NJA 1983 s. 544

Spörsmål huruvida i visst fall förutsättningar för delgivning genom s k spikning förelegat.

HD

Handens TR meddelade d 26 okt 1982 utslag i lagsökningsmål mellan Sparbanken Kronan och S.K. Genom utslaget förpliktades S.K. att till sparbanken utge 47 500 kr jämte ränta m m. TR:n fastställde i utslaget att bankens fordran skulle utgå med förmånsrätt i fastigheten Klena 4:12 i Österhaninge socken, Haninge kommun. Vidare angavs att egendomen enligt 4 kap 27 § UB skulle anses utmätt.

S.K. hemställde i ansökan som inkom till HD d 26 jan 1983 om återställande av försutten tid för ansökan om återvinning. Som grund åberopades att utslaget inte delgivits henne i laga ordning.

Sparbanken bestred bifall till ansökningen.

TR:n avgav yttrande i ärendet.

HD (JustR:n Gyllensvärd, Hesser, referent, Welamson, Sven Nyman och Persson) fattade följande slutliga beslut: Av handlingarna framgår, att sparbanken i en d 30 dec 1982 dagtecknad ansökan till kronofogdemyndigheten i Handens distrikt anhållit om verkställighet av lagsökningsutslaget och därvid åberopat ett av TR:n d 30 nov 1982 utfärdat bevis att besvärs- eller återvinningstalan mot utslaget ej anförts inom föreskriven tid.

S.K. har gjort gällande att utslaget inte delgivits henne i laga ordning.

Det är upplyst att TR:n d 26 okt 1982 förordnat att delgivning av utslaget med S.K. under hennes i lagsökningsmålet uppgivna bostadsadress i Handen fick ske genom sådant förfarande som anvisas i 15 § 2 st andra meningen delgivningslagen (1970:428), s k spikning. Av ett av stämningsman d 28 okt 1982 utfärdat bevis får anses framgå att utslaget samma dag i slutet kuvert nedlagts i brevlådan till S.K:s bostad under nämnda adress.

Det har ej påståtts annat än att S.K. vid tiden för beslutet om spikning hade hemvist under den sagda adressen. Enligt 15 § 2 st delgivningslagen får beträffande den som har känt hemvist inom riket delgivning genom spikning användas om den som söker verkställa delgivning inte träffar vare sig den sökte eller någon som handlingen kan lämnas till enligt 12 § samma lag. Som förutsättning gäller vidare att det dels inte kan klarläggas var den sökte uppehåller sig dels finns anledning till antagande att han har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

Beslutet om delgivning genom spikning har meddelats samma dag som utslaget gavs. Uppenbarligen har beslutet fattats utan att det gjorts något försök att delge utslaget på vanligt sätt. Av TR:ns yttrande till HD får anses framgå att anledningen härtill främst varit att det tidigare gjorts ett stort antal misslyckade försök att på vanligt sätt delge S.K. det i lagsökningsmålet utfärdade föreläggandet för henne att svara på bankens ansökan och att med anledning härav meddelats beslut om delgivning av föreläggandet genom spikning.

När en handling skall delges den som har känt hemvist i riket måste det alltid krävas att försök görs att delge den sökte på vanligt sätt. Först sedan försök till delgivning på sådant sätt misslyckats kan komma i fråga att tillämpa bestämmelserna om delgivning genom spikning. Beslut om sådan delgivning kan alltså inte grundas på att försök att tidigare delge en annan handling med den sökte varit utan framgång (jfr NJA II 1943 s 430 f).

Enligt det anförda har det saknats förutsättningar att meddela beslut om delgivning av lagsökningsutslaget genom spikning. Stämningsmannens åtgärd d 28 okt 1982 att lägga lagsökningsutslaget i S.K:s brevlåda har därför inte haft verkan som delgivning.

Såvitt framgår av handlingarna har lagsökningsutslaget ej heller eljest delgivits S.K.

Vid angivna förhållanden står det alltjämt S.K. öppet att söka återvinning i målet. HD avvisar därför S.K:s ansökan om återställande av försutten tid.