Upphävd författning

Lag (1977:293) om handel med drycker

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1977-05-12
Ändring införd
SFS 1977:293
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag gäller försäljning och införsel av spritdrycker, vin, starköl och öl (alkoholdrycker) samt lättöl, läskedrycker och andra alkoholfria drycker.

[S2]Beteckning i denna lag har samma betydelse som i lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m.

[S3]Föreskrifter om marknadsföring av alkoholdrycker finns, förutom i denna lag, även i lagen (1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker. Lag (1978:766).

2 §  Med försäljning förstås varje form av tillhandahållande av dryck mot ersättning.

[S2]Med partihandel avses försäljning till återförsäljare i och för hans rörelse. Annan försäljning benämnes detaljhandel, eller, om den sker för förtäring på stället, servering.

3 §  Det är förbjudet att försälja alkoholdrycker om rätt därtill ej föreligger enligt denna lag.

4 §  Utan hinder av bestämmelserna i denna lag får vin, starköl och öl serveras till passagerare på järnvägståg i internationell trafik. Vin får säljas för kyrkligt behov enligt föreskrifter som meddelas av regeringen, eller efter regeringens bestämmande socialstyrelsen.

[S2]Genom vad som föreskrives i denna lag göres ej inskränkning i den rätt till försäljning som följer av gällande bestämmelser om tullager som har inrättats för förvaring av proviant m.m. samt till försäljning av obeskattade varor i exportbutik.

5 §  Om rätt att förfoga över alkoholdrycker som medföres som proviant på fartyg och luftfartyg i internationell trafik gäller särskilda bestämmelser.

6 §  Om försäljning av spritdrycker, vin och starköl för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller likartat ändamål gäller lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat.

7 §  Försäljning av drycker som omfattas av denna lag skall skötas på sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras.

[S2]Den som tar befattning med försäljning av drycker skall tillse att ordning, nykterhet och trevnad råder på försäljningsstället.

8 §  Den som tillverkar, säljer eller förmedlar försäljning av alkoholdrycker får i sin rörelse lämna sådan dryck som gåva endast i form av varuprov.

[S2]Vid handel med andra varor än alkoholdrycker får sådan dryck ej lämnas som gåva.

9 §  Vid detaljhandel med och servering av alkoholdrycker skall alkoholfria drycker finnas att tillgå i tillfredsställande urval och omfattning.

10 §  Den som är underårig eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får ej bedriva försäljning av alkoholdrycker. Lag (1988:1285).

11 §  Vid detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl får vara ej säljas eller utlämnas till den som kan antagas ej ha fyllt 20 år. Motsvarande gäller vid detaljhandel med öl och servering av alkoholdrycker i fråga om den som kan antagas ej ha fyllt 18 år.

[S2]Alkoholdrycker får ej säljas eller utlämnas till den som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.

[S3]Utlämning av alkoholdrycker skall vägras om det finnes särskild anledning att antaga att varan är avsedd att olovligen tillhandahållas någon.

[S4]Innan alkoholdrycker utlämnas skall mottagaren på begäran styrka sin ålder.

12 §  Det är förbjudet att som ombud eller på därmed jämförligt sätt anskaffa alkoholdrycker till den som enligt 11 § ej har rätt att få sådan vara utlämnad till sig. Det är också förbjudet att i större omfattning tillhandagå annan med att anskaffa alkoholdrycker.

[S2]Spritdrycker, vin eller starköl får inte som gåva eller lån överlämnas till den som kan antas inte ha fyllt 20 år. Öl får inte som gåva eller lån överlämnas till den som kan antas inte ha fyllt 18 år. Vad nu sägs gäller inte när någon bjuder av en alkoholdryck för förtäring på stället. Lag (1981:398).

 • NJA 1986 s. 527:Fråga huruvida tillhandagående åt annan med att anskaffa alkoholdrycker kunde anses ha skett i större omfattning. 12 § 1 st och 74 § lagen (1977:293) om handel med drycker.
 • NJA 1997 s. 175:Ansvarsbestämmelsen i 74 § lagen (1977:293) om handel med drycker avseende olovligt anskaffande av alkoholdrycker har ansetts vara tillämplig då en person som gåva eller lån, i strid med förbudet i 12 § 2 st samma lag, överlämnat en mindre mängd spritdrycker till en ung person.

13 §  Försäljning av alkoholfria drycker är, med de inskränkningar som föreskrives i denna lag, tillåten under samma villkor som gäller för drivande av handel i allmänhet.

14 §  Starköl med högre alkoholhalt än 4,5 viktprocent får säljas endast för export.

Parti- och detaljhandelsbolagen

15 §  För import och partihandel med spritdrycker, vin och starköl skall finnas ett särskilt för ändamålet bildat aktiebolag (partihandelsbolag), som staten äger.

[S2]För detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl skall finnas ett särskilt för ändamålet bildat aktiebolag (detaljhandelsbolag), som staten äger.

16 §  Föreskrifter om bolagens verksamhet och drift samt om särskild kontroll från statens sida skall intagas i avtal som upprättas mellan staten och bolagen.

[S2]Bolagen är skyldiga att verka för att reklam och andra marknadsföringsåtgärder för spritdrycker, vin och starköl ej bedrives på sätt som uppenbarligen står i strid med det i 7 § första stycket angivna syftet.

Import, export och partihandel

17 §  Spritdrycker, vin och starköl får, med de undantag som anges i 18 §, införas till landet endast av partihandelsbolaget.

[S2]Spritdrycker, vin och starköl får inte tas om hand på sätt som avses i 8 § första stycket tullagen (1987:1065) av annan än partihandelsbolaget. Sådana varor får av annan än bolaget ej förvaras på annat tullager än sådant som har inrättats för förvaring av proviant m. m. I övrigt gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m. m.

[S3]Spritdrycker och sådant vin, som ej har tillverkats inom landet, får säljas för export endast av partihandelsbolaget. Lag (1987:1194).

18 §  Spritdrycker, vin och starköl får införas till landet

 1. av den som har rätt till tullfrihet enligt 6 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m.,
 2. av handelsresande som medför varan som prov, i och för dennes rörelse,
 3. av resande eller av person, som utför arbete på transportmedel, för eget eller familjens bruk eller som gåva till närstående för dennes eller dennes familjs personliga bruk enligt bestämmelser som meddelas av regeringen,
 4. i form av enstaka gåvoförsändelse till enskild person för dennes eller dennes familjs personliga bruk enligt bestämmelser som meddelas av regeringen,
 5. som proviant på fartyg eller luftfartyg enligt särskilda bestämmelser,
 6. av en enskild person, som flyttar in till landet eller återvänder hit efter längre tids vistelse utomlands, om dryckerna är avsedda för eget eller familjens personliga bruk, enligt bestämmelser som meddelas av regeringen,
 7. av en enskild person som har mottagit dryckerna i arv eller genom testamente, om dryckerna är avsedda för eget eller familjens personliga bruk, enligt bestämmelser som meddelas av regeringen.

[S2]Vin och starköl, som medföres som proviant på järnvägståg i internationell trafik, får införas i den utsträckning som kräves för servering av passagerare under tågets färd inom landet. Lag (1987:1194).

19 §  Maltdryck som införes till landet skall vara försedd med uppgift om tillverkarens namn samt om varuslag på sätt som angives i 14 § andra stycket lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m.

[S2]För oförtullad maltdryck som ej är försedd med uppgift enligt första stycket gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

[S3]Generaltullstyrelsen får för visst fall medgiva undantag från bestämmelserna i denna paragraf.

20 §  Partihandel med spritdrycker, vin och starköl får, med de i 22 och 23 §§ angivna undantagen, bedrivas endast av partihandelsbolaget.

21 §  Partihandel med öl får bedrivas av den som har tillstånd enligt denna lag till detaljhandel med sådan dryck. Efter särskilt tillstånd får partihandel även bedrivas av den som yrkesmässigt bedriver partihandel med matvaror eller alkoholfria drycker eller yrkesmässigt inför öl till landet.

[S2]Den som driver partihandel med öl får även sälja sådant öl för export. Lag (1980:290).

22 §  Detaljhandelsbolaget får sälja spritdrycker, vin och starköl till den som har rätt att servera sådana drycker.

23 §  Den som enligt lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m. har tillstånd att tillverka vin får sälja av honom tillverkad vara för export och till partihandelsbolaget.

[S2]Den som har tillstånd att tillverka starköl får sälja sådan vara för export, till partihandelsbolaget, till detaljhandelsbolaget och till annan tillverkare av starköl samt till den som har rätt att servera starköl.

[S3]Överföres tillstånd till servering av alkoholdrycker enligt 36 § andra stycket på annan, får överlåtaren sälja sitt lager av dessa drycker till sin efter trädare.

[S4]För konkursbo eller dödsbo får utan hinder av bestämmelserna i denna lag spritdrycker, vin och starköl säljas till parti- eller detaljhandelsbolaget samt starköl och öl säljas till tillverkare av sådan dryck enligt de föreskrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens bestämmande, socialstyrelsen. Motsvarande gäller även i andra fall om särskilda omständigheter annars visas föreligga. Lag (1980:290).

24 §  Vid partihandel med alkoholdrycker är säljaren skyldig att förvissa sig om att köparen har rätt att återförsälja varan.

[S2]Vid varje lager för partihandel med starköl eller öl skall, om innehavaren ej är enskild person som själv förestår verksamheten, utses en för uppgiften lämplig person, som har tillsyn över försäljningen (föreståndare).

[S3]Vid partihandel med alkoholdrycker får endast anlitas anställd personal. Såld vara får dock sändas genom annan till återförsäljare.

Detaljhandel

Detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl

25 §  Detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl får bedrivas endast av detaljhandelsbolaget.

26 §  Detaljhandelsbolaget beslutar om försäljningsställenas förläggning enligt bestämmelser som meddelas av regeringen.

27 §  Försäljning får ske antingen som försäljning till avhämtning eller genom försändning på rekvisition.

[S2]Försändning på rekvisition skall på begäran ske till köpare i ort där försäljningsställe saknas. För försändningen får detaljhandelsbolaget inrätta särskilt utlämningsställe. Saknas också utlämningsställe, sändes varan med post eller allmänt kommunikationsmedel till lämplig hållplats eller station. Försändningskostnaden betalas av detaljhandelsbolaget.

28 §  Vid detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl får vara ej utlämnas till köpare förrän den har betalats.

29 §  Spritdryck, vin eller starköl som ej hålles i lager skall på begäran anskaffas om ej detaljhandelsbolaget finner hinder härför föreligga.

Detaljhandel med öl

30 §  Detaljhandel med öl får bedrivas av detaljhandelsbolaget och av den som har meddelats särskilt tillstånd.

[S2]Tillstånd enligt första stycket gäller tills vidare och hänför sig till viss lokal (detaljhandelsställe).

[S3]Tillståndsmyndigheten får i tillstånd till detaljhandel med öl meddela de föreskrifter som behövs. Lag (1984:907).

31 §  I ärende om tillstånd enligt 30 § skall tillståndsmyndigheten pröva om sökanden med hänsyn till personliga egenskaper och övriga omständigheter kan antagas vara lämplig som tillståndshavare.

[S2]Tillstånd till detaljhandel med öl skall om hinder ej föreligger enligt första stycket meddelas den som yrkesmässigt

 1. säljer matvaror till allmänheten (matvaruhandlare),
 2. tillverkar öl, lättöl eller läskedrycker (tillverkare).

[S3]Överlåter tillståndshavare sin rörelse, kan tillståndsmyndigheten medgiva att tillståndet överföres på förvärvaren.

32 §  För varje detaljhandelsställe skall, om tillståndshavaren ej är enskild person som själv förestår verksamheten, utses en för uppgiften lämplig person som utövar tillsyn över försäljningen (föreståndare). För före ståndare skall utses ersättare som är lämplig för uppgiften.

[S2]Vid detaljhandel med öl får endast anlitas anställd personal. Såld vara får dock sändas genom annan till köpare.

33 §  Matvaruhandlare får bedriva detaljhandel med öl endast i anslutning till försäljning av matvaror.

[S2]Tillverkare får bedriva detaljhandel med öl genom kringföringsförsäljning och försäljning från sådant lager som är beläget på tillverkningsstället eller huvudsakligen avsett för kringföringsförsäljning eller partihandel. I samband med sådan detaljhandel får tillverkare ej sälja andra varor än öl och alkoholfria drycker.

[S3]Tillstånd till detaljhandel med öl får meddelas den som har rätt att servera alkoholdrycker eller alkoholfria drycker endast om särskilda skäl föreligger.

Servering

Tillståndsfrågor

34 §  Servering av alkoholdrycker får ske endast om tillstånd har meddelats. Utan tillstånd får dock alkoholdrycker serveras i militär mäss ombord på örlogsfartyg.

35 § har upphävts genom lag (1980:290).

36 §  Tillstånd till servering av alkoholdrycker hänför sig till viss lokal eller annat avgränsat utrymme.

[S2]Överlåter tillståndshavare rörelsen, kan tillståndsmyndigheten medgiva att tillståndet överföres på förvärvaren.

37 §  Tillstånd kan avse servering av alkoholdrycker

 1. till allmänheten året runt eller årligen under viss tidsperiod,
 2. i förening, klubb eller annat slutet sällskap året runt eller årligen under viss tidsperiod,
 3. vid enstaka tillfälle eller under enstaka tidsperiod.

[S2]Tillstånd enligt första stycket 1-2 gäller tills vidare. Tillståndsmyndigheten får dock om särskilda skäl föreligger begränsa tillståndets giltighet till viss tid.

38 §  Tillstånd till servering kan gälla alla slag av alkoholdrycker eller begränsas till att avse någon eller några av dessa drycker.

[S2]Tillstånd till servering på luftfartyg, fartyg eller järnvägståg i inrikes trafik (trafikservering) får avse vin, starköl eller öl eller, om särskilda skäl föreligger, alla slag av alkoholdrycker.

39 §  Tillstånd till servering av alkoholdrycker på nöjes- eller idrottsplats får meddelas endast om särskilda skäl föreligger.

[S2]Första stycket gäller ej tillstånd till servering i slutet sällskap enligt 37 § första stycket 3.

40 §  Vid tillståndsprövningen skall särskilt beaktas behovet av serveringen, sökandens lämplighet att bedriva servering av alkoholdrycker och serveringsställets tjänlighet för ändamålet.

[S2]Vid prövningen skall särskild hänsyn tas till sökandens lämplighet med avseende på laglydnad och benägenhet att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna. Lag (1986:440).

 • RÅ 1993:42:Fråga om förutsättningar enligt 41 § lagen (1977:293) om handel med drycker för meddelande av serveringstillstånd.

41 §  Tillstånd till servering får meddelas endast om det kan antagas att tillhandahållande av lagad mat kommer att utgöra en betydande del av rörelsen. Tillstånd till servering av öl får dock meddelas om lagad mat finns att tillgå eller i annat fall om särskilda skäl föreligger.

 • RÅ 1993:42:Fråga om förutsättningar enligt 41 § lagen (1977:293) om handel med drycker för meddelande av serveringstillstånd.

42 §  Ombyggnad av serveringsställe som medför väsentlig ändring av serveringslokalerna eller som innebär inrättande av drinkbar kräver särskilt medgivande av tillståndsmyndigheten. Drinkbar skall vara en mindre väsentlig del av restaurangen, inrättad i nära anslutning till matsal.

43 §  Tillståndsmyndigheten får i tillstånd till servering av alkoholdrycker meddela de föreskrifter som behövs.

44 §  För serveringsställe, där servering kräver tillstånd enligt denna lag, skall finnas föreståndare med uppgift att öva tillsyn över serveringen. För föreståndare skall finnas erforderligt antal ersättare.

[S2]Föreståndare och ersättare skall med hänsyn till sina egenskaper och övriga omständigheter vara lämpliga för uppgiften.

[S3]Föreståndare för serveringsställe där spritdrycker, vin eller starköl får serveras och ersättare för denne skall vara godkända av tillståndsmyndigheten.

Serveringens bedrivande

45 §  Alkoholdrycker får ej serveras om föreståndare eller ersättare ej är närvarande på serveringsstället.

[S2]Vid bedrivande av serveringsrörelse för alkoholdrycker får endast anlitas personal som är anställd av tillståndshavaren.

46 §  Servering av öl får påbörjas tidigast klockan 07.00 och servering av andra alkoholdrycker tidigast klockan 12.00. Servering av alkoholdrycker skall avslutas senast klockan 01.00. Tillståndsmyndigheten får dock förordna om andra tider för serveringens bedrivande.

[S2]Första stycket gäller ej vid trafikservering. Lag (1984:907).

47 §  Serveringsställe skall vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång (stängningstid).

48 §  Vid servering av spritdrycker, vin och starköl skall lagad mat finnas att tillgå.

49 §  Tillståndshavare är skyldig att hos detaljhandelsbolaget köpa alla spritdrycker, allt vin och allt utländskt starköl som behövs för rörelsen.

50 §  Priser på alkoholdrycker får vid servering ej sättas lägre än detaljhandelspriset för varan jämte skäligt tillägg för serveringskostnaden. Priserna skall avvägas så att försäljning av drycker med högre alkoholhalt ej främjas.

51 §  Servering av alkoholdrycker i drinkbar får endast äga rum om servering samtidigt bedrives i annan del av serveringsstället. Detta gäller ej hotell, där flertalet gäster har inackordering med helpension.

52 §  Självservering av spritdrycker, vin eller starköl får bedrivas endast efter särskilt medgivande av tillståndsmyndigheten.

53 §  På serveringsställe får ej åtgärder vidtagas i syfte att förmå gäst till inköp av alkoholdrycker.

54 §  Från serveringsställe får ej någon medföra eller tillåtas medföra serverad eller på annat sätt där utlämnad alkoholdryck.

Förvarings- och förtäringsförbud

55 §  Vid försäljning av maltdrycker eller alkoholfria drycker får malt- och läskedrycker ej förvaras i annat kärl än det i vilket drycken har levererats av tillverkaren. Kärl eller sådan dryck, som är avsedd för försäljning, får ej förändras av återförsäljaren.

56 §  På serveringsställe, för vilket tillstånd till servering av alkoholdrycker gäller, får ej någon dricka eller tillåtas dricka andra alkoholdrycker än som har serverats i enlighet med tillståndet. Vad som har sagts nu gäller inte i fråga om förtäring av öl på järnvägståg i inrikes trafik, om järnvägen för särskilt fall har medgett förtäringen.

[S2]Ej heller får någon dricka eller tillåtas dricka alkoholdrycker på serveringsställe där alkoholdrycker ej får serveras eller i lokal, som yrkesmässigt upplåtes för anordnande av sammankomster i slutna sällskap vid vilka mat och dryck tillhandahålles av innehavaren eller genom dennes försorg och där servering av alkoholdrycker ej är tillåten.

[S3]Alkoholdryck som ej får serveras i lokal som avses i denna paragraf får ej heller förvaras i sådan lokal eller därtill hörande utrymmen annat än om det är uppenbart att drycken ej är avsedd att drickas på stället. Lag (1993:1621).

Förfarandet vid lagens tillämpning

57 §  Tillstånd till parti- och detaljhandel med öl meddelas av länsstyrelsen i det län där försäljningsstället är beläget.

58 §  Tillstånd till annan servering av alkoholdrycker än trafikservering meddelas av länsstyrelsen i det län där serveringsstället är beläget.

[S2]Tillstånd till trafikservering meddelas av länsstyrelsen i det län, där det företag som vill bedriva serveringen har sitt säte. Har företaget ej säte inom landet, meddelas tillstånd av länsstyrelsen i Stockholms län. Lag (1980:290).

59 §  Ansökan om tillstånd enligt 57 och 58 §§ göres skriftligen hos tillståndsmyndigheten.

60 §  I ärende om tillstånd till servering av alkoholdrycker enligt 37 § första stycket 1 och 2 skall tillståndsmyndigheten alltid inhämta yttranden från polismyndighet och kommunfullmäktige i den kommun där serveringen skall bedrivas.

[S2]I ärende om tillstånd till servering av alkoholdrycker inom eller invid militärt område skall tillståndsmyndigheten, utöver vad som sägs i första stycket, inhämta yttrande från vederbörande militära chef.

[S3]Kommunfullmäktige får uppdraga åt kommunalt organ eller åt en eller flera särskilt utsedda personer att i fullmäktiges ställe avgiva yttrande.

[S4]Yttrande skall vara tillståndsmyndigheten tillhanda inom tre månader från det yttrandet begärdes, om inte tillståndsmyndigheten i det särskilda fallet bestämmer något annat. Kan yttrande inte lämnas inom angiven tid, skall en skriftlig förklaring om orsaken lämnas inom samma tid. Lag (1984:907).

61 §  Annat tillstånd till servering av alkoholdrycker än trafikservering och servering enligt 37 § första stycket 3 får ej meddelas om det avstyrkes av kommunen och ej heller omfatta starkare drycker än kommunen tillstyrkt.

 • RÅ 1994:87:Omfattningen av kommunens vetorätt enligt 61 § lagen (1977:293) om handel med drycker.

62 §  Beslut om tillstånd till servering enligt 37 § första stycket 1 och 2 skall kungöras i ortstidning. Tiden för anförande av besvär över sådant beslut skall räknas från den dag då kungörandet har skett.

63 §  Har den som fått tillstånd till detaljhandel med öl eller till servering av alkoholdrycker avlidit, försatts i konkurs eller fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken med uppdrag som omfattar rörelsen och vill dödsboet, konkursboet eller förvaltaren fortsätta rörelsen, skall anmälan göras till tillståndsmyndigheten med uppgift om föreståndare. Anmälan skall ha inkommit senast två månader efter dödsfallet respektive edgångssammanträdet eller beslutet om förvaltare. Har anmälan ej inkommit inom föreskriven tid, upphör tillståndet att gälla den dag anmälningstiden utgick. Lag (1988:1285).

64 §  Föranleder sådan försäljning av alkoholdrycker som äger rum med tillstånd enligt denna lag olägenheter i fråga om ordning, nykterhet och trevnad eller iakttages ej bestämmelserna i denna lag eller med stöd därav meddelade föreskrifter, skall tillståndsmyndigheten återkalla tillståndet eller begränsa det till att avse viss eller vissa drycker. Finns anledning antaga att tillfredsställande förhållanden kan åstadkommas utan att så ingripande åtgärd vidtages, får tillståndshavaren i stället meddelas varning eller särskilda föreskrifter.

[S2]Första stycket tillämpas även i fall då tillståndshavaren inte längre kan anses lämplig att bedriva försäljning av alkoholdrycker eller annars de förutsättningar som gäller för meddelande av tillstånd ej längre föreligger.

[S3]I ärende enligt första eller andra stycket kan godkännande av föreståndare eller ersättare för föreståndare återkallas. Lag (1982:289).

 • RÅ 1993:70:Fråga om administrativ påföljd enligt lagen om handel med drycker för utskänkningsinnehavare.
 • RÅ 1994:88:Beviskravet i mål om återkallelse av tillstånd att servera alkoholdrycker.
 • RÅ 1994:82:Närboende (bostadsrättshavare) har ansetts äga rätt att överklaga länsstyrelses beslut om ingripande enligt 64 § lagen (1977:293) om handel med drycker.

65 §  Föranleder försäljning av alkoholfria drycker olägenheter i fråga om ordning, nykterhet och trevnad skall den som bedriver försäljningen meddelas varning eller förbjudas att fortsätta verksamheten. I sådant ärende kan även meddelas föreskrifter om försäljningens bedrivande.

[S2]Ärende som avses i första stycket prövas av länsstyrelsen i det län där försäljningstället är beläget. Saknas fast försäljningsställe äger 58 § andra stycket motsvarande tillämpning.

66 §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får om synnerliga skäl föreligger förbjuda eller inskränka försäljning av alkoholdrycker.

[S2]Länsstyrelsen får för visst tillfälle, om det anses påkallat för ordningens upprätthållande, förbjuda eller inskränka försäljning av alkoholdrycker.

67 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna lag länder omedelbart till efterrättelse, om ej annorlunda förordnas.

68 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos kammarrätten. Lag (1990:490).

Tillsyn

69 §  Socialstyrelsen utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden av denna lag.

[S2]Länsstyrelser, socialnämnder och polismyndigheter skall övervaka efterlevnaden av bestämmelserna i lagen.

[S3]Polismyndigheter och socialnämnder skall underrätta länsstyrelsen om förhållanden som är av betydelse för länsstyrelsens tillsyn.

[S4]Kronofogdemyndigheter skall underrätta länsstyrelsen när den som har tillstånd att servera alkoholdrycker brister i sina åligganden att erlägga skatter eller socialavgifter. På begäran av länsstyrelsen skall skattemyndigheter och andra myndigheter som uppbär eller driver in skatter eller avgifter lämna uppgifter som länsstyrelsen behöver för tillståndsprövning eller tillsyn enligt denna lag. Lag (1982:289).

70 §  Bokföring i rörelse som avser försäljning av alkoholdrycker skall vara så utformad att kontroll av verksamheten är möjlig. Den som driver rörelsen är skyldig att på anfordran av tillståndsmyndigheten förete bokföringen i rörelsen. Han är dessutom skyldig att lämna statistiska uppgifter i enlighet med de föreskrifter regeringen eller, efter regeringens bestämmande, socialstyrelsen meddelar. Lag (1982:289).

 • RÅ 1993:70:Fråga om administrativ påföljd enligt lagen om handel med drycker för utskänkningsinnehavare.

71 §  Tillsynsmyndighet har rätt att på anfordran få upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen enligt denna lag. För fullgörande av åliggandena enligt 69 § är tillsynsmyndighet berättigad till tillträde till försäljningsställe med tillhörande lokaler. Lag (1980:241).

 • RÅ 1993:70:Fråga om administrativ påföljd enligt lagen om handel med drycker för utskänkningsinnehavare.

Ansvar m.m.

72 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. säljer alkoholdrycker utan tillstånd eller, om tillstånd ej behövs, utan rätt enligt denna lag,
 2. serverar spritdrycker, vin eller starköl som har anskaffats på annat sätt än som sägs i 49 §, döms för*/kurs/ olovlig försäljning av alkoholdrycker*/slut kurs/ till böter eller fängelse i högst två år.

[S2]Är brottet grovt, döms till fängelse i högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om försäljningen har utgjort led i en verksamhet som bedrivits yrkesmässigt eller i större omfattning. Lag (1981:398).

 • RH 1994:105:Påföljd för olovlig tillverkning av sprit och olovlig försäljning av alkoholdrycker.
 • RH 1994:52:Fråga om påföljd vid omfattande tillverkning av spritdrycker samt olovlig försäljning av alkoholdrycker. Tillika fråga om straffskattens storlek.
 • RH 1996:124:Ansvar för innehav, försäljning m.m. av sprit som varit föremål för varusmuggling. Frågor bl.a. om rubricering, påföljd och förverkande av värde av försåld sprit.

73 §  Om ansvar för olovlig införsel och utförsel av alkoholdrycker finns bestämmelser i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

74 §  Den som i strid mot 12 § uppsåtligen eller av oaktsamhet anskaffar alkoholdrycker åt annan dömes för olovligt anskaffande av alkoholdrycker till påföljd som angives i 72 §.

 • NJA 1986 s. 527:Fråga huruvida tillhandagående åt annan med att anskaffa alkoholdrycker kunde anses ha skett i större omfattning. 12 § 1 st och 74 § lagen (1977:293) om handel med drycker.
 • NJA 1997 s. 175:Ansvarsbestämmelsen i 74 § lagen (1977:293) om handel med drycker avseende olovligt anskaffande av alkoholdrycker har ansetts vara tillämplig då en person som gåva eller lån, i strid med förbudet i 12 § 2 st samma lag, överlämnat en mindre mängd spritdrycker till en ung person.

75 §  Den som innehar alkoholdrycker i uppenbart syfte att olovligen sälja dem döms för */kurs/ olovligt innehav av alkoholdrycker*/slut kurs/ till böter eller fängelse i högst ett år. Lag (1981:398).

 • RH 1996:124:Ansvar för innehav, försäljning m.m. av sprit som varit föremål för varusmuggling. Frågor bl.a. om rubricering, påföljd och förverkande av värde av försåld sprit.

76 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer eller utlämnar alkoholdrycker i strid mot 11 § till någon som kan antas inte ha uppnått föreskriven ålder eller som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel, eller vid partihandel underlåter att på sätt föreskrivs i 24 § första stycket förvissa sig om att köparen har rätt att återförsälja varan, döms för olovlig dryckeshantering till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S2]För olovlig dryckeshantering dömes också den som försäljer alkoholfria drycker i strid mot förbud som meddelats enligt 65 §, förvarar drycker i strid mot 55 § eller tillåter alkoholförtäring eller förvaring av alkoholdrycker i strid mot 56 §. Lag (1981:398).

77 §  Bryter gäst på serveringsställe mot 54 eller 56 § döms till penningböter. Lag (1991:308).

78 §  I ringa fall skall ej dömas till straff för gärning som avses i 72 och 74-76 §§.

[S2]För försök till brott som avses i 72 och 74 §§ dömes till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken.

[S3]Har flera medverkat till gärning som avses i 72, 74-76 §§ eller vid försök som avses i andra stycket, äger 23 kap.4 och 5 §§brottsbalken motsvarande tillämpning. Den till vilken alkoholdrycker har sålts eller annars har anskaffats för personligt bruk skall dock vara fri från ansvar.

79 §  Drycker som har varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet därav samt utbyte av sådant brott skall förklaras förverkade, om det ej är uppenbart obilligt. Förverkande av drycker kan ske även hos den som är fri från ansvar för brottet enligt 78 § tredje stycket andra meningen.

[S2]Föremål som har använts som hjälpmedel vid brott enligt 72 eller 74 § eller dess värde får förklaras förverkat, om det är påkallat till förebyggande av brott eller av annan grund särskilda skäl föreligger. Lag (1981:398).

80 §  I fråga om dryck som kan antagas bli förverkad enligt denna lag gäller lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. i tillämpliga delar. Dryck som har lagts upp på tullupplag av annan än partihandelsbolaget skall anses som förverkad om den ej har tagits ut från upplaget inom 30 dagar från uppläggningen. Vad som nu har sagts gäller även i fråga om sådan dryck som för tillfällig förvaring har omhändertagits av tullmyndighet utan att läggas upp på tullupplag.

81 §  Chefen för utrikesdepartementet får medgiva undantag från 49 och 56 §§ på begäran av främmande stat och internationell organisation som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1978:766) om ändring i lagen (1977:293) om handel med drycker

Lag (1980:241) om ändring i lagen (1977:293) om handel med drycker

Lag (1980:290) om ändring i lagen (1977:293) om handel med drycker

  Förarbeten
  Prop. 1978/79:111
  Omfattning
  upph. 35 §; ändr. 21, 23, 58, 60, 76 §§

Lag (1981:20) om ändring i lagen (1977:293) om handel med drycker

Lag (1981:398) om ändring i lagen (1977:293) om handel med drycker

Lag (1982:289) om ändring i lagen (1977:293) om handel med drycker

Lag (1984:907) om ändring i lagen (1977:293) om handel med drycker

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.
  2. En föreskrift som har meddelats före ikraftträdandet och som innebär att tillståndsmyndigheten har begränsat tiden för detaljhandel med öl skall gälla tills vidare.
  3. Ett förordnande som har meddelats av tillståndsmyndigheten före ikraftträdandet och som innebär att servering av öl skall avslutas före klockan 22.00 eller får pågå senare än klockan 01.00 skall gälla tills vidare.
  4. Föreskriften i 60 § fjärde stycket gäller inte när tillståndsmyndigheten har begärt yttrandet före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:44
  Omfattning
  ändr. 30, 46, 60 §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1986:440) om ändring i lagen (1977:293) om handel med drycker

Lag (1987:1194) om ändring i lagen (1977:293) om handel med drycker

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:42
  Omfattning
  ändr. 17, 18 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:1285) om ändring i lagen (1977:293) om handel med drycker

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:124
  Omfattning
  ändr. 10, 63 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1990:490) om ändring i lagen (1977:293) om handel med drycker

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:113
  Omfattning
  ändr. 68 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1991:308) om ändring i lagen (1977:293) om handel med drycker

Lag (1993:1621) om ändring i lagen (1977:293) om handel med drycker

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:1, Prop. 1992/93:210, Bet. 1993/94:JuU1
  Omfattning
  ändr. 56 §
  Ikraftträder
  1994-04-01

Ändring, SFS 1994:1738

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft i fråga om 9 kap. 2 § tredje stycket den 1 januari 1998 och i övrigt den 1 januari 1995, då lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m. m. och lagen (1977:293) om handel med drycker skall upphöra att gälla. Fram till dess att lagen (1994:1547) om tullfrihet m. m. och tullagen (1994:1550) trätt i kraft skall hänvisningarna i 4 kap.2 och 3 §§ i stället avse 6 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m. respektive 8 § första stycket tullagen (1987:1065). Fram till dess att tullförordningen (1994:1558) trätt i kraft skall med sådant tillfälligt lager som avses i 11 kap. 4 § förstås tullupplag enligt tullagen (1987:1065)
  I fråga om beslut som allmän förvaltningsdomstol har meddelat före den 1 januari 1998 skall 9 kap. 2 § tredje stycket inte tillämpas vid överklagande av beslutet.
  1. Tillstånd som har meddelats före ikraftträdandet skall i motsvarande omfattning gälla som tillstånd enligt den nya lagen.
  Ansökningar om andra tillstånd än serveringstillstånd som inte har prövats slutligt vid ikraftträdandet skall överlämnas för handläggning hos Alkoholinspektionen.
  Har länsstyrelsen i fråga om ingripande mot serveringstillstånd meddelat beslut före ikraftträdandet, tillämpas äldre bestämmelser beträffande överklagande av beslutet och prövningen i överinstans.
  1. Partihandelsbolagets och detaljhandelsbolagets rättigheter enligt lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m. m. och lagen (1977:293) om handel med drycker skall, i de mån de avser verksamheter som enligt den nya lagen kräver tillstånd, gälla som sådana tillstånd till dess tillstånd har meddelats partihandelsbolaget eller detaljhandelsbolaget, dock längst till utgången av år 1995.
  2. Den som har serveringstillstånd får köpa spritdrycker, vin och utländskt starköl som behövs för rörelsen endast av detaljhandelsbolaget eller av den som har fått tillverknings- eller partihandelstillstånd enligt den nya lagen genom beslut av Alkoholinspektionen.
  3. Under år 1995 skall länsstyrelsen fullgöra de uppgifter som åligger kommunen enligt den nya lagen utom de som anges i 8 kap. Länsstyrelsen får dock inte bifalla en ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 5 § första stycket innan kommunen yttrat sig, utom i de fall ansökan avser en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle.
  Ansökningar om tillstånd till servering som inte har prövats slutligt före utgången av år 1995 skall överlämnas för handläggning hos vederbörande kommun.
  1. Under år 1996 och 1997 skall kommunen underrätta länsstyrelsen om alla ansökningar om tillstånd enligt 7 kap. 5 § första stycket. Ansökningarna får under nämnda tid inte bifallas innan länsstyrelsen yttrat sig. Vad nu sagts gäller inte ansökningar som avser en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle.
  2. Under år 1996 och 1997 skall kommunen, när fråga uppkommer om återkallelse av serveringstillstånd eller om förbud som nämns i 7 kap. 21 §, underrätta länsstyrelsen. Ingripande får under nämnda tid inte beslutas innan länsstyrelsen yttrat sig.
  Omfattning
  upph.