NJA 1982 s. 141

I ärende om återvinning av stämpelskatt enligt 42 § 2 mom 2 st stämpelskattelagen har den omständigheten att mark genom fastighetsreglering frångått de av det återvinningssökande bolaget förvärvade fastigheterna inte ansetts hindra bifall till ansökningen, när övrig av bolagets förvärv omfattad mark övergått till nya ägare genom skattepliktiga fång.

HovR:n

(Jfr 1972 s 525)

Genom köpebrev d 15 okt 1974 förvärvade W. & E. Byggnads AB stadsägorna 1000 A, 1000 B, 1003 J, 1004 och 1018 i Almby, Örebro kommun, för 380 000 kr. Den 23 okt 1974 beviljades lagfart å fånget och fastställdes stämpelskatten till 7 600 kr.

Bolaget ansökte d 29 mars 1978 hos inskrivningsmyndigheten i Örebro domsaga om återvinning av hälften av erlagt stämpel belopp, eller 3 800 kr, och anförde därvid bl a att samtliga fastigheter avyttrats eller avregistrerats samt att den sista fastigheten sålts d 30 mars 1977.

I beslut d 17 maj 1978 avslog inskrivningsmyndigheten (tingsnotarien Uhlin) ansökningen på följande skäl: Genom två d 19 och 25 nov 1974 samt d 7 och 15 maj 1975 upprättade gåvoavtal har del av fastigheterna frångått bolaget utan ersättning. Förutsättning för återvinning enligt 42 § 2 mom 2 st stämpelskattelagen föreligger därigenom ej, eftersom inte all egendom övergått till ny ägare genom skattepliktigt fång.

I skrift d 6 juni 1978 anhöll bolaget hos regeringen om återbetalning av hälften av den erlagda stämpelskatten. - I yttrande över ansökningen föreslog kammarkollegiet att denna skulle lämnas utan bifall samt anförde till stöd härför bl a följande. Genom fastighetsreglering gjordes efter det att lagfart beviljats följande marköverföringar. Hela stg 1000 A överfördes till stg 1003 J och av stg 1000 B fördes ett område till stg 1003 J och återstoden till stg 1004. Från stg 1004 fördes ett område till stg 1003 J och ett till stg 1018. Från stg 1004 och 1018 avstyckades stg 1004 A och 1018 A. Från stg 1003 J, 1004 och 1004 A fördes sammanlagt fyra områden, som bolaget skänkt till Örebro kommun, över till fastigheter som kommunen ägde. Resten av bolagets återstående fastigheter, stg 1003 J, 1004, 1004 A, 1018 och 1018 A, såldes därefter. Bolaget torde ha blivit berättigat till återvinning enligt 42 och 43 §§stämpelskattelagen. Den av bolaget gjorda ansökningen om återvinning har väl av inskrivningsmyndigheten avslagits, men tiden för fullföljd av talan mot beslutet går inte ut förrän d 17 maj 1981. (Jfr NJA 1972 s 525 III.) - Regeringen lämnade genom beslut d 12 okt 1978 ansökningen utan bifall.

Bolaget anförde därefter besvär över inskrivningsmyndighetens beslut hos Svea HovR och yrkade bifall till sin ansökan om återvinning.

Kammarkollegiet tillstyrkte bifall till besvären.

HovR:n (hovrättslagmannen Wikner, hovrättsråden Ihrfelt, referent, och Ericsson samt adj led Brusewitz) anförde i beslut d 4 maj 1979:

Domskäl

Skäl. Enär, såsom inskrivningsmyndigheten funnit, inte all den genom köpebrevet d 15 okt 1974 förvärvade egendom, varå bolaget d 23 okt 1974 erhållit lagfart, sedermera övergått till ny ägare genom skattepliktigt fång, kan besvären icke vinna bifall.

HovR:ns avgörande. HovR:n fastställer inskrivningsmyndighetens beslut.

Kammarkollegiet anförde besvär och yrkade, att HD måtte bifalla ansökningen om återvinning. Bolaget instämde i kollegiets talan.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Öhrström, hemställde i betänkande, att HD måtte meddela beslut enligt följande: Skäl. Rätt till återvinning enligt 42 § 2 mom 2 st stämpelskattelagen förutsätter enligt stadgandets ordalydelse bl a att den förvärvade egendomen överlåtits genom stämpelskattepliktigt fång. För att i fall som det förevarande inte valet av lämpligaste förrättningsform för överföring av mark från en fastighet till annan eller ny fastighet - fastighetsreglering eller avstyckning och sammanläggning - skall vara avgörande för rätten till återvinning måste med stämpelskattepliktigt fångjämställas överlåtelse på villkor som, därest skyldighet att söka lagfart förelegat, inneburit att överlåtelse varit stämpelskattepliktig. Det förhållandet att i detta fall bolaget till Örebro kommun utan vederlag överlåtit områden av den förvärvade egendomen utesluter att egendomen sålunda kan anses i dess helhet överlåten genom stämpelskattepliktiga fång. Då grunder saknas för att särskilt beräkna den stämpelskatt bolaget erlagt för de av de förvärvade fastigheterna som överlåtits genom köp, kan återvinning inte medges till någon del.

Slut. HD fastställer det slut vartill HovR:n kommit.

HD (JustR:n Gyllensvärd, Ulveson, referent, Mannerfelt, Knutsson och Gregow) fattade följande slutliga beslut:

Skäl. De fastigheter som bolaget förvärvade enligt köpebrevet d 15 okt 1974 har genom fastighetsreglering ombildats bl a på det sättet att delar av stadsägorna 1003 J, 1004 och 1004 A överförts till fastigheter i Örebro kommuns ägo. Den omständigheten att mark har frångått bolagets fastigheter genom fastighetsreglering utgör emellertid inte hinder mot återvinning av stämpelskatten, när såsom i förevarande fall övrig av bolagets förvärv omfattad mark ingår i fastigheter vilka övergått till nya ägare genom skattepliktiga fång (jfr NJA 1972 s 525). På grund härav och då även eljest förutsättningar för återvinning föreligger äger bolaget återfå hälften av den för dess förvärv erlagda stämpelskatten eller alltså 3 800 kr.

Slut. Med ändring av HovR:ns beslut berättigar HD bolaget att av den erlagda stämpelskatten återfå 3 800 kr.