NJA 1982 s. 699

Prövningstillstånd erfordras vid fullföljd av talan mot beslut varigenom vattenöverdomstolen avvisat vadetalan mot beslut av va-nämnden därför att vadetalan ej fullföljts inom rätt tid. 20 och 21 §§ lagen om statens va-nämnd.

Statens va-nämnd meddelade d 6 juli 1982 beslut i mål mellan E.D. m fl och Mörbylånga kommun angående va-avgift. Kommunen överklagade beslutet i vadeinlaga till vattenöverdomstolen.

Svea HovR, vattenöverdomstolen, avvisade i beslut d 4 aug 1982 kommunens vadetalan, enär vadeinlagan inkommit till vattenöverdomstolen först efter fullföjdstidens utgång och ej heller dessförinnan inkommit till nämnden.

Kommunen anförde besvär och yrkade att dess vadeinlaga förklarades inkommen på sådan tid att den skulle upptagas till prövning och handläggas i vanlig ordning.

Vid föredragning av målet d 20 okt 1982 förordnade HD (JustR:n Hult, Ulveson, Sven Nyman, referent, Ehrner och Gregow) att målet skulle föredras på tremansavdelning för prövningstillstånd (jfr HD:s beslut d 12 febr 1980, nr SÖ 249, och d 26 maj 1982, nr SÖ 1183).

Sedan målet föredragits ånyo, fann HD (JustR:n Hult, Sven Nyman och Gregow) ej skäl att meddela prövningstillstånd, i följd varav vattenöverdomstolens beslut skulle stå fast.