorterade försändelser skall alltid datumstämplas på baksidan innan de vidaresänds. Enligt centralförvaltningens uppfattning har det intyg som utfärdats av postmästaren i Gällivare d 12 febr 1980 utformats på ett olämpligt sätt. Det förefaller sannolikt att försändelsen inte postats förrän d 4 eller möjligen d 3 febr 1980. Möjligheten att försändelsen avlämnats d 1 febr och därefter försenats på postkontoret kan dock inte helt uteslutas.

I rättsfallet NJA 1973 s 746, vartill sökanden hänvisat, förelåg till bedömande frågan huruvida frankostämpels datumangivelse kunde godtagas såsom bevis om postinlämningsdag. Försändelsen hade i det fallet inte försetts med kompletterande datumstämpel på postanstalten. HD uttalade att de postala reglerna visserligen inte utgjorde någon garanti för att inte en felaktigt daterad frankostämplad försändelse kan komma att postbefordras utan att kompletteras med datumstämpel på postanstalten men att, då ingen särskild omständighet talade för att den aktuella datumstämpeln var felaktig, uppgiften om dagen för försändelsens avlämnande för postbefordran borde godtagas.

I förevarande fall har försändelsen med sökandens vadeinlaga datumstämplats på postanstalten i Gällivare med stämpel på försändelsens framsida. Denna omständighet talar med hänsyn till vad som anförts angående reglerna för behandling av frankostämplad post för att försändelsen inkommit till postanstalten först d 4 febr eller möjligen d 3 febr och motsäger således sökandens uppgift att försändelsen postats d 1 febr. Någon utredning som ger tillräckligt stöd åt sökandens uppgift i sistnämnda hänseende föreligger inte. Postanstaltens datumstämpel bör vid sådant förhållande tillerkännas vitsord som bevis om inlämningsdag.

På grund av vad sålunda anförts kan sökanden inte anses ha styrkt laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid fullfölja talan mot TR:ns dom. HD lämnar därför ansökningen utan bifall.

HD (JustR:n Hult, Fredlund, Nordenson, referent, Knutsson och Heuman) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.