Upphävd författning

Lag (1976:839) om Statens va-nämnd

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1976-11-25
Ändring införd
SFS 1976:839 i lydelse enligt SFS 2010:1769
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Statens va-nämnd prövar mål enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Lag (2006:414).

 • MÖD 2007:31:Brukningsavgift; nu fråga om kvarstad ----- Statens va-nämnd har inte ansetts behörig att besluta om kvarstad.

2 §  Nämnden består av ordföranden och fem andra ledamöter. Ordföranden skall vara lagfaren och erfaren i domarvärv. Av de övriga ledamöterna skall en ha sakkunskap och erfarenhet i tekniska frågor avseende vatten och avlopp. Två ledamöter skall vara väl förtrogna med förvaltning och skötsel av en allmän va- anläggning. En ledamot skall vara väl förtrogen med bostadsfastigheters va-förhållanden. En ledamot skall vara väl förtrogen med va-förhållanden för annan bebyggelse än bostäder.

[S2]För ordföranden skall det finnas ersättare (vice ordförande). För övriga ledamöter skall det finnas ersättare i den utsträckning det behövs. Bestämmelserna om ledamöter gäller också för ersättare. Lag (2007:166).

3 §  Regeringen förordnar ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och ersättare i nämnden. Ledamot förordnas för viss tid. Lag (2006:414).

4 §  Ledamot i nämnden skall vara svensk medborgare och får inte vara underårig eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Lag (1988:1298).

5 §  Bestämmelserna i 4 kap.rättegångsbalken om jäv mot domare äger motsvarande tillämpning på ledamot i nämnden.

6 §  Nämnden är beslutför med ordföranden ensam

 1. vid förberedande åtgärd, vid prövning av fråga om avvisning eller avskrivning av mål eller vid handläggning av överklagande av nämndens beslut,
 2. när talan i målet medgivits eller parterna endast begär stadfästelse av förlikning, vid meddelande av beslut enligt 15 § samt vid prövning av fråga om att överlämna ett mål till annan myndighet enligt lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av Statens va-nämnd,
 3. när saken är uppenbar eller målet är av enkel beskaffenhet.

[S2]Handläggning som avses i första stycket kan enligt uppdrag av ordföranden också ombesörjas av annan lagfaren tjänsteman vid nämnden, vilken förordnats därtill av nämnden. Lag (1996:509).

 • MÖD 2012:18:Återförvisning till Statens va-nämnd ----- Statens va-nämnd har avgjort mål angående brukningsavgift med ordföranden ensam och utan förhandling. Hovrätten har funnit att Va-nämnden inte har ansetts verka för att utreda målet i behövlig mån. Då saken inte heller ansetts som uppenbar eller målet vara av enkel beskaffenhet borde målet avgjorts av Va-nämnden i fullsutten nämnd. Hovrätten återförvisade därför målet till Va-nämnden.

7 §  Rättegångsbalkens regler om omröstning i tvistemål äger motsvarande tillämpning på avgörande av nämnden. Ordföranden skall dock säga sin mening först.

Förfarandet vid nämnden

8 §  Talan väckes hos nämnden genom ansökan, som skall vara skriftlig och innehålla uppgift om parternas namn och hemvist, den berörda fastigheten samt sökandens yrkande och grunderna för detta.

[S2]Uppfyller ansökan ej vad som föreskrives i första stycket, skall nämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristen inom viss tid. Efterkommes ej föreläggandet, får ansökningen avvisas.

[S3]Återkallas ansökan, avskrives målet.

9 §  Om ej ansökningen omedelbart avvisas, skall nämnden bereda motparten tillfälle att inom tid som nämnden utsätter skriftligen yttra sig över den.

[S2]Vid behov skall nämnden föranstalta om ytterligare skriftväxling.

10 §  Nämnden skall hålla förhandling om det behövs för frågans avgörande. Förhandlingen skall hållas på en plats som är välbelägen för parterna.

[S2]Om sökanden trots kallelse inte infinner sig till en förhandling, skall målet avskrivas. Motparten kan vid vite föreläggas att inställa sig. Lag (2006:414).

11 §  Nämnden skall klarlägga tvistefrågorna, vara verksam för att målet utredes och söka förlika parterna.

 • MÖD 2002:26:Tillåtande av ny bevisning i va-mål-----Vittnesförhör med nya personer hade åberopats i Miljööverdomstolen (MÖD) i ett va-mål. MÖD uttalade att i sådana mål ska reglerna om ny bevisning enligt 50 kap. 25 § rättegångsbalken tillämpas. Vid tillämpningen måste emellertid beaktas att Va-nämnden inte är en domstol och att handläggningen där i vissa avseenden skiljer sig från den ordinära tvistemålsprocessen. Så har nämnden t.ex. inte någon möjlighet att hålla förhör under ed eller sanningsförsäkran och man är skyldig att vara verksam för att målet utreds. Med hänvisning till detta bör utrymmet för åberopande av ny bevisning vara större i va-mål och MÖD tillät därför de nya vittnesförhören.
 • MÖD 2012:18:Återförvisning till Statens va-nämnd ----- Statens va-nämnd har avgjort mål angående brukningsavgift med ordföranden ensam och utan förhandling. Hovrätten har funnit att Va-nämnden inte har ansetts verka för att utreda målet i behövlig mån. Då saken inte heller ansetts som uppenbar eller målet vara av enkel beskaffenhet borde målet avgjorts av Va-nämnden i fullsutten nämnd. Hovrätten återförvisade därför målet till Va-nämnden.

12 §  Om det behövs för utredning i särskild fråga, kan nämnden eller, efter förordnande av ordföranden, ledamot i nämnden verkställa besiktning på platsen. Parterna skall på lämpligt sätt underrättas om tiden för besiktningen.

[S2]Lämnar part ej frivilligt tillfälle till besiktning eller till granskning av handling som är av betydelse för tvisten får nämnden förelägga honom vite.

[S3]Vid behov kan nämnden anlita sakkunnig för särskild utredning. Den sakkunnige har rätt till skälig ersättning av allmänna medel enligt nämndens bestämmande.

13 §  Nämnden kan inkalla i saken insatt person för att höras i målet. Föreläggande får meddelas honom att inställa sig vid vite. Ersättning för inställelsen utgår av allmänna medel enligt bestämmelser som regeringen meddelar.

14 §  I mål om inlösen eller ersättning enligt 39, 40 eller 44 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster skall huvudmannen svara för kostnaderna på ömse sidor vid nämnden. Dock skall 18 kap. 6 § och 8 §§ rättegångsbalken tillämpas.

[S2]I annat mål än som avses i första stycket kan part på begäran tillerkännas ersättning av motparten för kostnad vid nämnden, om det finns särskilda skäl för det. Lag (2006:414).

 • NJA 1988 s. 457:Fråga huruvida en kommun (Stockholms stad) blivit återbetalningsskyldig gentemot en fastighetsägare för va-avgifter till den del dessa befunnits överskrida vad som fått tas ut enligt 24 § lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar. -- Tillika, när återbetalningsskyldighet ansetts föreligga, fråga huruvida ränta på belopp som omfattas av återbetalningsskyldigheten skall utgå enligt 2 § 2 st räntelagen (1975:635) som avkastningsränta eller enligt 4 § samma lag som dröjsmåls ränta. Sedan vattenöverdomstolen förpliktat kommunen att återbetala uttagna va-avgifter till den del de befunnits ha varit för höga, för kommunen talan mot domen under åberopande dels av att avgifterna inte överskridit vad som fått tas ut, dels att kommunen i allt fall ej kan åläggas återbetalningsskyldighet. HD har avslagit begäran om prövningstillstånd beträffande den förra frågan men meddelat prövningstillstånd beträffande den senare. Särskilda skäl har ansetts föreligga att förplikta huvudmannen för en allmän vatten- och avloppsanläggning att ersätta motpart dennes kostnader för förfarande vid statens va-nämnd. 14 § 2 st lagen (1976:839) om statens va-nämnd.
 • MÖD 2012:18:Återförvisning till Statens va-nämnd ----- Statens va-nämnd har avgjort mål angående brukningsavgift med ordföranden ensam och utan förhandling. Hovrätten har funnit att Va-nämnden inte har ansetts verka för att utreda målet i behövlig mån. Då saken inte heller ansetts som uppenbar eller målet vara av enkel beskaffenhet borde målet avgjorts av Va-nämnden i fullsutten nämnd. Hovrätten återförvisade därför målet till Va-nämnden.
 • MÖD 2004:66:Avgiftsskyldighet m.m. för avloppsanläggning-----Tre stycken fastighetsägare på Tjörn befanns ha skyldighet att betala avgift till huvudmannen (kommunen) för allmän Va-anläggning då behovet av avlopp inte med större fördel tillgodosågs genom deras enskilda anläggningar. Vidare bedömdes inte förutsättningar föreligga för en av fastighetsägarna att av huvudmannen erhålla ersättning för att enskild avloppsanordning blivit onyttig. Även fråga om rättegångskostnader.

15 §  Nämnden kan på begäran av part och efter att ha lämnat andra parten tillfälle att yttra sig förordna om vad som skall gälla för tiden till dess slutligt avgörande föreligger i målet. Beslut, varigenom sådant förordnande meddelats, länder genast till efterrättelse som domstols lagakraftägande dom men kan när som helst återkallas av nämnden.

16 §  Om part kan föra talan mot beslut av nämnden skall i detta anges vad parten därvid har att iakttaga.

[S2]Ett beslut skall meddelas så snart som möjligt sedan utredningen avslutats. Beslutet tillställs parten genom nämndens försorg.

[S3]Bestämmelserna i 27 och 28 §§förvaltningslagen (1986:223) om omprövning av beslut skall inte tillämpas hos nämnden. Lag (1986:1174).

17 §  Vid nämndens sammanträden och vid besiktning förs protokoll.

[S2]Bestämmelserna i 5 kap.rättegångsbalken och i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol gäller i tillämpliga delar.

[S3]Nämnden är berättigad att för sina sammanträden förfoga över behövliga lokaler i domstolsbyggnad eller annan allmän byggnad, som inte är för tillfället upptagen för sitt huvudsakliga ändamål eller utgörs av gudstjänstlokal. Uppkommer särskilda kostnader skall de ersättas. Lag (2005:698).

18 §  Skall nämnden underrätta någon om innehållet i en handling eller om något annat, får det ske genom delgivning. Delgivning skall användas, om det är särskilt föreskrivet eller om det med hänsyn till syftet med bestämmelsen om underrättelse framgår att delgivning bör ske, men bör i övrigt användas bara om det krävs med hänsyn till omständigheterna.

[S2]Om beslut är sådant som avses i 16 § första stycket, skall beslutet delges part, som beslutet gått emot, på samma sätt som stämning i tvistemål. Lag (1996:509).

Överklagande

19 §  Ett slutligt beslut av nämnden får överklagas.

[S2]Ett beslut av nämnden får överklagas särskilt, om beslutet innebär att nämnden prövat

 1. en fråga om ersättning enligt 12 § tredje stycket eller 13 eller 14 §,
 2. en fråga som gäller rättshjälp, eller
 3. en fråga som avses i 15 §.

[S3]Andra beslut av nämnden får överklagas endast i samband med överklagande av ett slutligt beslut.

[S4]Beslut av nämnden får verkställas som domstols dom. Lag (1997:394).

20 §  Nämndens beslut överklagas hos Svea hovrätt. Målet prövas av hovrätten i dess sammansättning som mark- och miljööverdomstol. Lag (2010:1769).

Prop. 2009/10:224: Ändringen är en följdändring till förslaget om byte av namn på Miljööverdomstolen till Mark- och miljööverdomstolen (prop. 2009/10:215) och innebär att ordet ”miljööverdomstol” byts ut mot ”mark- och miljööverdomstol”.

 • NJA 1982 s. 699:Prövningstillstånd erfordras vid fullföljd av talan mot beslut varigenom vattenöverdomstolen avvisat vadetalan mot beslut av va-nämnden därför att vadetalan ej fullföljts inom rätt tid. 20 och 21 §§ lagen om statens va-nämnd.

21 §  Den som vill överklaga skall göra detta skriftligen. Skrivelsen skall ges in till nämnden inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.

[S2]I övrigt tillämpas vid överklagande av ett beslut genom vilket saken avgörs, om inte annat följer av 22 §, bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av tingsrätts domar i tvistemål. Vid överklagande av annat beslut tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av tingsrätts beslut. Prövningstillstånd krävs dock inte för att hovrätten skall pröva nämndens beslut. Lag (2005:698).

 • MÖD 2002:26:Tillåtande av ny bevisning i va-mål-----Vittnesförhör med nya personer hade åberopats i Miljööverdomstolen (MÖD) i ett va-mål. MÖD uttalade att i sådana mål ska reglerna om ny bevisning enligt 50 kap. 25 § rättegångsbalken tillämpas. Vid tillämpningen måste emellertid beaktas att Va-nämnden inte är en domstol och att handläggningen där i vissa avseenden skiljer sig från den ordinära tvistemålsprocessen. Så har nämnden t.ex. inte någon möjlighet att hålla förhör under ed eller sanningsförsäkran och man är skyldig att vara verksam för att målet utreds. Med hänvisning till detta bör utrymmet för åberopande av ny bevisning vara större i va-mål och MÖD tillät därför de nya vittnesförhören.
 • NJA 1982 s. 699:Prövningstillstånd erfordras vid fullföljd av talan mot beslut varigenom vattenöverdomstolen avvisat vadetalan mot beslut av va-nämnden därför att vadetalan ej fullföljts inom rätt tid. 20 och 21 §§ lagen om statens va-nämnd.
 • MÖD 2006:13:Skadestånd på grund av översvämning; nu fråga om avvisning av betalningsyrkande-----Statens va-nämnd har inte ansetts behörig att pröva en kommuns yrkande om ersättning för dagvattenledningar som utförts för fastighetsägares räkning och är avsedda att utgöra del av fastighetens va-installation.
 • MÖD 2012:18:Återförvisning till Statens va-nämnd ----- Statens va-nämnd har avgjort mål angående brukningsavgift med ordföranden ensam och utan förhandling. Hovrätten har funnit att Va-nämnden inte har ansetts verka för att utreda målet i behövlig mån. Då saken inte heller ansetts som uppenbar eller målet vara av enkel beskaffenhet borde målet avgjorts av Va-nämnden i fullsutten nämnd. Hovrätten återförvisade därför målet till Va-nämnden.
 • MÖD 2011:10:Brukningsavgift för vattenförsörjning ----- Genom en överenskommelse i början av 1970-talet befriade en kommun medlemmarna i en ekonomisk förening från avgifter för vattenförsörjning. Va-nämnden fann att överenskommelsen var i strid med 38 § lagen om allmänna vattentjänster och att överenskommelsen därmed var utan verkan. Medlemmarna var således skyldiga att betala brukningsavgifter för vattenförsörjningen. I Miljööverdomstolen åberopade huvudmannen för den allmänna va-anläggningen nya omständigheter varvid Miljööverdomstolen konstaterade att 50 kap. 25 § rättegångsbalken ägde tillämpning. Det saknades emellertid anledning att pröva om huvudmannen haft rätt att åberopa de nya omständigheterna eftersom domstolen redan på de av va-nämnden anförda skälen fann att nämndens beslut skulle fastställas. Miljööverdomstolen fastställde således va-nämndens beslut.
 • MÖD 2003:97:Anläggningsavgift-----Utrymmet för att tillåta ny bevisning i överklagade va-mål är större än i en vanlig tvistemålsprocess eftersom Va-nämnden inte är att betrakta som domstol.

22 §  Om ej annat föranledes av 18 kap.6 och 8 §§rättegångsbalken skall huvudmannen i mål som anges i 14 § första stycket alltid själv bära såväl sina egna kostnader som kostnad vilken åsamkas motparten genom att huvudmannen fullföljt talan.

23 § har upphävts genom lag (1994:1044).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1976:839) om Statens va-nämnd

Lag (1979:245) om ändring i lagen (1976:839) om statens va-nämnd

Lag (1981:1067) om ändring i lagen (1976:839) om statens va-nämnd

Lag (1981:1355) om ändring i lagen (1976:839) om statens va-nämnd

Lag (1986:1174) om ändring i lagen (1976:839) om statens va-nämnd

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:39
  Omfattning
  ändr. 6, 16, 20, 21 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1987:759) om ändring i lagen (1976:839) om statens va-nämnd

Lag (1988:1298) om ändring i lagen (1976:839) om statens va-nämnd

Lag (1991:853) om ändring i lagen (1976:839) om statens va-nämnd

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål om betalningsföreläggande där talan väckts före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:126
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Ändring, SFS 1991:878

  Omfattning
  ikrafttr. av 1991:853

Lag (1994:1044) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. Har nämnden meddelat ett beslut före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser i fråga om rätten att överklaga och om vad den som vill överklaga skall iaktta.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:377, Prop. 1993/94:190, Bet. 1993/94:JuU30
  Omfattning
  upph. 23 §; ändr. 19, 20, 21 §§, rubr. närmast före 19 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Lag (1996:509) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:268, Prop. 1995/96:188, Bet. 1995/96:BoU12
  Omfattning
  ändr. 6, 18 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1639) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:55, Prop. 1996/97:9, Bet. 1996/97:JuU3
  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1997-12-01

Lag (1997:394) om ändring i lagen (1996:1639) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:216, Prop. 1996/97:133, Bet. 1996/97:JuU17
  Omfattning
  ändr. 19 § i 1996:1639

Lag (1998:831) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
 2. Ett mål som vid ikraftträdandet inte har avgjorts av hovrätten i dess sammansättning som vattenöverdomstol skall därefter handläggas av hovrätten i dess sammansättning som miljööverdomstol.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:279, Prop. 1997/98:90, Bet. 1997/98:JoU25
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2001:165) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd

Förarbeten
Rskr. 2000/01:185, Prop. 2000/01:32, Bet. 2000/01:JuU16
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2005:698) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd

Förarbeten
Rskr. 2004/05:307, Prop. 2004/05:131, Bet. 2004/05:JuU29
Omfattning
ändr. 17, 21 §§
Ikraftträder
2008-11-01

Lag (2006:414) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Lag (2007:166).
 2. Mål och ärenden enligt lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar och lagen (1981:1354) om allmänna värmesystem som inletts för den 1 januari 2007 skall slutföras av Statens va-nämnd. Lag (2007:166).
Förarbeten
Rskr. 2005/06:213, Prop. 2005/06:78, Bet. 2005/06:BoU8
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 10, 14 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:166) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd

Förarbeten
Rskr. 2006/07:131, Prop. 2006/07:40, Bet. 2006/07:MJU8
Omfattning
ändr. 2 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2006:414
Ikraftträder
2007-06-01

Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:698) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd

Omfattning
ikrafttr. av 2005:698

Lag (2010:1769) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd

Förarbeten
Rskr. 2010/11:60, Prop. 2009/10:224, Bet. 2010/11:CU2
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2011-05-02

Lag (2015:692) om upphävande av lagen (1976:839) om Statens va-nämnd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. Mål som vid utgången av 2015 handläggs av Statens va-nämnd ska lämnas över till den mark- och miljödomstol som skulle ha varit behörig om målet hade inletts den 1 januari 2016.
 3. Den upphävda lagen gäller fortfarande för mål som har avgjorts av Statens va-nämnd före den 1 januari 2016.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:37, Prop. 2015/16:11, Bet. 2015/16:CU8
Omfattning
upph.
Ikraftträder
2016-01-01