NJA 1982 s. 414

Domvillobesvär. Genom utslag i handräckningsmål har en person förpliktats att utlämna vissa varor till ett aktiebolag med angiven firma. Den angivna firman var emellertid inte införd i aktiebolagsregistret. Godtagandet av firman i handräckningsmålet har ansetts utgöra rättegångsfel. Med hänsyn till omständigheterna har felet inte föranlett undanröjande av utslaget.

HD

Svea HovR meddelade d 22 okt 1981 utslag i mål mellan Tributor i Stockholm Aktiebolag och T.E. angående handräckning. Sedan T.E. fullföljt talan mot HovR:ns utslag fann HD i beslut d 10 dec 1981 ej skäl att meddela prövningstillstånd.

I skrift som inkom till HD d 14 maj 1982 anhöll T.E. om resning. Han anförde även besvär över domvilla. Som skäl anförde T.E.: Tributor i Stockholm Aktiebolag är ej registrerat hos patentverket och saknar således rättskapacitet. Enligt ett till T.E. anlänt kontoutdrag är skulden nu avsevärt mindre än den varpå ärendet initialt avgjordes.

HD förordnade d 18 maj 1982, att till dess ärendet slutligen avgjordes eller annorledes förordnades vidare åtgärd för verkställighet av HovR:ns utslag ej fick äga rum.

HD förordnade att Tributor i Stockholm Aktiebolag skulle avge förklaring.

Föredraganden, RevSekr Öhrström, hemställde i betänkande, att HD måtte meddela följande beslut: T.E. har inte förebragt omständighet av beskaffenhet att föranleda resning. HD lämnar därför ansökningen utan bifall.

HD (JustR:n Hult, Holmberg, Mannerfelt, Hessler och Gregow, referent) fattade följande slutliga beslut: Av handlingarna i ärendet framgår följande. Enligt en d 23 jan 1981 dagtecknad handling betecknad ordererkännande köpte T.E. av "Tributor i Stockholm AB" vissa angivna maskin- och programvaror. I villkoren angavs bl a att varorna förblev säljarens egendom till dess full likvid erlagts. Handlingen är för "Tributor i Stockholm AB" undertecknad av N.H.. I ansökan om handräckning, som inkom till LSt:n i Stockholms län d 15 april 1981, begärde "Tributor i Stockholm AB" handräckning för återtagande från T.E. av de sålda varorna på grund av att betalning inte erlagts enligt avtalet. Till ansökningen var fogat bl a ett av patent- och registreringsverket d 2 dec 1980 utfärdat registreringsbevis för juvelerare Aktiebolag Th. P. med organisationsnummer 556023-9468 samt protokoll från extra bolagsstämma i detta bolag d 19 dec 1980, varvid stämman bl a beslutat att anta ny bolagsordning enligt vilken bolagets firma är Tributor i Stockholm AB. T.E. bestred ansökningen om handräckning under åberopande av att de levererade varorna inte motsvarade vad som beställts och att varorna var behäftade med fel. I utslag d 11 juni 1981 lämnade LSt:n ansökningen utan bifall. Sedan "Tributor i Stockholm AB" anfört besvär över LSt:ns utslag, förpliktade HovR:n i sitt utslag d 22 okt 1981 T.E. att genast till "Tributor i Stockholm AB" utlämna de ifrågavarande varorna vid äventyr av handräckning på T.E:s bekostnad. - I mål om verkställighet av HovR:ns utslag har kronofogdemyndigheten i Stockholm i beslut d 3 maj 1982 funnit att "Tributor i Stockholm AB" äger begära verkställighet på grund av utslaget.

T.E. har i HD yrkat, att HovR:ns utslag undanröjs eller ändras. Till stöd för yrkandet har han anfört bl a följande. Sedan HovR:n meddelade sitt utslag har det dels framkommit att sökanden i handräckningsmålet saknar rättslig identitet, dels visat sig att T.E:s skuld på grund av köpet är avsevärt mindre än den som låg till grund för målets avgörande. HovR:n och LSt:n har inte uppmärksammat att sökanden uppgett namnet på ett aktiebolag som inte är registrerat. Eftersom det uppgivna aktiebolaget inte är vederbörligen registrerat, är det H som är T.E:s motpart på grund av avtalet. Det uppgivna bolaget får sedan vända sig mot H, om denne anses ha handlat fel. På grund av att vilseledande uppgifter lämnats vid försäljningen och att varorna var behäftade med fel har T.E. ett avsevärt skadeståndskrav. Det har blivit aktuellt att väcka talan mot leverantören, men T.E. kan inte lagsöka ett obefintligt bolag utan endast H.

I förklaringen, avgiven under firma Tributor i Stockholm AB, har anförts följande. Bolagets ursprungliga namn var Juvelerare Aktiebolag Th. P., vilket vid bolagsstämma d 19 dec 1980 ändrades till Tributor i Stockholm AB. Bolagets ansökan om registrering av ändringen återsändes på grund av att någon styrelsesuppleant inte hade valts. Vid styrelsemöte d 18 febr 1981 utsågs till verkställande direktör en amerikansk medborgare, varför tillstånd av kommerskollegium måste avvaktas. Sedan extra bolagsstämma och styrelsemöte hållits d 25 aug 1981, gjordes ett nytt försök till registrering men åter saknades suppleant. Vid extra bolagsstämma d 22 febr 1982 valdes suppleant, varlör något hinder inte föreligger mot registrering av ändringen. Anmälan därom har gjorts hos patent- och registreringsverket. Bolaget har postgirokonto och bankkonto och är momsregistrerat, allt under firma Tributor i Stockholm AB. Bolaget har också haft anställda och lämnat uppbördsdeklaration. 1 samtliga fall har organisationsnumret 556023-9468 använts.

Vad som sålunda förekommit i ärendet får anses utvisa, att med firma Tributor i Stockholm AB i handräckningsmålet åsyftades från sökandens sida det aktiebolag, vars registrerade firma var Juvelerare Aktiebolag Th. P.. Detta bolag hade visserligen d 19 dec 1980 beslutat ändra bolagets firma till Tributor i Stockholm AB, men ändringen var inte införd i aktiebolagsregistret. Användandet av sistnämnda firma var därför felaktigt (jfr 9 kap 14 § 3 st och 16 kap 1 § 4 staktiebolagslagen). Genom att firman likväl godtogs i handräckningsmålet har fel förekommit vid handläggningen av målet.

Vid bedömande av frågan om felet bör föranleda undanröjande av HovR:ns utslag är följande att beakta. De personer som i saken företrätt "Tributor i Stockholm AB" har uppenbarligen haft behörighet att företräda Juvelerare Aktiebolag Th. P.. Vad som anförts i förklaringen i förevarande ärende måste så förstås, att juvelerare Aktiebolag Th. P. godtar att. de åtgärder som i mellanhavandet med T.E. och i handräckningsmålet vidtagits med användandet av firma Tributor i Stockholm AB gäller som om de företagits under firmajuvelerare Aktiebolag Th. P.. Med hänsyn härtill får HovR:ns utslag anses innebära, att rätten att utfå de ifrågavarande föremålen tillkommer Juvelerare Aktiebolag Th. P.. Kronofogdemyndigheten har funnit att hinder mot verkställighet av utslaget inte föreligger i nu förevarande hänseende. Det förelupna felet kan inte antas ha inverkat på handräckningsmålets utgång i sak.

Av anförda skäl kan det fel som förekommit vid handläggningen av handräckningsmålet inte anses utgöra sådant rättegångsfel som enligt 59 kap 1 § RB skall föranleda undanröjande av HovR:ns utslag. Vad T.E. i övrigt åberopat är inte av beskaffenhet att kunna föranleda resning eller utgöra domvilla.

På grund härav lämnar HD T.E:s ansökan om resning och besvär över domvilla utan bifall.

HD:s beslut d 18 maj 1982 skall inte längre gälla.