NJA 1983 s. 416

Domvillobesvär. Part som vid äventyr av tredskodom ålagts att inställa sig personligen eller genom ombud har uteblivit från sammanträde. Laga förfall?

HD

I mål om betalningsföreläggande mellan Micromedia AB, borgenär, och B.S. gäldenär, utfärdade Stockholms TR d 3 febr 1981 slutbevis. B.S. sökte återvinning. Vid sammanträde i TR:n d 7 okt 1982 uteblev B.S. TR:n meddelade samma dag tredskodom mot B.S. och förklarade att enligt 44 kap 10 § RB B.S:s rätt till återvinning var förfallen.

B.S. anförde i HD besvär över domvilla.

Bolaget bestred bifall till besvären.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr H. hemställde i betänkande att HD måtte meddela beslut enligt följande lydelse: B.S. - - - se HD:s beslut 1 och 2 st - - - skulle förlösas.

På grund av vad B.S. uppgivit och av övriga omständigheter får anses att B.S. haft laga förfall för sin utevaro. Hans underlåtenhet att infinna sig vid rätten skulle därför inte ha lagts honom till last i rättegången utan ny tid hade bort utsättas för förhandlingen. Det rättegångsfel som förekommit ledde till att tredskodom meddelades och kan därmed antagas ha inverkat på målets utgång. Särskilt med hänsyn till att målet gällt återvinning mot bevis i mål om betalningsföreläggande att utmätning må äga rum och att något allmänt rättsmedel inte står till buds för part mot vilken tredskodom i sådant återvinningsmål givits får rättegångsfelet bedömas som grovt.

På grund av det anförda undanröjer HD jämlikt 59 kap 1 § 5 RB tredskodomen d 7 okt 1982 och återförvisar målet till TR:n för erforderlig behandling.

HD (JustR:n Westerlind, Höglund och Heuman, referent) fattade följande slutliga beslut: B.S. har till stöd för besvären anfört bl a: Han for kl 4 på morgonen d 7 okt 1982 med sin fästmö till Danderyds sjukhus, där hon senare under dagen nedkom med en son. B.S. kunde därför ej inställa sig till förhandlingen kl 9.30, vilket han lät sin fader meddela TR:n.

Av TR:ns akt framgår, att B.S. d 7 sept 1982 delgetts kallelse att inställa sig personligen eller genom ombud till förhandlingen d 7 okt 1982 och att B.S:s fader d 7 okt 1982 kl 9.20 per telefon meddelat TR:n att B.S. inte skulle komma att inställa sig till förhandlingen, eftersom han sedan kl 5 samma morgon befann sig på Danderyds sjukhus, där hans fästmö skulle förlösas.

B.S. har ej förebragt sådana omständigheter att han kan anses ha haft laga förfall för att utebli från förhandlingen. HD lämnar därför besvären utan bifall.

JustR:n Vängby och Ehrner var av skiljaktig mening och gillade betänkandet.