NJA 1983 s. 229

Fråga huruvida det av innehållet i handling som utfärdats av firmatecknare för aktiebolag kunde anses framgå att handlingen utfärdats på bolagets vägnar (94 § 1944 års lag om aktiebolag; jfr 16 kap 1 § 1975 års aktiebolagslag).

Solna TR

Stockholms kommun ansökte vid Solna TR om betalningsföreläggande å B.S. för utfående av sammanlagt 37 738 kr 90 öre jämte ränta. Beloppet avsåg ersättning för leveranser av elektrisk ström och fasta avgifter för elabonnemang för en restauranglokal i Stockholm under åren 1979 och 1980. Som grund för sitt anspråk åberopade kommunen en till Stockholms energiverk ställd abonnemangsanmälan, daterad d 29 april 1976, vari abonnentens namn angetts till Restaurang Elektra och vilken underskrivits av B.S. med användande av stämpel "Restaurang Elektra Västberga Allé 36".

B.S. bestred ansökningen på den grund att han inte var personligen betalningsskyldig för elleveranserna och de fasta avgifterna.

Sedan målet hänskjutits till rättegång anförde kommunen till utveckling av sin talan: Enligt 26 § firmalagen sker firmateckning genom tydlig angivelse av den fullständiga firman och underskrift med namn av firmatecknare. Någon juridisk person med firma Restaurang Elektra existerar inte. På grund härav och då det inte av abonnemangsanmälan framgår att handlingen utfärdats på annans än B.S:s egna vägnar, är denne, som undertecknat anmälan, ansvarig för förpliktelserna enligt handlingen.

B.S. anförde: Restaurang Elektra drevs vid tiden för abonnemangsanmälan och även vid tiden för de aktuella leveranserna utav Restaurang Aktiebolaget Fogden. Styrelsen i bolaget utgjordes av B.S. och ytterligare en person, vilka båda var för sig tecknade bolagets firma. Bolagets nummer i aktiebolagsregistret var 556-096659-9. Den av honom undertecknade, till energiverket ställda abonnemangsanmälan utfärdades på bolagets vägnar och innehöll uppgift om bolagets registreringsnummer. Anledningen till att firmateckningen i anmälan skett genom angivelse av Restaurang Elektra var, att bolaget vid denna tid ansökt om ändring av bolagets firma till Restaurang Elektra Aktiebolag.

Domskäl

TR:n (rådmannen Åstrom) anförde i dom d 22 sept 1981:

Domskäl. I målet är ostridigt att B.S. vid tidpunkten för anmälningshandlingens tillkomst utgjorde styrelse i Restaurang Aktiebolaget Fogden och tecknade bolagets firma. Väl har den skriftliga handlingen inte undertecknats med bolagets firma. Emellertid innehåller handlingen på platsen för angivande av abonnentens personnummer uppgift om bolagets registreringsnummer. Därav måste anses framgå att den av B.S. underskrivna anmälan utfärdats på bolagets vägnar. B.S. kan vid sådant förhållande inte göras personligen betalningsansvarig för de aktuella leveranserna och fasta avgifterna. Käromålet skall därför ogillas.

Domslut

Domslut. Käromålet ogillas.

Svea HovR

Kommunen fullföljde talan i Svea HovR och yrkade bifall till käromålet.

B.S. bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Litzén, hovrättsråden Holmbergh och Sundberg- Weitman samt adj led Andersson, referent) anförde i dom d 8 mars 1982:

Domskäl

Domskäl. Kommunen har i HovR:n åberopat föreläggande d 1 mars 1976 utfärdat av patent- och registreringsverket. Föreläggandet innefattar enligt kommunens mening avslag på bolagets begäran om registrering av firman Restaurang AB Elektra. Av föreläggandets ordalydelse framgår dock ej att det innefattar ett beslut i angivet hänseende.

B.S. har åberopat protokoll förda vid bolagsstämma och styrelsemöte i Svetskonsult M. E. AB d 14 nov 1975, registreringsanmälan samma dag samt skrift d 21 maj 1976 till patent- och registreringsverket med namnförslag.

Av protokollen framgår att B.S. valts till styrelse i bolaget, att han ensam ägt teckna bolagets firma samt att bolagets firma skulle vara Restaurant AB Elektra.

Oaktat registrering av angivna ändringar ej skett när abonnemangsanmälan gjordes d 29 april 1976 utgjorde B.S. vid denna tidpunkt styrelse i bolaget, vars firma då rätteligen var Svetskonsult M. E. AB, och tecknade bolagets firma.

I abonnemangsanmälan har såsom abonnent angivits Restaurang Elektra med registreringsnummer 556096-6599. Därav måste anses framgå att anmälan utfärdats på det bolags vägnar, som hade detta registreringsnummer. Den omständigheten att B.S. vid undertecknandet av anmälan felaktigt angivit bolagets firma till Restaurang Elektra föranleder ej annan bedömning. B.S. är därför ej personligen betalningsansvarig för fordran som grundar sig på elabonnemanget.

Kommunens talan skall till följd härav lämnas utan bifall.

Domslut

Domslut. HovR:n fastställer TR:ns domslut.

Kommunen sökte revision och yrkade bifall till sin i målet förda talan.

B.S. bestred ändring.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Frideen, hemställde i betänkande om följande dom: HD fastställer HovR:ns dom.

HD (JustR:n Gyllensvärd, Höglund, Sven Nyman, referent, och Vängby) beslöt dom i enlighet med betänkandet.

JustR Gregow var av skiljaktig mening och anförde: Av handlingarna i målet framgår följande. Vid tiden för abonnemangsanmälan drevs i den lokal som avsågs med anmälan en restaurangrörelse. Rörelsen drevs av ett aktiebolag, vars registrerade firma vid nämnda tid var Svetskonsult M. E. Aktiebolag. Bolagets organisationsnummer var 556-096659-9. Bolagets firma tecknades bl a av B.S.

I 94 § 1944 års lag om aktiebolag, vilket lagrum är att tillämpa i förevarande fall, föreskrevs att skriftlig handling som utfärdas för aktiebolag bör undertecknas med bolagets firma och att de som tecknar firman därvid skall underskriva sina namn (1 st) samt att, om styrelsen eller annan ställföreträdare för bolaget utfärdat handling utan firmateckning och det inte av dess innehåll framgår att den utfärdats på bolagets vägnar, de som undertecknat handlingen svarar solidariskt och såsom för egen skuld för vad som genom handlingen må ha slutits (2 st första meningen).

Den i målet aktuella abonnemangsanmälan har underskrivits av Björn S, varvid med användande av stämpel angetts "Restaurang Elektra". Handlingen har sålunda inte undertecknats med Svetskonsult M. E. Aktiebolags firma. I det utrymme på handlingen som är avsett för uppgifter om abonnenten har angetts "Restaurang Elektra" samt ett "reg.nummer", 5560966599. Detta nummer utgör visserligen nämnda aktiebolags organisationsnummer. I övrigt innehåller emellertid handlingen inte någon uppgift om aktiebolaget eller över huvud taget om att handlingen var avsedd att utfärdas för en juridisk person. Enbart av nämnda nummer kan inte anses framgå att handlingen utfärdats på aktiebolagets vägnar. B.S. är därför skyldig att svara för förpliktelserna enligt handlingen.

På grund av det anförda förpliktar jag, med ändring av TR:ns och HovR:ns domar, B.S. att till kommunen utge 37 738 kr 90 öre jämte ränta.