NJA 1982 s. 124

Sedan TR i mål om överflyttande av vårdnad om barn ogillat såväl vårdnadsyrkandena som vissa i anslutning därtill framställda yrkanden om underhållsbidrag, har den förlorande parten inom fullföljdstiden överklagat domen endast i vårdnadsfrågan och först vid huvudförhandlingen i HovR:n framställt yrkanden om underhållsbidrag. Dessa yrkanden har avvisats. 50 kap 25 § 2 st RB (Jfr 6 kap 12 § 3 st FB.)

Alingsås TR

I dom om äktenskapsskillnad 1975 mellan G.B. och K.B. förordnades bl a att G.B. skulle ha vårdnaden om makarnas två barn. K.B. yrkade efter stämning å G.B. vid Alingsås TR att vårdnaden om barnen skulle överflyttas till honom och att G.B. skulle utge underhållsbidrag till vartdera barnet. I dom d 5 febr 1981 lämnade TR:n käromålet utan bifall.

HovR:n för Västra Sverige

K.B. fullföljde talan i HovR:n för Västra Sverige. I vadeinlagan yrkade han ändring beträffande vårdnaden om barnen. Vid huvudförhandling i målet d 8 sept 1981 yrkade K.B. - förutom ändring enligt vadeinlagan - att HovR:n måtte förplikta G.B. att till K.B. utge underhållsbidrag åt ettvart av barnen med 600 kr i mån.

G.B. bestred ändringsyrkandena och hemställde att K.B:s yrkanden om underhållsbidrag måtte avvisas, enär de ej upptagits i vadeinlagan.

HovR:n (hovrättslagmannen Holmberg, hovrättsråden Ihrfelt, referent, och Lindskog samt nämndemännen Frändberg och Pervald) meddelade d 8 sept 1981 följande beslut: Enligt 50 kap 25 § 2 st RB får vadekäranden ej ändra sin talan att avse annan del av TR:ns dom än den som uppgivits i vadeinlagan. HovR:n avvisar därför K.B:s yrkanden om underhållsbidrag, vilka framställs först efter vadetidens utgång.

K.B. anförde besvär och yrkade, att HovR:ns beslut måtte upphävas och målet visas åter till HovR:n. Som grund för ändring anförde K.B., att yrkandet om underhållsbidrag hade så nära samband med vårdnadsyrkandet att det inte borde vara oförenligt med stadgandet i 50 kap 25 § 2 st RB att yrkandet prövades.

G.B. bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Nilsson, hemställde i betänkande, att HD måtte meddela följande beslut: HD fastställer HovR:ns beslut.

HD (JustR:n Hult, Hesser, Hessler, Nordenson, referent, och Jermsten) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.