NJA 1982 s. 777

Återställande av försutten tid. Mot tvistemålsdom skulle vadetalan enligt lag fullföljas senast d 2 juli, och domen innehöll en härmed överensstämmande upplysning om fullföljdstidens slutdag. I den till domen fogade fullföljdshänvisningen angavs slutdagen emellertid felaktigt vara d 7 juli. När vadeinlagan inkommit inom den i fullföljdshänvisningen angivna tiden, ansågs den vädjande parten ha haft laga förfall för sin underlåtenhet att fullfölja vadetalan inom tiden enligt lag.

HD

Piteå TR meddelade d 11 juni 1982 dom i mål mellan Bil-City i Piteå Aktiebolag, kärande, och Norrbottens Bildemontering Handelsbolag, svarande, angående köp av lös egendom. Sedan aktiebolaget fullföljt anmält vad mot domen genom att d 7 juli 1982 inkomma till TR:n med vadeinlaga, avvisade TR:n genom beslut d 23 juli 1982 aktiebolagets vadetalan och angav därvid som skäl att vadeinlagan inkommit efter utgången av vadetiden. TR:ns beslut vann laga kraft.

Aktiebolaget anhöll hos HD om återställande av försutten tid för fullföljd av talan mot TR:ns dom.

Handelsbolaget bestred bifall till ansökningen.

Ärendet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Junestad, hemställde i betänkande att HD måtte meddela slutligt beslut enligt följande: Enligt 50 kap 1 § RB hade det ålegat aktiebolaget att inkomma med vadeinlaga inom tre veckor från den dag, då domen gavs, eller senast d 2 juli 1982. Domen innehåller en härmed överensstämmande upplysning om fullföljdstidens slutdag. I den till domen som bilaga fogade fullföljdshänvisningen anges slutdagen emellertid felaktigt vara d 7 juli 1982. Vadeinlagan har alltså inkommit inom den i fullföljdshänvisningen angivna tiden. Med hänsyn härtill måste aktiebolaget anses ha haft laga förfall för sin underlåtenhet att fullfölja vadet inom den tid som föreskrivs i lag.

På grund av det anförda bifaller HD på det sätt ansökningen att HD förordnar att TR:n skall, utan hinder av beslutet d 23 juli 1982, upptaga aktiebolagets vadetalan till behandling enligt 50 kap 5 § RB.

HD (JustR:n Hesser, Ulveson, referent, Welamson, Ehrner och Heuman) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.