NJA 1981 s. 900

Grov oaktsamhet vid upprättande av tulldeklaration? 5 § 2 st lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

Stockholms TR

Allmän åklagare yrkade vid Stockholms TR ansvar å C.H. för varusmuggling jämlikt 1 § varusmugglingslagen enligt följande påstående: C.H. har i samband med tullbehandling i Stockholm d 18 sept 1978 av C.H. tillhörigt från utlandet inkommet flyttgods i en d 12 sept 1978 dagtecknad uppgift om flyttsaker oriktigt intygat att i flyttgodssändningen endast medförts 6-8 flaskor spritdrycker, ehuru den införda kvantiteten var större. Genom att sålunda underlåta att i uppgiften upptaga 11 flaskor spritdrycker innehållande 10,30 l samt 4 flaskor vin har C.H. uppsåtligen föranlett att varorna införts till riket, oaktat han ej varit berättigad införa dem utan att de tullbehandlats.

I andra hand yrkade åklagaren ansvar å C.H. jämlikt 5 § varusmugglingslagen för det han i varje fall av grov oaktsamhet föranlett att de nämnda varorna införts till riket utan att i vederbörlig ordning bli tullbehandlade.

TR.n (ordf rådmannen Törnlund) anförde i dom d 21 mars 1979:

Domskäl. C.H. har vitsordat de av åklagaren angivna faktiska omständigheterna men bestritt ansvar, i det han gjort gällande att han icke haft uppsåt att bryta mot varusmugglingslagen samt att han visserligen varit oaktsam vid avgivandet av uppgifter om flyttsaker men att hans oaktsamhet med hänsyn till omständigheterna måste anses som ringa.

C.H. har närmare uppgivit: C.H. bodde tillsammans med sin hustru och två i maj 1978 adopterade barn i Colombia. Den 10 juni 1978 flyttade familjen till Sverige. Packningen av familjens bohag ombesörjdes av en flyttningsfirma efter det att familjen avrest.

Bohaget anlände till Sverige i sept. 1978. C.H. visste att i flyttgodset ingick innehållet i ett barskåp, sprit och vin, men visste naturligtvis inte exakt hur mycket det var fråga om. Han gjorde en uppskattning av denna mängd och för att markera sin osäkerhet angav han i tullhandlingen "ca 6-8 flaskor olika spritsorter". Genom denna osäkra angivelse utgick han från att tullen skulle kontrollera flyttgodset i det aktuella avseendet.

I målet är ostridigt att C.H. till riket låtit införa den av åklagaren angivna mängden sprit och vin utan att tillse att varorna blev föremål för vederbörlig tullbehandling. Det är emellertid inte visat att C.H. handlat med uppsåt att bryta mot tullbestämmelserna. C.H. har emellertid förfarit oaktsamt. Omständigheterna och särskilt mängden av de varor som genom C.H:s förfarande blivit undandragen vederbörlig tullbehandling gör att den av C.H. ådagalagda oaktsamheten måste betrakts som grov. C.H. kan därför inte undgå ansvar i enlighet med åklagarens andrahandsyrkande.

Prövningen av åtalet medför att förutsättningar att bifalla åklagarens förverkandeyrkande icke föreligger. Beslaget skall därför hävas.

Domslut

Domslut. TR:n dömde C.H. för varusmuggling jämlikt 5 § varusmugglingslagen till 30 dagsböter å 40 kr.

Svea HovR

C.H. fullföljde talan i Svea HovR med yrkande om frikännande.

Åklagaren bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Modigh samt hovrättsråden Thuresson, Green och Bergfalk, referent) anförde i dom d 19 febr 1980:

Domskäl

Domskäl. HovR:n finner lika med TR:n C.H. förfallen till ansvar för förseelse mot 5 § lagen om straff för varusmuggling. Såväl antalet dagsböter som beloppet av varje dagsbot bör emellertid sänkas.

Domslut

Domslut. HovR:n ändrar på det sätt TR:ns dom att HovR:n jämlikt 5 § lagen (1960:418) om straff för varusmuggling dömer C.H. för förseelse mot nämnda lagrum till 20 dagsböter å 30 kr.

HD

C.H. sökte revision och yrkade att åtalet måtte ogillas.

Riksåklagaren bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Loinder, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande dom: Domskäl. Enligt lagen (1977:293) om handel med drycker får spritdrycker och vin m m, med vissa undantag, införas till landet endast av ett särskilt s k partihandelsbolag, som är bildat för ändamålet. Närmare bestämmelser för ett av dessa undantag finns i kungörelsen (1960:400) om rätt för resande m fl att införa varor tull- och avgiftsfritt.

C.H., som inte har kunnat hänvisa till något annat undantag från det principiella förbudet för privatpersoner att införa spritdrycker och vin än bestämmelserna i den kungörelsen, har sammanlagt fört med sig ca 12,5 l starksprit, ca 2 l starkvin och 4 l vin. Enligt 7 och 9 §§ jämförda med 5 § i kungörelsen skulle C.H. ha haft rätt att införa sammanlagt 2 l spritdrycker och vin tullfritt samt 5 l spritdrycker eller vin mot erläggande av tull. Resten fick han överhuvudtaget inte själv föra in i landet. För dessa mängder kan C.H. alltså inte ha varit skyldig att erlägga tull.

Riksåklagaren har lagt C.H. till last endast att han genom sina oriktiga uppgifter föranlett fara för att tull skulle undandragas statsverket. Som åtalet alltså är slutligen bestämt kunde någon fara för en sådan effekt överhuvudtaget inte uppkomma beträffande andra mängder än de som skulle ha fått införas mot erläggande av tull, dvs 5 l spritdrycker eller vin.

C.H. har i sin deklaration uppgivit för tullmyndigheten att han bland flyttsakerna medförde... ca 6-8 flaskor olika spritsorter". Uppgiften- var visserligen oriktig men kan med hänsyn till det nyss anförda inte medföra ansvar för C.H..

Domslut

Domslut. Med ändring av HovR:ns dom lämnar HD åtalet utan bifall.

HD (JustR:n Hult, Ulveson, Erik Nyman, Vängby, referent, och Heuman) beslöt följande dom:

Domskäl

Domskäl. Riksåklagaren har - med förklaring att tillämpligt lagrum är 5 § 2 st varusmugglingslagen - justerat åtalet så, att den gärning som lägges C.H. till last slutligen beskrives på följande sätt: C.H. har - med avsikt att densamma skulle ingivas till vederbörande tullmyndighet, vilket även skett - i en d 12 sept 1978 i Stockholm dagtecknad uppgift om flyttsaker av grov oaktsamhet oriktigt intygat att i flyttgodssändningen endast medförts ca 6-8 flaskor spritdrycker oaktat därutöver medförts 11 flaskor spritdrycker innehållande 10,3 l samt 4 flaskor vin. C.H. har genom denna oriktiga uppgift föranlett fara för att tull skulle undandrags statsverket.

I C.H:s tulldeklaration finns beträffande varor "för vilka flyttsakstullfrihet inte får medges" antecknat följande: "Rester från barskåpet ca 6-8 flaskor olika spritdrycker". Denna uppgift är att jämföra med den mängd alkoholhaltiga drycker som ingick i flyttgodssändningen och som enligt vad utredningen får anses ge vid handen omfattade - förutom några miniatyrflaskor - 11 oöppnade flaskor innehållande 10,3 l sprit, 4 öppnade flaskor innehållande 1,91 l sprit, 3 öppnade flaskor innehållande 1,75 l Campari och Vermouth samt 4 oöppnade flaskor innehållande 2,8 l vin. C.H:s uppgift är sålunda oriktig.

C.H. har till sitt försvar åberopat dels att han före avresan från Colombia var fullt sysselsatt med vården av de då nyadopterade barnen och andra angelägenheter, att packningen av flyttsakerna efter avresan ombesörjdes av en flyttfirma och att han därför inte kände till den exakta mängden spritdrycker i barskåpet, dels att han av senare uppgifter från Colombia bibragts uppfattningen att 4-5 halvfulla spritfiskor behållits av flyttfirman. C.H:s uppgifter i dessa hänseenden får godtas.

Med hänsyn till omständigheterna vid C.H:s avresa från Colombia är det visserligen naturligt att han ej före avresan förvissade sig om vilken mängd alkoholhaltiga drycker som skulle överförs till Sverige. Vid upprättandet av tulldeklarationen har det emellertid ålegat honom att närmare undersöka vad flyttsakerna kunde innehålla i nämnda hänseende eller om detta inte varit möjligt att markera ett större mått av osäkerhet än som framgår av deklarationen. När så inte skett måste C.H. anses ha lämnat den oriktiga uppgiften av oaktsamhet.

C.H. har likväl avfattat uppgiften så att den bort - som också skett - föranleda en närmare kontroll från tullverkets sida. Med hänsyn härtill, till förhållandet mellan det uppgivna och det faktiska antalet flaskor samt till vad C.H. i övrigt anfört till sitt försvar kan hans oaktsamhet inte anses grov. Åtalet skall därför ogillas.

Domslut

Domslut. Med ändring av HovR:ns dom lämnar HD åtalet utan bifall.