NJA 1983 s. 198

Rymning eller undanhållande.

Kristianstads TR

Allmän åklagare yrkade vid Kristianstads TR ansvar å S.J. född d 21 dec 1961, för rymning under följande påstående: S.J. har - sedan han emottagit vederbörlig inkallelseorder - olovligen uteblivit från militär grundutbildning vid Norra skånska regementet i Kristianstad under tiden d 7-12 Jan 1981, varigenom uppkommit avsevärt men för tjänsten; S.J. har d 13 jan 1981 hemförlovats.

Domskäl

TR:n (ordf hovrättsassessorn Lars Lundgren) anförde i dom d 21 maj 1981:

Domskäl. S.J. har erkänt gärningen och uppgivit: Han mottog hösten 1980 inkallelseorder för militär grundutbildning. Inryckningsdatum var d 7 jan 1981. Någon tid innan han skulle rycka in, erhöll han ett arbete på parkförvaltningen i Kristianstad, efter att ha gått arbetslös i över ett år. Vid tidpunkten för inryckning hade han en ansträngd ekonomi och han kände det som en belastning att vid detta tillfälle behöva göra sin militärtjänstgöring. När dagen för inryckning kom, kände han sig nervös och bestämde sig för att stanna hemma. Två dagar efteråt uppsökte han en psykiater på Kristianstads lasarett, varvid han blev sjukskriven. Läkarintyget var daterat d 9 jan 1981 men sträckte sig från d 7 jan 1981 till d 18 jan 1981. Sjukskrivningsorsaken var nervösa problem. Han kände sig emellertid inte sjuk och inställde sig på förbandet d 12 jan 1981, där han presenterade sitt läkarintyg. Han har fått uppskov med sin militärtjänstgöring till jan 1982. Vid detta tillfälle kommer han kanske att inställa sig för tjänstgöring.

S.J:s erkännande vinner stöd av utredningen. Gärningen är att bedöma som rymning. Någon särskild omständighet av beskaffenhet att föranleda annan påföljd än fängelse föreligger inte.

Domslut

Domslut. TR:n dömde S.J. jämlikt 21 kap 12 § BrB för rymning till fängelse 1 mån.

HovR:n över Skåne och Blekinge

S.J. fullföljde talan i HovR:n över Skåne och Blekinge och yrkade, att påföljden måtte bestämmas till böter.

Åklagaren bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Elliot, hovrättsrådet Göransson, adj led Wahlfrid, referent, samt nämndemännen Nordh och Sjövall) anförde i dom d 29 sept 1981:

Domskäl

Domskäl. Såsom TR:n funnit har S.J. gjort sig skyldig till rymning.

S.J. är endast 19 år gammal. Brottet är emellertid av sådan art att av hänsyn till allmän laglydnad särskilda skäl för frihetsberövande påföljd - även med beaktande av vad som genom läkarintyg blivit upplyst om S.J:s nervösa problem - måste anses föreligga.

Domslut

Domslut. HovR:n fastställer TR:ns domslut.

HD

S.J. sökte revision och yrkade att påföljden måtte bestämmas till böter.

Riksåklagaren bestred ändring.

Målet avgjordes efter huvudförhandling.

HD (JustR:n Hult, Erik Nyman, referent, Hessler, Rydin och Heuman) beslöt följande dom:

Domskäl

Domskäl. S.J. har vid huvudförhandlingen inför HD berättat i huvudsak: Han fick i okt 1980 inryckningsorder till militär grundutbildning. Han blev deprimerad vid tanken på att behöva fullgöra värnplikten. I nov 1980 fick han efter en lång tids arbetslöshet ett beredskapsarbete som skulle vara i 6 månader och som bl a skulle ge honom möjlighet att betala skulder som han ådragit sig. Han ville därför slippa militärtjänsten och han kände sig inte heller mogen för att klara av denna. Allt efter som inryckningsdagen närmade sig blev han allt mer "nervös". Han underlät att inställa sig på inryckningsdagen, onsdagen d 7 jan 1981. Två dagar senare, fredagen d 9 jan, uppsökte han psykiatriska kliniken på centralsjukhuset i Kristianstad i avsikt att få ett läkarintyg för att slippa militärtjänsten. Läkaren fann honom ha nervösa besvär och utfärdade ett intyg. Läkaren uppmanade honom också att inställa sig på regementet och att ta kontakt med regementsläkaren. S.J. efterkom uppmaningen på så sätt att han inställde sig, efter följande veckoslut, måndagen d 12 jan 1981. Han blev då frikallad och fick senare ytterligare uppskov. Han har nu ryckt in i jan 1983. Efter en kortare grundutbildning skall han fullgöra sin militärutbildning i bevaknings- och depåtjänst.

Beträffande förhållanden med anknytning till S.J:s person är i övrigt att anföra följande. Han var vid tiden för inryckningen nyss fyllda 19 år. Personutredningen visar att han varit placerad i hjälpklass och att han under skoltiden och därefter haft anpassningssvårigheter. Den läkare som S.J. uppsökte d 9 jan 1981 har i ett kompletterande intyg d 14 juli samma år uttalat att han vid besökstillfället bedömde S.J. ha en klar depression som pågått sedan en längre tid tillbaka. S.J. hemförlovades efter inryckningen och erhöll uppskov med fortsatt tjänstgöring till jan 1982. På grund av läkarintyg d 1 okt 1981 av överläkaren K-Å.L. vid psykiatriska kliniken, centralsjukhuset i Kristianstad, undantogs S.J. från militärtjänst till d 31 okt 1982. I läkarintyget anförs om S.J. bl a: "Han framstår som en jagsvag, karaktärsstörd yngling med låg stresstolerans och uppenbara svårigheter att anpassa sig till kravfyllda situationer. Detta gör bl a att han med lättväckt ångest reagerar med flykttendenser inför auktoriteter. Det synes mig därför uppenbart att han tills vidare är oförmögen att på ett meningsfullt sätt anpassa sig till militära förhållanden. Det finns således starka skäl att ur psykiatrisk synpunkt rekommendera anstånd med militär grundutbildning under 1 år under diagnos Persona pathologica immatura."

S.J:s utevaro omfattade 5 dagar. Av dessa var de 2 sista, som följde på läkarbesöket, en lördag och en söndag. Det kan antas, att utevaron under dessa 2 dagar inte på något avgörande sätt påverkade det men för tjänstgöringen, som utevaron eljest förde med sig. Med hänsyn härtill och till vad som i övrigt framkommit om utevaron kan S.J:s underlåtenhet att inställa sig i tid till tjänstgöringen inte bedömas ha medfört sådant avbräck i utbildningen eller men för tjänsten att S.J. skall dömas för rymning. Genom sin utevaro har han emellertid gjort sig skyldig till undanhållande.

S.J. begick det brott varom nu är fråga innan han genom dom d 14 jan 1981 dömdes för stöld till skyddstillsyn. Med tillämpning av 34 kap 1 § 1 st 2 BrB bör han dömas särskilt till påföljd för undanhållandet. Påföljden bör med hänsyn till vad som anförts i det föregående bestämmas till disciplinstraff i form av disciplinbot.

Domslut

Domslut. Med ändring av HovR:ns dom dömer HD - med tillämpning av 34 kap 1 § 1 st 2 BrB – S.J. enligt 21 kap 11 § 1 st samma balk för undanhållande och bestämmer påföljden till disciplinbot 30 dagar å 18 kr.