NJA 1982 s. 492

Domstol har ansetts ej äga upptaga fråga om utvidgning av allmän rättshjälp, som beviljats i viss rättslig angelägenhet, till att omfatta annat förfarande än som är anhängigt vid domstolen. 17 och 18 §§ rättshjälpslagen (1972:429)

Rättshjälpsnämnden i Stockholm beviljade d 28 mars 1979 arkitekten M.K. allmän rättshjälp i angelägenhet rörande betalning för fordran mot M.A. avseende utförda projekteringsarbeten. M.K. väckte talan rörande fordringsanspråket vid Uddevalla TR. TR:n avvisade i beslut d 23 april 1980 M.K:s talan på grund av att skiljeavtal träffats mellan parterna. M.K., som hävdade att skiljeavtal ej träffats, besvärade sig i HovR:n för Västra Sverige. HovR:n fann i beslut d 5 mars 1982 ej skäl göra ändring i TR:ns beslut.

Sedan M.K. fullföljt talan till HD mot HovR:ns avgörande, ansökte han hos rättshjälpsnämnden att den beviljade rättshjälpen måtte utvidgas till att omfatta kostnader i anledning av tvistens eventuella avgörande genom skiljeförfarande i England.

Rättshjälpsnämnden, som ansåg att den rättsliga angelägenheten var anhängig vid HD och att fråga om utvidgning av rättshjälp kunde jämföras med beviljande av allmän rättshjälp, fann sig inte behörig att pröva ansökningen om utvidgning av den tidigare meddelade rättshjälpen och avvisade i beslut d 16 juni 1982 M.K:s ansökan.

Rättshjälpsnämnden förordnade, att handlingarna i rättshjälpsärendet skulle omedelbart överlämnas till HD.

HD (JustR:n Gyllensvärd, Brundin, Welamson, referent, Persson och Jermsten) fattade d 17 aug 1982 följande beslut: Vid tillämpning av 17 § rättshjälpslagen (1972:429) bör fråga om utvidgning av allmän rättshjälp jämställas med fråga om beviljande av allmän rättshjälp. Konsekvensen härav blir att domstol inte äger upptaga fråga om utvidgning av allmän rättshjälp som beviljats i viss rättslig angelägenhet till att omfatta annat förfarande än som är anhängigt vid domstolen. M.K:s ansökan om utvidgning av rättshjälpen till att omfatta kostnader i anledning av tvistens eventuella avgörande genom skiljeförfarande i England kan därför inte prövas av HD.

HD avvisar ansökningen.

(Mål nr Ö 8901/2/82)